BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 24 juni 2019

Van 16.30 uur tot 16.35 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

  • Artikel 83 van het decreet lokaal bestuur
    De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.

 

 

Bijlagen

  • Notulen van de zitting van 17 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 17 juni 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS OCMW.

 

Juridische gronden

         Artikel 84,§3, 3° van het decreet lokaal bestuur.
Het vast bureau is bevoegd voor het financiële beheer, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Bijlagen

         Overzichtslijst bestelbons

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de bestelbon goed met nummer 2019001296 voor een bedrag van 944,25 euro.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2019