NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 27 augustus 2019

Van 20.30 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Griet Verhenneman en Iris De Smet

 


Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 25 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 25 juni 2019 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING. GOEDKEURING REGLEMENT.

 

Feiten en context

         OCMW Bertem ontvangt voor de eerste 6 maanden voor 2019 een federale toelage van €1679.

         Deze toelage kan aangewend worden voor de bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van het OCMW:

º         de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties;

º         de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en voor de deelname noodzakelijke benodigdheden of uitrustingen;

º         de ondersteuning en de financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;

º         de ondersteuning of financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen.

º         de financiering van het organiseren van collectieve modules die de individuele begeleiding in het kader van de geïndividualiseerd projecten voor maatschappelijke integratie kunnen aanvullen.

º         activiteiten verbonden aan de steun in de strijd tegen armoede bij de kinderen van hun gebruikers.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976.

         Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

         Koninklijk besluit van 29 juli 2019 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2019.

 

Adviezen

         De dienst zorg en welzijn constateert dat kinderen en volwassenen uit gezinnen met lage inkomens alsnog te weinig aansluiting vinden bij sportieve, culturele of andere verenigingen. Vrijetijdsparticipatie is een hefboom om mensen terug het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van onze samenleving. Het is dat ook een kerntaak om ervoor te zorgen dat deze doelgroep kan participeren aan het verenigingsleven.

         Schriftelijke consultatie van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 8 augustus 2019

 

Financiële gevolgen

         OCMW Bertem ontvangt voor de eerste helft van 2019 €1679 aan subsidies.

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Uitgave

64810310/0900

€ 1750

 

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

74080040/0900

€ 2500

€ 1679

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad beslist om tussenkomsten te voorzien voor de gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen en activiteiten die verband houden met het verenigingsleven.

 

Artikel 2:

De raad beslist om de toelage voor de strijd tegen kinderarmoede aan te wenden voor:

         Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma’s;

         Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning;

         Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de psychologische ondersteuning van het kind of de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist;

         Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning;

         Steun bij het aankopen van pedagogische hulpmiddelen en spelletjes.

 

Artikel 3:

Er wordt aan volwassenen en kinderen die aan de inkomensvoorwaarde voldoen een tussenkomst van 50% van de kostprijs met een maximum van €100/per persoon toegekend voor zowel de participatietussenkomst als de tussenkomsten die betrekking hebben op kinderarmoede. Kinderen kunnen beide maatregelen cumuleren.

 

Artikel 4:

De raad beslist om met ingang van 1 januari 2019 het inschrijvingsgeld in een vereniging 100% ten laste te nemen met een maximum van €200/ jaar voor kinderen uit gezinnen met een inkomen onder het bedrag van het leefloon +5%. Deze tussenkomst in het lidgeld wordt bij voorkeur rechtstreeks aan de vereniging betaald.

 

Artikel 5:

De raad beslist om bovenop het inschrijvingsgeld voor de vermelde doelgroep €50 per jaar toe te kennen voor de uitrusting voor zover er een specifieke uitrusting nodig is en deze niet te verkrijgen is bij de club, andere leden... Deze tussenkomsten (inschrijvingsgeld en middelen voor de uitrusting) zijn cumuleerbaar met de tussenkomsten in het kader van de bestrijding van kinderarmoede.

 

Artikel 6:

De inkomensgrenzen als volgt vast te stellen:

 

Cliënten in schuldbemiddeling komen eveneens in aanmerking voor deze maatregel, indien blijkt dat hun budget ontoereikend is om de deelname te bekostigen.

 

Artikel 7:

Aanvragen die het OCMW ontvangt nadat het budget uitgeput is, kunnen door de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden toegekend onder de vorm van een dringende steun.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/09/2019