NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 29 januari 2019

Van 22.20 uur tot 22.40 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Maria Andries, Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Peter Persyn en Pieter Sempels

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Jenne Van Cortenberg

 


Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTINGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd.

 

 

Bijlagen

         Ontwerp notulen RMW 11 december 2018

         Ontwerp notulen RMW 2 januari 2019

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zittingen van 11 december 2018 en van 2 januari 2019 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER ALGEMENE VERGADERING IGO.

 

Voorgeschiedenis

         Uitnodiging van 24 december 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van IGO van 29 maart 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

         Het OCMW van Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.

         Op 29 maart 2019 wordt een buitengewone algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:

1. Welkom

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21-12-2018

3. Goedkeuring code van goed bestuur

4. Goedkeuring deontologische code

5. Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van IGO

º         Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten (15 bestuurders)

º         Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de gemeenten (maximum 5 bestuurders)

º         Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)

6. Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering van IGO

7. Varia.

 

Juridische gronden

         Artikelen 34 en 74 van het decreet lokaal bestuur
Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

         Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de OCMW's worden zij aangewezen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn moet voor de algemene vergaderingen van IGO een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn als vertegenwoordiger van het OCMW en een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW aanduiden. Zij worden aangeduid voor de periode van de nieuwe legislatuur.

 

Besluit

 

Voordracht Iris De Smet

Na geheime stemming:

20 stemmen voor

 

Voordracht Diane Vander Elst

Na geheime stemming:

20 stemmen voor

 

Artikel 1:

Iris De Smet, raadslid, wordt voor de duur van de legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW van Bertem voor de algemene vergaderingen van IGO.

 

Artikel 2:

Diane Vander Elst, raadslid, wordt voor de duur van de legislatuur aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW van Bertem voor de algemene vergaderingen van IGO.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. VOORDRACHT VERTEGENWOORDIGER OCMW ALGEMEEN COMITÉ IGO.

 

Voorgeschiedenis

         Uitnodiging van 24 december 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van IGO van 29 maart 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

         Het OCMW van Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.

         Op 29 maart 2019 wordt een buitengewone algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:

1) Welkom

2) Goedkeuring verslag algemene vergadering 21-12-2018

3) Goedkeuring code van goed bestuur

4) Goedkeuring deontologische code

5) Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van IGO

º         Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten (15 bestuurders)

º         Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de gemeenten (maximum 5 bestuurders)

º         Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)

6) Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering van IGO

7) Varia.

 

Juridische gronden

         Artikel 34 en 74 van het decreet lokaal bestuur
Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

         Artikel 442, §1, 1° van het decreet lokaal bestuur
In elke dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kan een algemeen comité worden opgericht om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen.

         Artikel 443 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de regionale bestuurscomités, het algemeen comité en de adviescomités van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen worden, bij geheime stemming, benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers. Zij ontvangen geen vergoeding onder welke vorm dan ook voor hun prestaties in dat comité.

         Artikel 31 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO
Elke deelnemer heeft 1 lid in het algemeen comité. Voor de OCMW’s en andere leden van de vereniging wordt het lid van het algemeen comité bij geheime stemming benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers.

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn moet voor het algemeen comité van IGO een lid namens OCMW Bertem voordragen.

 

Besluit

Na geheime stemming:

17 stemmen voor

3 stemmen tegen

 

Artikel 1:

Tom Philips, lid van het vast bureau, wordt, tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de graad voor maatschappelijk welzijn, voorgedragen als lid van het algemeen comité van de dienstverlenende vereniging IGO.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGO 29 MAART 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER OCMW.

 

Voorgeschiedenis

         Uitnodiging van 24 december 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van IGO van 29 maart 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 over de aanstelling van Iris De Smet en Diane Vander Elst als resp. vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGO.

 

Feiten en context

         Het OCMW van Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.

         Op 29 maart 2019 wordt een buitengewone algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:

1. Welkom

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21-12-2018

3. Goedkeuring code van goed bestuur

4. Goedkeuring deontologische code

5. Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van IGO

º         Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten (15 bestuurders)

º         Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de gemeenten (maximum 5 bestuurders).

º         Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)

6. Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering van IGO

7. Varia

 

Juridische gronden

         Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

         Statuten van IGO, goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 november 2018.

 

Argumentatie

Voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 moet het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De vertegenwoordiger van OCMW Bertem op de buitengewone algemene vergadering van IGO van 29 maart 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER OCMW EN PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OCMW ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN.

 

Voorgeschiedenis

         Uitnodiging van 24 januari 2019 voor de algemene vergadering van Interleuven van 27 maart 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

         Het OCMW van Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.

         Op 27 maart 2019 wordt een algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:

1)     Samenstelling van het bureau

2)     Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19.12.2018.

3)     Benoeming bestuurders cfr. art. 18 van de statuten.
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. art. 21 van de statuten.

4)     Project Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) - Researchpark Haasrode en Ambachtenzone - oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten.

 

Juridische gronden

         Artikelen 34 en 74 van het decreet lokaal bestuur
Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

         Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de OCMW's worden zij aangewezen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn moet voor de algemene vergaderingen van Interleuven een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn als vertegenwoordiger van het OCMW en een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW aanduiden. Zij worden aangeduid voor de periode van de nieuwe legislatuur.

 

Besluit

 

Voordracht Yvette Laes

Na geheime stemming:

20 stemmen voor

 

Voordracht Jan De Keyzer

Na geheime stemming:

17 stemmen voor

3 stemmen tegen

 

Artikel 1:

Yvette Laes, raadslid, wordt voor de duur van de legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW van Bertem voor de algemene vergaderingen van Interleuven.

 

Artikel 2:

Jan De Keyzer, raadslid, wordt voor de duur van de legislatuur aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW van Bertem voor de algemene vergaderingen van Interleuven.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 27 MAART 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER OCMW.

 

Voorgeschiedenis

         Uitnodiging van 24 januari 2019 voor de algemene vergadering van Interleuven van 27 maart 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 over de aanstelling van Yvette Laes en Jan De Keyzer als resp. vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Interleuven.

 

Feiten en context

         Het OCMW van Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.

         Op 27 maart 2019 wordt een algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:

1)     Samenstelling van het bureau

2)     Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19.12.2018.

3)     Benoeming bestuurders cfr. art. 18 van de statuten
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. art. 21 van de statuten.

4)     Project Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) - Researchpark Haasrode en Ambachtenzone - oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten.

 

Juridische gronden

         Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
De aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.

         Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

         Statuten van Interleuven, laatst gewijzigd op 19 december 2018

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 27 maart 2019 moet het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van Interleuven van 27 maart 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER BEHEERSCOMITÉ GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GD-PBW) INTERLEUVEN.

 

Voorgeschiedenis

         Brief van Interleuven van 10 januari 2019 over het Beheerscomité gemeenschappelijke interne preventiedienst (GD-PBW)

 

Feiten en context

         In de schoot van Interleuven werd de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst opgericht. In het kader van de welzijnswet is het OCMW van Bertem verplicht om bij een preventiedienst aan te sluiten. Deze zorgt voor de nodige ondersteuning bij de implementatie van een aantal delen van deze welzijnswet.

         De gemeenschappelijke dienst wordt beheerd door een beheerscomité. Het is bevoegd voor het financiële beheer en de administratieve organisatie ervan.

         Het beheerscomité omvat:

º         de personen belast met het dagelijks beheer van het gemeentebestuur, het OCMW en de intercommunale die een beroep doen op de GD-PBW

º         de vertegenwoordigers van de werknemers.

 

Juridische gronden

         Artikel 2.4. van het koninklijk besluit van 3 maart 1999 over de oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij het OCMW Bertem is aangesloten.

         Artikelen 34 en 74 van het decreet lokaal bestuur
Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

 

Adviezen

         Interleuven dringt erop aan om het mandaat in het beheerscomité GD-PBW toe te kennen aan de burgemeester of een schepen met de bevoegdheid welzijn, arbeidsveiligheid en gezondheid.

 

Besluit

Na geheime stemming:

20 stemmen voor

 

Artikel 1:

Jenne Van Cortenberg, raadslid, wordt aangeduid als afgevaardigde van het OCMW Bertem in het beheerscomité van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

LOKALE ADVIESCOMMISSIE OMTRENT DE MINIMALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER. AANDUIDING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Feiten en context

 • In elke gemeente wordt een lokale adviescommissie opgericht waarvan de samenstelling en de procedure door de Vlaamse regering bepaald worden.
 • De lokale adviescommissie geeft advies aan de netwerkbeheerder (Eandis/Fluvius) of waterleverancier (De Watergroep) over het afsluiten of heraansluiten van de toevoer van gas, elektriciteit of water.
 • De huishoudelijke afnemers hebben het recht om gehoord te worden door de leden van commissie. Ze kunnen zich eveneens laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een raadsman of een vertrouwenspersoon.

 

Juridische gronden

 • Decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
 • Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
  In elke gemeente wordt een commissie opgericht die samengesteld is uit:
  1° de hoofd-maatschappelijk assistent(e) van de Sociale Dienst van het OCMW, of diens afgevaardigde, die het voorzitterschap van de commissie waarneemt;
  2° één lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW van de gemeente waar de huishoudelijke abonnee zijn woonplaats heeft;
  3° één vertegenwoordiger van de betrokken netbeheerder, aardgasnetbeheerder of exploitant, naargelang van het geval;
  4° één vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling, als de huishoudelijke afnemer, huishoudelijke aardgasafnemer of huishoudelijke abonnee, naargelang van het geval voor zijn sociale begeleiding een beroep gedaan heeft op een dergelijke instelling.
  Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door een personeelslid van het OCMW.
 • Artikel 34 en 74 van het decreet lokaal bestuur
  Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

 

Argumentatie

Voor de lokale adviescommissie moet een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden aangeduid.

 

Besluit

Na geheime stemming:

17 stemmen voor

3 stemmen tegen

 

Artikel 1:

Tom Philips, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, wordt voor de duur van de legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger van het bijzonder comité voor de sociale dienst in de Lokale Adviescommissie voor minimale levering van gas, elektriciteit en water.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN ALGEMENE VERGADERING VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VZW.

 

Feiten en context

         De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van

º         de Vlaamse gemeenten en OCMW's

º         de Vlaamse politiezones

º         de Vlaamse hulpverleningszones

º         de verzelfstandigde entiteiten van gemeenten en OCMW's

º         de samenwerkingsverbanden van gemeenten en OCMW's

º         andere rechtspersonen waarin gemeenten of en OCMW's deelnemen om hun doelstellingen te verwezenlijken.

º         de VGC.

         De vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun beleidsdoelstellingen en opdrachten en hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.

 

Juridische gronden

         Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen Deze wet regelt o.a. de samenstelling, bevoegdheden en werking van de bestuursorganen van een vzw.

         Artikel 34 en 74 van het decreet lokaal bestuur
Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

         Artikel 10 van de statuten van de VVSG vzw
De vereniging wordt bestuurd door vijf bestuursorganen: de algemene vergadering, de bestuurlijke commissies, de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de algemeen directeur.

         Artikel 6 van de statuten van de VVSG vzw
De Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen toetreden als gewoon lid.

         Artikel 11 van de statuten van de VVSG vzw
De algemene vergadering bestaat uit de afgevaardigden van de leden die daartoe gemandateerd zijn door de daartoe bevoegde organen. Alleen de effectieve leden hebben stemrecht in de algemene vergadering op voorwaarde dat zij het lidgeld voor het lopende jaar volledig hebben betaald en naar rato van één stem per lid. De algemene vergadering is bevoegd voor:

º         het wijzigen van de statuten,

º         het benoemen en het afzetten van de leden van de raad van bestuur,

º         het benoemen van de commissaris-bedrijfsrevisor,

º         het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen,

º         het ontbinden van de vereniging,

º         het uitsluiten van een lid.

 

Besluit

 

Voordracht Jimmy Geyns

Na geheime stemming:

17 stemmen voor

3 stemmen tegen

 

Voordracht Jenne Van Cortenberg

Na geheime stemming:

19 stemmen voor

1 onthouding

 

Artikel 1:

Jimmy Geyns, raadslid, wordt voor de duur van de legislatuur aangeduid als afgevaardigde namens het OCMW Bertem in de algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.

 

Artikel 2:

Jenne Van Cortenberg, raadslid, wordt voor de duur van de legislatuur aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde namens het OCMW van Bertem in de algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

WERKZAAMHEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.

 

Voorgeschiedenis

 • Installatie van de raad voor maatschappelijk welzijn op 2 januari 2019.

 

Juridische gronden

         Artikel 38 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen;
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties;
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279, worden ondertekend;
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid.
De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
Artikel 38 is ook van toepassing op de OCMW-raad, met uitzondering van 7°.

 

Besluit

eenparig

 

BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Artikel 1. - § 1. - De raad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.

 

§ 2. -  De voorzitter van de raad beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt de agenda van de vergadering op.

 

§ 3. - De voorzitter moet de raad bijeenroepen op verzoek van:

1)     een derde van de zittinghebbende leden.

2)     een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige raad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus.

3)     het vast bureau.

 

In hun schriftelijke aanvraag aan de voorzitter moeten de aanvragers de dag, het uur en de agenda van de beoogde vergadering vermelden. De aanvragers bezorgen voor elk punt op die agenda hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in artikel 2 van dit reglement kan nakomen.

 

De voorzitter roept de vergadering bijeen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda.

 

Artikel 2. - § 1. - De oproeping wordt ten minste acht kalenderdagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.

De oproeping wordt digitaal, via e-mail en het elektronisch systeem voor vergaderbeheer, aan de raadsleden bezorgd. Het e-mailbericht wordt naar het door het raadslid opgegeven e-mailadres verstuurd en bevat een digitale verwijzing naar de begeleidende stukken op het gemeentelijk elektronisch systeem voor vergaderbeheer. Uitzonderlijk, in geval van overmacht om technische redenen, kan de oproeping in papieren versie aan huis worden bezorgd.

Als de agenda en begeleidende stukken per uitzondering niet op digitale wijze ter beschikking kunnen worden gesteld, worden zij in de brievenbus bij de raadsleden thuis bezorgd. Als de stukken omwille van de omvang niet in de brievenbus kunnen, wordt het raadslid via een schriftelijk bericht in de brievenbus uitgenodigd om deze stukken te komen afhalen in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

 

§ 2. - De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering, alsook de toegelichte voorstellen van beslissing. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.

 

Artikel 3. - § 1. - OCMW-raadsleden kunnen uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de raad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad. Een lid van het vast bureau kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken.

 

§ 2. - De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de raad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de raadsleden. Dit verloopt conform de afspraken rond de wijze van oproepen (artikel 2 § 1).

 

OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING

 

Artikel 4. - § 1. - De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar.

 

§ 2. - De vergadering is niet openbaar als:

1)     het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;

2)     de raad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

 

Artikel 5. - De raad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de eed afleggen in geval van algehele vernieuwing van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar.

 

Artikel 6. - De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende raad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.

 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK

 

Artikel 7. - § 1. –Plaats, dag, uur en agenda van de raadsvergadering worden openbaar bekend gemaakt door publicatie op de website van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk acht kalenderdagen voor de vergadering.

 

§ 2. - Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze openbaar bekendgemaakt overeenkomstig § 1. In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze openbaar bekendgemaakt.

 

§ 3. - De agenda met toegelichte voorstellen van beslissing voor de openbare zitting wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten.

 

Artikel 8. - § 1. - Het OCMW maakt, aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering die erom verzoekt, de agenda van de raad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig de regels in verband met de openbaarheid van bestuur.

 

§ 2. - Tijdens de raadszitting ligt een overzichtslijst met een beknopte toelichting van de voorstellen die in openbare zitting worden behandeld, ter beschikking van de perscorrespondenten en het publiek.

 

§ 3. – De beslissingen van de OCMW-raad worden door de voorzitter van het vast bureau bekendgemaakt op de website van de gemeente zoals bepaald in art. 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

Aan beslissingen van de raad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door sommige beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in het gemeentelijk informatieblad.

 

Artikel 9. - § 1. - De administratie maakt voor de opmaak en de verwerking van de notulen en de besluiten gebruik van een elektronisch systeem voor vergaderbeheer. De raadsleden nemen via dit systeem kennis van:

         de agenda van de OCMW-raad

         de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad, met eventuele bijlagen

         de besluiten van de OCMW-raad, met eventuele bijlagen

         de nog goed te keuren en de goedgekeurde notulen van de OCMW-raad

         de besluiten van het vast bureau, met eventuele bijlagen (na goedkeuring van de notulen)

         de goedgekeurde notulen van het vast bureau.

 

§ 2. - Elk raadslid heeft toegang tot het digitaal archief van de vergaderingen van de raad en van het vast bureau. De login en de materiële en immateriële beveiligingssystemen voor authenticatie van het raadslid zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. De toegang tot het elektronisch systeem voor vergaderbeheer is enkel geldig tijdens de duur van het mandaat.

 

Artikel 10. - § 1. - De raadsleden hebben, vanaf de verzending van de oproeping, inzage in de dossiers van alle agendapunten, in het bijzonder de verklarende nota's en plannen, de feitelijke gegevens, de eventuele briefwisseling, de eventueel verleende adviezen en de toegelichte voorstellen van beslissing. Deze stukken worden opgenomen in het elektronisch systeem voor vergaderbeheer, voor zover ze digitaal beschikbaar zijn.

De dossiers kunnen op volgende wijze worden ingekeken:

1. op het directiesecretariaat tijdens de kantooruren

2. vanaf 15 minuten vóór het geplande beginuur van de vergadering

3. in het elektronisch systeem voor vergaderbeheer.

 

§ 2. - Het ontwerp van meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan en de jaarrekening worden op zijn minst veertien kalenderdagen vóór de vergadering waarop ze worden besproken, aan ieder lid van de raad bezorgd. Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.

 

§ 3. - De algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden verstrekken aan de raadsleden die erom verzoeken, technische toelichting over stukken in de dossiers voor de vergadering van de OCMW-raad. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.

 

De raadsleden richten hun verzoek schriftelijk, via e-mail of mondeling aan de algemeen directeur. Het antwoord wordt gegeven op dezelfde wijze, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 11. - § 1. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur van het OCMW betreffen.

 

§ 2. - De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de raad en die bestemd is voor de OCMW-raad, wordt meegedeeld aan de OCMW-raadsleden.

 

§ 3. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de openingsuren van het directiesecretariaat:

1)     de begrotingen/budgetten en meerjarenplannen van vorige dienstjaren van het OCMW Bertem;

2)     de rekeningen van vorige dienstjaren van het OCMW Bertem;

3)     de notulen van de beslissingen van de voorzitter van het vast bureau;

4)     de notulen van de beslissingen van de algemeen directeur;

5)     het register van de inkomende en uitgaande stukken.

 

§ 4. - Alle andere dossiers, stukken en akten die betrekking hebben op het bestuur van het OCMW, kunnen door de raadsleden worden ingekeken na afspraak met de algemeen directeur.

Om de algemeen directeur in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde dossiers, stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van het OCMW, delen de raadsleden aan hem schriftelijk of via e-mail mee welke dossiers of documenten zij wensen te raadplegen. Tevens vermelden zij de gewenste dag en het uur waarop zij de gevraagde documenten wensen in te zien, met een minimum van drie werkdagen tussen het tijdstip van de aanvraag en het gewenste tijdstip van inzage.

 

Bij ernstige twijfel of betwisting wordt de aanvraag voorgelegd aan het vast bureau.

 

De algemeen directeur beantwoordt uiterlijk 24 uur voor het gewenste tijdstip van inzage de aanvraag.

Bij bevestiging van de aangevraagde inzage deelt de algemeen directeur de dag, het uur en de plaats van inzage mee aan het raadslid.

Een weigering tot inzage kan enkel op basis van wettelijke of decretale gronden. Indien het organisatorisch onmogelijk is om de dossiers, stukken of akten klaar te leggen voor inzage op de gewenste dag en uur, bepaalt de algemeen directeur in onderling overleg met het raadslid een nieuwe dag en uur.

Het raadslid, dat de in deze § bedoelde documenten niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het afgesproken tijdstip, wordt geacht af te zien van inzage.

 

§ 5. - De raadsleden kunnen, behalve voor de dossiers die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het OCMW of hun onderhoudsplichtigen, een afschrift krijgen van de dossiers, akten en stukken betreffende het bestuur van het OCMW.

 

De aanvraag door raadsleden tot het afleveren van een afschrift gebeurt schriftelijk of per e-mail, gericht aan de algemeen directeur.

 

Een eventuele weigering van de aflevering van een afschrift kan enkel op basis van wettelijke of decretale gronden.

De gemotiveerde beslissing van de algemeen directeur tot weigering van de aflevering van een afschrift moet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden meegedeeld.

 

Bij ernstige twijfel of betwisting wordt de aanvraag voorgelegd aan het vast bureau.

 

§ 6. - De raadsleden hebben het recht de instellingen van het OCMW en diensten die het OCMW opricht en beheert te bezoeken.

 

Om de algemeen directeur in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden hem minstens vijf werkdagen vooraf schriftelijk of per e-mail mee welke instelling of diensten zij willen bezoeken en op welke dag en uur. De algemeen directeur beantwoordt de aanvraag uiterlijk 24 uur voor het gewenste tijdstip van het bezoek.

Tijdens het bezoek van een inrichting of dienst van het OCMW mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker.

 

Artikel 12. - De raadsleden hebben het recht aan het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

 

Een toegelicht voorstel van beslissing, als vermeld in artikel 1, § 3 van dit reglement, is niet vereist voor het stellen van een mondelinge vraag.

 

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

 

Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

 

QUORUM

 

Artikel 13. - § 1. - De raad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde beginuur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.

 

§ 2. - De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

 

In deze tweede oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van artikel 26 van het decreet lokaal bestuur overgenomen.

 

WIJZE VAN VERGADEREN

 

Artikel 14. - § 1 - De voorzitter zit de vergaderingen van de OCMW-raad voor, en opent en sluit de vergaderingen.

 

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

 

§ 2. - Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen voorzien in het decreet lokaal bestuur. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming, kwalificatie en/of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming.

 

Artikel 15. - § 1. - De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen.

 

De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daarop bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist.

 

§ 2. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

 

Artikel 16. - § 1. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel.

 

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.

 

§ 2. - Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord komen.

 

De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven.

 

Artikel 17. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.

 

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:

1)     om te vragen dat men niet zal besluiten;

2)     om de verdaging te vragen;

3)     om een punt te verwijzen naar een werkgroep;

4)     om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden;

5)     om naar het huishoudelijk reglement te verwijzen.

 

Artikel 18. - § 1. - Met een amendement kan de raad een besluit nemen dat afwijkt van het ontwerpbesluit.

Een amendement wordt ingediend door één of meer raadsleden. De raad beslist uiteindelijk of het amendement wordt aangenomen of verworpen.

Een amendement wordt bij voorkeur digitaal ingediend vóór de zitting bij de algemeen directeur en uiterlijk tijdens de zitting. De algemeen directeur bezorgt het amendement onverwijld aan de voorzitter.

 

§ 2. - De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen ter stemming gelegd.

 

Artikel 19. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.

 

Als een lid van de raad aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.

 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.

 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren.

 

Artikel 20. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.

 

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.

 

Aan de raadsleden wordt gevraagd hun gsm, tablet en andere communicatieapparatuur stil te zetten tijdens het verloop van de raadsvergadering.

 

Artikel 21. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.

 

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en en dat proces-verbaal bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene.

 

Artikel 22. - Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.

 

Artikel 23. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.

 

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.

 

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.

 

Artikel 24. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.

 

WIJZE VAN STEMMEN

 

Artikel 25. - § 1. - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.

 

§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

 

Artikel 26. - § 1. -  De OCMW-raad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport.

 

§ 2. - De OCMW-raad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport.

 

In afwijking daarvan kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst in het OCMW-deel van het beleidsrapport. In dat geval mag de OCMW-raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming.

 

Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de OCMW-raad. Als de gemeenteraad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt de gemeenteraad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.

 

Artikel 27. - § 1. - De leden van de OCMW-raad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.

 

§ 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:

1)     de stemming bij handopsteking;

2)     de mondelinge stemming;

3)     de geheime stemming.

 

§ 3. - De raadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt.

 

§ 4. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:

1)     de vervallenverklaring van het mandaat van OCMW-raadslid en van lid van het vast bureau;

2)     het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de bestuursorganen van het OCMW en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;

3)     individuele personeelszaken.

 

Artikel 28. - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven, vraagt hij achtereenvolgens welke raadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden. Het niet willen deelnemen aan de stemming wordt gelijkgesteld met een onthouding.

 

Elk raadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.

 

Artikel 29. - De mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken.

 

De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming.

 

Artikel 30. - Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld.

 

De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje.

 

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter, de algemeen directeur en de twee jongste raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.

 

Artikel 31. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.

 

Artikel 32. - Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

 

NOTULEN, ZITTINGSVERSLAG EN ONDERTEKENING

 

Artikel 33. - § 1. - De notulen van de OCMW-raad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad geen beslissing heeft genomen.

 

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Een raadslid dat vraagt om in de notulen de motivering van zijn stemgedrag op te nemen, bezorgt de tekst hiervan uiterlijk op de dag na de zitting aan de algemeen directeur, bij voorkeur op digitale wijze, met een maximum van 500 lettertekens. Tevens kunnen bijkomende feiten worden opgenomen in de desbetreffende rubriek van het motiverend gedeelte van het besluit, mits akkoord van de raad.

 

Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

§ 2. - De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

 

§ 3. - Als de raad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, § 2 en artikel 6 van dit reglement in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen.

 

Artikel 34. - § 1. - De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de OCMW-raad worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. Indien er geen algemeen directeur (titularis of waarnemend) ter beschikking is tijdens de zitting van de raad, wordt het secretariaat waargenomen door het jongste lid (in leeftijd) van het vast bureau.

 

§ 2. - Behalve in spoedeisende gevallen worden de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering van de OCMW-raad ten minste acht dagen voor de vergadering van de raad gepubliceerd op het elektronisch systeem voor vergaderbeheer. De raadsleden worden via e-mail op de hoogte gebracht van deze publicatie.

 

§ 3. - Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur. In het geval de OCMW-raad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de raad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.

 

§ 4. - Telkens als de raad het wenselijk acht, worden de notulen staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de raadsleden en de algemeen directeur ondertekend.

 

Artikel 35. - De notulen van de vergaderingen van het vast bureau worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het vast bureau volgend op de vergadering van het vast bureau waarop de notulen werden goedgekeurd, gepubliceerd op het elektronisch systeem voor vergaderbeheer. De raadsleden worden via e-mail op de hoogte gebracht van deze publicatie.

 

RAADSCOMMISSIES

 

Artikel 36. - In de OCMW-raad wordt niet gewerkt met raadscommissies.

 

VERGOEDING RAADSLEDEN

 

Artikel 37. - § 1. - Aan de raadsleden, met uitzondering van de voorzitter en de leden van het vast bureau, wordt presentiegeld verleend voor elke vergadering van de OCMW-raad waarop zij aanwezig zijn, op voorwaarde dat de vergadering niet aansluit op een vergadering van de gemeenteraad.

 

§ 2. - De voorzitter van de raad of zijn vervanger ontvangt geen dubbel presentiegeld voor elke vergadering die hij effectief voorzit.

 

Artikel 38. - § 1. - Het presentiegeld wordt met ingang van 1 januari 2019 en gedurende de legislatuur 2019-2024 als volgt vastgesteld: 124,98 euro vast per zitting van de OCMW-raad.

Dit bedrag wordt geïndexeerd overeenkomstig artikel 18 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.

 

§ 2. - De presentiegelden worden tweemaal per jaar op de bank- of postrekening van het raadslid gestort (na de raad van juni en na de raad van december).

 

VERZOEKSCHRIFTEN

 

Artikel 39. – § 1. – Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van het OCMW in te dienen.

De organen van het OCMW zijn de OCMW-raad, het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter van de OCMW-raad, de voorzitter van het vast bureau, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de algemeen directeur en elk ander orgaan van het OCMW dat als overheid optreedt.

 

§ 2. - Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

De verzoekschriften worden aan het orgaan van het OCMW gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.

 

§ 3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, zijn onontvankelijk.

Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van de gemeente behoren, worden door de ontvanger van het verzoekschrift overgemaakt aan het bevoegde orgaan van de gemeente. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.

 

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

1)     de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;

2)     het louter een mening is en geen concreet verzoek;

3)     de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;

4)     het taalgebruik ervan beledigend is.

 

De voorzitter van het orgaan waaraan het verzoekschrift gericht is, doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

 

Artikel 40. - § 1. – Is het een verzoekschrift voor de OCMW-raad, dan plaatst de voorzitter van de raad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende raad indien het verzoekschrift minstens twintig dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

 

§ 2. - De OCMW-raad kan de bij hem ingediende verzoeken naar het vast bureau of naar het bijzonder comité voor de sociale dienst verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

 

§ 3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van het OCMW. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

 

§ 4. - Het betrokken orgaan van het OCMW verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

 

ONDERTEKENING EN VORM VAN STUKKEN

 

Artikel 41. - § 1. De reglementen, verordeningen, beslissingen, akten van de OCMW-raad en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de OCMW-raad worden ondertekend door de voorzitter van de raad en medeondertekend door de algemeen directeur.

 

De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de voorzitter van het vast bureau en van het vast bureau worden ondertekend door de voorzitter van het vast bureau en medeondertekend door de algemeen directeur.

 

§ 2. - Onverminderd § 1 wordt de briefwisseling van het OCMW ondertekend door de voorzitter van het vast bureau en medeondertekend door de algemeen directeur.

 

§ 3. - Alle andere stukken van het OCMW, die niet bedoeld worden in de voorgaande paragrafen, worden ondertekend door de voorzitter van het vast bureau en medeondertekend door de algemeen directeur, tenzij de wetgever de bevoegdheid tot ondertekening expliciet enkel aan de voorzitter van het vast bureau heeft toegewezen.

 

Artikel 42. - Stukken van het OCMW worden bij gewone brief of een digitale brief aan de betrokkene bezorgd, tenzij de wet, het decreet lokaal bestuur of een ander decreet een andere vorm van mededeling of kennisgeving oplegt. Onder 'digitale brief' wordt verstaan: een brief opgenomen in een digitaal bestand. Een digitale brief kan op eender welke wijze aan de betrokkene worden bezorgd (bv. e-mail, digitale postbus, digitaal loket, geheugendrager…).

 

BEROEPSGEHEIM

 

Artikel 43. - § 1. - De OCMW-raadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de raad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

 

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden, alsmede van alle andere personen, vermeld in het eerste lid, wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

 

§ 2. - De verplichte geheimhouding geldt ook voor de besluiten van de andere organen van het OCMW m.b.t. aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken en waarvan het raadslid kennisneemt vanuit zijn/haar hoedanigheid als OCMW-raadslid. De beslissingsbevoegdheid voor de openbaarmaking van deze besluiten is geregeld in het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

§ 3. - De documenten die via het elektronisch systeem voor vergaderbeheer kunnen worden geraadpleegd, mogen niet worden gebruikt voor een doeleinde / op een wijze die onverenigbaar is met de rechten en verplichtingen van het mandaat.

 

ONDERSTEUNING RAADSLEDEN

 

Artikel 44. - § 1. - De OCMW-raadsleden hebben op het gemeentehuis en in het sociaal huis toegang tot internet in het kader van de werkzaamheden van hun mandaat. Zij kunnen gratis kopieën bekomen van bestuursdocumenten van het OCMW. Zij kunnen alle nodige informatie inkijken in een lokaal dat door de algemeen directeur wordt toegewezen.

 

§ 2. - Het OCMW sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van de OCMW-raadsleden. Het OCMW sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die de OCMW-raadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun mandaat.

 

BEPALINGEN OVER HET BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST

 

Artikel 45. - § 1. - Het presentiegeld dat toegekend wordt aan de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (of de plaatsvervanger als die aanwezig is) is gelijk aan het bedrag dat aan de OCMW-raadsleden wordt toegekend, zoals vermeld in artikel 38 van dit reglement.

 

§ 2.  - Artikel 44 is van overeenkomstige toepassing op de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

BUDGET. GOEDKEURING BUDGET 2019.

 

Voorgeschiedenis

         Het besluit van de raad van 17 januari 2018 over de aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW van Bertem en goedkeuring van het budget van 2018.

 

Juridische gronden

         Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976.

         Decreet lokaal bestuur.

         Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 met alle latere wijzigingen, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven.

 

Adviezen

         Het managementteam bracht een gunstig advies uit in zitting van 14 januari 2019.

 

Besluit

 

17 stemmen voor: Marc Morris, Albert Mees, Greet Goossens, Maria Andries, Yvette Laes, Joël Vander Elst, Joery Verhoeven, Tom Philips, Jan De Keyzer, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns en Pieter Sempels

3 onthoudingen: Joris Fonteyn, Karin Baudemprez en Peter Persyn

 

Artikel 1:

De raad keurt het budget voor het boekjaar 2019 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2019