NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 27 april 2021

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Pieter Sempels, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny en Hans Neckebrouck

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 30 maart 2021.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 30 maart 2021 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

BESTUURSZAKEN. MEDEDELING GEACTUALISEERD OVERZICHT DEELNAME VERENIGINGEN, STICHTINGEN EN VENNOOTSCHAPPEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 84, §6 van het decreet lokaal bestuur

Het vast bureau houdt een volledig en geactualiseerd overzicht bij van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelneemt.

Minstens eenmaal per jaar wordt de raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte gebracht van het geactualiseerde overzicht met een toelichting van alle wijzigingen die zich sinds de vorige toelichting hebben voorgedaan.

 

Besluit

 

Mededeling

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het geactualiseerd overzicht van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin het OCMW deelneemt:

 

         IGO dv

         GD-PBW Interleuven

         Elk zijn Huis cvba

         VVSG vzw

         Eerstelijnszone Leuven Zuid vzw

         Energiehuis (DAEB van IGO div)

         Poolstok cvba

         Lokaal Dienstencentrum De Blankaart

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

ARBEIDSREGLEMENT. GOEDKEURING REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN MOBIELE TOESTELLEN ALS BIJLAGE BIJ HET ARBEIDSREGLEMENT LOKAAL BESTUUR BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 20 november 2020 over de goedkeuring van het arbeidsreglement van het personeel van lokaal bestuur Bertem

 

Juridische gronden

 • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen
 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 • Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
 • Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk
  Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers alsmede op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2, § 1 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur
  De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van het managementteam van 4 maart 2021.
 • Gunstig advies van het hoog overlegcomité van 31 maart 2021 over de principes van dit reglement
 • Schriftelijk standpunt van ACOD LRB van 21 april 2021: "Wij vragen om de tussenkomst ter vervanging van het toestel vast te leggen in het reglement.
  Ook vragen wij om voor beschadigingen die buiten de wil van het personeelslid gebeuren wel een tussenkomst te voorzien."

 

Argumentatie

Om duidelijke afspraken te maken rond het gebruik van ter beschikking gestelde mobiele toestellen (laptop, tablet, gsm of smartphone), is het nodig om een bijlage betreffende het gebruik van deze mobiele toestellen toe te voegen aan het arbeidsreglement voor het personeel van het lokaal bestuur Bertem.

 

 

Bijlagen

         brtg-ar-rgl-20210427-g arbeidsreglement bijlage 17

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt het bijgevoegd reglement voor het gebruik van mobiele toestellen voor het personeel van lokaal bestuur Bertem goed.

 

Artikel 2:

Het reglement voor het gebruik voor mobiele toestellen voor het personeel van lokaal bestuur Bertem treedt in werking op 1 mei 2021.

 

Artikel 3:

De bijlage aan het arbeidsreglement wordt overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, Directie Leuven.

 

Artikel 4:

Deze bijlage aan het arbeidsreglement wordt bezorgd aan alle personeelsleden, aan IDEWE, aan de gewestelijke secretarissen van de drie representatieve werknemersorganisaties, aan de gemeenschappelijke dienst PBW van Interleuven en aan de Functionaris voor Gegevensbescherming.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Punt bijlagen/links brtg-ar-rgl-20210427-g arbeidsreglement bijlage 17.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021