NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 6 november 2018

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Vervanger burgemeester:

Tom Philips

Raadsleden:

Carine Verstraeten, Roland Gustin, Robert Verdeyen, Rita Vandendriessche, Guido Yserbijt en Maria Naessens

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Ellen Ginis en Soetkin De Lobel

 


Overzicht punten

Zitting van 6 november 2018

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 44 van het OCMW-decreet van 19 december 2008
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, aangenomen op 22 maart 2013
Elk lid van de raad heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter en de algemeen directeur ondertekend.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 2 oktober 2018.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 2 oktober 2018 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 6 november 2018

 

MANAGEMENTTEAM. KENNISNAME VERSLAG.

 

Juridische gronden

         Artikelen 95-97 van het OCMW-decreet van 19 december 2008
Deze artikelen bepalen de oprichting, samenstelling, werking en taken van het managementteam bij het OCMW.

 

 

Bijlagen

         Verslag managementteam 9 oktober 2018

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad neemt kennis van het verslag van het managementteam van 9 oktober 2018.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 6 november 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 19 DECEMBER 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 19 september 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 19 december 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • OCMW Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.
 • Op 19 december 2018 om 19 uur wordt een buitengewone algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau
  2. Statutenwijziging
  - Nieuwe vennoten
  - Aanpassingen conform decreet lokaal bestuur 22 december 2017

3. Goedkeuring verslagen Buitengewone Algemene en Algemene Vergadering dd. 23.05.2018.

4. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2019

5. Begroting 2019

6. Diversen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  Wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Bij de OCMW's worden zij aangewezen door de raden voor maatschappelijk welzijn. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 51, §1 van het OCMW-decreet
  De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.

 

Argumentatie

Voor de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 moet het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Bertem worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

         2018-05-23 Verslag AV 23.05.2018

         2018-05-23 Verslag BAV 23.05.2018

         2018-09-18 - uitnodiging BAV - dd. 19.12.2018

         Ontwerp aanpassing statuten 180905

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 19 december 2018 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 6 november 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGO 21 DECEMBER 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Besluit van de OCMW-raad van 2 maart 2004 over de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
 • Besluit van de OCMW-raad van 10 januari 2017 om raadslid Robert Verdeyen aan te duiden als afgevaardigde van het OCMW voor de algemene vergaderingen van IGO, voor de volledige legislatuur of tot herroeping door de raad.
 • Uitnodiging van 11 september 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van IGO van 21 december 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.
 • Uitnodiging van 16 oktober 2018 voor de algemene vergadering van IGO van 21 december 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • OCMW Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.
 • Op 21 december 2018 om 17.30 uur wordt een algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring verslag 22 juni 2018
  2. Goedkeuring begroting 2019
  3. Goedkeuring programma 2019
  4. Varia
 • Op 21 december 2018 om 18.15 uur wordt een buitengewone algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring statutenwijziging.

 

Juridische gronden

 • Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  Wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Bij de OCMW's worden zij aangewezen door de raden voor maatschappelijk welzijn. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 51, §1 van het OCMW-decreet
  De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2018 moet het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Bertem worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

         Uitnodiging IGO AV

         Uitnodiging IGO BAV

         20180622_AV_Verslag

         20181221_advies_vlaamse_overheid_statutenwijziging

         20181221_begroting_IGO_2019

         20181221_bijlage_1_statuten_verdelingaandelenIGOdiv_tm2018

         20181221_bijlage_1_statuten_verdelingaandelenIGOdiv_va2019

         20181221_GV_bijlage__2_statuten_exclusieve_diensten

         20181221_GV_nota_bij_statutenwijziging

         20181221_GV_voorstel_statutenwijziging_akkoord_rvb

         20181221_jaarprogramma_igo_2019

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De vertegenwoordiger op de algemene vergadering en op de buitengewone algemene vergadering van IGO van 21 december 2018 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 6 november 2018

 

ENERGIEARMOEDE. GOEDKEURING DEELNAME SYSTEEM MINIMALE LEVERING AARDGAS 2018-2019.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de Vlaamse regering van 4 maart 2016 over de goedkeuring van het Energiearmoedeprogramma

         Brief van 11 september 2018 van de Vlaamse minister van Energie over de tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 2018-2019

 

Feiten en context

         Met de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ wil de Vlaamse regering de OCMW’s een middel aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een ‘minimale hoeveelheid’ aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart.

         OCMW Bertem neemt sinds 2012 jaarlijks deel aan deze maatregel. Het aantal cliënten die gebruik maakten van deze maatregel was eerder beperkt (maximum één cliënt per seizoen).

         Sinds vorige winter is de toepassingsperiode van de maatregel verruimd met twee maanden waardoor ze voortaan standaard loopt van 1 november tot en met 31 maart. Afhankelijk van de noden van de betrokken gezinnen, kunnen de tussenkomsten dus maximaal gedurende 5 maanden worden toegekend.

         Er kan maximaal 70% van het opgeladen bedrag gerecupereerd worden bij de netwerkbeheerder. De overige 30% kan het OCMW terugvorderen van de cliënt of eventueel zelf ten laste te nemen. Ook andere verdeelsleutels zijn mogelijk.

         Deze regeling is optioneel voor de OCMW’s: zij kunnen beslissen al dan niet in het systeem te stappen.

 

Juridische gronden

         Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976
Deze regeling valt onder de algemene maatschappelijke dienstverlening die de OCMW’s op basis van de OCMW-wet toekennen (art. 1 en art. 57, §1). Dat betekent dat de algemene regels inzake OCMW-dienstverlening van toepassing zijn.

         Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.

         Artikelen 5.4.6. tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010
Deze artikelen handelen over het systeem van minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter.

 

Adviezen

         De financieel directeur stelt voor dat het OCMW de 30% bijdrage, die niet gerecupereerd kan worden bij de distributienetbeheerder, ten laste neemt. Het gaat om opladingen van € 6,20 - € 17,30 per cliënt per halve maand.

 

Argumentatie

In tegenstelling tot de minimale levering aan 10 ampère via de budgetmeter voor elektriciteit, biedt de budgetmeter voor aardgas geen technisch betrouwbare en veilige mogelijkheid daartoe. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet (1000 kWh) heeft opgebruikt, valt zonder aardgas totdat hij de meter opnieuw oplaadt met de budgetmeterkaart.

De kans bestaat dat er gebruikers zijn die geen of onvoldoende middelen hebben om hun woning te verwarmen.

Om te vermijden dat mensen zonder verwarming vallen, voorzag de Vlaamse regering een alternatief. Dat laat de OCMW’s toe om aan behoeftigen een beperkte financiële steun toe te kennen om op te laden. Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. De OCMW’s beschikken hiermee over een extra instrument om een financiële tussenkomst te doen in de energiekosten van 1 november tot en met 31 maart.

 

Financiële gevolgen

         Gezien het beperkt bereik van deze maatregel, is de financiële impact eerder beperkt. De financiële impact heeft zich de voorbije jaren beperkt tot maximum 50 euro.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om in te stappen in het systeem van minimale levering van aardgas voor de periode van 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019.

 

Artikel 2:

De raad beslist om de maximale tussenkomst van 70% te recupereren bij de distributienetbeheerder en de overige 30% ten laste te laten nemen door het OCMW.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019