NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 28 juni 2018

Van 18.05 uur tot 20.50 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Raadsleden:

Carine Verstraeten, Roland Gustin, Ellen Ginis, Robert Verdeyen, Rita Vandendriessche, Guido Yserbijt en Soetkin De Lobel

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Maria Naessens

 


Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2018

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 44 van het OCMW-decreet van 19 december 2008
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 31 mei 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 31 mei 2018 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2018

 

BUDGET. VASTSTELLING JAARREKENING 2017.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 10 januari 2017 over de goedkeuring van het budget van het OCMW voor het boekjaar 2017.

 

Juridische gronden

         Artikelen 172 en 173 van het OCMW-decreet van 19 december 2008
Onder leiding van de financieel directeur en in overleg met het managementteam worden uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen gedaan om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van welke aard ook.
De jaarrekening omvat een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen.

         Artikelen 174-176 van het OCMW-decreet van 19 december 2008
Deze artikelen beschrijven de procedure voor de goedkeuring van de jaarrekening.

         Titel 2, hoofdstuk 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Dit hoofdstuk preciseert de inhoud van de jaarrekening.

         Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Adviezen

         Gunstig advies van het managementteam

 

 

Bijlagen

         Jaarrekening 2017

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de jaarrekening 2017 goed bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota en de staat van de algemene rekeningen. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat op kasbasis van € 406 030 en een negatieve autofinancieringsmarge van € -24 032,65.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2018

 

ALGEMEEN DIRECTEUR. KENNISNAME GEMEENTERAADSBESLUIT AANSTELLING ALGEMEEN DIRECTEUR.

 

Voorgeschiedenis

         Gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2018 over de oproep van de titularissen met het oog op de kandidaatstelling voor het ambt van algemeen directeur.

         Collegebesluit van 2 mei 2018 over de vaststelling van de kandidaturen voor het ambt van algemeen directeur.

         Gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2018 over de aanstelling van de algemeen directeur.

 

Feiten en context

         Het decreet lokaal bestuur voorziet dat er in elke gemeente één algemeen directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij het ambt wordt uitgeoefend door een personeelslid van de gemeente. De ambten van gemeentesecretaris en OCMW-secretaris worden opgeheven door het nieuwe decreet lokaal bestuur.

         De algemeen directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die overeenkomstig het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet of overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen aan de gemeentesecretaris en aan de OCMW-secretaris zijn toevertrouwd.

         Het decreet lokaal bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen directeur te komen.

         Het college van burgemeester en schepenen ontving twee kandidaturen binnen de vastgestelde termijn van 30 dagen:

º         de heer Koen Theunissen ontvangen op 20 april 2018

º         de heer Dirk Stoffelen ontvangen op 26 april 2018.

         Beide kandidaturen werden door het college van burgemeester en schepenen ontvankelijk verklaard.

 

Juridische gronden

         Artikel 162, §1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018
Er zijn in elke gemeente een algemeen directeur en een financieel directeur die zowel van de gemeente als van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, ten dienste staan. Deze ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.

         Artikel 583, §1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Als de gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van de titels en verdiensten een van hen met behoud van zijn dienstverband aan als algemeen directeur.

         Artikel 589, §1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
De persoon die niet wordt aangesteld als algemeen directeur, wordt op persoonlijke titel en met behoud van de aard van zijn dienstverband en geldelijke anciënniteit aangesteld hetzij als adjunct-algemeendirecteur bij de gemeente, hetzij in een passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW dat de gemeente bedient of bij een verzelfstandigde entiteit van de gemeente of vereniging van het OCMW dat de gemeente bedient. Hij wordt aangesteld met behoud van de salarisschaal die hij kreeg als secretaris, zolang het salaris op basis daarvan gunstiger is dan het salaris dat hij zou krijgen na de inschaling in de passende functie.

         Artikelen 581-589 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
De overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn treden in werking op de tiende dag na de datum van bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad.

 

Argumentatie

De algemeen directeur is een personeelslid van de gemeente. Hij wordt aangesteld door de gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel kennisnemen van het gemeenteraadsbesluit tot aanstelling van de algemeen directeur.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2018 waarbij overeenkomstig artikel 583, §1 van het decreet lokaal bestuur de heer Dirk Stoffelen aangesteld wordt als algemeen directeur op basis van de vergelijking van titels en verdiensten.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2018

 

DECRETALE GRADEN. KENNISNAME GEMEENTERAADSBESLUIT OVER DE AANDUIDING VAN VERVANGERS VOOR DE ALGEMEEN DIRECTEUR EN DE FINANCIEEL DIRECTEUR.

 

Voorgeschiedenis

         Gemeenteraadsbesluit van 20 oktober 2015 over de goedkeuring van de overeenkomst tussen OCMW en gemeente over de gemeenschappelijke financiële dienst onder leiding van een gemeenschappelijke financieel beheerder.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 november 2015 over de goedkeuring van de overeenkomst tussen OCMW en gemeente over de gemeenschappelijke financiële dienst onder leiding van een gemeenschappelijke financieel beheerder.

         Gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2018 over de aanduiding van vervangers voor de algemeen directeur en de financieel directeur.

 

Juridische gronden

         Artikel 81 van het gemeentedecreet
De gemeenteraad regelt de vervanging van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder bij hun afwezigheid of verhindering. De waarnemend gemeentesecretaris en de waarnemend financieel beheerder oefenen alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn. De gemeenteraad kan de effectieve aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris of financieel beheerder toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de functiehouder van het ambt.

         Artikel 80 van het OCMW-decreet
De raad voor maatschappelijk welzijn regelt de vervanging van de secretaris en de financieel beheerder van het OCMW bij hun afwezigheid of verhindering. De waarnemend gemeentesecretaris en de waarnemend financieel beheerder oefenen alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn. De raad kan de effectieve aanstelling van een waarnemend secretaris of financieel beheerder toevertrouwen aan het vast bureau en aan de functiehouder van het ambt.

         Artikel 587 van het decreet lokaal bestuur
De algemeen directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die overeenkomstig het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet of overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen aan de gemeentesecretaris en aan de OCMW-secretaris zijn toevertrouwd. De financieel directeur oefent de taken uit die door of krachtens de wet of het decreet aan de financieel beheerder van de gemeente en aan de financieel beheerder van het OCMW zijn toevertrouwd. De directeurs staan ten dienste van zowel de gemeente als van het OCMW dat de gemeente bedient. De gemeenteraad regelt hun vervanging bij afwezigheid, verhindering en in geval van een vacature na 1 augustus 2018.

 

Argumentatie

Het ambt van algemeen directeur en van financieel directeur is een decretale graad, waarvan de rechten en plichten gedetailleerd omschreven worden in het decreet over het lokaal bestuur. De algemeen directeur en de financieel directeur bedienen zowel de gemeente als het OCMW.

De continuïteit van de dienstverlening binnen de gemeente en het OCMW moet gewaarborgd worden en blijven tijdens de periodes van de tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeurs.

De vervanging van de directeurs bij verhindering of tijdelijke afwezigheid is een praktische beslissing die flexibel en snel moet kunnen worden genomen. Daarom is de aanduiding van een vervanger toevertrouwd aan de functiehouder zelf.

De goedgekeurde vervangers komen in aanmerking voor de vervanging omdat de vervanging van de algemeen directeur, de gemeentesecretaris, de OCMW-secretaris, de financieel beheerder of de financieel directeur als taak beschreven staat in de functiebeschrijving van het personeelslid of omdat zij in het recente verleden reeds waarnemend secretaris zijn geweest.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad neemt kennis van het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2018 waarbij de beslissing over de aanduiding van een vervanger voor de algemeen directeur en voor de financieel directeur wordt toevertrouwd aan de functiehouder van het ambt en waarbij de volgende personeelsleden worden aangeduid als mogelijke vervangers voor:

                     de algemeen directeur:

º         stafmedewerker (personeelslid van de gemeente)

º         beleidsmedewerker interne zaken (personeelslid van de gemeente)

º         diensthoofd welzijn (personeelslid van het OCMW)

º         diensthoofd zorg (personeelslid van het OCMW)

º        administratief hoofdmedewerker burgerzaken (personeelslid van de gemeente).

                     de financieel directeur:

º       boekhouder (personeelslid van de gemeente).

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2018

 

PERSONEEL. AANPASSING BEGRIP 'DAGELIJKS PERSONEELSBEHEER'.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 2 september 2014 over de definitie van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer'

         Gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2018 over de aanstelling van de algemeen directeur

         Gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2018 over de aanpassing van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer'

 

Juridische gronden

         Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen

         Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

         Artikel 85 van het OCMW-decreet
De OCMW-secretaris is belast met de algemene leiding van de diensten van het OCMW. Hij staat aan het hoofd van het personeel van het OCMW en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan.
Hij rapporteert aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

         Arbeidsreglement voor het OCMW-personeel, laatst gewijzigd op 9 november 2015.

         Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel, laatst gewijzigd op 29 juni 2017.

 

Argumentatie

Het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' moet worden aangepast als gevolg van diverse wijzigingen in de Vlaamse regelgeving sinds 2011 en als gevolg van de aanstelling van de algemeen directeur. Aangezien de algemeen directeur hoofd van het personeel is van zowel het personeel van de gemeente als het personeel van het OCMW, worden zijn bevoegdheden op vlak van dagelijks personeelsbeheer het best zo gelijk mogelijk vastgesteld voor zowel de gemeente als het OCMW omdat dit kan bijdragen tot een efficiënter georganiseerd dagelijks personeelsbeheer. Daarom neemt de raad voor maatschappelijk welzijn een gelijkaardig besluit als de gemeenteraad.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De volgende beslissingen worden als dagelijks personeelsbeheer beschouwd en zijn als dusdanig een bevoegdheid van de algemeen directeur:

 

a)Individueel personeelsbeheer: verloven e.d.

         Beslissing over de individuele verlofaanvragen, zoals bepaald in de rechtspositieregeling of het arbeidsreglement

         Beslissing over aanvraag loopbaanonderbreking, Vlaams zorgkrediet en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen

         Beslissing over dienstvrijstellingen en omstandigheidsverloven

         Toelating tot overdracht van vakantiedagen naar het volgende kalenderjaar

         Vastleggen van één of meerdere collectieve vakantiedagen

         Organisatie van de controle op afwezigheden wegens ziekte, uitgeoefend door het geneeskundig controleorgaan dat is aangeduid door het bestuur

         Beslissing over de niet-erkenning van een afwezigheid als ziekteverlof

         Bepaling van het jaarlijkse ziektekrediet

         Beslissing over het deeltijds opnieuw opnemen van de functie door het statutaire personeelslid, na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht

         Beslissing over onbetaald verlof om dwingende redenen voor contractuele personeelsleden op basis van artikel 30bis van de wet van 03/07/1978 en het KB van 11/10/1991

 

b)Individueel personeelsbeheer: salaris e.d.

         De vaststelling van het individuele jaarsalaris van het personeelslid met inbegrip van de overname van anciënniteiten en de beslissing over het aantal jaren relevante beroepservaring in de privésector, in het onderwijs of als zelfstandige

         Beslissing over het doorschuiven in de functionele loopbaan

         Vaststelling van de toelage voor het waarnemen van een hogere functie (statutair personeelslid) en van de salarisschaal verbonden aan de hogere functie (contractueel personeelslid)

         Goedkeuring van aanvragen van personeelsleden voor toelagen en vergoedingen

         Goedkeuring van effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke kosten bij de uitoefening van de functie

 

c)Individueel personeelsbeheer: vorming

         Organisatie van en beslissing over de vormingsplicht en het vormingsrecht, inclusief het budgethouderschap, de goedkeuring van de wijze van verplaatsing, de goedkeuring van gemaakte kosten en de toekenning van dienstvrijstelling

         Opstellen van een vormingsplan per personeelslid

 

d)Individueel personeelsbeheer: prestaties e.d.

         Uitlenen van personeel aan een gebruiker (zonder overdracht werkgeversgezag)

         Inzet van gemeentepersoneel op een andere standplaats, binnen de bestaande arbeidsovereenkomst

         Goedkeuring van prestaties buiten het uurrooster

         Verzoek tot presteren van overuren

         Opdracht tot permanentieplicht

         Het opleggen aan het personeelslid van tijdelijk andere arbeid (cfr. arbeidsreglement)

         Beslissing over overdracht van balansuren naar de volgende maand

         Het verlenen van toestemming om het werk te hervatten na een periode van ongerechtvaardigde afwezigheid of na een periode van afwezigheid wegens ziekte

         Het verlenen van een afwijking op het ‘reglement tikklok en toegang’ (bijlage bij het arbeidsreglement) m.n. voor dienstreizen en vorming

         Toewijzen van een uurrooster aan een personeelslid

         Beslissing over een aanvraag tot stageplaats

         Formuleren van een voorstel voor waarneming van een hogere functie

         Beslissing over opdrachthouderschap

 

e)Individueel personeelsbeheer: evaluatie van het personeelslid en de organisatie ervan (met uitzondering van de decretale graden), zoals:

         Interne organisatie van de evaluatie

         Het nemen van passende maatregelen met het oog op het verbeteren van de wijze waarop het personeelslid functioneert

         Aanwijzen van de evaluatoren

         Individuele opvolging van de evaluatie

         Beslissen over het gevolg van de evaluatie (met uitzondering van het ontslag wegens beroepsongeschiktheid)

         Formuleren van een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid op basis van het evaluatieverslag van de tussentijdse evaluatie

         Doorgeven aan de beroepsinstantie van een beroep tegen de evaluatie met een ongunstig evaluatieresultaat, ingediend door het personeelslid

         Beslissen over de bevestiging of de aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat na gemotiveerd advies van de beroepsinstantie

 

f)Collectief personeelsbeheer

         Vastleggen van vakantieperiodes binnen de bepalingen van het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling

         Het toestaan van een uitzondering op de algemene regeling inzake dienstverzekering

         Het opstellen van dienstnota’s

         Het opstellen van aanvraagformulieren voor allerlei aanvragen (zoals vorming, toelagen …)

         Het opstellen van uurroosters, na delegatie door de raad in het arbeidsreglement

         Interne communicatie over personeelsaangelegenheden

 

g)Verhoudingen met de vakorganisaties

         Het voor kennisneming viseren van de berichten van de vakorganisaties die in de lokalen van de diensten van het personeel waarvan zij de beroepsbelangen behartigen worden aangeplakt (koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel)

         Aanduiding van de plaatsen waar berichten kunnen worden aangeplakt

         Het bepalen bij onderlinge overeenkomst met de betrokken representatieve vakorganisaties van de dagen en uren waarop zij in de lokalen van de diensten de bondsbijdragen mogen innen

         Het bepalen in onderlinge overeenkomst met de betrokken representatieve vakorganisaties van de plaats, dag en uur van de vergaderingen die zij beleggen in de lokalen van de administratie

 

h)Deontologie

         Controle op de naleving van de deontologische code voor personeelsleden

         Beslissing over het al dan niet aanvaarden van geschenken, uitnodigingen of andere voordelen die de onpartijdigheid, onafhankelijkheid of objectiviteit van de ambtenaar in het gedrang kunnen brengen

         Afnemen van de eed bij indiensttreding van het personeelslid in geval van delegatie door de voorzitter

 

i)Welzijn op het werk

         Inname standpunt erkenning arbeidsongeval (cfr. Omzendbrief nr. 594 (B.S. 17/03/2009))

         Vaststelling consolidatiedatum arbeidsongeval en aanvang herzieningsperiode

         Afsluiten contract voor bemiddeling tussen of coaching van personeelsleden in het kader van psychosociale belasting

         Organisatie van het onthaalbeleid van nieuwe personeelsleden zoals het aanduiden van een peter/meter

         Toekenning van de bekwaamheden voor werken aan elektrische installaties conform het AREI en de codex welzijn op het werk

         Aanduiding van een werk-/installatieverantwoordelijke conform het AREI en de codex welzijn op het werk

         Nemen van de nodige preventiemaatregelen in het kader van de moederschapsbescherming van het personeelslid, op voorstel van de arbeidsgeneesheer

 

j)Andere

         Vaststelling van de functiebeschrijving, met uitzondering van de functiebeschrijving van algemeen directeur en van financieel directeur

         Vaststelling van het model van sollicitatieformulier

         Beheer van de individuele personeelsdossiers

         Toestemming dienstreizen en beslissing over het meest verantwoorde vervoermiddel

         Afsluiten van een verzekering voor de voertuigen van personeelsleden ten behoeve van dienstreizen

         Controle op de naleving van het arbeidsreglement en van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel

         Ondertekenen van formulieren voor RVA en VDAB in uitvoering van beslissingen van de aanstellende overheid.

         Toekenning van machtigingen, rechten en toegangen voor digitale toepassingen van het bestuur en/of van andere overheden

         De aanwervings- en de selectieprocedure voor vervangers voor een periode minder dan één jaar (art. 30 § 3 RPR)

         De aanwervings- en de selectieprocedure voor jobstudenten.

 

Artikel 2:

De algemeen directeur dient maandelijks te rapporteren over de uitoefening van zijn bevoegdheden inzake dagelijks personeelsbeheer.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2018

 

LOKAAL OPVANG INITIATIEF (LOI). BESLISSING TOT AFBOUW OPVANGPLAATSEN OCMW BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

         Overeenkomst van 9 december 2003 tussen het OCMW en de Belgische Staat waarin het OCMW zich verbindt om in uitvoering van art. 57 ter, 2e van de organieke wet van 8 juli 1976 drie asielzoekers op te vangen in een lokaal opvanginitiatief

         Overeenkomst van 2 december 2009 met nummer 24009/2 tussen het OCMW en het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers betreffende de materiële opvang van asielzoekers in een lokaal opvanginitiatief om opvang te bieden aan één asielzoeker

         Raadsbesluit van 4 oktober 2016 waarbij beide overeenkomsten opgeschort werden.

         Brief van Fedasil van 21 februari 2018 over de oproep aan de OCMW’s voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves en over instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves.

 

Feiten en context

         Fedasil moet van de federale regering 22 miljoen euro besparen. Eén van de genomen maatregelen is de aanpak van de LOI-reserves: actuele reserves worden afgebouwd en toekomstige reserves worden voorkomen. De afbouw van de actuele reserves gebeurt op vrijwillige basis. Als het OCMW ingaat op de oproep van Fedasil, kan het 25% van de actuele reserve vrij besteden zonder voorafgaand akkoord van Fedasil en zonder in te dienen verantwoording. De resterende 75% moet aan Fedasil teruggestort worden.

         De 75% - 25% maatregel is eenmalig.

         De berekeningswijze is als volgt: van de geaccumuleerde LOI-reserve wordt eerst 10% werkingsreserve afgetrokken. De 10% werkingsreserve wordt berekend op de in het vorige boekjaar werkelijk uitbetaalde subsidies (als de actuele reserve minder dan de 10% werkingsreserve bedraagt, behoudt het LOI de hele actuele reserve). Van het saldo wordt 75% terug aan Fedasil gestort. De overige 25% is voor het OCMW dat het bedrag vrij kan besteden, dus ook aan projecten die geen verband houden met het LOI.

         OCMW’s die gebruik willen maken van deze eenmalige maatregel, moeten voor 31 augustus 2018 intekenen. Indien het OCMW niet intekent, zal het later 90% van de actuele reserve - na aftrek van de 10% wervingsreserve – moeten terugstorten.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976

         OCMW-decreet van 19 december 2008

         Koninklijk besluit van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde van de opvang gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief

 

Adviezen

         Vermits de laatste 4 opvangplaatsen geschorst zijn sinds 25 april 2017 en rekening houdend met de dalende instroom van asielzoekers, stelt de sociale dienst voor om in te tekenen op het aanbod van Fedasil.

 

Financiële gevolgen

Geaccumuleerde reserve:€ 20 848,18

LOI Subsidies 2017:€ 13 618,44

Toegelaten reserve 2018:€    1361,84

 

Reserves die vallen onder instructies:

   € 20 848,18geaccumuleerde reserve

    - € 1361,8410% toegelaten reserve

= € 19 486,34reserves die vallen onder instructie

 

Indien ingetekend wordt op de eenmalige vrijwillige maatregel (75% - 25%):

         € 14 614,75 terug te storten reserves

         € 4871,56 vrij te besteden

 

Indien niet ingetekend wordt op de eenmalige vrijwillige maatregel, moet op basis van de 90% - 10% verhouding € 19 486,34 worden terugbetaald.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het OCMW Bertem schrijft zich vrijwillig in op de eenmalige ‘75%-25%’ overgangsregel van de federale regering i.v.m. de LOI-reserves.

 

Artikel 2:

De raad keurt de terugbetaling aan Fedasil van € 14 614,75 van de opgebouwde reserves goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2018

 

WOONPROJECT 'WONEN TUSSEN DIJLE EN VELP'. KENNISNAME WONINGKWALITEITSPLAN.

 

Voorgeschiedenis

         De minister van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding heeft op 27 februari 2017 de subsidieaanvraag van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) 'Wonen tussen Dijle en Velp' goedgekeurd.

         Intergemeentelijk overleg Kwaliteitsplan en Afsprakennota 'Wonen tussen Dijle en Velp' op 22 november 2017.

         Gemeentelijk overleg Kwaliteitsplan en Afsprakennota op 31 januari 2018 met schepen Marc Morris, dossierbehandelaar dienst omgeving Marleen Mesmans, OCMW diensthoofd welzijn Joke Jonné en medewerkster woningkwaliteit en beleid ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ Marleen Baestaens.

 

Feiten en context

         Het subsidiedossier voor IGS 'Wonen tussen Dijle en Velp' heeft betrekking op de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019.

         De activiteiten die de gemeenten zullen uitvoeren, zijn uitgeschreven in het 'kwaliteitsplan'.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976

         Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen

         Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode

         OCMW-decreet van 19 december 2008

         Besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 over de kwaliteits- en

veiligheidsnormen voor woningen

         Artikels 5 en 6 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is en moeten voor uitdrukkelijk omschreven doeleinden worden verzameld.

Ze moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, noodzakelijk is. De verwerking moet noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

         Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

 

Adviezen

         Joke Jonné, diensthoofd welzijn van het OCMW, gaf op 21 juni 2018 gunstig advies.

 

Argumentatie

Om de doelstelling 2 van het subsidiedossier 'werken aan kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving' te realiseren, zullen de gemeenten een gecoördineerd beleid rond bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving voeren. IGO ontvangt subsidies voor het woonproject, met als voorwaarde het uitvoeren van een aantal door de overheid verplicht opgelegde activiteiten.

 

 

Bijlagen

         Kwaliteitsplan over het verbeteren van de woonkwaliteit en woonomgeving

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad neemt kennis van het hierbij gevoegde 'Kwaliteitsplan over het verbeteren van de woonkwaliteit en woonomgeving' met het intergemeentelijk woonproject Wonen tussen Dijle en Velp.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2018

 

JACHT. GOEDKEURING JACHTPACHTOVEREENKOMST BERTEM 2018-2027.

 

Voorgeschiedenis

         Het huurcontract van 1 december 1980 tussen het OCMW van Bertem en Emiel Verboomen voor het jachtrecht op de landerijen van het OCMW van Bertem

         Raadsbesluit van 3 oktober 2017 over de verhuring van het jachtrecht op de landerijen van het OCMW van Bertem gelegen te Bertem

 

Feiten en context

         De heer Emiel Verboomen is overleden.

         De heer Julien Vandenplas, die sinds zeer geruime tijd de jacht in Bertem organiseert, vraagt om het jachtrecht op de landerijen van het OCMW van Bertem gelegen te Bertem over te schrijven op naam van Peter Reynaert, Bredepleinstraat 53 te 3190 Boortmeerbeek. Hij meldt dat de heer Reynaert “borg” is voor François De Kelver voor het jachtrecht op de eigendommen van de gemeente.

         Er is sinds lang een afspraak over de verdeling van het jachtrecht op de landerijen van het OCMW: drie jagersgroepen oefenen elk het jachtrecht uit op de landerijen respectievelijk te Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle.

 

Juridische gronden

         Artikel 7 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991
Het is verboden te eniger tijd en op enigerlei wijze te jagen op andermans grond zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende. In geval van betwisting inzake het jachtrecht op hetzelfde perceel heeft hij die een schriftelijk bewijs van het jachtrecht kan voorleggen, het jachtrecht.

         Het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976

         OCMW-decreet van 19 december 2008

 

Argumentatie

Het is aangewezen om de feitelijke situatie te formaliseren in een nieuwe Jachtpachtovereenkomst. Met percelen die in woongebied liggen, wordt geen rekening gehouden bij het bepalen van het jaarlijks bedrag van het jachtrecht.

 

Financiële gevolgen

 

Beleidsveld

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

7061 0000 / 0050

€ 13 500

€ 325

 

 

Bijlagen

         Jachtpachtovereenkomst

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad beslist om het jachtrecht op de landerijen van het OCMW van Bertem gelegen te Bertem te verhuren aan de heer Peter Reynaert, Bredepleinstraat 53 te 3190 Boortmeerbeek voor een periode van negen jaar met ingang van 1 september 2018.

 

Artikel 2:

De raad keurt de bijgevoegde jachtpachtovereenkomst 2018-2027 goed. De gegevens van de percelen waarop de jachtpachtovereenkomst van toepassing is, worden opgenomen in bijlage 1 bij de jachtpachtovereenkomst.

 

Artikel 3:

De jachtpachter zal voor het jachtrecht jaarlijks een vergoeding van 325 euro betalen.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019