BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 25 mei 2021

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Pieter Sempels, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny en Hans Neckebrouck

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 27 april 2021.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 27 april 2021 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 16 JUNI 2021 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de aanstelling van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven.
 • Uitnodiging van 31 maart 2021 voor de algemene vergadering van Interleuven van 16 juni 2021, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • OCMW Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.
 • Op 16 juni 2021 om 19.00 uur wordt een algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering van 16-12-2020

3. Verslag over de activiteiten 2020

4. Jaarrekening per 31-12-2020 – verslag van de commissaris-revisor

5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor

7. Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven

8. Diversen

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.
 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
 • Statuten van Interleuven, laatst gewijzigd op 11 september 2019.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 16 juni 2021 moet het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Bertem worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

         2021-06-16 - uitnodiging AV

         2021-06-16 - bijlage punt 2 - verslag BAV

         2021-06-16 - bijlage punt 3 - verslag activiteiten

         2021-06-16 - bijlage punt 4 - financieel jaarverslag

         2021-06-16 - bijlage punt 4 - jaarrekening

         2021-06-16 - bijlage punt 4 - ontwerpverslag commissaris-revisor

         2021-06-16 - bijlage punt 4 - remuneratieverslag

         2021-06-16 - bijlage punt 5 - resultaatsverwerking

         2021-06-16 - bijlage punt 7 - samenwerkingsovereenkomst stad Leuven

         2021-06-16 - procedure digitale vergadering

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van 16 juni 2021 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGO 25 JUNI 2021 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de aanstelling van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
 • Uitnodiging van 20 april 2021 voor de algemene vergadering van IGO van 25 juni 2021, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • OCMW Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.

         Op 25 juni 2021 om 17.30 uur wordt een algemene vergadering van IGO gehouden via Microsoft Teams met volgende agendapunten:
1. Goedkeuring verslag 11-12-2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor)

3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div

4. Goedkeuring jaarverslag 2020

5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 – maart 2025

º         Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die ontslag nam uit de gemeenteraad van Kortenberg per 01.01.2021

6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité

º         Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)

7. Varia

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.
 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 • Statuten van IGO, goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 juni 2019.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 25 juni 2021 moet het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

         20201211_Verslag_AV_IGO

         20210416_IGO_jaarrekening_2020_document_1_WG

         20210625_jaarverslag_IGO_document_3_WG

         20210625_werking_KDV_document_2_WG

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGO van 25 juni 2021 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021