NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 13 maart 2018

Van 20 uur tot 23 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Raadsleden:

Carine Verstraeten, Roland Gustin, Ellen Ginis, Robert Verdeyen, Rita Vandendriessche, Guido Yserbijt, Maria Naessens en Soetkin De Lobel

Secretaris:

Koen Theunissen

 


Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

NOTULEN VAN DE VORIGE OPENBARE VERGADERING

 

 

Bijlagen

         Verslag vorige vergadering

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De notulen van de raad van 6 februari 2018 worden eenparig goedgekeurd.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

VERTROUWENSPERSOON PESTEN, GEWELD EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK

 

Op 5 september 2017 besloot het college om een opdracht af te sluiten met IDEWE voor de levering van diensten in het kader van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, zowel voor de gemeente (inclusief onderwijs) als het OCMW, vanaf 1 januari 2018.

 

De raad besliste op 5 september 2017  eenparig om een opdracht af te sluiten met IDEWE voor de levering van diensten in het kader van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk vanaf 1 januari 2018.

 

Feiten en context

         op 29 juni 2004 duidde de raad 2 personen aan als vertrouwenspersoon: Miranda Buelens in de dienst gezinszorg en Sonia Smets in de poetsdienst.

         Beide personeelsleden zijn uit dienst.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

         De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

         De wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen, en ongewenst seksueel gedrag op het werk (BS 22 juni 2002).

         Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (Codex over het welzijn op het werk, Titel I, Hoofdstuk V: Maatregelen in verband met psychosociale belasting veroorzaakt door het werk).

 

Adviezen

         HOC van 12 maart 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Miranda Buelens en  Sonia Smets te ontheffen van hun taak als vertrouwenspersoon Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Artikel 2:

Aan IDEWE te vragen om een preventieadviseur psychosociale risico's aan te duiden voor het personeel van het OCMW van Bertem.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

PACHTOVERDRACHT

 

Feiten en context

         Het OCMW ontving een  aanvraag om pachtoverdracht ten voordele van Iljo bvba met zaakvoerder Louis Ginis, Dorpstraat 379 te 3061 Leefdaal inzake de percelen gelegen Savelenberg, D0263/1, opp. 50.00a en D0263/2, opp. 31.40a;

 

 

Juridische gronden

         Artikel 81 van de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

         Artikel 35 van de pachtwet van 4 november 1969 en 7 november 1988.

 

Argumentatie

het verzoek van de kandidaat-huurder gebeurde volgens de gangbare wettelijke voorschriften en gebruiken.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De overdracht van de pacht betreffende de percelen gelegen Savelenberg, D0263/1, opp. 50.00a en D0263/2, opp. 31.40 ten voordele van Ginis Albert wonende Dorpstraat 379 te 3061 Leefdaal goed te keuren.

Artikel 2:

Deze overeenkomst gaat onder dezelfde voorwaarden in vanaf 6 maart 2018.

Artikel 3:

Betwistingen in deze zaak kunnen alleen gebeuren bij de bevoegde rechtbank van het arrondissement Leuven.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

DEELNAME GROEPSWERKING BUDGETINZICHT

 

Voorgeschiedenis

         De dienst Welzijn werd door het CAW gecontacteerd om deel te nemen aan de stuurgroep BudgetInZicht.

         Hun aanbod houdt de mogelijkheid tot het deelnemen aan de groepswerking in.

 

Feiten en context

•Een grote groep mensen ontvangt vanuit het OCMW budgethulpverlening , in de vorm van budgetbeheer of –begeleiding.

•Deze begeleidingen stopzetten is het moeilijk, onder meer  . omdat cliënten de capaciteiten missen om hun budget zelf in handen te nemen.

•Het bachelorproject een derdejaarsstagaire op de sociale dienst gaat over groepswerkingen naast de reguliere schuldhulpverlening. Dus deze groepswerking sluit hier erg bij aan, zij zal dit project uitwerken samen met Mikaïl Ilgazoglu van BudgetInZicht.

•In 2011 werden door minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen 15 projecten goedgekeurd. Deze projecten houden in dat OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van het CAW zullen samenwerken rond kwaliteitsvolle schuldhulpverlening, lerende netwerken en preventie. Sinds 2014 zijn deze projecten gedoopt onder de naam BudgetInZicht.

•De groepswerking zal bestaan uit 8 sessies, van telkens 3u15. Momenteel zijn er 5 deelnemers, echter hebben nog niet alle cliënten gereageerd op het voorstel. Zaken die in de groepssessie aan bod zullen komen zijn onder andere: inkomsten, vaste uitgaven, huishoudbudget, schulden en invordering, verzekeringen, energiekosten, kredieten, internetfraude, organisatie, enzovoort.

•Het OCMW dient enkel een lokaal, beamer en flipchart/whiteboard te voorzien. De groepswerker zorgt voor de rest van het nodige materiaal.

•Ook zal deze groepswerking kosteloos zijn, aangezien BudgetInZicht wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

 

Juridische gronden

         Ons OCMW heeft sinds 06/10/2016 een erkenning als dienst voor schuldbemiddeling en dit voor onbepaalde duur.

 

Adviezen

         Aangezien personen in budgetbeheer een grote groep cliënten van het OCMW vormen, lijkt het ons aangewezen deze groepswerking te organiseren. Op deze manier kunnen vaardigheden collectief worden aangeleerd, dit is efficiënter dan wanneer een maatschappelijk werker dit bij elke cliënt individueel dient te doen. Op deze manier is het ook eenvoudiger de stap naar afbouw van de begeleiding te zetten, de cliënten hebben namelijk al vaardigheden aangeleerd, wat opnieuw tijd bespaart.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan deze groepswerking, deze is volledig kostenloos.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Deel te nemen aan de groepswerking die aangeboden wordt door het CAW in het kader van het project BudgetInZicht.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

NOTA STUDENTEN EN LEEFLOON

 

Recht op Maatschappelijke Integratie Wet van 26 mei 2002

Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976

Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.

 

Argumentatie

De raad formuleert een aantal opmerkingen op de nota.

 

 

Bijlagen

         Nota van de dienst Welzijn

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de richtlijnen van de sociale dienst i.v.m. de toekenning van een recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van een leefloon voor studenten goed, rekening met de door de raad geformuleerde opmerkingen.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

GEZINSZORG: ONREGELMATIGE PRESTATIES

 

Voorgeschiedenis

         De raadsbeslissing van 14 augustus 2015 waarbij de principiële samenwerkingsovereenkomst, versie 140815 tussen OCMW Tervuren en OCMW Bertem betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening inzake gezinszorg en aanvullende thuiszorg goedgekeurd werd;

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

         Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;

         Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009; “Artikel 11. § 1. Iedere dienst verleent onregelmatige prestaties afhankelijk van de noodwendigheden. Onregelmatige prestaties zijn uren die binnen het toegekende urencontingent gepresteerd worden, hetzij op weekdagen tussen 20 uur en 7 uur, hetzij op zater-, zon- en feestdagen, met het oog op een continue hulp- en dienstverlening”.

“Voorwaarden betreffende het personeel: 1° een dienst stelt doorlopend minstens tien voltijdse equivalenten verzorgend personeel tewerk. De verzorgende personeelsleden verrichten de activiteiten, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg, met inachtneming van artikel 3, 4 en 4/1 van dat besluit”.

         Arbeidswet van 16 maart 1971, B.S. 30 maart 1971;    

         Koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers, B.S., 30 juni 1990; 

 

Adviezen

         Het voorstel onregelmatige prestaties, opgesteld door het operationeel team Gezinszorg Tervuren-Bertem:

Doelstelling: Binnen de samenwerking met OCMW Tervuren wanneer nodig hulp kunnen bieden tijdens de weekends. Avondwerk zal later bekeken worden, nachtwerk wordt niet opgestart, bestaande dienstverlening biedt dit voldoende aan.

Voorwaarden voor de gebruikers: Beperkt tot de zwaarbehoevende (Belprofielschaal van minstens 30 punten) klanten (minstens 4u op weekdagen gezinshulp via onze dienst) , die verzorging, hulp bij aan –en uitkleden of bij het eten (limitatief, afwijkingen via de dienstverantwoordelijken) nodig hebben.

De verzorgenden: De verzorgenden van beide OCMW's, ongeacht hun arbeidsritme, houden twee weekends per jaar vrij. Zij krijgen 3u per weekenddag permanentievergoeding en overuren toegekend conform de regels van de RPR.

Permanentie dienstverantwoordelijken: de verdeling van de permanenties dient te gebeuren over meer dan 2 personen.

         Gunstig advies van het managementteam;

         Het HOC gaf op 12 maart 2018 advies: er werden een aantal vragen en opmerkingen geformuleerd aan het OCMW van Tervuren. Zij vragen ook dat er in onderling overleg een document wordt opgesteld waarin de rechten van de personeelsleden van Bertem en Tervuren worden gewaarborgd: bijkomende bespreking met het OCMW van Tervuren is aangewezen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het voorstel van het operationeel team “onregelmatige prestaties gezinszorg” principieel goed te keuren; de raad geeft opdracht om de vragen en opmerkingen van de vakbonden te beantwoorden en om samen met het OCMW van Tervuren een document op te stellen waarin de rechten van de personeelsleden van Bertem en Tervuren worden gewaarborgd: bijkomende bespreking met het OCMW van Tervuren is aangewezen.

Artikel 2:

Deze beslissing over te maken aan het OCMW van Tervuren en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en te onderwerpen aan het algemeen toezicht.

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

DEONTOLOGISCHE CODE PERSONEEL

 

Juridische gronden

         Het raadsbesluit van 10 januari 2017 houdende goedkeuring van het organogram en de personeelsformatie van het OCMW.

         De bepalingen van de rechtspositieregeling OCMW-personeel, goedgekeurd door de Raad op 28 juni 2011, en de latere wijzigingen;

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

 

Adviezen

         Het HOC gaf op 12 maart 2018 advies.

 

 

Bijlagen

         Deontologische code OCMW-personeel

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De deontologische code voor het OCMW-personeel goed te keuren.

 

Artikel 2:

De deontlogische bepalingen in het arbeidsreglement en in de dienstafspraken voor het personeel van de thuisdiensten blijven onverkort gelden.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

REGLEMENT TIKKLOK EN TOEGANG

 

Voorgeschiedenis

         Het OCMW tekende in op het lastenboek aankoop tijdsregistratie- en toegangscontrolesysteem Ref.: SE281.853/338 van de gemeente Bertem.

         De opdraxcht werd gegund aan Bodet Software: zij installeerden in het sociaal huis het tijdsregistratiesysteem Kelio.

 

Feiten en context

         Naar aanleiding van de integratie van het OCMW is het aangewezen om het reglement tikklok en toegang van de gemeente over te nemen.

 

Juridische gronden

         Het raadsbesluit van 10 januari 2017 houdende goedkeuring van het organogram en de personeelsformatie van het OCMW.

         De bepalingen van de rechtspositieregeling OCMW-personeel, goedgekeurd door de Raad op 28 juni 2011, en de latere wijzigingen;

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

 

Adviezen

         Het HOC gaf op 12 maart 2018 advies.

 

 

Bijlagen

         Het reglement tikklok en toegang

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het reglement tikklok en toegang goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

INTERLEUVEN: ALGEMENE VERGADERING

 

Juridische gronden

         De wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale.

         Het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking.

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

 

Argumentatie

De agenda van de algemene vergadering werd besproken.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Guido Yserbijt aan te duiden als vertegenwoordiger van het OCMW op alle algemene vergaderingen van Interleuven, en dus ook de bijzondere algemene vergadering van 23 mei 2018 en de algemene vergadering van 23 mei 2018.

 

Artikel 2: Het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW als volgt vast te stellen: goedkeuring alle agendapunten van beide vergaderingen.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

VOORZITTERBESLISSINGEN 2017; OVERZICHT

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Bijlagen

         Overzicht voorzitterbeslissingen 2017

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het overzicht van de financiële steunen die de voorzitter in 2017 toekende overeenkomstig een reglement dat door de raad goedgekeurd werd.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 maart 2018

 

KENNISNAME VERSLAGEN VAN HET MAT

 

Juridische gronden

         Art. 95 tot 97 van het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

 

 

Bijlagen

         Verslag MAT

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad neemt kennis van de verslagen van het MAT van 5 december 2017 en 16 januari 2018.