NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 28 mei 2019

Van 20.45 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Griet Verhenneman

 


Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 30 april 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 30 april 2019 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

LEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. KENNISNAME EINDE VERHINDERING RAADSLID JENNE VAN CORTENBERG.

 

Voorgeschiedenis

 • Kennisname van de verhindering van raadslid Jenne Van Cortenberg en installatie van raadslid Guido Yserbijt op 18 februari 2019

 

Feiten en context

         De verhindering wegens zwangerschapsverlof van raadslid Jenne Van Cortenberg is geëindigd op 3 mei 2019.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 14 en 71 van het decreet lokaal bestuur
  Het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.

 

Besluit

 

Mededeling

De raad neemt kennis van het einde van de verhindering wegens zwangerschapsverlof van raadslid Jenne Van Cortenberg (CD&V) op 3 mei 2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 18 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 17 april 2019 voor de algemene vergadering van Interleuven van 18 juni 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • Het OCMW van Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.
 • Op 18 juni 2019 wordt een algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 27.03.2019

3. Verslag over de activiteiten 2018

4. Jaarrekening per 31.12.2018 - verslag van de commissaris-revisor

5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor

7. Toetreding tot IGO

8. Deontologische code

9. Vastleggen zitpenningen

10. Vervanging leden raad van bestuur - nieuwe leden (Tremelo)

11. Diversen

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.
 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
 • Statuten van Interleuven, laatst gewijzigd op 19 december 2018

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 18 juni 2019 moet het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van 18 juni 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING IGO 28 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 over de aanstelling van Iris De Smet en Diane Vander Elst als resp. vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGO.

         Uitnodiging van 4 maart 2019 voor de statutaire algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

         Uitnodiging van 3 mei 2019 voor de gewone algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

         Het OCMW van Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.

         Op 28 juni 2019 om 17.30 uur wordt een statutaire algemene vergadering van IGO gehouden met volgend agendapunt:

1. Goedkeuring statutenwijziging

         Op 28 juni 2019 om 17.45 uur wordt een gewone algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:

1. Goedkeuring verslag 29.03.2019

2. Goedkeuring jaarrekening 2019

3. Goedkeuring jaarverslag 2019

4. Goedkeuring toetreding nieuwe leden

a. Politiezone Voer en Dijle

b. Ecowerf

c. Interleuven

5. Goedkeuring aanvullende voordrachten algemeen comité IGO

a. OCMW Glabbeek: Jonas Vangroenendael

b. OCMW Tremelo: Diane Willems

c. Gemeente Boortmeerbeek: Hans Crol

d. OCMW Boortmeerbeek: Remi Serranne

6. Varia.

 

Juridische gronden

         Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

De aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.

         Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

         Statuten van IGO, goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 november 2018.

 

Argumentatie

Voor de statutaire algemene vergadering en de gewone algemene vergadering van 28 juni 2019 moet het mandaat van de vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De vertegenwoordiger op de statutaire algemene vergadering en op de gewone algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

AANGEPAST VERVOER. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VZW MOBIEL.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 november 2016 over de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst inzake aangepast vervoer.

 

Feiten en context

         Vzw Mobiel is een erkende dienst voor rolstoelgebruikers binnen het arrondissement Leuven die een sociaal tarief hanteren. Zij werken met zowel vrijwilligers als betaalde werknemers (vaak tewerkstellingen in het statuut van artikel 60,§7 via het OCMW). Zij voorzien een degelijke opleiding en ondersteuning voor deze werknemers.

         De huidige samenwerkingsovereenkomst inzake aangepast vervoer tussen het OCMW Bertem, Leuven-Hageland Mobiel vzw en de Provincie Vlaams-Brabant ging in op vanaf 1 januari 2017. De overeenkomst houdt onder meer in dat de gemeente 0,19 euro voorziet per inwoner per jaar. De vzw garandeert daardoor dat alle gebruikers binnen de gemeente Bertem vervoerd worden aan sociaal tarief, ook via privévervoer indien nodig.

         De provincie voorzag een financiële tussenkomst van 0,10 euro per inwoner per jaar.

         De provincie heeft de samenwerkingsovereenkomst opgezegd. De opzegperiode loopt af op 30 juni 2019.

         Vzw Mobiel vraagt om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Bertem vanaf 1 juli 2019.

         Hoewel de subsidies van de provincie wegvallen, garanderen zij dat dit niet doorgerekend wordt aan de gebruikers. Zij vragen wel nog steeds de gemeentelijke bijdrage van 0,19 euro per inwoner op jaarbasis. Tevens vragen zij om gebruik te mogen maken van de informatiekanalen van de gemeente om naambekendheid te maken.

         Binnen onze gemeente staan er 44 actieve gebruikers geregistreerd: 31 rolstoelgebruikers, 3 minder mobiele stappers en 10 begeleiders. Er werden 395 trajecten gereden voor inwoners van onze gemeente, goed voor 3691 kilometers.

 

Juridische gronden

         Artikel 1 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.

         Artikel 57 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Het bevordert de maatschappelijke participatie van de gebruikers.

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Adviezen

         De dienst zorg en welzijn stelt voor om de samenwerkingsovereenkomst met vzw Mobiel af te sluiten.

         Het bijzonder comité voor de sociale dienst gaf gunstig advies op 13 mei 2019.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budget

Beschikbaar krediet

Geraamde uitgaven

64930000/0200 van actie 2018140017

€ 2000

€ 2000

€ 1900

 

 

Bijlagen

         Samenwerkingsovereenkomst vzw Mobiel-Bertem.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met de vzw Leuven-Hageland Mobiel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

SCHULDBEMIDDELING. KENNISNAME BASISREGISTRATIE SCHULDBEMIDDELING.

 

Voorgeschiedenis

         Op 5 november 2013 kreeg de dienst welzijn een erkenning voor drie jaar als instelling voor schuldbemiddeling.

         In oktober 2016 vroeg de dienst welzijn een verlenging van de erkenning aan. Sindsdien is de dienst erkend voor onbepaalde duur.

         Kennisname door het bijzonder comité voor de sociale dienst op 13 mei 2019 van de basisregistratie schuldbemiddeling.

 

Feiten en context

         Een OCMW of een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan erkend worden als instelling voor schuldbemiddeling. Zij helpen mensen met financiële problemen om hun budget te beheren en kunnen bemiddelen bij schuldeisers.

         Het OCMW of CAW moet zowel een maatschappelijk assistent als een jurist in dienst hebben of een samenwerkingsverband zijn aangegaan met een jurist. De maatschappelijk assistent en jurist moeten ofwel over minstens drie jaar nuttige ervaring beschikken, ofwel een gespecialiseerde opleiding van ten minste zestig uur gevolgd hebben. Deze gespecialiseerde opleiding inzake schuldbemiddeling wordt aangeboden door het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS).

         Om de erkenning te behouden, moet er jaarlijks een basisregistratie gebeuren en tweejaarlijks een uitgebreide registratie van de dossiers schuldbemiddeling.

         De Vlaamse overheid vraagt om de jaarlijkse basisregistratie voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter kennisgeving.

 

Juridische gronden

         Decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast

         Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast.

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

 

Bijlagen

         Basisregistratie schuldbemiddeling 2018.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de basisregistratie van de dossiers schuldbemiddeling in het werkingsjaar 2018.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2019