BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer en Jurgen Gyns

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

Verontschuldigd:

Lid vast bureau:

Yvette Laes

 

 

 

 

Raadslid Jimmy Geyns vervoegt de zitting vanaf punt 2.

 


Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2022

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

        Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

        Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

        Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

        Notulen zitting van 31 mei 2022.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 31 mei 2022 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2022

 

JAARREKENING 2021. VASTSTELLING DEEL OCMW.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 houdende vaststelling van het gedeelte van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 van gemeente & OCMW Bertem dat betrekking heeft op het OCMW.

         Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende vaststelling van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 van gemeente & OCMW Bertem.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2020 houdende vaststelling van het gedeelte van aanpassing nr. 1  van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 van gemeente & OCMW Bertem dat betrekking heeft op het OCMW.

         Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020 houdende vaststelling van aanpassing nr. 1 van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 van gemeente & OCMW Bertem.

 

Feiten en context

         De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van de algemene rekeningen en een toelichting.

         De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerde jaarrekening, maar beschikken over eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de raad voor maatschappelijk welzijn als de gemeenteraad dienen eerst hun eigen deel van de jaarrekening vast te stellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat betrekking heeft op het OCMW goedkeuren, waardoor de jaarrekening definitief is vastgesteld.

 

Juridische gronden

         Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §2, 3° en artikel 260.

 

Argumentatie

De jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Bertem eindigt met een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van € 4.568.493 en een negatief gecumuleerd budgettair resultaat van € 37.559. De autofinancieringsmarge bedraagt € 1.142.104.

 

 

Bijlagen

         Jaarrekening 2021

 

Besluit

 

18 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Joery Verhoeven, Tom Philips, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer en Eddy Vranckx

2 onthoudingen: Joris Fonteyn en Jurgen Gyns

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van de jaarrekening 2021 vast.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

        Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

        Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

        Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er werden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/07/2022