NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 8 mei 2018

Van 20 uur tot 23 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Raadsleden:

Carine Verstraeten, Roland Gustin, Ellen Ginis, Robert Verdeyen, Rita Vandendriessche en Guido Yserbijt

Secretaris:

Koen Theunissen

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Maria Naessens en Soetkin De Lobel

 


Overzicht punten

Zitting van 8 mei 2018

 

NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING

 

 

Bijlagen

         Verslag vorige vergadering

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De notulen van de raad van worden eenparig goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 8 mei 2018

 

PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING

 

Feiten en context

         De dienst welzijn constateert dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens niet of te weinig aangesloten geraken bij sportclubs of andere verenigingen.  Ondanks de maatregelen die ons bestuur reeds genomen heeft in het verleden, merken we dat dit tot nog toe ontoereikend is.

 

Juridische gronden

         Het Koninklijk besluit van 23 februari 2018 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018;

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976;

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

 

Adviezen

         Momenteel kunnen kinderen en volwassenen een tussenkomst ontvangen aan de hand van onderstaande inkomensschaal (50% van de kostprijs; max.100€ /persoon per jaar). Tevens komen ook mensen in schuldbemiddeling hiervoor in aanmerking.

 

belastbaar inkomen +

niet belatbaar vervangingsinkomen aantal personen ten laste

1234567

< 16577.93 EURXX XXX XX

16 577.93 – 19894.02EUROXXXXXX

19 894.02 – 23 208.86 EUROOXXXXX

23 208.86 –26 524.94  EUROOOXXXX

26 524.94 – 29 841.04 EUROOOOXXX

29 841.04– 33 155,85EUROOOOOXX

O = Geen recht | X = Wel recht

 

         Sinds 2017 ontvangen kinderen uit kansarme gezinnen waarvan het gezinsinkomen beperkt is tot het bedrag van leefloon +5% (voor een gezin is dit 1249.78€), een tussenkomst van 100% voor het inschrijvingsgeld, met een maximum van 200€.

         Indien er een specifieke uitrusting nodig is en deze niet te verkrijgen is bij de club, andere leden , mama’s depot… stellen wij voor om een bijkomend budget te voorzien van 50€ per jaar voor de uitrusting.

         Kinderen die in aanmerking komen voor de tussenkomsten in het kader van de bestrijding van kinderarmoede (max. 100€ per jaar/kind), kunnen deze cumuleren met  de sportieve, culturele en sociale tussenkomst.

         Toekenningen gebeuren via voorzittersbeslissingen. Afwijkingen worden voorgebracht als individuele vragen op de raad.

         De dienst welzijn stelt voor om de ingangsdatum vast te stellen  op 1/1/2018.

 

Financiële gevolgen

         OCMW Bertem ontvangt voor 2018 €3.035 aan subsidies.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Voor participatie en sociale activering (PSA) worden tussenkomsten voorzien voor de gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen en  activiteiten die verband houden met het verenigingsleven.

 

Artikel 2:

Met betrekking tot de andere categorie, nl. de kinderarmoede, wordt tussengekomen in:

1.Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma’s;

2.Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning;

3.Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de psychologische ondersteuning van het kind of de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist;

4.Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning;

5.Steun bij het aankopen van pedagogische hulpmiddelen en spelletjes.

 

Artikel 3:

Er wordt aan volwassenen en kinderen die aan de inkomensvoorwaarde voldoen een tussenkomst van  50% van de kostprijs met een maximum van 100 € per persoon toegekend voor zowel de PSA als de tussenkomsten die betrekking hebben op kinderarmoede. Kinderen kunnen voor beide maatregelen een tussenkomst ontvangen.

 

Artikel 4:

De raad beslist om met ingang op 1/1/2018 het inschrijvingsgeld in een vereniging 100% ten laste te nemen met een maximum van 200 € jaar voor kinderen uit gezinnen met een inkomen onder het bedrag van het leefloon +5%. Deze tussenkomst in het lidgeld wordt rechtstreeks aan de vereniging betaald.

Bovenop het inschrijvingsgeld kan er aan de vermelde doelgroep 50 € per jaar toegekend worden voor de uitrusting voor zover er een specifieke uitrusting nodig is en deze niet te verkrijgen is bij de club, andere leden,.. Deze tussenkomsten, inschrijvingsgeld en 50 € voor uitrusting, zijn cumuleerbaar met de tussenkomsten in het kader van de bestrijding van kinderarmoede.

 

Artikel 5:

De inkomensgrenzen als volgt vast te stellen:

belastbaar inkomen +aantal personen ten laste

niet belatbaar vervangingsinkomen

 1234567

< 16577.93 EURXX XXX XX

16 577.93 – 19894.02 €OXXXXXX

19 894.02 – 23 208.86 €OOXXXXX

23 208.86 –26 524.94  €OOOXXXX

26 524.94 – 29 841.04 €OOOOXXX

29 841.04– 33 155,85 €OOOOOXX

O = Geen recht | X = Wel recht

 

Cliënten die in schuldbemiddeling zijn komen eveneens in aanmerking voor deze maatregel, indien blijkt dat hun budget ontoereikend is om de deelname te bekostigen;

 

Artikel 6:

Over aanvragen die het OCMW ontvangt nadat het budget uitgeput is, worden door de voorzitter toegekend onder de vorm van een dringende steun.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 8 mei 2018

 

PANAL: VRAAG OM FINANCIËLE STEUN

 

Feiten en context

Het OCMW ontving een schriftelijke vraag van PANAL van 20 april 2018 om een financiële bijdrage in hun werkingskosten.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

 

Argumentatie

Het OCMW heeft geen budgetten ter beschikking om organisaties te steunen.

De diensten van het OCMW hebben specifiek tot taak om het welzijn van de inwoners van Bertem te verzekeren: hun vragen om financiële of andere hulp zullen steeds ter harte genomen, en in de mate van het mogelijke ingewilligd worden.

Het OCMW staat steeds ter beschikking mocht Panal, bij de begeleiding van een clïënt, een concrete vraag hebben waarbij het OCMW iets kan betekenen, of indien wij de vereniging op een andere manier kunnen bijstaan.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

geen financiële bijdrage in de werkingskosten toe te kennen aan Panal vzw.

 

Artikel 2:

Het OCMW zal niet nalaten om Panal vzw bekend te maken.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 8 mei 2018

 

AANSTELLING INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT ALS DPO (DATA PROTECTION OFFICER – FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING)

 

Voorgeschiedenis

         De beslissing van de raad 3 maart 2015 betreffende het aanstellen van VERA als externe informatieveiligheidsconsulent;

         Het gunstig advies dat de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL)  en kruispuntdatabank sociale zekerheid gaf aan Wendi Goethuys, in dienst van VERA, om als externe veiligheidsconsulent op te treden voor ons bestuur.

 

Feiten en context

         De aanbeveling 04/2017 van 24 mei 2017 van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) betreffende de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming in toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in het bijzonder de toelaatbaarheid van de cumulatie van deze functie met andere functies waaronder die van veiligheidsconsulent (CO-AR-2017-008): de veiligheidsconsulent en de functionaris voor gegevensbescherming of data protection officer (DPO) mag dezelfde persoon zijn.

         In dezelfde aanbeveling 04/2017 van 24 mei 2017 beveelt de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) aan de betrokken verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers hun keuze alsook de functie van functionaris voor gegevensbescherming te documenteren.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

         Artikel 24 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

         Het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid;

         De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid artikel 30;

         Artikelen 35 tot 39 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Kennisname van het gunstige advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) en kruispuntdatabank sociale zekerheid om Wendi Goethuys, tewerkgesteld bij VERA, als externe veiligheidsconsulent aan te stellen.

 

Artikel 2:

Goedkeuring van de nominale aanstelling van Wendi Goethuys als functionaris voor gegevensbescherming (DPO) voor het OCMW van Bertem.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019