NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 18 februari 2020

Van 20.25 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Griet Verhenneman en Peter Persyn

 


Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2020

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 28 januari 2020.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 28 januari 2020 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2020

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING ERFPACHTAKTE DORPSTRAAT 495 TE LEEFDAAL.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 31 augustus 2015 over de aanstelling van notaris Stefan Vangoetsenhoven voor de verkoop van o.a. Dorpstraat 495.

         Besluit van de raad voor maatschappelijke welzijn van 24 maart 2016 over de aankoop van het gebouw Dorpstraat 495 te Leefdaal.

         Het schattingsverslag van 14 oktober 2019 (dossier 10790) van het gebouw Dorpstraat 495, opgesteld door landmeter-expert Jonas Artois.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 oktober 2019 over de goedkeuring van de procedure verkoop/verhuur.

         Bespreking door het vast bureau op 2 december 2019 over het bod en de voorwaarden voor de verkoop.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 waarbij de erfpachtovereenkomst werd goedgekeurd.

         Besluit van het vast bureau van 20 januari 2020 waarbij de jaarlijkse erfpachtcanon voor de komende 30 jaar werd goedgekeurd.

 

Feiten en context

         Het OCMW van Bertem is eigenaar van het perceel Dorpstraat 495 te Leefdaal.

         Het perceel heeft volgende kenmerken:

º         Perceel bouwgrond, 3de afdeling, sectie E, nummer 17M.

º         Het perceel is gelegen in woongebied.

º         Het perceel heeft (volgens de kadastrale gegevens) een grootte van 5 are.

º         Het recht van voorkoop is van toepassing.

º         Het gebouw is niet gelegen in een verkaveling of een ruimtelijk uitvoeringsplan.

         Brent Van Rossum heeft als enige een bod uitgebracht voor de verkoop/verhuur van het perceel met woning.

º         Bod verkoop: 295 000 euro

º         Bod huurkoop: 1750 euro/maand

         Na onderhandeling is overeengekomen om een erfpacht aan te gaan met een maandelijkse betaling van een erfpachtcanon over 30 jaar.

         Een erfpachtovereenkomst werd opgesteld, ondertekend en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 december 2019.

         Na ondertekening van de overeenkomst heeft de erfpachthouder reeds het genot van het gebouw zodat de nodige voorziene werken kunnen aangevat worden.

         Notaris Vangoetsenhoven is aangeduid om de erfpachtakte op te maken en te verlijden.

 

Juridische gronden

         Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht

         Artikel 78 van het decreet lokaal bestuur

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen. Deze bevoegdheid kan niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.

         Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten.

 

Argumentatie

Het afsluiten van een erfpacht van dit gebouw kadert in de rationalisatie van eigendommen zonder rechtstreeks nut voor het lokaal bestuur.

 

Het gebouw Dorpstraat 495 is voorheen gebruikt als huisvesting van asielzoekers in het kader van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI), georganiseerd door het OCMW Bertem, en als opslagruimte voor het Rode Kruis Bertem-Huldenberg.

Het gebouw staat de laatste jaren bijna permanent leeg door een combinatie van 2 factoren:

         Het OCMW beschikt over een andere eigendom: het gebouw op de hoek van de Dorpstraat en de Mezenstraat met een appartement op het gelijkvloers (verhuurd) en de noodwoning op de verdiepingen.

         Het OCMW heeft het LOI stopgezet.

Het OCMW heeft het gebouw Dorpstraat 495 niet meer nodig voor de realisatie van eigen projecten of doelstellingen.

 

Het gebouw was vroeger in gebruik als woonst met winkel. Mits een kleine verbouwing kan de winkelfunctie hersteld worden.

 

De bieder, Brent Van Rossum, zal het gebouw gebruiken als bakkerij en voldoet op die manier aan de wensen van het bestuur om de detailhandel te ondersteunen. Zij hebben met de eigenaar van het perceel op de hoek Kerkring/Dorpstraat een overeenkomst afgesloten om 2 parkeerplaatsen te huren op privéterrein voor klanten van de bakkerij.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

ACT 2.28.101

221000/0050-00

€ 570 000

€ 11 800 (eerste canon)

jaarlijkse indexering

 

 

Bijlagen

         Erfpachtakte

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de bijgevoegde ontwerp erfpachtakte voor Dorpstraat 495 te Leefdaal goed, tussen enerzijds OCMW Bertem en anderzijds Brent Van Rossum, Neerijse steenweg 2, 3061 Leefdaal, namens de besloten vennootschap Taart & Zo, met maatschappelijke zetel te 3061 Leefdaal, Dorpstraat 495. Het perceel is gekadastreerd te Bertem, 3de afdeling, sectie E, nr. 17M, met als oppervlakte 5 are.

 

Artikel 2:

Notaris Stefan Vangoetsenhoven, Tervuursesteenweg 462, 3061 Leefdaal, is belast met het verlijden van de authentieke erfpachtakte.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2020

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2020