BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 7 oktober 2019

Van 18.30 uur tot 18.35 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 7 oktober 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

  • Artikel 83 van het decreet lokaal bestuur
    De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.

 

 

Bijlagen

  • Notulen van de zitting van 23 september 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 23 september 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 7 oktober 2019

 

PERSONEEL. PRINCIPIËLE GOEDKEURING INZET UITZENDKRACHT VOOR DE FUNCTIE VAN VERZORGENDE BINNEN DE DIENST GEZINSZORG.

 

Feiten en context

  • De dienst gezinszorg heeft een personeelsformatie van 8,68 voltijds equivalenten (VTE) met een werkelijke invulling van 5,74 VTE gebaseerd op huidige contracten en loopbaanonderbrekingen.
  • Sinds begin 2019 zijn er 2 halftijdse personeelsleden van deze dienst afwezig en 2 personeelsleden werken minder uren na een lange afwezigheid wegens ziekte. Dat betekent dat er momenteel maar 4,28 VTE aan het werk zijn.

 

Juridische gronden

  • Artikel 84, §3, 2° van het decreet lokaal bestuur
    Het vast bureau is bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van personeelsleden.

         Artikel II.34 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018
Als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, mag een bestuursdocument niet openbaar worden gemaakt.

         Decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen

 

Adviezen

         Gunstig advies van het afdelingshoofd interne zaken.

         Gunstig advies van de financieel directeur.

 

Argumentatie

Om ten minste 80% van het urencontingent te kunnen presteren, is het aangewezen om tijdelijk iemand aan te werven. Met de huidige bezetting is het niet mogelijk om deze grens van 80% te halen.

 

Er bestaat geen wervingsreserve waaruit het bestuur kan putten. Het is daarom aangewezen om een beroep te doen op een uitzendkantoor voor de tijdelijke inzet van een uitzendkracht ter vervanging van een afwezig personeelslid.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Om de dienst gezinszorg tijdelijk te versterken tijdens de afwezigheid van enkele personeelsleden, geeft het vast bureau toestemming om tot einde december 2019 een beroep te doen op een uitzendkracht in de graad van verzorgende (niveau C1-C2).

 

Artikel 2:

Het vast bureau delegeert, binnen het kader van dit besluit, de bevoegdheid tot ondertekening van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid aan de algemeen directeur.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2019