NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 maart 2019

Van 20.15 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns en Guido Yserbijt

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Joris Fonteyn

 


Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 19 februari 2019

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 19 februari 2019 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKKOORDVERKLARING VERTEGENWOORDIGING OCMW BERTEM IN RAAD VAN BESTUUR IGO.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2019 over de voordracht van een bestuurder in de raad van bestuur van IGO

 

Feiten en context

         Joery Verhoeven, schepen, is door de gemeenteraad van Bertem voorgedragen als vertegenwoordiger van de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO.

         De bestuurders worden door de algemene vergadering van IGO verkozen op de algemene vergadering op 29 maart 2019.

 

Juridische gronden

         Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur
In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen worden de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming, benoemd door de algemene vergadering. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien. De leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers. Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.

         Artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene vergadering benoemd en door haar afzetbaar. De raad van bestuur telt 15 leden. Er is één bestuurder voorzien voor de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee.

         Artikel 30 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016
Een overheidsopdracht die geplaatst wordt door een aanbestedende overheid bij een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon, valt buiten het toepassingsgebied van de wet overheidsopdrachten, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

º         1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;

º         2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en

º         3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal (...), die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Een aanbestedende overheid wordt geacht op een rechtspersoon toezicht zoals op haar eigen diensten uit te oefenen, indien zij zowel op strategische doelstellingen als op belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon een beslissende invloed uitoefent.

 

Argumentatie

De wet op de overheidsopdrachten voorziet in een uitzondering op de toepassing ervan, als de aanbestedende overheid, samen met andere aanbestedende overheden, toezicht uitoefent op de rechtspersoon waarbij zij een overheidsopdracht plaatst zoals zij dat doet op de eigen diensten. Dat betekent dat de deelgenoten van een opdrachthoudende of dienstverlenende vereniging, zoals IGO, diensten kunnen afnemen van die vereniging, zonder daarbij de wet op de overheidsopdrachten te moeten toepassen, op voorwaarde dat zij op die vereniging toezicht uitoefenen.

Dat veronderstelt dat de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon (d.i. in het kader van de intergemeentelijke samenwerking de dienstverlenende of de opdrachthoudende vereniging) samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden vertegenwoordigen.

Het is van belang dat elke deelgenoot van de dienstverlenende of de opdrachthoudende vereniging minstens een individuele bestuurder aanduidt als vertegenwoordiger in de raad van bestuur.

Om in-house bestelling mogelijk te maken, moet het OCMW mee vertegenwoordigd worden door de bestuurder die de cluster van de gemeenten Bertem en Oud-Heverlee vertegenwoordigt in de raad van bestuur.

 

Besluit

Na geheime stemming:

20 stemmen voor

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Bertem gaat akkoord dat Bart Clerckx, schepen in gemeente Oud-Heverlee, tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, naast de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee ook het OCMW van Bertem vertegenwoordigt in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

BOUWPROJECT KERSTRAAT. VERBREKING OVEREENKOMST VLABO.

 

Voorgeschiedenis

         Op 19 mei 2005 heeft het OCMW Bertem een verkaveling aangevraagd voor 3 woningen op het perceel gelegen in 3061 Leefdaal, Kerstraat, sectie D nr 125m.

         Op 10 augustus 2005 heeft de Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen Vlaams-Brabant een vergunning afgeleverd voor 3 loten met bestemming eengezinswoning op het perceel.

         Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 februari 2008, op verzoek van het OCMW Bertem, verzaakt aan deze verkaveling.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2009 over de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Vlabo vzw, introductiepagina, bestek (voorwaarden bouwen en uitvoering) en (model) contract recht van opstal

         Bespreking door het college van burgemeester en schepenen op 17 januari 2011 van het bouwproject Vlabo in de Kerstraat.

         Collegebesluit van 2 juli 2012 over de vergunning aan Van Poppel Bob namens het bouwbedrijf Van Poppel voor het verkavelen van een perceel gelegen in 3061 Leefdaal, Kerstraat, sectie D nr 125m.

         Kennisname door het college van burgemeester en schepenen op 3 december 2012 van het besluit van de deputatie over de weigering van een verkavelingsvergunning voor een perceel in 3061 Leefdaal, Kerstraat.

         Bespreking door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2013 van het aangepast ontwerp verkaveling Vlabo in de Kerstraat in Leefdaal.

         Overleg gemeente-OCMW van 6 juni 2016

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 augustus 2016 waarin werd beslist om een beslissing over de haalbaarheid van het project te verdagen tot december 2016 (de gemeente zal informeren naar de mogelijkheid om het perceel te ontsluiten via een andere toegangsweg) en om aan het college van burgemeester en schepenen te vragen om de stand van zaken over de aanpassing van het RUP voor eind november 2016 mede te delen aan het OCMW.

 

Feiten en context

         OCMW Bertem en de vzw Vlaanderen Bouwt (Vlabo), met ondernemingsnummer 0434.515.062, Pater Damiaanstraat 5, 3130 Betekom, hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de bouw van koopwoningen op een perceel van OCMW Bertem, gelegen aan de Kerstraat te Leefdaal, kadastraal gekend onder sectie D met perceelnummer 125/M/deel.

         De opdracht van Vlabo bestond erin om als projectregisseur een wedstrijd te organiseren, het bestek en het wedstrijddossier samen te stellen, de selectiecommissie te organiseren en het contract recht van opstal tussen de grondeigenaar en de geselecteerde aannemer voor te bereiden.

         De kopers zouden de woningen rechtstreeks aankopen bij de aannemer.

         De vergoeding aan Vlabo voor de geleverde prestaties bestaat uit een commissieloon per woning die door de geselecteerde aannemer wordt betaald bij de aanvang van de bouwwerken. Het commissieloon voor de woningen bedraagt 3% van de prijsberekening van de aannemer, zonder erelonen.

         De samenwerkingsovereenkomst zou een einde nemen bij aanvang van de bouwwerken.

         In geval de opdracht van Vlabo vroegtijdig wordt afgebroken door OCMW Bertem en de realisatie van het bouwproject niet doorgaat of wanneer OCMW Bertem beslist om het project niet te laten aanvangen binnen de twee jaar na het afsluiten van het contract, moet OCMW Bertem aan Vlabo een vergoeding van 5000 euro betalen voor de reeds gepresteerde opdrachten.

 

Juridische gronden

         Artikel 78 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen.

 

Argumentatie

Reeds in 2016 bleek uit een overleg tussen gemeente en OCMW dat er politieke overeenstemming was om het bouwproject aan de Kerstraat stop te zetten. De voornaamste redenen hiervoor waren in 2016:

         Ondanks aanpassingen aan het ontwerp van wegenis en woningen blijft de ontsluiting van het project problematisch, onder meer de in- en uitgang (op termijn is misschien toch ontsluiting mogelijk via Kerstraat-Kapellestraat), het aantal parkeerplaatsen (slechts 12, wat enkel volstaat voor behoeften van de bewoners, niet voor bezoekers), de helling van 10%, de gebrekkige zichtbaarheid, de ongelukkige bocht in de wegenis, het doorbreken van de berm…

         Vlabo heeft na 8 à 9 jaar nog steeds geen uitvoering kunnen geven aan de afgesloten overeenkomst. Er zijn ook al 5 aannemers geweest en nu is ook de architect geschorst. Het geloof in de slaagkansen van de nieuwe plannen door weer een nieuwe aannemer is zeer laag.

         De bedoeling van het project is nooit financieel geweest, wel om een goedkope woning te kunnen verwerven. De prijs van een woning incl. grond zou om en bij de 300 000 euro zijn. Of dit een realistische all-in prijs is, wordt betwijfeld.

De argumenten uit 2016 om het project stop te zetten, zijn nog steeds geldig. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat de ontsluiting van het bouwproject via de bocht in de Kerstraat niet aanvaard wordt door de advies- en vergunningverlenende overheden en dat de ontsluiting ook niet op een andere wijze kan worden gerealiseerd.

 

In het overleg tussen gemeente en OCMW van 6 juni 2016 is afgesproken om aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor te stellen om het project stop te zetten.

 

Dit besluit is het gevolg van de realistische verwachting dat het project in zijn huidige ontwerp niet vergunbaar is, waardoor ook de betaalbaarheid en dus de sociale doelstelling van het bouwproject niet meer gegarandeerd zullen zijn.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

64500000/0110

€ 0

€ 0

€ 5000

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Bertem en Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo) van 29 juni 2009 over de bouw van koopwoningen aan de Kerstraat te Leefdaal, op te zeggen.

 

Artikel 2:

OCMW Bertem betaalt aan Vlabo de contractueel voorziene vergoeding van 5000 euro voor de geleverde prestaties.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

 

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2019