BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 15 december 2020

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 24 november 2020.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 24 november 2020 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. KENNISNAME ONTSLAG LID VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST HANS NECKEBROUCK.

 

Voorgeschiedenis

  • E-mail van Hans Neckebrouck van 7 november 2020 waarin hij zijn ontslag als lid van het BCSD indient met ingang van 31 december 2020.

 

Juridische gronden

  • Artikel 103 van het decreet lokaal bestuur

Het lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de kennisgeving ontvangt. Het lid of de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

 

 

Bijlagen

  • Ontslag Hans Neckebrouck

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad neemt kennis van het ontslag van lid van het BCSD Hans Neckebrouck met ingang van 31 december 2020.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN KIM DE BONTRIDDER.

 

Voorgeschiedenis

         Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 2 januari 2019

         Kennisname door de raad voor maatschappelijk welzijn van het ontslag van Hans Neckebrouck als lid van het BCSD vanaf 31 december 2020.

         E-mail van Sonia Stiasteny van 18 november 2020 waarin zij laat weten dat zij verzaakt aan haar recht om het mandaat van lid van het BCSD Hans Neckebrouck verder te zetten.

 

Feiten en context

         In de akte van voordracht van leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, ingediend door Joël Vander Elst voor de lijsten CD&V en GEMBELANGEN OPEN VLD (via lijstenverbinding), werden voor kandidaat-lid Hans Neckebrouck twee opvolgers voorgedragen: Sonia Stiasteny (eerste opvolger) en Kim De Bontridder (tweede opvolger).

         Eerste opvolger Sonia Stiasteny verzaakt aan haar recht om het mandaat van Hans Neckebrouck verder te zetten.

         Tweede opvolger Kim De Bontridder maakt gebruik van haar recht om het mandaat van Hans Neckebrouck verder te zetten.

 

Juridische gronden

         Artikel 8 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Om gemeenteraadskiezer te zijn, moet men:
1° Belg zijn;
2° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
3° in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
4° zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, vermeld in Titel 3, hoofdstuk 4 van het decreet.

         Artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Om tot gemeenteraadslid verkozen te kunnen worden en blijven, moet men kiezer zijn en moet men de kiesvoorwaarden, vermeld in artikel 8, behouden en mag men zich niet in een geval van schorsing of uitsluiting, als vermeld in artikel 15, §1 en §2 van het decreet, bevinden.

         Artikel 87 van het decreet lokaal bestuur
De voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

         Artikel 10 van het decreet lokaal bestuur
Dit artikel omschrijft de diverse onverenigbaarheden met het mandaat van gemeenteraadslid.

         Artikel 100 van het decreet lokaal bestuur
Artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met dien verstande dat het onderwijzend personeel van de gemeente, die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, wel lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan zijn.

         Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 "De start van de lokale en provinciale bestuursperiode"

 

Argumentatie

De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die het kandidaat-lid van het BCSD moet voorleggen en waaruit blijkt dat zij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen haar verkiezing geen bezwaren zijn. De opvolger moet volgende stukken voorleggen:

         een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister

         een recent uittreksel uit het strafregister

         een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 100 van het decreet lokaal bestuur.

 

De geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend en werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen.

 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt.

 

Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van Kim De Bontridder blijkt dat zij nog steeds voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Zij heeft verklaard zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid te bevinden. Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat zij zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.

 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst blijft bestaan uit personen van verschillend geslacht.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De geloofsbrieven van Kim De Bontridder worden goedgekeurd.

 

Artikel 2:

Kim De Bontridder zal door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn worden uitgenodigd tot het afleggen van haar eed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

PERSONEELSFORMATIE. AANPASSING PERSONEELSFORMATIE EN ORGANOGRAM.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluiten van 30 juni 2020 over de aanpassing van de personeelsformatie en het organogram.

 

Feiten en context

  • De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal en de soorten betrekkingen die nodig zijn voor de permanente personeelsbehoeften.
  • Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer en geeft de gezagsverhoudingen aan.

 

Juridische gronden

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
  • Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

         Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.
Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

 

Adviezen

  • Gunstig advies van het managementteam van 2 december 2020
  • Gunstig advies van het hoog overlegcomité van 4 december 2020
  • Gunstig advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 14 december 2020

 

Argumentatie

In het najaar 2018 kende ons bestuur een grondige aanpassing van de formatie. Deze was enerzijds ingegeven door de integratie van OCMW en gemeente, anderzijds werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de totale organisatie te hertekenen. Uitgangspunten hierbij waren: het inzetten op leiding geven, het logisch onderbrengen van opdrachten en activiteiten en het zoveel mogelijk inzetten van medewerkers op hun sterktes.

 

Sindsdien volgden er nog 2 beperkte aanpassingen, voornamelijk in functie van nieuwe aanwervingen.

 

Nu ligt opnieuw een grotere formatiewijziging voor. De belangrijkste uitgangspunten voor deze aanpassing zijn:

1)     Bijsturen van de reorganisatie van najaar 2018 op basis van de ondertussen verworven ervaringen en inzichten.

2)     Vertalen van het toekomstig beleid inzake statutaire vs. contractuele functies in het organogram.

 

In dit voorstel worden een aantal functies die momenteel statutair zijn ingevuld, uitdovend geplaatst. In de toekomst zullen deze contractueel worden ingevuld. Bij elke functie werd volgende afweging gemaakt:

         Kent deze functie een belangrijke leidinggevende invulling

         en/of kan de functie mogelijk onderhevig zijn aan politieke of sterke externe druk?

Indien dit zo wordt ingeschat, dan blijft de functie ook in de toekomst statutair voorzien.

 

Uiteraard is dit beleid ingegeven vanuit de hoge loonkost van statutaire medewerkers. Ons bestuur heeft historisch een hoog percentage aan statutairen in dienst. Dit neemt niet weg dat ons bestuur streeft naar een gelijke behandeling van alle personeelsleden. De fondsen die vrijkomen door het verminderen van het aantal statutaire medewerkers worden aangewend om het aanvullend pensioen (de 2de pensioenpijler) voor de contractuele collega’s fors te verhogen. Een jaarlijkse verhoging van de bijdragevoet van de tweede pensioenpijler met 1% is opgenomen in het ontwerp van aanpassing meerjarenplan 2020-2025, dat eveneens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 15 december 2020. Hierdoor zal deze bijdragevoet in 2025 reeds 7% bedragen, waarmee het lokaal bestuur Bertem bij de koplopers van de Vlaamse gemeenten zal behoren.

 

De voornaamste andere wijzigingen zijn:

         bevorderingen voor enkele diensthoofden naar B4-B5

         bevordering voor de hoofddeskundige investeringsprojecten A1a-A2a

         nieuwe functie van projectleider wegen B1-B3

         nieuwe functie van expert omgeving A1a-A2a

         nieuwe functie van administratieve medewerker voor de aankoopdienst

         uitbreiding kader van de cel toezicht en onderhoud met het oog op de ingebruikname van de sporthal

         uitbreiding kader dienst HRM met 1/2 VTE administratief medewerker C1-C3

         2 extra VTE maatschappelijk werkers voor de dienst zorg en welzijn

 

Financiële gevolgen

De minkost voor de wijzigingen in de nieuwe structuur bedraagt 190 955 euro.

Bij deze berekening werd geen rekening gehouden met de verhoging van de tweede pensioenpijler voor het contractuele personeel naar 7% in 2025 (jaarlijkse verhoging van 1%). Dit betekent een extra jaarlijkse meerkost van 79 465 euro vanaf 2025.

 

 

Bijlagen

         brtg-pbp-globaal-20201204-o

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het gewijzigde organogram en de gewijzigde personeelsformatie, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING. VASTSTELLING AANPASSING 1 MEERJARENPLAN 2020-2025 OCMW BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 betreffende de vaststelling van het gedeelte van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op OCMW Bertem

         Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 over de goedkeuring van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 gemeente - OCMW Bertem

 

Feiten en context

         De Covid 19 - pandemie en bijsturingen op beleidsvlak nopen tot een aanpassing van het meerjarenplan.

         De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. Voor de aanpassing van het meerjarenplan geldt dezelfde werkwijze.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 77, 78 en 249 tot en met 259

         Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus

         Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus

         Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

 

Adviezen

         Gunstig advies van het managementteam van 2 december 2020

         Advies van het BCSD van 14 december 2020

 

 

Bijlagen

         Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente-OCMW Bertem

 

Besluit

 

19 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven, Tom Philips, Yvette Laes, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns en Albert Mees

2 onthoudingen: Joris Fonteyn en Peter Persyn

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 vast dat betrekking heeft op OCMW Bertem.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Punt bijlagen/links OMGEVINGSANALYSE 2020 Bertem.pdf Download
Aanpassing 1 MJP 2020-2025.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

MAALTIJDEN AAN HUIS. GOEDKEURING PRIJSAANPASSING EN FACTURATIE DOOR TRAITEUR.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 1 april 2015 over de herziening van de gebruikersbijdrage voor de warme maaltijden aan huis.

         Raadsbesluit van 5 september 2017 over de gunning van de levering van maaltijden vanaf 1 januari 2018 aan Traiteur Claessens André, incl. de vaststelling van de prijs van 'menu van de chef'.

         Besluit van het vast bureau van 25 mei 2020 over de verlenging van het contract voor het leveren van maaltijden aan huis.

         Besluit van het vast bureau van 15 juni 2020 over de goedkeuring van de gunning van de opdracht over het leveren van maaltijden aan huis.

 

Feiten en context

         De maaltijden aan huis worden sinds 1 januari 2018 geleverd door Traiteur Claessens André. Het aantal maaltijden is sindsdien toegenomen.

         Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie kunnen de klanten van het OCMW Bertem die gebruikmaken van de maaltijdbedeling aan huis ook brood, beleg en fruit bestellen via de traiteur.

De facturatie gebeurt door de traiteur aan het OCMW. De administratieve medewerker van de dienst zorg en welzijn factureert alle leveringen door aan de klanten. De prijzen die de klanten betalen, zijn inkomensgerelateerd.

         Er zijn momenteel 40 klanten. Zij krijgen wekelijks een menu en bestellen naar eigen goeddunken.

         Prijzen aankoop maaltijden:

 

Type

Basis incl. btw

OCMW Bertem incl. btw

 

Basis menu

9 euro

8 euro

Chef menu

12 euro

11 euro

Warm

+0,50 euro

+0,50 euro

Dieet

+0,50 euro

+0,50 euro

Menu +

+0,50 euro

+0,50 euro

 

         Prijzen verkoop maaltijden:

 

Inkomensgerelateerde prijs

basismaaltijd

Aantal klanten

 

4,61 euro

2

5,14 euro

1

5,67 euro

3

6,20 euro

8

6,73 euro

7

7,26 euro

19

TOTAAL

40

Inkomensgerelateerde prijs

menu van de chef

Aantal klanten

 

7,94 euro

1

8,68 euro

3

9,42 euro

2

10,16 euro

14

TOTAAL

20

 

         De verkoopprijzen van de maaltijden zijn midden 2015 voor het laatst aangepast.

De hoogste prijs die aangerekend wordt voor een basismaaltijd is 7,26 euro. Deze prijs ligt 0,74 euro onder de aankoopprijs.

 

Juridische gronden

         Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan.

 

Adviezen

         De financieel directeur geeft positief advies voor de aanpassing van de prijzen.

         Gunstig advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 14 december 2020

 

Argumentatie

De verkoopprijzen van de maaltijden zijn sinds mei 2015 niet meer aangepast hoewel de inkomsten meermaals geïndexeerd zijn.

 

De hoogste verkoopprijs van de maaltijden ligt momenteel nog steeds onder de aankoopprijs.

 

De administratieve werklast voor de berekening en de herziening van de prijzen, het maandelijks inputten in het facturatieprogramma en het opvolgen van de betalingen is relatief groot, zowel voor de maatschappelijk werker, de administratieve bediende als voor de boekhouding.

 

Het is voor traiteur Claessens mogelijk om rechtstreeks te factureren aan de gebruikers van de maaltijden van het OCMW Bertem vanaf 1 januari 2021.

 

Alle huidige en toekomstige klanten van OCMW Bertem die naar de traiteur worden doorverwezen, betalen de prijs die het OCMW contractueel heeft bedongen (onder andere 8 euro voor een koude basismaaltijd).

 

Nieuwe gebruikers die zich rechtstreeks aanmelden bij de traiteur, kunnen gebruikmaken van de prijzen die zijn afgesproken met het OCMW op voorwaarde dat zij akkoord gaan met een doorverwijzing naar het OCMW zodat de dienst zorg en welzijn de dienstverlening kan toelichten. Daarnaast kan er een sociaal onderzoek gebeuren om de sociale rechten van de gebruikers uit te putten. Zo betalen mensen voor een basismaaltijd eveneens 8 euro per dag in plaats van 9 euro (standaardprijs van de traiteur). Op deze manier vindt er een wisselwerking plaats tussen de traiteur en het OCMW.

 

De gebruikers betalen maximaal 248 euro (31 maaltijden aan 8 euro/stuk) per maand voor een éénpersoons-basismaaltijd bestaande uit een driegangenmenu dat dagelijks aan huis geleverd wordt.

 

Regelmatig gezond en gevarieerd eten is belangrijk, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen zoals zorgbehoevenden en ouderen. Alle inwoners van de gemeente moeten een beroep kunnen doen op gezonde voeding aan betaalbare prijzen.

 

Als de maatschappelijk werker vaststelt of kennis heeft van een moeilijke sociale context waarin de aanvrager zich bevindt of kennis heeft van een precaire (financiële) situatie, wordt het dossier voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst om een voorstel voor een financiële tussenkomst toe te kennen op maat van de gebruiker.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

0946/00/600000

 

€ 65 000

€ -15 000

€ 90 000

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

0946/00/700000

€ 60 000

€ 60 000

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om vanaf 1 januari 2021 de prijs van de maaltijden aan huis als volgt te bepalen:

 

Type

Prijs

Basis menu

8 euro

Chef menu

11 euro

Warm

+0,50 euro

Dieet

+0,50 euro

Menu +

+0,50 euro

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om de facturatie van de levering van de warme maaltijden vanaf 1 januari 2021 rechtstreeks door de traiteur aan de gebruiker te laten uitvoeren.

 

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn vraagt het bijzonder comité voor de sociale dienst om financieel zwakke gebruikers financiële ondersteuning te bieden voor het gebruik van maaltijden aan huis.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021