BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Diane Vander Elst en Peter Persyn

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

        Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

        Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

        Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

        Notulen zitting van 26 april 2022.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 26 april 2022 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGO 24 JUNI 2022 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

        Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de aanstelling van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

        Uitnodiging van 28 april 2022 voor de algemene vergadering van IGO van 24 juni 2022, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

        OCMW Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.

        Op 24 juni 2022 om 17.30 uur wordt een algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:
1. Goedkeuring verslagen statutaire én gewone AV 17-12-2021
2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor) (document 1)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div jaar 2021 (document 2)
4. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité

        Inge Lenseclaes (gemeente Overijse) - nieuwe vennoot

        Myriam Vanderlinden (OCMW Overijse) – nieuwe vennoot

        Inne Pauwels (Stad en OCMW Scherpenheuvel-Zichem) - vervangt Marie-Jeanne Hendrickx

        Carine Winnen (Stad Zoutleeuw) - vervangt Ilse Beelen

        Annelies Vanderlinden (gemeente en OCMW Hoeilaart) – nieuwe vennoot

 5. Varia

 

Juridische gronden

        Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
De aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.

        Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

        Statuten van IGO, goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 december 2021.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 24 juni 2022 moet het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

        20220624_AV_Agenda.doc

        20220624_document_1_jaarrekening_en_jaarverslag_2021_IGOdiv

        20220624_document_2_werking_kdv_2021

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGO van 24 juni 2022 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 22 JUNI 2022 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

        Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de aanstelling van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven.

        Uitnodiging van 14 april 2022 voor de algemene vergadering van Interleuven van 22 juni 2022, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

        OCMW Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.

        Op 22 juni 20221 om 19.00 uur wordt een algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 15-12-2021
3. Verslag over de activiteiten 2021
4. Jaarrekening per 31-12-2021 – verslag van de commissaris-revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor
7. Vervanging leden raad van bestuur
8. Aanpassing presentiegeld
9. Benoeming/aanstelling commissaris-revisor
10. Oprichting LOCO CV
11. Diversen

 

Juridische gronden

        Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
De aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.

        Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

        Statuten van Interleuven, laatst gewijzigd op 11 september 2019.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 22 juni 2022 moet het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Bertem worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

        Uitnodiging algemene vergadering Interleuven en haar bijlagen

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van 22 juni 2022 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

PERSONEELSFORMATIE. AANPASSING PERSONEELSFORMATIE EN ORGANOGRAM.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 15 december 2020 over de aanpassing van de personeelsformatie en het organogram.

 

Feiten en context

  • De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal en de soorten betrekkingen die nodig zijn voor de permanente personeelsbehoeften.
  • Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer en geeft de gezagsverhoudingen aan.

 

Juridische gronden

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
  • Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

         Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.
Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

 

Adviezen

  • Gunstig advies van het managementteam van 24 februari 2022
  • Gunstig advies van de vakbonden op 12 mei 2022

 

Argumentatie

We verwijzen hiervoor naar de motivatienota in bijlage.

 

Financiële gevolgen

De minkost voor de wijzigingen in de nieuwe structuur bedraagt 23.568 euro (jaarbasis).

 

 

Bijlagen

         advies vakbond

         brtg-pbp-fhb-20220520-o tabel financiële impact

         brtg-pbp-org-20220517-o nieuwe structuur GO

         Motivatienota 19mei

         nota financiële impact

 

Besluit

 

18 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven, Tom Philips, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer en Eddy Vranckx

1 onthouding: Joris Fonteyn

 

Artikel 1:

De raad keurt het gewijzigde organogram en de gewijzigde personeelsformatie, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

KENNISNAME JAARVERSLAG SCHULDBEMIDDELING

 

Voorgeschiedenis

         5 november 2013: Erkenning als instelling voor schuldbemiddeling OCMW Bertem voor de duur van 3 jaar.

         6 oktober 2016: Erkenning als instelling voor schuldbemiddeling OCMW Bertem voor onbepaalde duur.

 

Feiten en context

         Het OCMW van Bertem kreeg met ingang van 5 november 2013 een eerste erkenning als instelling voor schuldbemiddeling voor 3 jaar. Op 6 oktober 2016 werd een verlenging van deze erkenning aangevraagd. In uitvoering van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verkreeg de instelling een verlenging van de erkenning van onbepaalde duur,  onder erkenningsnummer 14AF/74/03014.

         Jaarlijks vraagt SAM VZW (steunpunt mens en samenleving) de basisregistratie van het voorgaande jaar op. Hierin dienen het aantal dossiers schuldbemiddeling van het voorbije jaar geregistreerd te worden. Tevens worden enkele instellingen geselecteerd om ook een uitgebreide registratie door te geven, dit is voor 2021 voor Bertem niet het geval.

         De verplicht door te geven gegevens bestaan uit twee delen: de basisregistratie (cijfer gegevens van het aantal opgenomen dossiers) en het aantal medewerkers van de dienst dat aan schuldbemiddeling doet.

         Om de erkenning als instelling voor schuldbemiddeling, met dossier waarin krediet overeenkomsten werden gesloten, te behouden moet de instelling beschikken over minstens 1 medewerker die voldoet aan de voorwaarden om aan schuldbemiddeling te mogen doen. Enkel de medewerkers die voldoen aan de gestelde voorwaarden mogen aan schuldbemiddeling doen. De voorwaarden hiervoor zijn; ofwel de basisopleiding schuldbemiddeling te hebben gevolgd bij SAM VZW of 3 jaar relevante ervaring in financiële hulpverlening kunnen voorleggen. Voor Bertem zijn volgende personen ingegeven in de web applicatie die voldoen aan de voorwaarden:

º         Debbie Verlooy, meer dan 3 jaar relevante ervaring + basisopleiding gevolgd

º         Mia Rom, meer dan 3 jaar relevante ervaring

º         Naoual El Mandoudi, volgde de basisopleiding in 2020

º         Monique Den Dulk (extern, advocate te Leefdaal) in samenwerkingsovereenkomst

         Op heden volgt Eef Valcke, maatschappelijk werker, de basisopleiding bij SAM VZW, vanaf volgend jaar kan ook zij opgegeven worden.

         In de basisregistratie werden volgende cijfergegevens opgenomen:

º         gezinnen waarvoor in 2021 geen procedure collectieve schulden regeling liep: 35

          16 dossiers uitsluitend budgetbeheer

          9 dossiers budgetbeheer in combinatie met schuldbemiddeling

          8 dossiers uitsluitend schuldbemiddeling

          2 dossiers budgetbegeleiding in combinatie met schuldbemiddeling

º         Gezinnen waarvoor in 2021 een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarvoor de instelling werd aangeduid als schuldbemiddelaar: 0 (hiervoor heeft de instelling een samenwerkingsovereenkomst met advocate Monique Den Dulk te Leefdaal.

º         Gezinnen waarvoor in 2021 een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarvoor een externe schuldbemiddelaar werd aangeduid: 16

          3 dossiers in combinatie met budgetbegeleiding

          13 dossiers in combinatie met budgetbeheer

         Volgende tendensen in het profiel van de cliënten werden opgenomen:

º         Grote toestroom aan mensen met de vraag tot schuldbemiddeling naar aanleiding van de stijgende energieprijzen en de erg hoge prijzen voor huisvesting.

º         Stijging van het aantal personen met psychische moeilijkheden en/of verslavingsproblematiek en mensen met een leefloon of andere sociale uitkeringen in schuldbemiddeling.

º         Het aandeel kredietschulden in de dossiers is de laatste jaren gedaald.

º         Alleenstaanden en alleenstaande ouders vormen een steeds grotere groep van de cliënten in schuldbemiddeling

º         Ook steeds vaker tweeverdieners en werkende middenklasse mensen doen beroep op schuldbemiddeling. Vaak omdat ze geconfronteerd worden met onverwachte situaties (ziekte, onverwachte kosten,..). Deze gezinnen bevinden zich vaak in een financiële situatie die toereikend is, zolang er geen tegenslag komt, eens die tegenslag wel komt hebben ze onvoldoende buffer en geraken ze snel in een neerwaartse financiële spiraal terecht. Bij jonge tweeverdieners ligt de oorzaak vaak bij onkunde, de jonge generatie ontbreekt een realistisch beeld van de duurte van het leven. Zij komen vaak in schulden terecht omwille van dit onrealistische beeld, en het gebrek aan anticiperen op de toekomst.

º         Stijging van het aantal aanvragen tot schuldbemiddeling door mensen van allochtone origine. Wat opmerkelijk is, want in de afgelopen jaren waren mensen met allochtone origine eerder zeldzaam onder het cliënteel in schuldbemiddeling. Vermoedelijk speelt het cultuur verschil hierin een rol. Zij zijn vaak meer solidair binnen familie- en kenniskring, zij steunen elkaar, ook financieel wanneer dat nodig is. Vermoedelijk doen zij sneller beroep op hun eigen netwerk en steunen zij elkaar meer, waardoor de stap naar professionele hulpverlening minder snel gezet wordt.

         Volgende tendensen in de schuld problematiek werden gesignaleerd:

º         afname van het aantal dossiers met kredietschulden in de afgelopen jaren

º         Stijging van het aandeel van schulden voor basisbehoeften zoals huisvesting, energie,… en stijging van het aantal uithuiszettingen.

º         Er moet steeds vaker overgegaan worden tot een aanvraag collectieve schuldenregeling omwille van de grootte van de schuldenlast in combinatie met een beperkt inkomen. 

         Als belangrijkste beleidssignalen worden hieruit afgeleid:

º         basisbehoeften zoals huisvesting en energie worden, vooral voor alleenstaanden, hoe langer hoe meer onbetaalbaar.

º         Steeds meer en meer tweeverdieners en werkende mensen uit de middenklasse komen met schulden in aanraking.

         De dienst zorg en welzijn stelde, tijdelijk, een wachtlijst in voor dossiers schuldbemiddeling omwille van het stijgend aantal hulpvragen, ook buiten schuldbemiddeling, de stijgende werkdruk door ook verschillende crisissen (huisvesting, energieprijzen, COVID, oorlog in Oekraïne) en het verlies van 1 VTE maatschappelijk werker op de dienst die momenteel nog niet vervangen kon worden.

 

Juridische gronden

         Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976.

         Decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Adviezen

         Kennisname door het bijzonder comité voor de sociale dienst op 23 mei 2022.

 

 

Bijlagen

         Basisregistratieformuier schuldbemiddeling 2021

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de basisregistratie van de dienst schuldbemiddeling voor het jaar 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

KENNISNAME JAARVERSLAG THUISDIENSTEN

 

Feiten en context

         In onderlinge samenwerking tussen de diensthoofden en dienstcoördinatoren van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van Tervuren - Bertem werden het jaarverslag voor 2021 en de kwaliteitsplanning voor 2022 opgemaakt.

         Voor de kwaliteitsplanning werden volgende onderwerpen gekozen om in 2022 aan te werken:

º         Het verbeteren van de communicatie met klanten en medewerkers door te streven naar een zo goed mogelijke communicatie met klanten en mantelzorgers en opvolging hiervan via bellijsten.

º         Het stimuleren van nauwere contacten tussen de medewerkers van beide besturen door het organiseren van ontmoetingsmomenten en gemeenschappelijke vormingen voor medewerkers van beide besturen.

º         Het optimaliseren van de gemeenschappelijke werking en een betere afstemming tussen beide besturen door het afspreken van vaste overlegmomenten van de werkgroep voor het volledige jaar.

º         Het verhogen van competenties van medewerkers door vorming en opleiding.

º         Het up to date houden van officiële documenten en de aanpassing ervan aan het nieuwe woonzorgdecreet van 15 februari 2019.

º         Inzetten op milievriendelijke alternatieven in de werking van de thuisdiensten.

º         Efficiëntie verhogen door verdere digitalisering van de dienst

º         Transparantere bekendmaking van de dienst en de samenwerking tussen beide besturen door onder andere de opmaak van gezamenlijke folders met verwijzing naar de samenwerking met het andere bestuur.

         In het jaarverslag worden, onder andere, de organigrams van beide besturen, de medewerkerslijst en de georganiseerde opleidingen opgenomen, naast eveneens relevante cijfergegevens.

         Volgende cijfers werden voor Bertem opgenomen in het jaarverslag:

º         In 2021 hebben 50 gebruikers hulp ontvangen van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW van Bertem. Hiervan maken 37 gebruikers gebruik van de aanvullende thuiszorg.

º         In Bertem werden in 2021 9 nieuwe dossier opgestart.

          3 dossiers werden  opgestart in de aanvullende thuiszorg, 6 dossiers in de gezinszorg.

          De gebruikers hadden volgende redenen voor de opstart van de  gezinszorg:

         Fysiek probleem: 9

         Sociaal probleem: 0

         Dementie: 0

         Psyhi(atri)sch probleem: 0

º         In 2021 werden in Bertem 17 dossiers van gezinszorg en aanvullende thuiszorg stopgezet omwille van volgende redenen:

          De gebruiker is overleden: 4

          De gebruiker is opgenomen in een woonzorgcentrum: 8

          De gebruiker is verhuisd: 0

          De hulpvraag is niet meer nodig: 0

          Overgang naar privaat dienstencheque bedrijf: 1

          Andere: 4

º         In 2021 werd in Bertem 1 prijsafwijking toegekend.

º         In Bertem werd in 2021 één klacht officieel gemaakt door een mantelzorger van een gebruiker. Deze klacht ging om fout gelopen communicatie. Deze klacht werd behandeld volgens de richtlijnen die de interne klachtenprocedure voorschrijft. Onofficiële klachten en opmerkingen van klanten werden telkens besproken en opgelost door de dienst coördinator en de verantwoordelijke van de dienst. Over het algemeen gaan de meeste opmerkingen over de afwezigheden en vervangingen van de medewerkers. Door verlof, ziekte of uitval van medewerkers moet de planning voor de dienst zeer vaak opnieuw aangepast worden en is het met momenten onmogelijk om steeds dezelfde verzorgende te sturen.

 

Juridische gronden

         Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976.

         Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

         Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.

         Woonzorgdecreet van 13 maart 2009

         Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

         Artikel 183 §2 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

º         Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen, vermeld in artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en in artikel 2 van dit decreet, en ter uitvoering van de taken die aan hem opgedragen zijn door de algemeen directeur namens de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst, of namens de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor het verlenen van dringende steun, heeft de maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als opdracht de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden. Daarvoor verricht hij, onder meer, de onderzoeken ter voorbereiding van de te nemen beslissingen, verstrekt hij documentatie en raadgevingen en verzekert hij de maatschappelijke begeleiding van de betrokkenen.

         Decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019.

 

 

Bijlagen

         Bijlage 1: jaarverslag 2021 van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Tervuren - Bertem.

         Bijlage 2: kwaliteitsplanning voor 2022 van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Tervuren - Bertem.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2021 en de kwaliteitsplanning 2022 van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Tervuren - Bertem.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

KENNISNAME GEACTUALISEERD KWALITEITSHANDBOEK DGAT

 

Voorgeschiedenis

         Decreet betreffende de woonzorg van 13 maart 2009

         Decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019

         Besluit 28 juni 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

 

Feiten en context

         Alle diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten over een kwaliteitshandboek beschikken. Dat handboek moet minimaal de volgende elementen bevatten:

º         een inleiding;

º         een weergave van het kwaliteitsbeleid dat de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voert;

º         een weergave van het kwaliteitssysteem;

º         De beschrijving van de organisatiestructuur, met daarin opgenomen een beschrijving van de zelfevaluatie die de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg uitvoert.

         Dat handboek moet de dienst niet bezorgen aan het agentschap Zorg en Gezondheid. Het agentschap kan het handboek wel altijd opvragen.

         Bij een inspectie kan het kwaliteitshandboek doorgenomen worden. De inspecteur gaat dan na of het kwaliteitsbeleid van de dienst in de praktijk overeenstemt met het kwaliteitshandboek.

         Het voorgaande kwaliteitshandboek van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Tervuren - Bertem werd door de leden van de werkgroep aangepast aan de bepalingen opgenomen woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en het stambesluit van 28 juni 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

 

Juridische gronden

         Decreet betreffende de woonzorg van 13 maart 2009

         Decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019

         Besluit 28 juni 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

 

Adviezen

         De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Tervuren - Bertem adviseert het geactualiseerde kwaliteitshandboek goed te keuren.

 

Argumentatie

         De Raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat het woonzorgdecreet van 2019 en het stambesluit van 28 juni 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers nieuwe voorwaarden oplegt aan de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

         De Raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat de leden van de werkgroep van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Tervuren - Bertem, het kwaliteitshandboek van de dienst aanpaste aan deze actualisering.

 

 

Bijlagen

         Geactualiseerd kwaliteitshandboek van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Tervuren - Bertem.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het geactualiseerd kwaliteitshandboek van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Tervuren - Bertem.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het geactualiseerd kwaliteitshandboek van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Tervuren - Bertem goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

        Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

        Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

        Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Er werden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2022