BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 27 mei 2019

Van 17 uur tot 17.05 uur

 

Aanwezig:

Waarnemend voorzitter:

Tom Philips

Leden Vast Bureau:

Greet Goossens en Joery Verhoeven

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Lid vast bureau:

Marc Morris

 


Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

  • Artikel 83 van het decreet lokaal bestuur
    De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.

 

 

Bijlagen

  • Notulen van de zitting van 20 mei 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 20 mei 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2019

 

VDAB. VERWERKERSOVEREENKOMST.

 

Feiten en context

         De OCMW’s beschikken met artikel 60 §7 over een instrument om leefloongerechtigden via tewerkstelling rechten in de sociale zekerheid te laten opbouwen.

         Na de zesde staatshervorming werd besloten om de tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 enkel mogelijk te maken met toelage in het stelsel van Tijdelijke Werkervaring. Het traject Tijdelijke Werkervaring (TWE) richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Tijdens de duur van het traject TWE (dat maximaal 24 maand kan duren) wordt ernaar gestreefd dat de werkzoekende voldoende competenties verwerft zodat hij/zij na afloop van het traject kan uitstromen naar het Normaal Economisch Circuit (NEC). Indien tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt niet haalbaar blijkt, wordt bekeken of een ander passend aanbod of stelsel meer aangewezen is, zoals tewerkstelling in de sociale economie.

Dit heeft tot gevolg dat een OCMW eerst een traject tijdelijke werkervaring moet opstarten met de betrokkene, om dan over te gaan tot de arbeidsovereenkomst artikel 60 §7.

         OCMW Bertem heeft voor de opvolging en begeleiding van personen die tewerkgesteld worden in het statuut van artikel 60 §7 toegang tot het programma "Mijn loopbaan voor partners" van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). In dit programma worden TWE's geregistreerd en gemonitord.

         De VDAB vraagt aan het OCMW om een verwerkingsovereenkomst af te sluiten omdat de maatschappelijk werkers toegang hebben tot het VDAB burgerdossier en daardoor verwerker zijn van persoonsgegevens voor de VDAB.

 

Juridische gronden

         Verordening van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Advies

         DPO Erika Van Essche geeft gunstig advies voor ondertekening

 

 

Bijlagen

         Verwerkersovereenkomst tussen VDAB en OCMW Bertem over de toegang tot het VDAB-burgerdossier Mijn Loopbaan voor Partners.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de bijgevoegde verwerkersovereenkomst met VDAB goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019