NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 4 september 2018

Van 20.20 uur tot 22.25 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Raadsleden:

Carine Verstraeten, Roland Gustin, Robert Verdeyen, Rita Vandendriessche en Soetkin De Lobel

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Ellen Ginis, Guido Yserbijt en Maria Naessens

 


Overzicht punten

Zitting van 4 september 2018

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 44 van het OCMW-decreet van 19 december 2008
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

         Verslag besloten zitting 28 juni 2018

         Notulen openbare zitting 30 juli 2018

         Verslag besloten zitting 30 juli 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de besloten zitting van 28 juni 2018, van de openbare zitting van 30 juli 2018 en van de besloten zitting van 30 juli 2018 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 4 september 2018

 

SELECTIEPROCEDURES PERSONEEL. VASTSTELLING VERGOEDING LEDEN SELECTIECOMMISSIE.

 

Voorgeschiedenis

  • Gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 over de vaststelling van de vergoeding voor juryleden.

 

Feiten en context

  • Het OCMW doet een beroep op externe deskundigen om deel te nemen aan selectiecommissies voor de selectie van personeelsleden. Voor hun prestaties wordt een passende vergoeding uitbetaald.
  • Interne juryleden (personeelsleden van gemeente Bertem en OCMW Bertem) nemen binnen de betaalde arbeidstijd deel aan de selectiecommissies en krijgen daarvoor geen extra vergoeding.

 

Juridische gronden

  • Titel 2, hoofdstuk III, afdeling 1 van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel
    Deze artikels bepalen de samenstelling, werking en deontologie van selectiecommissies.

 

Argumentatie

Het OCMW wenst een beslissing te nemen over de vergoedingen voor leden van selectiecommissies om de uitbetaling van de juryvergoedingen een juridische basis te geven. De voorgestelde vergoedingen zijn dezelfde als bij het gemeentebestuur.

 

Financiële gevolgen

Het nodige budget is voorzien in het budget van 2018.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De vergoedingen voor leden van selectiecommissies worden als volgt vastgesteld:

  • Voor een voorbereidende vergadering: 100 euro per jurylid.
  • Voor een praktische of schriftelijke proef: 50 euro per jurylid, verhoogd met een bedrag van 5 euro voor elke deelnemende kandidaat en tot een maximumtotaal van 150 euro.
  • Voor een mondelinge proef: 100 euro per jurylid.

Deze vergoedingen omvatten alle kosten van het lid van de selectiecommissie.

 

Artikel 2:

Personeelsleden van het OCMW Bertem of van het gemeentebestuur Bertem die deelnemen aan een selectiecommissie voor het OCMW Bertem, komen niet in aanmerking voor een juryvergoeding.

 

Artikel 3:

Dit besluit wordt van kracht vanaf 10 september 2018.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019