NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 5 december 2017

Van 20 uur tot 23 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Raadsleden:

Carine Verstraeten, Roland Gustin, Ellen Ginis, Robert Verdeyen, Rita Vandendriessche, Guido Yserbijt, Maria Naessens en Soetkin De Lobel

Secretaris:

Koen Theunissen

 


Overzicht punten

Zitting van 5 december 2017

 

UITBREIDING UREN ADMINISTRATIEF BEDIENDE

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 3 februari 2015: Katleen Vermaelen wordt aangeworven als administratief bediende - coördinatie en logistieke diensten: aangifte steunen bij de hogere overheden in statutair verband met een prestatieverhouding van 19/38e vanaf 12 februari 2015.

         Raadsbesluit van 2  februari 2016: verhoging van de prestatieverhouding van 19/38e van de administratief bediende - coördinatie en logistieke diensten: aangifte steunen bij de hogere overheden in statutair verband vanaf 3 februari 2016 met 8 uur per week tot een prestatieverhouding van 27/38e.

         Vraag van Katleen Vermaelen om uitbreiding van haar prestatieverhouding tot 34/38e.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

         Artikel 4 Paragraaf 1 van de rechtspositieregeling: De aanstellende overheid kan binnen de grenzen van de personeelsformatie eveneens beslissen tot uitbreiding van de wekelijkse prestaties van een deeltijdse betrekking of tot omzetting in een voltijdse betrekking. In dit geval gelden artikel 6, §2 en 9, §5, tweede lid van deze rechtspositieregeling.

         Artikel 6 Paragraaf 2 van de rechtspositieregeling: Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen die functie uitgebreid worden.

         Raadsbesluit van 10 januari 2017 houdende goedkeuring van het organogram en personeelsformatie, versie 12.16.

 

Adviezen

•De financieel beheerder leverde een visum af.

 

Argumentatie

Katleen Vermaelen voldoet aan alle functievereisten.

Met het oog op de pensionering van de administratief bediende van de financiële dienst kunnen taken van de financiële dienst die betrekking hebben op het OCMW aan haar overgedragen worden.

Het diensthoofd Zorg en het diensthoofd welzijn maken een functiebeschrijving met tijdsbesteding, op basis hiervan kunnen haar bijkomende taken toegewezen worden.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

62010100/0110

 

 

 

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

1419/001/001/001/001

 

 

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De prestatiebreuk van de tewerkstelling van Katleen Vermaelen met ingang op 1 januari 2018 uit te breiden tot 34/38e.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 5 december 2017

 

AANKOOP BRANDFSTOFFEN: AFNAME AANKOOPCENTRALE

 

Voorgeschiedenis

         In het kader van de opdracht “Aankoop brandstoffen voor de gemeentelijke en OCMW voertuigen via tankkaarten” werd een bestek met nr. T261.13/383 opgesteld door de dienst openbare werken van de gemeente.

         Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 18 september 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze

         opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

         Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 18 september 2017 om de plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

º Total Belgium nv, Handelsstraat 93 te 1040 Brussel;

º OCTA+ Energie nv, Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde;

º Kuwait Petroleum (Belgium) nv, Brusselstraat 59 bus 1 te 2018 Antwerpen.

 

Feiten en context

         Op 19 oktober 2017 stelde de dienst openbare werken het verslag van nazicht van de offertes op.

         Gemeente Bertem treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Bertem bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

 

Juridische gronden

         De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

         Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

         Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

         De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

         De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1°a (limiet van 135 000,00 euro excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders).

         Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90 1°.

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

 

De financieel beheerder leverde een visum af.

 

Argumentatie

         De dienst openbare werken van de gemeente stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de laagste bieder, zijnde Kuwait Petroleum (Belgium) nv, Brusselstraat 59 bus 1 te 2018 Antwerpen, tegen een korting per liter van € 0,1476 op de officiële prijzen.

         Het CBS gaf op 23 oktober 2017 goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 oktober 2017, opgesteld door de dienst openbare werken en gunde de opdracht “Aankoop brandstoffen voor de gemeentelijke en OCMW voertuigen via

         tankkaarten” wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Kuwait Petroleum (Belgium) nv, Brusselstraat 59 bus 1 te 2018 Antwerpen, tegen een korting per liter van € 0,1476 op de officiële prijzen.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel1419/001/004/003/001

Budgettair krediet2000 €

Beschikbaar2000 €

Geraamde uitgave2000 €

 

Registratiesleutel61121000/0946

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

In te tekenen op de aankoopcentrale voor De opdracht “Aankoop brandstoffen voor de gemeentelijke en OCMW voertuigen via tankkaarten” van de gemeente Bertem.

Artikel 2:

De looptijd bedraagt 4 jaar en neemt aanvang de 1ste van de maand volgend op de gunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 5 december 2017

 

INTERLEUVEN: STATUTENWIJZIGING

 

Feiten en context

         Op 09.11.2017 meldde Interleuven  de beslissing van de raad van bestuur van 8 november 2017, waarbij een voorstel van statutenwijziging houdende uitbreiding van de mogelijke vennoten met de politiezones en de hulpverleningszone binnen haar werkingsgebied principieel werd goedgekeurd.

         De raad van bestuur van 8 november 2017 besliste tevens principieel om artikel 17.2. aan te passen als volgt: de uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad, zonder dat deze uitkering echter de nominale waarde van zijn aandeel in de vereniging kan overschrijden.

         De vennoten tevens wordt gevraagd om het voorstel van wijziging in de statuten nog dit jaar te agenderen ter goedkeuring op de OCMW-raad aangezien geen statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing met de OCMW-raden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te verminderen.

 

Juridische gronden

         Het OCMW-decreet;

         De wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;

         Het decreet van de Vlaamse raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;

         Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd;

         De decreetwijziging van 27 juni 2016 van het decreet intergemeentelijke samenwerking;

         De gecoördineerde statuten van Interleuven;

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De voorgestelde wijzigingen in de statuten van Interleuven in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 5 december 2017

 

DIENST MAALTIJDEN: VASTSTELLING PRIJS

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 7 november 2017: Leveren van individueel geportioneerde middagmalen: gunning. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2018.

         Raadsbesluit van 1 april 2015: Vaststelling gebruikersbijdrage voor warme maaltijden aan huis vanaf 1 mei 2015.

         Raadsbesluit van 6 maart 1979: oprichting van een dienst voor bedeling van warme maaltijden aan huis.

 

Feiten en context

         De nieuwe leverancier biedt naast het gewone menu en een vervangmenu ook een menu van de chef/ een menu aan marktprijzen voor een luxe-gerecht.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

 

Adviezen

 

Argumentatie

Er moet voor het menu van de chef een gebruikersbijdrage en een maximum-gebruikersbijdrage vastgesteld worden.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gebruikersbijdrage voor het menu van de chef wordt vastgesteld op de gebruikersbijdrage voor een gewone maaltijd + 40 %.

 

Artikel 2:

De maximum gebruikersbijdrage wordt vastgesteld op 11,50 €.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019