NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 31 mei 2018

Van 20 uur tot 23 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Raadsleden:

Carine Verstraeten, Roland Gustin, Ellen Ginis, Robert Verdeyen, Rita Vandendriessche, Guido Yserbijt, Maria Naessens en Soetkin De Lobel

Secretaris:

Koen Theunissen

 


Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2018

 

NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING

 

 

Bijlagen

         Verslag vorige vergadering

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De notulen van de raad van worden eenparig goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2018

 

ONREGELMATIGE PRESTATIES DGAT: ADDENDUM EN PLAN VAN AANPAK

 

Voorgeschiedenis

De raadsbeslissing van 14 augustus 2015 waarbij de principiële samenwerkingsovereenkomst, versie 140815 tussen OCMW Tervuren en OCMW Bertem betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening inzake gezinszorg en aanvullende thuiszorg goedgekeurd werd;

Het HOC gaf op 12 maart 2018 advies: er werden een aantal vragen en opmerkingen geformuleerd aan het OCMW van Tervuren. Zij vragen ook dat er in onderling overleg een document wordt opgesteld waarin de rechten van de personeelsleden van Bertem en Tervuren worden gewaarborgd: bijkomende bespreking met het OCMW van Tervuren is aangewezen.

De raadsbeslissing van 13 maart 2018: Het voorstel van het operationeel team “onregelmatige prestaties gezinszorg” principieel goed te keuren; de raad geeft opdracht om de vragen en opmerkingen van de vakbonden te beantwoorden en om samen met het OCMW van Tervuren een document op te stellen waarin de rechten van de personeelsleden van Bertem en Tervuren worden gewaarborgd: bijkomende bespreking met het OCMW van Tervuren is aangewezen.

De stuurgroep DGAT Tervuren Bertem maakte op 26 april 2018 een voorstel addendum en plan van aanpak DGAT onregelmatige prestaties op.

De stuurgroep DGAT Tervuren Bertem besprak op 18/05/2018 de opmerkingen van de vakbonden op het voorstel addendum en plan van aanpak DGAT onregelmatige prestaties.

 

Juridische gronden

De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009; “Artikel 11. § 1. Iedere dienst verleent onregelmatige prestaties afhankelijk van de noodwendigheden. Onregelmatige prestaties zijn uren die binnen het toegekende urencontingent gepresteerd worden, hetzij op weekdagen tussen 20 uur en 7 uur, hetzij op zater-, zon- en feestdagen, met het oog op een continue hulp- en dienstverlening”.

“Voorwaarden betreffende het personeel: 1° een dienst stelt doorlopend minstens tien voltijdse equivalenten verzorgend personeel tewerk. De verzorgende personeelsleden verrichten de activiteiten, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg, met inachtneming van artikel 3, 4 en 4/1 van dat besluit”.

Arbeidswet van 16 maart 1971, B.S. 30 maart 1971;    

Koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers, B.S., 30 juni 1990;

 

Adviezen

Het voorstel onregelmatige prestaties, opgesteld door het operationeel team Gezinszorg Tervuren-Bertem:

Doelstelling: Binnen de samenwerking met OCMW Tervuren wanneer nodig hulp kunnen bieden tijdens de weekends. Avondwerk zal later bekeken worden, nachtwerk wordt niet opgestart, bestaande dienstverlening biedt dit voldoende aan.

Voorwaarden voor de gebruikers: Beperkt tot de zwaarbehoevende (Belprofielschaal van minstens 30 punten) klanten (minstens 4u op weekdagen gezinshulp via onze dienst) , die verzorging, hulp bij aan –en uitkleden of bij het eten (limitatief, afwijkingen via de dienstverantwoordelijken) nodig hebben.

De verzorgenden: De verzorgenden van beide OCMW's, ongeacht hun arbeidsritme, houden twee weekends per jaar vrij. Zij krijgen 3u per weekenddag permanentievergoeding en overuren toegekend conform de regels van de RPR.

Permanentie dienstverantwoordelijken: de verdeling van de permanenties dient te gebeuren over meer dan 2 personen.

Gunstig advies van het managementteam;

Het ACOD-LRB tekende voor het OCMW van Tervuren een protocol van akkoord "op voorwaarde dat de mensen die deeltijds werken en op vrijdag thuis zijn een verstoringstoelage krijgen als ze tijdens hun vrije dag worden opgebeld".

 

 

Bijlagen

         DGAT Onregelmatige prestaties: addendum arbeidsovereenkomst;

         DGAT Nota onregelmatige prestaties: opmerkingen BOC;

         OCMW Tervuren: protocol van akkoord;

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt het voorstel van addendum bij de arbeidsovereenkomst voor het personeel in de dienst gezinszorg goed.

Artikel 2:

De raad neemt kennis van de opmerkingen van het ACOD-LRB op de nota DGAT onregelmatige prestaties.

Artikel 3:

Op het eerstkomend HOC van de gemeente Bertem zal de nota onregelmatige prestaties en het addendum arbeidsovereenkomst geagendeerd worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019