BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Griet Verhenneman en Pieter Sempels

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

        Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

        Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

        Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

        Notulen zitting van 30 november 2021.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 30 november 2021 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

NOTULEN. MEDEDELING KANTMELDINGEN.

 

Juridische gronden

        Artikel 284 van het decreet lokaal bestuur
§ 2. De algemeen directeur vermeldt de intrekking van een besluit, de vernietiging of de niet-goedkeuring van een besluit door een toezichthoudende overheid in de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het vast bureau of van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
De algemeen directeur brengt de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst daarvan op de hoogte op de eerstvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De algemeen directeur stelt de raad voor maatschappelijk welzijn in kennis van de vermelding van de volgende kantmelding in de notulen van de RMW:

 

        kantmelding bij het raadsbesluit van 18 februari 2020 over de goedkeuring van de erfpachtakte Dorpstraat 495 te Leefdaal: intrekking goedkeuring van de ontwerpakte als gevolg van het raadsbesluit van 26 mei 2020.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. KENNISNAME ONTSLAG LID VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST THOMAS GOOSSENS.

 

Voorgeschiedenis

        E-mail van Thomas Goossens van 13 december 2021 waarin hij zijn ontslag als lid van het BCSD indient met ingang van 1 januari 2022.

 

Juridische gronden

        Artikel 103 van het decreet lokaal bestuur

Het lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de kennisgeving ontvangt. Het lid of de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

 

 

Bijlagen

        Ontslag Thomas Goossens

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad neemt kennis van het ontslag van lid van het BCSD Thomas Goossens met ingang van 1 januari 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN JEROEN STRUMANE.

 

Voorgeschiedenis

        Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 2 januari 2019

        Kennisname door de raad voor maatschappelijk welzijn van het ontslag van Thomas Goossens als lid van het BCSD vanaf 1 januari 2022.

 

Feiten en context

        In de akte van voordracht van leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, ingediend door Joël Vander Elst voor de lijsten CD&V en GEMBELANGEN OPEN VLD (via lijstenverbinding), werden voor kandidaat-lid Thomas Goossens twee opvolgers voorgedragen: Jeroen Strumane (eerste opvolger) en Herman Ginis (tweede opvolger).

        Eerste opvolger Jeroen Strumane maakt gebruik van zijn recht om het mandaat van Thomas Goossens verder te zetten.

 

Juridische gronden

        Artikel 8 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Om gemeenteraadskiezer te zijn, moet men:
1° Belg zijn;
2° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
3° in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
4° zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, vermeld in Titel 3, hoofdstuk 4 van het decreet.

        Artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Om tot gemeenteraadslid verkozen te kunnen worden en blijven, moet men kiezer zijn en moet men de kiesvoorwaarden, vermeld in artikel 8, behouden en mag men zich niet in een geval van schorsing of uitsluiting, als vermeld in artikel 15, §1 en §2 van het decreet, bevinden.

        Artikel 87 van het decreet lokaal bestuur
De voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

        Artikel 10 van het decreet lokaal bestuur
Dit artikel omschrijft de diverse onverenigbaarheden met het mandaat van gemeenteraadslid.

        Artikel 100 van het decreet lokaal bestuur
Artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met dien verstande dat het onderwijzend personeel van de gemeente, die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, wel lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan zijn.

        Artikel 103 van het decreet lokaal bestuur
Het lid of de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de kennisgeving ontvangt. Het lid of de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

        Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 "De start van de lokale en provinciale bestuursperiode"

 

Argumentatie

De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die het kandidaat-lid van het BCSD moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn. De opvolger moet volgende stukken voorleggen:

        een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister

        een recent uittreksel uit het strafregister

        een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 100 van het decreet lokaal bestuur.

 

De geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend en werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen.

 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt.

 

Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van Jeroen Strumane blijkt dat hij nog steeds voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Hij heeft verklaard zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid te bevinden. Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat hij zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.

 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst blijft bestaan uit personen van verschillend geslacht.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De geloofsbrieven van Jeroen Strumane worden goedgekeurd.

 

Artikel 2:

Jeroen Strumane zal door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn worden uitgenodigd tot het afleggen van zijn eed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING. VASTSTELLING AANPASSING 2 MEERJARENPLAN 2020-2025 OCMW BERTEM.

 

Besluit

 

Aanvaarding punt

 

17 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven, Tom Philips, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

1 stem tegen: Joris Fonteyn

 

punt is verdaagd naar de volgende zitting

 

 

Artikel 1:

De raad verdaagt het besluit over de goedkeuring de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 naar de volgende zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

        Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

        Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

        Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er worden geen mondelingen vragen gesteld.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2022