BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 24 september 2019

Van 20.30 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 27 augustus 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 27 augustus 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING TOETREDING TOT VLAAMS SELECTIECENTRUM VOOR HET OVERHEIDSPERSONEEL CVBA / POOLSTOK.

 

Voorgeschiedenis

         Oprichting van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba / Poolstok bij decreetsmachtiging van 2 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart.

         E-mail van Karolien Geelen namens Poolstok van 14 maart 2019 met een overzicht van de dienstverlening en toetredingsvoorwaarden van Poolstok.

 

Feiten en context

         Poolstok, het vroegere Jobpunt Vlaanderen, biedt ondersteuning bij het personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen.

         Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen.

         Poolstok is sinds 2000 operationeel en telt momenteel ruim 420 vennoten, waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones, hulpverleningszones.

         De relatie tussen de coöperatieve vennootschap Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een beheersreglement, waarbij de vennoten gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap.

         Om vennoot te worden, moet het bestuur eenmalig aandelen aankopen in functie van de grootte van het bestuur.

 

Juridische gronden

         Statuten van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba / Poolstok zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2018

         Decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen

         Artikel 78, 5° van het decreet lokaal bestuur
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen, of het aanwijzen van leden van de rechtspersonen, vermeld in deel 3, titel 4, en de besluiten om deel te nemen in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

 

Argumentatie

Het OCMW van Bertem wenst de dienstverlening en het beleid inzake personeel en organisatie te professionaliseren. Deze materie vereist bijzondere expertise en is een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid.

 

Poolstok is een coöperatieve vennootschap die ondersteuning biedt aan het personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen. De statuten laten toe dat lokale overheden kunnen toetreden mits de aankoop van aandelen.

 

De relatie tussen Poolstok en haar vennoten stoelt op reglementaire basis en is niet van contractuele aard. Gezien de inhouse-kwalificatie zijn de openbare besturen die lid zijn van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken.

 

Poolstok heeft met een groot aantal erkende dienstverleners in de personeel & organisatie sector raamovereenkomsten gesloten, die tot stand zijn gekomen na het doorlopen van een overheidsopdrachtenprocedure.

 

Poolstok levert niet alleen een breed dienstenpakket inzake werving en selectie, maar biedt daarnaast ook meer specifieke diensten binnen personeel en organisatie aan, zoals coaching, outplacement, evaluatie van decretale graden en begeleiding bij veranderingstrajecten.

 

Door toetreding tot Poolstok kan het bestuur gebruikmaken van de schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners en wordt het vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. Poolstok garandeert de meest gunstige tarieven van de dienstverleners waarmee zij samenwerken.

 

De toetreding houdt geen verplichting tot afname in en het bestuur behoudt dus zijn maximale keuzevrijheid. Het OCMW van Bertem beschikt zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid. Poolstok treedt niet in de plaats van het bestuur maar neemt de rol op van adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers worden uitgevoerd.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

28110000/0112

€ 300

€ 300

€ 223,11

 

Voor elke tien personeelsleden dienen drie aandelen van elk 24,79 euro te worden aangekocht.

 

De formule die hiervoor gebruikt wordt:

 

((aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijds equivalenten:10)(afgerond naar hogere eenheid) x3) x 24,79

 

Voor het OCMW Bertem met ongeveer 22,11 voltijds equivalenten betekent dit:

(3x3) x 24,79 euro = 223,11 euro

 

 

Bijlagen

         beheersreglement Poolstok

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

OCMW Bertem treedt toe tot het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba / Poolstok voor ondersteuning inzake het personeels- en organisatiebeleid.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

 

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2019