BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 4 september 2019

Van 17.05 uur tot 17.10 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

 • Artikel 83 van het decreet lokaal bestuur
  De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 5 augustus 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 5 augustus 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

DIENST GEZINSZORG. AANVRAAG UITBREIDING URENCONTINGENT EN OMZETTING NAAR POETSHULP.

 

Voorgeschiedenis

         De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 14 augustus 2015 de principiële samenwerkingsovereenkomst met OCMW Tervuren goed die voorzag dat beide diensten vanaf 1 januari 2016 een gezamenlijke dienstverlening voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg organiseren.

         Besluit van het vast bureau van 28 januari 2019 over de omzetting van het urencontingent gezinszorg naar poetshulp.

 

Feiten en context

         OCMW Bertem heeft vanaf 2016 als "participerend OCMW" haar urencontingent van 9394 uren gezinszorg overgedragen aan OCMW Tervuren, het "inrichtend OCMW".

         Beide besturen kunnen in het kader van hun overeenkomst het subsidieerbaar urencontingent dat elk OCMW had voor de samenwerking, bij voorrang realiseren op hun eigen werkingsgebied.

         De Vlaamse regering legt elk jaar met een besluit het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg vast, en vervolgens verdeelt de bevoegde minister die uren tussen de erkende diensten.

         Sinds dit jaar is er een ministerieel besluit waarin de urencontingenten voor de erkende diensten per regionale stad vastgelegd worden.

         Tervuren en Bertem liggen in een verschillende regionale stad, waardoor het gemeenschappelijk urencontingent verdeeld werd op basis van de prestaties van de jaren voordien.

         Dit betekent voor Bertem een vermindering van het urencontingent van in totaal 1195 uren (vanaf 2019: 8199 gesubsidieerde uren gezinszorg + 1,3 à 2% voor vorming). Deze 1195 uren werden aan Tervuren toebedeeld.

         Voor 1 oktober 2019 kunnen diensten een aanvraag indienen tot uitbreiding van hun urencontingent en kunnen ze een reconversie vragen tussen gezinszorg en aanvullende thuiszorg (poetshulp in het geval van Bertem).

 

Juridische gronden

         Woonzorgdecreet van 13 maart 2009

         Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009

         Ministerieel besluit van 4 februari 2019

         Ministerieel besluit van18 april 2019 tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg voor het jaar 2019

 

Adviezen

         De stuurgroep van de gemeenschappelijke dienst gezinszorg Tervuren-Bertem van 22/8/2019 kwam tot de overeenkomst om aan beide besturen voor te leggen enerzijds een omzetting te vragen van 770 uren gezinszorg van de regionale stad Brussel naar aanvullende thuiszorg, en anderzijds een uitbreiding te vragen van 770 uren gezinszorg voor de regionale stad Leuven.

 

Argumentatie

Voor de gezinszorg kan een uitbreiding van het urencontingent aangevraagd worden.

Vertrekkend vanuit de huidige personeelsbezetting, zonder rekening te houden met loopbaanonderbrekingen of ziekteverzuim, kan de dienst zorg maximaal 9961 uren gezinszorg presteren op jaarbasis. Realistischer is echter om rekening te houden met de werkelijke uurroosters van de medewerkers en ook rekening te houden met een ziektepercentage van 7%, wat overeenkomt met 5,74 VTE of 8600 uren gezinszorg per jaar.

Dit betekent dat de dienst gezinszorg, met het nieuwe urencontingent voor de regionale stad Leuven waartoe Bertem behoort, een theoretisch tekort heeft van 250 à 300 subsidieerbare uren. (8199 uren + 1,3% tot 2% voor vorming).

Voor dit jaar vormt dit geen probleem, omwille van langdurige afwezigheden binnen het personeel die niet of onvolledig werden vervangen: de voorbije trimester heeft de dienst bv. met 4,28 VTE gewerkt i.p.v. 5,74 VTE. In 2019 zal het huidige urencontingent dus zeker niet worden overschreden.

Het is echter wel aangewezen een uitbreiding van het urencontingent voor Bertem aan te vragen om het risico op ongesubsidieerde prestaties gezinszorg te vermijden. Een aanvraag tot uitbreiding ligt in de mogelijkheden aangezien de gemeenschappelijke dienst gezinszorg voldoet aan de criteria om de aanvraag in te dienen. Een aanvraag tot uitbreiding met 770 uren is aangewezen om voldoende marge te hebben: het is immers niet zeker of de vraag volledig ingewilligd zal worden.

Voor de poetsdienst kan een uitbreiding van de subsidies aangevraagd worden via een reconversie.

Omwille van de herverdeling van de subsidies gezinszorg tussen Tervuren en Bertem, werden 1195 uren van het contingent dat Bertem inbracht in de dienst, aan Tervuren toebedeeld. Een deel van deze uren zou omgezet kunnen worden van uren gezinszorg naar aanvullende thuiszorg die dan door Bertem zou worden ingevuld.

De poetsdienst heeft een personeelsbezetting van 7,1 VTE, waarvan 1,5 VTE gesubsidieerd wordt. Door een dergelijke omzetting te vragen, wordt 0,5 VTE extra gesubsidieerd in de poetsdienst, zonder dat dit grote bijkomende administratie of aanpassingen in de huidige werking teweegbrengt.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

 

 

€ 18 620,68

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

OCMW Bertem vraagt aan OCMW Tervuren om 770 uren gezinszorg van het urencontingent van regionale stad Brussel om te zetten in aanvullende thuiszorg.

 

Artikel 2:

OCMW Bertem vraagt aan OCMW Tervuren om een uitbreiding te vragen van 770 uren gezinszorg voor regionale stad Leuven.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2019

 

VERZEKERINGEN 2020-2024. KENNISNAME SELECTIEVERSLAG EN GOEDKEURING LASTENBOEK.

 

Voorgeschiedenis

 • Besluit van het schepencollege van Kortenberg van 6 juli 2018 waarin zij akkoord gaan met het samenwerkingsmodel, met de mandatering aan gemeente Kortenberg om de procedures uit te voeren en te coördineren, met de organisatie van een consultancy-opdracht en met de voorgestelde kostenverdeling
 • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Bertem van 30 juli 2018 over de goedkeuring van de deelname van OCMW Bertem aan de gezamenlijke aanbesteding van de lokale besturen Kortenberg, Herent en Bertem
 • Besluit van het schepencollege van Kortenberg van 6 maart 2019 over de aanduiding van AON Belgium voor de opmaak van het bestek en het voeren van de procedure voor het gunnen van de verzekeringsportefeuille van de lokale besturen van Bertem, Kortenberg en Herent
 • Besluit van het schepencollege van Kortenberg van 10 juli 2019 over het opstarten van de procedure en de goedkeuring van de selectievoorwaarden
 • Publicatie van de selectievoorwaarden op 15 juli 2019
 • Proces-verbaal van opening van de kandidaturen op 12 augustus 2019
 • Selectierapport van AON Belgium van 23 augustus 2019, waarin wordt geadviseerd om alle 6 de kandidaten uit te nodigen om een offerte in te dienen
 • Besluit van het schepencollege van Kortenberg van 28 augustus 2019 over de goedkeuring van de selectie van de kandidaten, van het lastenboek en van de elektronische uitnodiging

 

Feiten en context

 • De gemeente Kortenberg treedt op als opdrachtencentrale voor het afsluiten van de verzekeringscontracten Personen, Materiële schade, Aansprakelijkheid en Auto voor de lokale besturen van Bertem (gemeente en OCMW), Herent (gemeente en OCMW), Kortenberg (gemeente en OCMW), AGB De Kouter en Kerkfabrieken Sint-Bartholomeus en Sint-Pieter.
 • Er is geopteerd voor de mededingingsprocedure met onderhandeling met Belgische en Europese bekendmaking. Het gaat om tweetrapsprocedure waarbij in een eerste fase kandidaten geselecteerd worden aan de hand van vooropgestelde selectievoorwaarden en in een tweede fase het bestek wordt voorgelegd aan de geselecteerde kandidaten.
 • De kandidaturen moesten ten laatste worden ingediend op 12 augustus 2019 om 10.00 uur.
 • Zes kandidaturen werden ingediend om te mogen deelnemen aan de opdracht.
 • AON Belgium heeft in samenwerking en overleg met een werkgroep van de betrokken besturen een bestek opgemaakt voor het afsluiten van de verzekeringscontracten Personen, Materiële schade, Aansprakelijkheid en Auto voor de lokale besturen van Bertem (gemeente en OCMW), Herent (gemeente en OCMW), Kortenberg (gemeente en OCMW), AGB De Kouter en Kerkfabrieken Sint-Bartholomeus en Sint-Pieter.
 • De raming voor de betrokken besturen is:

o        Gemeente Bertem€ 171 391,40

o        OCMW Bertem€ 24 475,64

o        Kerkfabriek St.-Pieter€ 15 415,40

o        Kerkfabriek St.-Bartholomeus€ 14 903,52

 

Juridische gronden

 • Wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016
 • Artikel 84, §3, 5° van het decreet lokaal bestuur
  Het vast bureau is bevoegd voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip `dagelijks bestuur'.

 

 

Bijlagen

 • Selectierapport Kortenberg
 • Lastenboek 2019 Kortenberg - Herent - Bertem 23.08

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau gaat akkoord met het bijgevoegde selectierapport over de kandidaturen voor het afsluiten van de verzekeringscontracten Personen, Materiële schade, Aansprakelijkheid en Auto voor de lokale besturen van Bertem (gemeente en OCMW), Herent (gemeente en OCMW), Kortenberg (gemeente en OCMW), AGB De Kouter en Kerkfabrieken Sint-Bartholomeus en Sint-Pieter.

 

Artikel 2:

Het vast bureau keurt het bijgevoegde lastenboek voor bovenvermelde opdracht goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019