NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 3 april 2018

Van 20 uur tot 23 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Raadsleden:

Carine Verstraeten, Roland Gustin, Robert Verdeyen, Rita Vandendriessche, Guido Yserbijt, Maria Naessens en Soetkin De Lobel

Secretaris:

Koen Theunissen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Ellen Ginis

 


Overzicht punten

Zitting van 3 april 2018

 

NOTULEN VORIGE VERGADERING

 

 

Bijlagen

         Verslag vorige vergadering

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De notulen van de raad van 13 maart 2018 worden eenparig goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 3 april 2018

 

EERSTELIJNSZONES: ENGAGEMENTSVERKLARING

 

Feiten en context

         De conceptnota "Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn" van 16 februari 2017 van het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap.

         De nota wil multidisciplinaire en intersectorale samenwerking op praktijkniveau ondersteunen in zones van 75.000 à 125.000 inwoners met Kringwerkingen o.a. huisartsen, apothekers, kinesisten, enz...

         Aangestuurd door zorgraad: zorgverstrekkers, woonzorgactoren, CAW, lokale besturen, zorggebruikers, hebben zitting.

         De eerstelijnszones moeten afgebakend worden: Het agentschap beslist na consultatie van de betrokkenen, waaronder ook het OCMW van Bertem.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

 

Adviezen

         Het Gemeentebestuur van Bertem ondertekende op 16 maart 2018 de formele engagementsverklaring bij de aanvraag van eerstelijnszone Leuven Zuid.

 

Argumentatie

Het OCMW-bestuur van Bertem vraagt uitdrukkelijk om opgenomen te worden in een eerstelijnszone met als geografische afbakening: Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee, Tervuren, Overijse en Hoeilaart.  Het OCMW van Bertem heeft een samenwerkingsovereenkomst met OCMW Tervuren betreffende een gemeenschappelijke dienstverlening inzake gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

 

Het OCMW stelt, samen met het gemeentebestuur van Bertem vast dat de gemeenten Tervuren en Overijse zich verzetten tegen opname in hun EIZ Druivenstreek en dat er dus geen eensgezind politiek draagvlak bestaat voor de samenstelling van de eerstelijnszones in onze streek.

De gemeente Bertem wordt door de Vlaamse overheid verplicht om deel te nemen aan de ELZ Leuven Zuid.

 

 

Bijlagen

         Formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Een engagementsverklaring om deel uit te maken van de eerstel¡jnszone Leuven Zuid

over te maken aan Agentschap Zorg & Gezondheid, Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 2:

Het OCMW verbindt zich ertoe om een gemeenschappelijke visie, samen met de verplichte en optionele partners, uit te werken, en om bij te dragen aan een nieuwe organisatiestructuur om op die manier de doelstellingen van de eerstelijnsconferentie uit te voeren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 3 april 2018

 

ALGEMENE VERGADERING IGO

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de OCMW-raad van 2 maart 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO;

         De oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;

         De beslissing van de Raad dd. 10 januari 2017 om een raadslid voor te dragen als afgevaardigde van het OCMW voor de algemene vergadering van IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging voor de volledige legislatuur of tot herroeping door de Raad;

         het OCMW ontving op 21 maart 2018 de uitnodiging voor de algemene vergadering op 22 juni 2018;

         artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die rechtstreeks worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen. Elke deelnemer kan haar vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur aanduiden, de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering gebeuren;

 

Juridische gronden

         Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

         Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976;

         Artikel 1: Het mandaat van het voorgedragen raadslid, Robert Verdeyen, afgevaardigde van het OCMW te hebben bepaald voor de algemene vergadering van 16 juni 2017: goedkeuring alle punten van de agenda.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het mandaat van het voorgedragen raadslid, Robert Verdeyen, afgevaardigde van het OCMW te hebben bepaald voor de algemene vergadering van 22 juni 2018: goedkeuring alle punten van de agenda.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 3 april 2018

 

KENNISNAME VERSLAGEN VAN HET MAT

 

Juridische gronden

         Art. 95 tot 97 van het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

 

 

Bijlagen

         Verslag MAT

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad neemt kennis van het verslag van het MAT van 19 februari 2018.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 3 april 2018

 

WELZIJN OP HET WERK. AANDUIDING PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE

ASPECTEN EN VERTROUWENSPERSOON IN HET KADER VAN PSYCHOSOCIALE

RISICO'S OP HET WERK.

 

Voorgeschiedenis

         Op 5 september 2017 besloot het college om een opdracht af te sluiten met IDEWE voor de levering van diensten in het kader van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, zowel voor de gemeente (inclusief onderwijs) als het OCMW, vanaf 1 januari 2018.

 

De raad besliste op 5 september 2017  eenparig om een opdracht af te sluiten met IDEWE voor de levering van diensten in het kader van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk vanaf 1 januari 2018.

 

De raad  besliste op 13 maart 2018 om de aangeduide vertrouwenspersonen Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk te ontheffen van hun taak en aan IDEWE te vragen om een preventieadviseur psychosociale risico's aan te duiden voor het personeel van het OCMW van Bertem.

 

Op 23 maart 2018 meldde Idewe dat Els Rens; preventie-adviseur psychosociale aspecten verantwoordelijke is voor het OCMW van Bertem.

 

Juridische gronden

         De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 8 juli 1976.

         Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 december 2008.

         De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

         De wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen, en ongewenst seksueel gedrag op het werk (BS 22 juni 2002).

         Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (Codex over het welzijn op het werk, Titel I, Hoofdstuk V: Maatregelen in verband met psychosociale belasting veroorzaakt door het werk).

 

Adviezen

         Gunstig advies van het HOC van 12 maart 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad duidt Els Rens van IDEWE aan als preventieadviseur psychosociale aspecten en als

vertrouwenspersoon.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019