BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 20 mei 2019

Van 17 uur tot 17.10 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Lid vast bureau:

Marc Morris

 


Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

 • Artikel 83 van het decreet lokaal bestuur
  De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 13 mei 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 13 mei 2019 goed.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

AFDELING MENS. AANLEG WERVINGSRESERVE VOLTIJDS CONTRACTUEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MENS OP NIVEAU C1-C3.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 20 mei 2019 over de heraanstelling van Annelies Vansantvoet als administratief medewerker onthaalbalie op niveau C1-C3.

 

Feiten en context

 • In het gemeenschappelijk organogram van gemeente en OCMW Bertem is een voltijdse contractuele betrekking van administratief medewerker mens op niveau C1-C3 voorzien.
 • Het college en het vast bureau verklaarde eerder deze functie vacant om te worden ingevuld bij wijze van interne personeelsmobiliteit.
 • Annelies Vansantvoet (gemeente) slaagde zowel voor de selectieprocedure van administratief medewerker mens als voor deze van administratief medewerker onthaal en werd in zitting van 20 mei 2019 heraangesteld als administratief medewerker onthaalbalie.
 • De betrekking van voltijds contractueel administratief medewerker mens C1-C3 bij OCMW Bertem blijft hierdoor vacant.
 • Het bestuur van gemeente en OCMW wenst een wervingsreserve aan te leggen voor voltijds contractueel administratief medewerker mens op niveau C1-C3.
 • Hiervoor dient een externe oproep tot kandidaten te worden gepubliceerd.
 • Bij Rondom loopt momenteel een speciale actie voor personeelsadvertenties: 1 regio/week betalen + 4 regio's/weken gratis. De eerste verschijning is verplicht op te nemen van week 18 tot en met week 22.

 

Juridische gronden

 • Artikel 84, §3, 2° van het decreet lokaal bestuur

Het vast bureau is bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van personeelsleden.

 • Hoofdstuk II en III van titel 2 van de rechtspositieregeling voor het personeel, goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn op 29 juni 2017
  Deze hoofdstukken handelen over de aanwervings- en selectieprocedure.

 

Argumentatie

Het vast bureau wenst een wervingsreserve aan te leggen voor voltijds contractueel administratief medewerker mens op niveau C1-C3.

Hiervoor dient een externe bekendmaking van de vacature met een oproep tot kandidaten gepubliceerd te worden.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001/001/001/001

61430000/0110

€ 23 500

€ 8791,17

€ 601,75

Wordt voorzien op het budget van gemeentebestuur.

 

 

Bijlagen

 • Ontwerptekst voor de externe bekendmaking.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Een wervingsreserve voor OCMW Bertem wordt aangelegd voor voltijds contractueel administratief medewerker mens op niveau C1-C3, geldig voor één jaar.

 

Artikel 2:

Een externe bekendmaking wordt gepubliceerd in Rondom Leuven en Rondom Oostrand, op de VDAB-website, op de gemeentelijke website, in de gemeentelijke e-nieuwsbrief, op de vacaturedatabank van 11.11.11 en op de infoborden van de gemeente Bertem.

 

Artikel 3:

De bijgevoegde ontwerptekst voor de externe bekendmaking wordt goedgekeurd.

 

Artikel 4:

De kandidaturen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 6 juni 2019.

 

Artikel 5:

Ook laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure. In dat geval worden laatstejaarsscholieren of studenten toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente of bij het OCMW.

 

Artikel 6:

Vanaf 30 geldige kandidaatstellingen vindt er een preselectie plaats. Deze selectieproef zal doorgaan op woensdagavond 12 juni 2019.

 

Artikel 7:

Het examenprogramma wordt als volgt vastgesteld:

 • schriftelijke proef: 60 punten
 • mondelinge proef: 40 punten.

 

Artikel 8:

De selectieprocedure wordt uitbesteed aan CC Select vanaf de aanvaarding van de kandidaturen.