NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 31 augustus 2021

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny en Roos De Backer

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Griet Verhenneman, Iris De Smet en Hans Neckebrouck

 


Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 29 juni 2021.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 29 juni 2021 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER BEHEERSCOMITÉ GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GD-PBW) INTERLEUVEN.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de aanduiding van raadslid Jenne Van Cortenberg als afgevaardigde van OCMW Bertem in het beheerscomité van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven.

         Kennisname ontslag van Jenne Van Cortenberg en eedaflegging van Roos De Backer als raadslid op 29 juni 2021

 

Feiten en context

         In de schoot van Interleuven werd de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst opgericht. In het kader van de welzijnswet is het OCMW van Bertem verplicht om bij een preventiedienst aan te sluiten. Deze zorgt voor de nodige ondersteuning bij de implementatie van een aantal delen van deze welzijnswet.

         De gemeenschappelijke dienst wordt beheerd door een beheerscomité. Het is bevoegd voor het financiële beheer en de administratieve organisatie ervan.

         Het beheerscomité omvat:

º         de personen belast met het dagelijks beheer van het gemeentebestuur, het OCMW en de intercommunale die een beroep doen op de GD-PBW

º         de vertegenwoordigers van de werknemers.

 

Juridische gronden

         Artikel 2.4. van het koninklijk besluit van 3 maart 1999 over de oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij het OCMW Bertem is aangesloten.

         Artikelen 34 en 74 van het decreet lokaal bestuur
Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

 

Adviezen

         Interleuven dringt erop aan om het mandaat in het beheerscomité GD-PBW toe te kennen aan de burgemeester of een schepen met de bevoegdheid welzijn, arbeidsveiligheid en gezondheid.

 

Besluit

Na geheime stemming:

18 stemmen voor

 

Artikel 1:

Roos De Backer, raadslid, wordt tot het einde van de legislatuur aangeduid als afgevaardigde van het OCMW Bertem in het beheerscomité van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING PLAATSVERVANGEND AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERING VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VZW.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de aanduiding van raadslid Jenne Van Cortenberg als plaatsvervangend afgevaardigde van OCMW Bertem in de algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.

         Kennisname ontslag van Jenne Van Cortenberg en eedaflegging van Roos De Backer als raadslid op 29 juni 2021

 

Feiten en context

         De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van

º         de Vlaamse gemeenten en OCMW's

º         de Vlaamse politiezones

º         de Vlaamse hulpverleningszones

º         de verzelfstandigde entiteiten van gemeenten en OCMW's

º         de samenwerkingsverbanden van gemeenten en OCMW's

º         andere rechtspersonen waarin gemeenten of en OCMW's deelnemen om hun doelstellingen te verwezenlijken.

º         de VGC.

         De vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun beleidsdoelstellingen en opdrachten en hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.

 

Juridische gronden

         Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen Deze wet regelt o.a. de samenstelling, bevoegdheden en werking van de bestuursorganen van een vzw.

         Artikel 34 en 74 van het decreet lokaal bestuur
Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

         Artikel 10 van de statuten van de VVSG vzw
De vereniging wordt bestuurd door vijf bestuursorganen: de algemene vergadering, de bestuurlijke commissies, de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de algemeen directeur.

         Artikel 6 van de statuten van de VVSG vzw
De Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen toetreden als gewoon lid.

         Artikel 11 van de statuten van de VVSG vzw
De algemene vergadering bestaat uit de afgevaardigden van de leden die daartoe gemandateerd zijn door de daartoe bevoegde organen. Alleen de effectieve leden hebben stemrecht in de algemene vergadering op voorwaarde dat zij het lidgeld voor het lopende jaar volledig hebben betaald en naar rato van één stem per lid. De algemene vergadering is bevoegd voor:

º         het wijzigen van de statuten,

º         het benoemen en het afzetten van de leden van de raad van bestuur,

º         het benoemen van de commissaris-bedrijfsrevisor,

º         het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen,

º         het ontbinden van de vereniging,

º         het uitsluiten van een lid.

 

Besluit

Na geheime stemming:

18 stemmen voor

 

Artikel 1:

Roos De Backer, raadslid, wordt tot het einde van de legislatuur aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde namens het OCMW van Bertem in de algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

JAARREKENING 2020. VASTSTELLING DEEL OCMW.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 houdende vaststelling van het gedeelte van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 van gemeente & OCMW Bertem dat betrekking heeft op het OCMW.

         Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende vaststelling van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 van gemeente & OCMW Bertem.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2020 houdende vaststelling van het gedeelte van aanpassing nr. 1  van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 van gemeente & OCMW Bertem dat betrekking heeft op het OCMW.

         Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020 houdende vaststelling van aanpassing nr. 1 van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 van gemeente & OCMW Bertem.

 

Feiten en context

         De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van de algemene rekeningen en een toelichting.

         De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerde jaarrekening, maar beschikken over eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de raad voor maatschappelijk welzijn als de gemeenteraad dienen eerst hun eigen deel van de jaarrekening vast te stellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat betrekking heeft op het OCMW goedkeuren, waardoor de jaarrekening definitief is vastgesteld.

 

Juridische gronden

         Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §2, 3° en artikel 260.

 

Argumentatie

De jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Bertem eindigt met een positief budgettair resultaat van het boekjaar van € 1 550 368 en een gecumuleerd budgettair resultaat van € 4 530 934. De autofinancieringsmarge bedraagt € 1 453 125.

 

 

Bijlagen

         Jaarrekening 2020

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven, Tom Philips, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Roos De Backer en Eddy Vranckx

2 onthoudingen: Joris Fonteyn en Peter Persyn

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van de jaarrekening 2020 vast.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2020 Bertem.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

COVID-19. GOEDKEURING BESTEDING SUBSIDIE VOEDSELHULP.

 

Voorgeschiedenis

         In 2020 kregen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bij koninklijk besluit van 31 maart 2020, een federale subsidie toegekend om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om voedsel en basishygiëneproducten te kopen. OCMW’s konden deze toelage aanwenden voor de bedeling van voedselpakketten, de bedeling van kant-en-klare maaltijden of voor de uitreiking van aankoopbonnen voor voeding.

 

Feiten en context

         Bertem kreeg een subsidie van 620 euro toegekend. Deze werd aangewend voor de aankoop van voeding met een lange bewaartermijn en basishygiëneproducten. Hiermee werden voedselpakketten gemaakt die een aantal dringende steunaanvragen hebben kunnen opvangen.

         Op 30 juni 2021 liep de toelageperiode voor de voedselhulp, toegekend bij KB van 31 maart 2020, af.

         Op 4 juli 2021 werd een koninklijk besluit uitgevaardigd dat aan de OCMW's een toelage toekent om de meest kwetsbare mensen de kans te geeft om voedsel en basishygiënemateriaal ter bescherming tegen Covid-19 aan te kopen.

         De maatregel inzake voedselhulp blijft bijgevolg behouden voor de maanden juli 2021 tot en met december 2021.

         Er werd een toelage van €2 000 002 toegekend aan de OCMW's, voor het tweede semester van 2021.

         Bertem kreeg een toelage van €413 toegekend, waarvan 75% reeds werd uitbetaald. De overige 25% wordt uitbetaald in de loop van het vierde trimester van het jaar.

         De toelage kan worden aangewend voor de aankoop van voedsel en basishygiënemateriaal ter bescherming tegen Covid-19. Eventuele vervoerskosten om de voedselhulp af te leveren en administratieve kosten verbonden aan de aankoop van voedselbonnen komen ook in aanmerking voor de toelage.

         De toelage richt zich tot de gebruiker van het OCMW in de ruime zin, met name de persoon die gebruikmaakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW. Ieder kwetsbaar persoon die een aanvraag doet voor voedselhulp bij het OCMW behoort automatisch tot de doelgroep. Het is dus niet nodig om een sociaal onderzoek uit te voeren om dit te bewijzen. Dit geldt eveneens voor personen die gewoonlijk geholpen worden door een voedselbank.

         De OCMW's kunnen deze toelage aanwenden voor:

º         de bedeling van voedselpakketten.

º         de bedeling van kant-en-klare maaltijden

º         de uitreiking van aankoopbonnen voor de aankoop van voeding.

 

Juridische gronden

         Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976

         Decreet lokaal bestuur

         Koninklijk besluit van 4 juli 2021 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2021

         Omzendbrief POD maatschappelijke integratie van 4 juli 2021 betreffende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2021

 

Argumentatie

De dienst zorg en welzijn stelt voor deze toelage van 413 euro aan te wenden voor de aankoop van voeding met een lange bewaartermijn en basishygiënemateriaal.

De dienst denkt hierbij aan:

         droge voeding zoals rijst, pasta, beschuit, havermout

         conserven van groente

         confituur/choco

         melk

         handzeep/alcoholgel (omwille van de bijkomende hygiënische verplichtingen)

Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren, pleit de dienst voor een eenvoudige aankoopprocedure in 1 winkel, met zo weinig mogelijk inpak- en verdeelwerk, via Colruyt (zonder kortingen voor grote hoeveelheden, maar waarde voor cliënt). Dit zou overeenkomen met een pakket voedselproducten ter waarde van ongeveer 40 euro voor de cliënt. Met het bedrag van 413 euro kunnen dan ongeveer 10 à 11 pakketten worden aangekocht.

 

De dienst stelt voor om de pakketten uit te delen aan de meest kwetsbare cliënten van de dienst, die hier het meest nood aan hebben. Bij elke bedeling zal worden geregistreerd welke producten aan wie werden meegegeven, in het kader van de verantwoording van de subsidie via het uniek verslag

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de toelage van 413 euro, toegekend bij koninklijk besluit van 4 juli 2021 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aan te wenden voor de aankoop van voeding met een lange bewaartermijn en basishygiënemateriaal, via een eenvoudige aankoopprocedure bij 1 winkel, namelijk Colruyt.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat met deze producten voedselpakketten van gelijke waarde zullen worden gemaakt. Deze voedselpakketten worden door de dienst zorg en welzijn uitgedeeld aan de meest behoeftige cliënten van de dienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021