NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 17 januari 2018

Van 20 uur tot 23 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Raadsleden:

Carine Verstraeten, Roland Gustin, Ellen Ginis, Robert Verdeyen, Rita Vandendriessche, Guido Yserbijt, Maria Naessens en Soetkin De Lobel

Secretaris:

Koen Theunissen

 


Overzicht punten

Zitting van 17 januari 2018

 

NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING

 

 

Bijlagen

         Notulen raad 5 december 2017

 

Besluit

eenparig

 

De notulen van de raad van 5 december 2017 worden eenparig goedgekeurd.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 januari 2018

 

BUDGET 2018

 

Voorgeschiedenis

         Het besluit van de Raad van 7 januari 2014 houdende goedkeuring van het strategisch meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW Bertem.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

         Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 met alle latere wijzigingen, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven;

 

Adviezen

         De bespreking op 16 oktober 2017 en het gunstig advies van het MAT.

         Het collegebesluit van 26 november 2017 waarbij het college advies gaf over het budget 2018 en het meerjarenplan 2014 – 2019;

 

 

Bijlagen

         Budget 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het budget 2018 van het OCMW goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 januari 2018

 

STRATEGISCH MEERJARENPIAN 2014-2019

 

Voorgeschiedenis

         Het besluit van de Raad van 7 januari 2014 houdende goedkeuring van het strategisch meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW Bertem.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

         Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 met alle latere wijzigingen, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven.

 

Adviezen

         De bespreking op 16 oktober 2017 en het gunstig advies van het MAT.

         Het collegebesluit van 26 november 2017 waarbij het college advies gaf over het budget 2018 en het meerjarenplan 2014 – 2019.

 

 

Bijlagen

         De wijziging van het strategisch meerjarenplan 2014 – 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De wijziging van het strategisch meerjarenplan 2014 – 2019 goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 januari 2018

 

OVEREENKOMST 2018 ELK ZIJN HUIS

 

Voorgeschiedenis

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste op 10/1/2017 het afsprakenkader dat werd voorgelegd, goed te keuren.

 

Feiten en context

 

         In het kaderbesluit voor sociale huur (KSH) is de mogelijkheid voorzien om een versnelde toewijzing toe te kennen in bijzondere omstandigheden van sociale aard. Hiervoor kan de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt samen met de verhuurder en de aanvragers afspraken maken over de verdeling en de spreiding van de toewijzingen over het jaar.

         De versnelde toewijzing wordt aangevraagd door een OCMW uit het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij.  Aanvragers, natuurlijke personen of begeleiders, CAW, zorgaanbieders e.a. worden verwezen naar het OCMW. 

         Het OCMW doet de gemotiveerde aanvraag aan de sociale huisvestingsmaatschappij, die de aanvraag vervolgens voorlegt aan het adviescomité versnelde toewijzingen.

         Het comité versnelde toewijzingen wordt samengesteld uit de diensthoofden sociale dienst van de OCMW's uit het werkgebied. De sociale huisvestingsmaatschappij verzekert het secretariaat en notuleert.

         De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt ten einde op 31/12/2017.

         Het nieuwe voorstel van overeenkomst verschilt van de vorige op volgende punten:

a. Het voorliggend ontwerp is een overeenkomst van onbepaalde duur, bijgevolg zijn er voor alle partijen modaliteiten van opzeg voorzien.

b. De praktijk waarbij een diensthoofd een maatschappelijk werker vanuit de dienst afvaardigt en mandateert wordt voorzien en geformaliseerd.

c. De mogelijkheid om op een andere plaats en een ander moment te vergaderen, wordt voorzien alsook de mogelijkheid om de bevraging elektronisch te laten plaatsvinden.

d. Het quotum 5% van de gemiddelde toewijzingen over de laatste 5 jaar is niet langer absoluut. Elk Zijn Huis kan, maar moet een aanvraag niet weigeren wanneer het quotum bereikt is.

         Toetreding van het OCMW Hoeilaart: Elk Zijn Huis is nu ook als sociale huisvestingsmaatschappij actief in Hoeilaart. In twee verschillende projecten worden reeds 20 EzH appartementen in Hoeilaart sociaal verhuurd.

De ontwerpovereenkomst in bijlage voorziet de toetreding van het OCMW van Hoeilaart. Aangezien kandidaat-huurders conform de samenwerkingsovereenkomst enkel kunnen versneld toegewezen worden in de gemeente van de aanvrager, voorzien wij geen andere opmerkingen dan dat het quotum dient verdeeld te worden onder de participerende OCMW's. Daarom willen wij het quotum, binnen eenzelfde redelijkheid gedemonstreerd door alle in 2017 deelnemende OCMW's, in de toekomst niet strikt meer hanteren. Zie hiervoor de nieuwe formulering en punt d. hierboven.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

         De wet van 2 april 1965 betreffende de het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

         Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

         het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

 

 

Adviezen

         Het diensthoofd welzijn adviseert om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen voor onbepaalde duur.

 

Argumentatie

         Het diensthoofd welzijn ervaart de huidige manier van versneld toewijzen als positief. Cliënten voor wie een aanvraag wordt ingediend, worden opgevangen door het OCMW dat de aanvraag indient. Op deze manier is er continuïteit binnen de hulpverlening.

         De nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd gunstig geadviseerd door het directiecomité van Elk Zijn Huis van december 2017.

 

Financiële gevolgen

Dit voorstel heeft geen financiële impact.

 

 

Bijlagen

         Voorstel overeenkomst 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

het voorstel van afsprakenkader tussen Elk Zijn Huis en de OCMW’s in het werkingsgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de versnelde toewijzing van kandidaten sociale huur conform artikel 24 van het kaderbesluit sociale huur goed te keuren.

 

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 januari 2018

 

GOEDKEURING AANVRAAG VERHOGING URENCONTINGENT DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG TERVUREN-BERTEM

 

Voorgeschiedenis

         De raadsbeslissing van 14 augustus 2015 waarbij de principiële samenwerkingsovereenkomst, versie 140815 tussen OCMW Tervuren en OCMW Bertem betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening inzake gezinszorg en aanvullende thuiszorg goedgekeurd werd;

         Het OCMW van Bertem droeg zijn urencontingent van 9394 uur volledig over aan de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg  Tervuren - Bertem en garandeerde de inzet van het personeel, nodig om de continuïteit van de hulp- en dienstverlening die verstrekt werd voor de overdracht, te blijven verzekeren.

 

Feiten en context

         De stuurgroep van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg  Tervuren - Bertem keurd op 9 november 2017 de aanvraag tot uitbreiding van het totale urencontingent goed.

 

Juridische gronden

         Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;

         Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;

         De bepalingen van de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn dd. 19 december 2008.

 

Adviezen

         Het advies van de VVSG tijdens het regionale ondersteuningspunt van 7 december 2017, om tenminste een verhoging van het urencontingent aan te vragen voor de overprestaties.

 

Argumentatie

 

De aanvraag tot verhoging van het urencontingent  zal tegemoetkomen aan de prestaties gezinszorg die momenteel niet kunnen gesubsidieerd worden bij OCMW Tervuren, omdat ze meer uren presteren dan het totale urencontingent.

 

De prestaties van OCMW Bertem liggen onder het eigen urencontingent: in 2016 werden  7951,8 uren gepresteerd, 91%.

 

Financiële gevolgen

Er zijn voor OCMW Bertem geen financiële gevolgen verbonden aan deze beslissing.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De aanvraag tot verhoging van het urencontingent van de gemeenschappelijke dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Tervuren-Bertem principieel goed te keuren.

 

Artikel 2:

Deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheden.