BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 23 september 2019

Van 16.30 uur tot 16.45 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 23 september 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

 • Artikel 83 van het decreet lokaal bestuur
  De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 4 september 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 4 september 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 23 september 2019

 

BEVORDERINGSPROCEDURE AFDELINGSHOOFD MENS. HERNEMEN VAN DE  SELECTIEPROCEDURE VOOR DE FUNCTIE VAN VOLTIJDS STATUTAIR AFDELINGSHOOFD MENS OP NIVEAU A1A-A2A.

 

Voorgeschiedenis

 • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 december 2018 over de aanpassing van de personeelsformatie en het organogram.
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2018 over de aanpassing van de personeelsformatie en het organogram.
 • Besluit van het vast bureau van 21 januari 2019 over de vacantverklaring van de functie van voltijds statutair afdelingshoofd Mens op niveau A1a-A2a bij wijze van bevordering.
 • Besluit van het vast bureau van 25 maart 2019 over de nietigverklaring van de bevorderingsprocedure van voltijds statutair afdelingshoofd Mens op niveau A1a-A2a.

 

Feiten en context

 • Een functie van voltijds statutair afdelingshoofd bij de afdeling Mens op niveau A1a-A2a is niet ingevuld.
 • De lopende selectieprocedure voor afdelingshoofd Mens werd stopgezet en dient omwille van procedurefouten hernomen te worden vanaf de oproeping van de kandidaat voor de selectieproeven.

 

Juridische gronden

 • Artikel 84, §3, 2° van het decreet lokaal bestuur

Het vast bureau is bevoegd voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel.

 • Hoofdstuk XII van titel 2 van de rechtspositieregeling voor het personeel, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 juni 2017

Dit hoofdstuk handelt over de invulling van een vacante functie bij wijze van bevordering.

 

Argumentatie

Het bestuur had in het voorjaar van 2019 een selectieprocedure opgestart voor voltijds statutair afdelingshoofd Mens op niveau A1a-A2a. Omwille van procedurefouten werd de toen lopende selectieprocedure bij wijze van bevordering stopgezet en deze zou in het najaar worden hernomen vanaf de oproeping van de kandidaat voor de selectieprocedure.

 

Het bestuur wenst op korte termijn het managementteam volledig en definitief samen te stellen door de voorziene en vacante functie van afdelingshoofd Mens in te vullen. Hiervoor is het noodzakelijk om de selectieprocedure vanaf de oproeping van de kandidaat te hernemen.

 

Besluit

eenparig

 

 

Artikel 1:

Het vast bureau beslist om de selectieprocedure voor de functie van voltijds statutair afdelingshoofd Mens te hernemen vanaf de oproeping van de kandidaat.

 

Artikel 2:

De selectieprocedure wordt vanaf de oproeping van de kandidaat geheel uitgevoerd door een extern selectiebureau in opdracht van Poolstok.

 

Artikel 3:

Het examenprogramma wordt als volgt samengesteld:

 • competentieproef: 30 punten
 • gevalstudie: 30 punten
 • mondelinge proef: 40 punten.
 • psychotechnische screening.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 23 september 2019

 

INFORMATIEVEILIGHEID. AANSTELLING VAN INTERLOKALE VERENIGING IT-PUNT ALS FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING VOOR HET OCMW BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

 • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 mei 2018 over de nominale aanstelling van Wendi Goethuys als Data Protection Officer (DPO) voor OCMW Bertem.
 • Collegebesluit van 20 augustus 2018 over de afname van de diensten van een veiligheidsconsulent van IT-punt interlokale vereniging, Vaartdijk 3 bus 1, 3018 Wijgmaal, voor de gemeente, het OCMW en de beide gemeentescholen.
 • Collegebesluit van 26 augustus 2019 over de goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst met IT-punt.

 

Feiten en context

 • Op 25 mei 2018 werd de Europese GDPR-wetgeving (in Nederlands: AVG) van kracht.
 • In overheidsorganisaties moet verplicht een 'Data Protection Officer' of 'functionaris voor gegevensbescherming' (FVG) worden aangesteld.
 • De FVG moet erop toekijken dat het bestuur de data bewaart en verwerkt volgens de regels van de GDPR. Hij kan onderzoeken hoe de data wordt verwerkt, met welke systemen dat gebeurt en kan op basis daarvan adviseren om bepaalde dingen aan te passen. Zelf draagt hij geen verantwoordelijkheid: indien de GDPR niet wordt nageleefd is niet hij, maar het bestuur volledig aansprakelijk. De FVG fungeert met andere woorden louter als adviseur en toezichthouder.
 • Vroegere FVG Wendi Goethuys heeft een andere functie binnen IT-punt. Erika Van Essche is door IT-punt voorgedragen als nieuwe FVG voor de gemeente en het OCMW Bertem en voor de gemeentescholen van Bertem.

 

Juridische gronden

 • Artikel 4, §5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  Iedere openbare overheid, natuurlijke persoon en openbare of private instelling die toegang heeft tot de identificatiegegevens van de Kruispuntbankregisters of er mededeling van bekomt, wijst, al dan niet onder het personeel, een functionaris voor gegevensbescherming aan, voor zover deze nog niet is aangewezen met toepassing van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG of het artikel 24.
 • Artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
  Conform artikel 37 van de algemene verordening gegevensbescherming wijst iedere instantie die persoonsgegevens verwerkt, een functionaris voor gegevensbescherming aan.
 • Artikelen 63-65 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
  Deze artikelen handelen over de verplichte aanwijzing en de opdrachten van een functionaris voor gegevensbescherming.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer
 • Artikelen 37-39 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene Verordening Gegevensbescherming")
  Deze artikelen handelen over de aanwijzing, de positie en de taken van de functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer').
 • Richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO), laatst herzien en goedgekeurd op 5 april 2017, van de werkgroep voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (WP 243 rev.01)

 

Argumentatie

De Europese richtlijnen voor de functionarissen voor gegevensbescherming laten toe dat de functie van functionaris voor gegevensbescherming door een externe dienstverlener wordt bekleed. In dat geval kan een team van personen die voor die entiteit werken feitelijk alle taken van de functionaris voor gegevensbescherming als team uitvoeren, onder de verantwoordelijkheid van een voor de klant aangestelde hoofdcontactpersoon en "verantwoordelijke". In dit geval is het van essentieel belang dat alle leden van de externe organisatie die de taken van de functionaris voor gegevensbescherming op zich nemen, aan alle geldende eisen van de algemene verordening gegevensbescherming voldoen.

Met het oog op juridische transparantie en goede organisatie en om belangenconflicten bij de leden van het team te vermijden, wordt in de Richtlijnen aangeraden om de taken binnen het team van de externe functionaris voor gegevensbescherming duidelijk in een dienstverleningsovereenkomst vast te leggen, alsook voor de klant één enkele persoon als hoofdcontactpersoon en "verantwoordelijke" aan te stellen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de aanstelling van de interlokale vereniging IT-punt als functionaris voor gegevensbescherming voor het OCMW Bertem goed, met Erika Van Essche als contactpersoon en verantwoordelijke.

 

Artikel 2:

Het vast bureau machtigt de algemeen directeur om elke volgende wijziging van de contactpersoon / verantwoordelijke mee te delen aan de bevoegde instanties.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2019