NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Peter Persyn

 


Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 31 augustus 2021.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 31 augustus 2021 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE MINNELIJKE ONTEIGENING ONDERGRONDSE INNEMING 87 VOOR PIJPLIJN MELSBROEK-BEAUVECHAIN EN ERFDIENSTBAARHEID.

 

Voorgeschiedenis

 • Bij koninklijk besluit van 13 juli 2000, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2000, werd besloten dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert ten behoeve van de Belgische Staat, Ministerie van Landsverdediging, met het oog op de werking en het behoud van de pijplijn Melsbroek-Beauvechain, van de goederen afgebeeld op het bij dit onteigeningsbesluit gevoegd plan nummer L18 191-6.

 

Feiten en context

 • De commissaris bij het Federaal Aankoopcomité heeft de akte van minnelijke onteigening opgemaakt voor volgende percelen:

o        afdeling 3 sectie F nr. 128

 • Ondergrondse inneming, 1a 35ca (135 x 1m, gelegen op een diepte van 60cm vanaf het maaiveld), eigendom van OCMW Bertem. Deze inneming wordt gedaan in het perceel gekadastreerd onder afdeling 3, sectie F, nummer 128 met een grootte van 29a.
 • De strook grond is aangeduid als inneming 75 op het plan L18 191-6.
 • Een erfdienstbaarheid van toegang en doorgang wordt, ten voordele van de verkochte ondergrond, op de bovengrond van de hiervoor beschreven strook grond gevestigd over een breedte van drie meter langs weerszijden van de as van de hoger vermelde strook. Deze erfdienstbaarheid houdt in dat de te plaatsen leiding te allen tijde langs de bovengrond bewaakt, onderhouden en, in voorkomend geval, vervangen zal kunnen worden. Volgens het innemingsplan bedraagt de grootte van erfdienstbaarheid 8a 10ca.

o        afdeling 3 sectie F nr. 109

 • Ondergrondse inneming, 58ca (58 x 1m, gelegen op een diepte van 60cm vanaf het maaiveld), eigendom van OCMW Bertem. Deze inneming wordt gedaan in het perceel gekadastreerd onder afdeling 3, sectie F, nummer 109 met een grootte van 43a.
 • De strook grond is aangeduid als inneming 87 op het plan L18 191-6.
 • Een erfdienstbaarheid van toegang en doorgang wordt, ten voordele van de verkochte ondergrond, op de bovengrond van de hiervoor beschreven strook grond gevestigd over een breedte van drie meter langs weerszijden van de as van de hoger vermelde strook. Deze erfdienstbaarheid houdt in dat de te plaatsen leiding te allen tijde langs de bovengrond bewaakt, onderhouden en, in voorkomend geval, vervangen zal kunnen worden. Volgens het innemingsplan bedraagt de grootte van erfdienstbaarheid 3a 36ca.
 • Het Federaal Aankoopcomité heeft met lokaal bestuur Bertem een akkoord kunnen bereiken over de minnelijke verwerving. Er wordt een vergoeding betaald van 860 euro.

 

Juridische gronden

 • KB van 3 november 1960 houdende bevoegdverklaring van de comités tot aankoop van onroerende goederen tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen voor rekening van de Staat, van de Staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een overwegend belang heeft en krachtens artikel 6, 7 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houden regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 april 2014.
 • Bij KB van 13 juli 2000, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2000, werd besloten dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert ten behoeve van de Belgische Staat, Ministerie van Landsverdediging, met het oog op de werking en het behoud van de pijplijn Melsbroek-Beauvechain, van de goederen afgebeeld op het bij dit onteigeningsbesluit gevoegd plan nummer L18 191-6.
 • Artikel 78, 2e lid, 11° van het decreet lokaal bestuur

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen. Deze bevoegdheid kan niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.

 

Argumentatie

De Belgische Staat, Ministerie van Landsverdediging, voorziet een ondergrondse inname en erfdienstbaarheid opdat ze in de toekomst aan hun pijplijn Melsbroek-Beauvechain onderhoud en herstellingen kunnen doen. 

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

0050-00/220000

 

€ 860

 

De betaling moet gebeuren na registratie en overschrijving van de akte, binnen de drie maanden na ondertekening van de akte.

 

 

Bijlagen

 • Akte minnelijke onteigening
 • Uittreksel plan L18 191-6 inneming 75 en 87

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de akte van minnelijke onteigening goed:

         van de ondergrondse inname 75 op het plan L18 191-6, 1a 35ca groot, genomen in het perceel gekadastreerd onder afdeling 3, sectie F, nummer 128. Het OCMW Bertem staat eveneens een erfdienstbaarheid van toegang en doorgang toe over een breedte van 3 meter langs weerszijden van de as of 8a 10ca.

         van de ondergrondse inname 87 op het plan L18 191-6, 58ca groot, genomen in het perceel gekadastreerd onder afdeling 3, sectie F, nummer 109. Het OCMW Bertem staat eveneens een erfdienstbaarheid van toegang en doorgang toe over een breedte van 3 meter langs weerszijden van de as of 3a 36ca.

 

Artikel 2:

De bijgevoegde akte, opgesteld door de commissaris bij het Federaal Aankoopcomité, waarin expliciet verklaard wordt dat de verkrijging voor openbaar nut wordt gedaan tegen een overeengekomen bedrag van 860 euro, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3:

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur zijn gemachtigd om de akte te ondertekenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2021