NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer en Jurgen Gyns

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Jan De Keyzer

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

        Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

        Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

        Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

        Notulen zitting van 28 juni 2022.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 28 juni 2022 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

OPVOLGINGSRAPPORTERING MEERJARENPLAN 2020-2025: EERSTE SEMESTER 2022.

 

Voorgeschiedenis

Raadsbesluiten van 22 februari 2022 houdende vaststelling van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

 

Feiten en context

         Er zijn geen specifieke vormvereisten opgelegd voor deze rapportering. De rapportering dient wel minstens de volgende elementen te bevatten:

1)     een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2)     een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (overzicht volgens schema's J1 en T2);

3)     in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4)     in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

         De schema's J1 en T2 nemen op een bepaald ogenblik een "foto" van de stand van zaken van de boekhouding, maar bieden omwille van diverse factoren geen exact beeld van het eerste semester. Zo worden bijvoorbeeld eind juni de lonen ingelezen van de contractuele personeelsleden voor juni en van het vast benoemde personeel voor juli (dus lonen die reeds betrekking hebben op het tweede semester). Daarom bevindt zich in bijlage eveneens een schema dat nauwgezet correcties bevat voor dergelijke factoren en bijgevolg een veel correcter beeld biedt van de stand van ontvangsten en uitgaven van het eerste semester.

         Ingevolge vooral de torenhoge inflatie en de aanhoudende energiecrisis zijn de financiële risico's verhoogd in vergelijking met de uitgangspunten die werden gehanteerd bij de opmaak van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.  

 

Juridische gronden

         Artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

         Artikel 29 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

 

Adviezen

 

Argumentatie

Gelet op de louter informatieve waarde van deze rapportering is vooral aandacht geschonken aan het gecorrigeerde schema van de stand van zaken van ontvangsten en uitgaven en richt de stand van zaken van de acties zich vooral op de voortgang die is gerealiseerd, in die zin komen ook niet-prioritaire acties aan bod.

 

Financiële gevolgen

/

 

 

Bijlagen

         Rapportering m.b.t. stand van zaken acties meerjarenplan.

         Schema's J1 en T2

         Gecorrigeerd rapport met stand van zaken van ontvangsten en uitgaven na tweede kwartaal van 2022

         Opsomming gewijzigde financiële risico's

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het opvolgingsrapport van het eerste semester 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

        Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

        Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

        Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022