BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 4 november 2019

Van 15.30 uur tot 15.35 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 4 november 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

  • Artikel 83 van het decreet lokaal bestuur
    De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.

 

 

Bijlagen

  • Notulen van de zitting van 30 oktober 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 30 oktober 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 november 2019

 

BEVORDERINGSPROCEDURE DESKUNDIGE HRM. VACANTVERKLARING FUNCTIE VOLTIJDS STATUTAIR DESKUNDIGE HRM OP NIVEAU B1-B3.

 

Voorgeschiedenis

  • Raadsbesluit van 24 september 2019 over de toetreding tot Poolstok voor ondersteuning inzake het personeels- en organisatiebeleid.
  • Raadsbesluit van 22 oktober 2019 over de aanpassing van de personeelsformatie en het organogram.
  • Directeursbesluit van 31 oktober 2019 over de goedkeuring van de functiebeschrijving voor deskundige HRM op niveau B1-B3.

 

Feiten en context

  • Een functie van voltijds statutair deskundige HRM op niveau B1-B3 bij het OCMW is niet ingevuld.

 

Juridische gronden

  • Artikel 84, §3, 2° van het decreet lokaal bestuur

Het vast bureau is bevoegd voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel.

         Hoofdstuk XII van titel 2 van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel, laatst gewijzigd op 22 oktober 2019

Dit hoofdstuk handelt over de invulling van een vacature bij wijze van bevordering.

 

Argumentatie

Van de deskundige HRM wordt verwacht dat hij/zij diverse HR-processen (bv. een aanwervingsprocedure) en -projecten kan uitvoeren, van zowel gemeente als OCMW. Door de reorganisatie van de dienst worden de verantwoordelijkheden en vereiste competenties zwaarder dan die voor een C1-C3 administratief medewerker. Daarom is het logisch en billijk om hiervoor de functie van B1-B3 deskundige HRM, die voorzien is in de personeelsformatie, vacant te verklaren om in te vullen bij wijze van bevordering.

 

 

Bijlagen

  • Ontwerptekst oproep kandidaturen bevorderingsprocedure deskundige HRM B1-B3

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau verklaart 1 voltijdse statutaire functie van deskundige HRM op niveau B1-B3 vacant om te worden ingevuld bij wijze van bevordering.

 

Artikel 2:

De kandidaten moeten voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden, zoals bepaald in artikel 127 van de rechtspositieregeling.

 

Artikel 3:

De uitnodiging om zich kandidaat te stellen, wordt aan de personeelsleden van het OCMW die voor deze functie in aanmerking komen, meegedeeld via een affiche op de werkplaatsen (tikklok) en via intranet.

De personeelsleden die vanwege hun afwezigheid geen kennis kunnen nemen van de vacature binnen de termijn nodig voor de indiening van de kandidaturen, worden per post op de hoogte gebracht van de vacature.

 

Artikel 4:

De kandidaturen moeten, op een wijze bepaald in artikel 121 §4 van de rechtspositieregeling, worden ingediend ter attentie van het vast bureau uiterlijk op 21 november 2019.

 

Artikel 5:

De selectieprocedure wordt vanaf de aanvaarding van de kandidaturen geheel uitgevoerd door het extern selectiebureau CC Select (via Poolstok).

 

Artikel 6:

Het examenprogramma wordt als volgt samengesteld:

         competentieproef: 30 punten

         gevalstudie: 30 punten

         mondelinge proef: 40 punten.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/11/2019