NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 januari 2021

Van 21 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Maria Andries, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Peter Persyn, Pieter Sempels, Hans Neckebrouck en Sonia Stiasteny

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 15 december 2020.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 15 december 2020 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. AKTENEMING SAMENSTELLING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VAST BUREAU.

 

Voorgeschiedenis

         Eedaflegging van de gemeenteraadsleden Hans Neckebrouck en Sonia Stiasteny op 15 december 2020.

         Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden op 15 december 2020.

         Eedaflegging van schepen Yvette Laes en kennisname van de rangorde van de schepenen op 15 december 2020.

         Aktename van de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad op 26 januari 2021.

 

Juridische gronden

         Artikel 68 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de gemeenteraadsleden, worden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als geïnstalleerd beschouwd.
De rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de rang die ze als gemeenteraadslid innemen.
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit personen van verschillend geslacht.

         Artikel 79 van het decreet lokaal bestuur
De rang die de schepenen innemen, is van rechtswege de rang die ze innemen als lid van het vast bureau, waarbij de voorzitter van het vast bureau wordt geacht een hogere rang in te nemen dan een lid van het vast bureau.

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en is dus geldig samengesteld.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de gewijzigde samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 januari 2021:

         Hans Neckebrouck ter vervanging van Greet Goossens

         Sonia Stiasteny ter vervanging van Albert Mees.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de gewijzigde rangorde van de raad voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 januari 2021:

 

1. Marc Morris

2. Maria Andries

3. Yvette Laes

4. Joël Vander Elst

5. Joery Verhoeven

6. Tom Philips

7. Jan De Keyzer

8. Joris Fonteyn

9. Karin Baudemprez

10. Griet Verhenneman

11. Wouter Fock

12. Diane Vander Elst

13. Eddy Vranckx

14. Jenne Van Cortenberg

15. Iris De Smet

16. Roland Gustin

17. Jimmy Geyns

18. Peter Persyn

19. Pieter Sempels

20. Hans Neckebrouck

21. Sonia Stiasteny

 

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de nieuwe voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 januari 2021, Eddy Vranckx (CD&V).

 

Artikel 4:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de gewijzigde samenstelling van het vast bureau vanaf 1 januari 2021 en van de rangorde van de leden van het vast bureau:

1)     Joël Vander Elst, voorzitter van het vast bureau

2)     Marc Morris, eerste lid van het vast bureau

3)     Yvette Laes, tweede lid van het vast bureau

4)     Joery Verhoeven, derde lid van het vast bureau

5)     Tom Philips, vierde lid van het vast bureau.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. KENNISNAME INSTALLATIE LID BCSD KIM DE BONTRIDDER.

 

Voorgeschiedenis

         Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 2 januari 2019.

         Kennisname door de raad voor maatschappelijk welzijn op 15 december 2020 van het ontslag van Hans Neckebrouck als lid van het BCSD vanaf 31 december 2020.

         Eedaflegging van Kim De Bontridder op 21 december 2020.

 

Feiten en context

         Kim De Bontridder legde haar eed als lid van het BCSD af op 21 december 2020, ten overstaan van Albert Mees, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van Dirk Stoffelen, algemeen directeur. Haar mandaat ging in op 31 december 2020.

 

Juridische gronden

         Artikel 96 van het decreet lokaal bestuur
Elke andere eedaflegging gebeurt alleen ten overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van de algemeen directeur. Daarvan wordt een proces-verbaal opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en door de algemeen directeur en dat aan de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bezorgd.

 

 

Bijlagen

         Akte van eedaflegging

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de installatie van Kim De Bontridder als nieuw lid van het BCSD met ingang van 31 december 2020.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

AUDIT VLAANDEREN. KENNISNAME OPVOLGINGSRAPPORT VAN AUDIT VLAANDEREN OVER DE REALISATIE VAN DE AANBEVELINGEN UIT DE AUDITOPDRACHT BIJ OCMW BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

 • Kennisname door de raad voor maatschappelijk welzijn op 6 januari 2015 van het rapport van Audit Vlaanderen over de forensische audit bij OCMW Bertem
 • Rapportering organisatiebeheersing op 30 juni 2020

 

Feiten en context

 • Op 4 november 2014 leverde Audit Vlaanderen een auditrapport op over de forensische audit bij OCMW Bertem (auditopdracht 1408 001). Dit rapport bevatte 14 aanbevelingen, waarvoor het management een streefdatum, een verantwoordelijke en een actieplan heeft bepaald.

 

Juridische gronden

 • Artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Audit Vlaanderen”
  Er is bij een audit bij een OCMW minstens een rapportering aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
 • Artikel 221 van het decreet lokaal bestuur
  Audit Vlaanderen bezorgt de verslagen van de audits aan de voorzitter van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn, die ze bezorgt aan de leden van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Bijlagen

 • Rapport 2020 Audit Bertem

 

Besluit

 

Mededeling

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het bijgevoegde opvolgingsrapport van Audit Vlaanderen over de realisatie van de aanbevelingen uit de auditopdracht bij OCMW Bertem en de rapportering organisatiebeheersing door Bertem.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

BUDGET. KENNISNAME GOEDKEURING JAARREKENING OCMW BERTEM 2019.

 

Voorgeschiedenis

 • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 september 2020 over de goedkeuring van de jaarrekening 2019
 • Besluit van de gemeenteraad van 27 oktober 2020 over de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van het OCMW
 • Besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 10 december 2020 over de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van OCMW Bertem
 • Brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 10 december 2020

 

Juridische gronden

 • Artikel 332, §1, derde lid van het decreet lokaal bestuur
  Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Bijlagen

 • Brief en besluit gouverneur

 

Besluit

 

Mededeling

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de brief en van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 10 december 2020 over de goedkeuring van de jaarrekening van OCMW Bertem 2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER ELK ZIJN HUIS CVBA.

 

Voorgeschiedenis

 • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2019 over de aanduiding van Greet Goossens, lid vast bureau, als afgevaardigde voor OCMW Bertem in de algemene vergadering van Elk zijn Huis cvba
 • Installatie van raadslid Hans Neckebrouck als raadslid op 15 december 2020, als opvolger van raadslid Greet Goossens vanaf 1 januari 2021

 

Feiten en context

 • Elk zijn Huis is een sociale huisvestingsmaatschappij, erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 12 van de statuten van de c.v. Elk zijn Huis, laatst aangepast op 20 mei 2015
  De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Elke vennoot mag in de algemene vergadering slechts vertegenwoordigd worden door één natuurlijke persoon.
 • Artikel 34 en 74 van het decreet lokaal bestuur
  Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

 

Argumentatie

Het OCMW is vennoot van Elk zijn Huis cvba en moet één vertegenwoordiger afvaardigen in de algemene vergadering. Door het ontslag van raadslid Greet Goossens moet een nieuwe afgevaardigde van OCMW Bertem worden aangeduid in de algemene vergadering van Elk zijn Huis.

Hij/Zij wordt aangeduid voor de resterende duur van de legislatuur.

 

Het vast bureau draagt Joël Vander Elst, voorzitter vast bureau, voor.

 

Besluit

Na geheime stemming:

21 stemmen voor

 

Artikel 1:

Joël Vander Elst, voorzitter vast bureau, wordt voor de resterende duur van de legislatuur aangeduid als afgevaardigde voor OCMW Bertem in de algemene vergadering van Elk zijn Huis cvba.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

RECHTSPOSITIEREGELING. GOEDKEURING EENMALIGE VERHOGING VAN DE EINDEJAARSTOELAGE VOOR PERSONEELSLEDEN IN DE THUISDIENSTEN IN NAVOLGING VAN HET VIA6 DEELAKKOORD 2020.

 

Voorgeschiedenis

 • VIA6-voorakkoord van 24 november 2020, afgesloten tussen de Vlaamse regering, de vakbonden en werkgeversfederaties in de publieke en private socialprofitsectoren
 • VIA6-akkoord van 22 december 2020 met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector, afgesloten tussen de sociale partners en de Vlaamse regering en waarover onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 23 december 2020
 • Brief van Vlaams minister Bart Somers van 23 december 2020 over de uitvoering van het deelakkoord VIA6 - koopkrachtmaatregelen publieke sector
 • E-mail van Eddy Vranckx, raadslid en voorzitter, van 19 januari 2021 waarin hij verzoekt om dit agendapunt toe te voegen aan de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2021

 

Feiten en context

         De Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren (VIA) zijn akkoorden tussen de sociale partners van de Vlaamse social/non profitsectoren en de Vlaamse regering. Ze bevatten (inter)sectorale afspraken die betrekking hebben op diverse sociaal-economische thema’s (koopkracht, kwaliteit, …).

         In het kader van deze VIA-akkoorden is een afsprakenkader vastgelegd voor het verzamelen van loon- en tewerkstellingsgegevens via de DmfA. Hiervoor worden VIA-deelsectorcodes ingevoerd in de DmfA. Personeelsleden tewerkgesteld in bepaalde sectoren krijgen zo een deelsectorcode toegewezen

 • Een van de maatregelen in het akkoord VIA6 is de verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor personeelsleden in de sector thuiszorg. Omwille van de corona-crisis wensen de sociale partners op zeer korte termijn een financiële waardering te geven aan het personeel in de VIA-zorgsectoren.
 • De eindejaarstoelage van het OCMW personeel bestaat uit 2 delen; een forfaitair bedrag en 2,5% van een variabel bedrag. Het totaalbedrag is prorata aan de werkbreuk aangepast.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 21 en 74 van het decreet lokaal bestuur
  Raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. De raadsleden bezorgen daarvoor hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
 • Artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.
 • Ministeriële brief van 23 december 2020 betreffende het sectoraal deelakkoord VIA6 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen.

 

Argumentatie

Op 24 november 2020 sloten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties in de publieke en private socialprofitsectoren een voorakkoord over een opwaardering van een aantal sectoren waaronder de zorgvoorzieningen. Dit moet leiden tot een betere verloning, meer mensen op de werkvloer en meer werkbaar werk.

 

In uitvoering van dit voorakkoord sloten de sociale partners en de Vlaamse regering op 22 december 2020 een VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector af. Hierover werd op 23 december 2020 onderhandeld in het comité C1 voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap.

 

De 3 maatregelen koopkracht in dit VIA6-akkoord zullen volledig worden gesubsidieerd met middelen van de Vlaamse overheid.

 

De eerste maatregel in het akkoord is de verhoging van de eindejaarstoelage van 2020. Omwille van de corona-crisis wensen de sociale partners op zeer korte termijn een financiële waardering te geven aan het personeel in de VIA-zorgsectoren.

De verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 wordt toegekend aan het personeel tewerkgesteld in de sectoren die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteren, maar met uitzondering van het personeel van de socio-culturele sector.

 

Een tweede maatregel in het akkoord is de verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021 voor alle medewerkers tewerkgesteld in de VIA-sectoren.

 

De derde maatregel is het invoeren van een IFIC-functieclassificatie waarbij de functies worden ingedeeld volgens functiegewicht en bijorende salarisschalen. De IFIC-functieclassificatie en IFIC-salarisschalen worden ingevoerd in alle sectoren die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteren, maar met uitzondering van de socio-culturele sector.

 

De laatste 2 maatregelen van het VIA6-akkoord zullen in een apart raadsbesluit worden opgenomen.

 

Financiële gevolgen

De eenmalige verhoging van deze eindejaarspremie van 2020 zal volledig worden gesubsidieerd met middelen van de Vlaamse overheid.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden tewerkgesteld in de thuisdiensten van OCMW Bertem (deelsectorcodes 100 en 101).

 

Artikel 2:

Het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 wordt éénmalig verhoogd met 1,1%, rekening houdend met de prestatiebreuk van het personeelslid, zodat de nieuwe berekeningswijze voor de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor een voltijds equivalent als volgt is:

         1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag

 

Artikel 3:

Het verschil zoals bepaald in artikel 2 zal in de loop van de maand januari 2021 worden uitbetaald aan de betrokken personeelsleden.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2021