NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

        Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

        Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

        Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

        Notulen zitting van 25 januari 2022.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 25 januari 2022 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. KENNISNAME INSTALLATIE LID BCSD JEROEN STRUMANE.

 

Voorgeschiedenis

        Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 2 januari 2019.

        Kennisname door de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 januari 2022 van het ontslag van Thomas Goossens als lid van het BCSD vanaf 1 januari 2022.

        Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 25 januari 2022 over het onderzoek van de geloofsbrieven van Jeroen Strumane.

        Eedaflegging van Jeroen Strumane op 25 januari 2022.

 

Feiten en context

        Jeroen Strumane legde zijn eed als lid van het BCSD af op 25 januari 2022, ten overstaan van Eddy Vranckx, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van Kris Philips, waarnemend algemeen directeur. Zijn mandaat ging in op 25 januari 2022.

 

Juridische gronden

        Artikel 96 van het decreet lokaal bestuur
Elke andere eedaflegging gebeurt alleen ten overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van de algemeen directeur. Daarvan wordt een proces-verbaal opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en door de algemeen directeur en dat aan de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bezorgd.

        Artikel 103 van het decreet lokaal bestuur
Het lid of de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de kennisgeving ontvangt. Het lid of de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

 

 

Bijlagen

         Akte van eedaflegging

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de installatie van Jeroen Strumane als nieuw lid van het BCSD met ingang van 25 januari 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING. VASTSTELLING AANPASSING 2 MEERJARENPLAN 2020-2025 OCMW BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 betreffende de vaststelling van het gedeelte van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op OCMW Bertem

         Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 over de goedkeuring van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 gemeente - OCMW Bertem

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2020 over de aanpassing van het gedeelte van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op OCMW Bertem

 

Feiten en context

         Bijsturingen op beleidsvlak en evoluties op maatschappelijk vlak nopen tot een aanpassing van het meerjarenplan.

         De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. Voor de aanpassing van het meerjarenplan geldt dezelfde werkwijze.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 77, 78 en 249 tot en met 259

         Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus

         Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus

         Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

 

Adviezen

         Gunstig advies van het managementteam van 6 december 2021

 

 

Bijlagen

         Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente-OCMW Bertem

 

Besluit

 

19 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven, Tom Philips, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer en Eddy Vranckx

2 onthoudingen: Joris Fonteyn en Peter Persyn

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 vast dat betrekking heeft op OCMW Bertem.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

        Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

        Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

        Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2022