NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 17 december 2019

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 26 november 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 26 november 2019 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

BUDGET. KENNISNAME GOEDKEURING JAARREKENING OCMW BERTEM 2018.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 25 juni 2019 over de goedkeuring van de jaarrekening 2018
 • Besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 28 november 2019 over de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van OCMW Bertem
 • Brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 28 november 2019

 

Juridische gronden

 • Artikel 332, §1, derde lid van het decreet lokaal bestuur
  Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Bijlagen

 • Brief Agentschap voor Binnenlands Bestuur
 • Besluit gouverneur

 

Besluit

 

Mededeling

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 28 november 2019 over de goedkeuring van de jaarrekening van OCMW Bertem 2018 en van de brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 28 november 2019 over de jaarrekening van OCMW Bertem 2018.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING. VASTSTELLING STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2020-2025 OCMW BERTEM.

 

Feiten en context

         Het lopende meerjarenplan 2014-2019 bevindt zich in het laatste jaar van uitvoering. De regelgeving voorziet dat in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur de voorbereiding gebeurt van een nieuw meerjarenplan dat de resterende periode van de legislatuur bestrijkt en het eerste jaar van de volgende legislatuur.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 77, 78 en 249 tot en met 259.

         Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus.

         Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus.

         Omzendbrief KB/ABB_2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 voor de lokale en provinciale besturen.
De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.

 

Adviezen

         Gunstig advies van het BCSD van 30 september 2019
Het bijzonder comité voor de sociale dienst geeft positief advies over het meerjarenplan, met de bemerking dat opbrengsten binnen de dienst zorg en welzijn maximaal ingezet moeten worden binnen deze dienst en bij voorkeur recurrent.

         Gunstig advies van de seniorenadviesraad van 8 oktober 2019

         Gunstig advies van de jeugdraad van 15 oktober 2019

         Gunstig advies van de milieuraad van 6 november 2019

         Gunstig advies van de mobiliteitsraad van 18 november 2019

         Gunstig advies van de bibliotheekraad van 25 november 2019

         Gunstig advies met opmerkingen van de cultuurraad van 3 december 2019

         Gunstig advies van het managementteam van 3 december 2019

 

 

Bijlagen

         Meerjarenplan 2020-2025 gemeente-OCMW Bertem

 

Besluit

 

19 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven, Tom Philips, Yvette Laes, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns en Albert Mees

2 onthoudingen: Joris Fonteyn en Peter Persyn

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van het meerjarenplan 2020-2025 vast dat betrekking heeft op OCMW Bertem.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2020
Punt bijlagen/links Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW.pdf
Meerjarenplan 2020-2025 gemeente-OCMW Bertem.pdf
Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

TWEEDE PENSIOENPIJLER. AANPASSING AANVULLEND PENSIOENSTELSEL VOOR CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 9 maart 2010 m.b.t. de intentieverklaring tweede pensioenpijler.

 

Feiten en context

 • Momenteel geldt voor contractuele personeelsleden een percentage van 1%.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.
 • Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
 • Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008.

 

Adviezen

 • De financieel directeur verleende een visum op 28 november 2019.
 • Gunstig advies van ACOD-LRB Vlaams-Brabant van 29 november 2019
 • Gunstig advies van ACV Openbare Diensten Vlaams-Brabant van 29 november 2019

 

Argumentatie

Het is ongerechtvaardigd en onbillijk dat de contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk.

Daarom wordt voorgesteld om de pensioentoelage voor de contractuele personeelsleden als volgt te verhogen:

         2% vanaf 1 januari 2020

         3% vanaf 1 januari 2021

         4% vanaf 1 januari 2022

         5% vanaf 1 januari 2023.

 

Financiële gevolgen

De trapsgewijze verhoging is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad stelt de pensioentoelage voor het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden bij OCMW Bertem als volgt vast:

         2% van het pensioengevend jaarloon vanaf 1 januari 2020

         3% van het pensioengevend jaarloon vanaf 1 januari 2021

         4% van het pensioengevend jaarloon vanaf 1 januari 2022

         5% van het pensioengevend jaarloon vanaf 1 januari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

WARME MAALTIJDEN. GOEDKEURING TIJDELIJKE VERLENGING CONTRACT TRAITEUR.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 november 2017 over de gunning van de opdracht tot het leveren van individueel geportioneerde warme middagmalen.

         Besluit van het vast bureau van 25 november 2019 over de levering van de warme maaltijden door traiteur André Claessens.

         Besluit van het vast bureau van 2 december 2019 tot het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met traiteur André Claessens.

 

Feiten en context

         Sinds 1 januari 2018 bereidt traiteur Claessens André, Brixtonlaan 1F, 1930 Zaventem, de warme maaltijden voor het OCMW Bertem. Vanaf 1 december 2019 worden de maaltijden ook door de traiteur geleverd.

         De huidige overeenkomst met de traiteur neemt een einde op 31 december 2019. Volgens de bepalingen van het bestek, kan het contract op vraag van het OCMW jaarlijks verlengd worden aan dezelfde voorwaarden.

         Om te vermijden dat de dienstverlening onderbroken wordt, is het aangewezen om de samenwerking tijdelijk te verlengen. Op deze manier kan in het eerste kwartaal van 2020 een nieuwe aanbesteding gebeuren voor de warme maaltijden.

         De kostprijs van de warme maaltijden is contractueel bepaald. De traiteur stelt een aanpassing van de prijzen voor vanaf 1 januari 2020:

 

Type

Oude prijs

Nieuwe prijs

maaltijd koud

€ 7

€ 7,90

maaltijd warm

€ 7,50

€ 8,40

maaltijd chef koud

€ 11

€ 10,90

maaltijd chef warm

€ 11,50

€ 11,40

 

         Naast de aanpassing van de prijzen, vraagt hij een eenmalige overgangskost van 0,90 cent per maaltijd, berekend op het aantal leveringen in december 2019. Deze eenmalige kost wordt geraamd op €720.

 

Juridische gronden

         Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Adviezen

         De dienst zorg en welzijn stelt voor om de samenwerking met traiteur André Claessens tijdelijk te verlengen. De gebruikers zijn tevreden over de kwaliteit en de samenwerking verloopt vlot.

 

Argumentatie

Om de dienstverlening van de warme maaltijden niet te onderbreken, is het noodzakelijk om de overeenkomst met traiteur André Claessens tijdelijk te verlengen.

De voorbije twee jaren zijn er geen prijsaanpassingen gebeurd. Rekening houdend met de indexering, is het billijk om de prijzen voor de gewone maaltijden licht te verhogen. De maaltijd van de chef daarentegen wordt verlaagd in prijs.

 

 

Bijlagen

         Verlenging dienstverlening traiteur Claessens

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad verlengt het contract met traiteur André Claessens, Brixtonlaan 1F te 1930 Zaventem, vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2020.

 

Artikel 2:

De raad gaat akkoord met de hieronder vemelde aanpassing van de prijzen vanaf 1 januari 2020 en met de eenmalige overgangskost van 0,90 cent per maaltijd.

 

Type

Nieuwe prijs

maaltijd koud

€ 7,90

maaltijd warm

€ 8,40

maaltijd chef koud

€ 10,90

maaltijd chef warm

€ 11,40

 

Artikel 3:

De kostprijs van een maaltijd voor de cliënt wordt niet gewijzigd.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE VERKOOP LANDBOUWPERCEEL NIEUWSTRAAT ZN DOOR OCMW BERTEM AAN GEMEENTE BERTEM IN HET KADER VAN RUIL VAN GRONDEN VOOR DE BOUW VAN EEN NIEUWE SPORTHAL.

 

Voorgeschiedenis

         Definitieve vaststelling van het RUP Sportpark Verona door de gemeenteraad in zitting van 25 april 2017, met inbegrip van onteigeningsplan.

         Ministerieel besluit van 28 juni 2018 houdende machtiging aan de gemeente Bertem tot onteigening van de onroerende goederen die zijn afgebakend in het onteigeningsplan van het RUP Sportpark Verona.

         De gemeente voerde na het verkrijgen van de onteigeningsmachtiging onderhandelingen met de diverse betrokken eigenaars, met de bedoeling de verwerving van de gronden bij minnelijk akkoord tussen partijen te realiseren.

         Schattingsverslag van 9 oktober 2019 van Landmeetkantoor Artois uit Herent voor het perceel landbouwgrond Nieuwstraat ZN, 1ste afdeling, sectie A, nr. 350A.

         Gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2019 waarbij de ruilovereenkomst voor de verwerving van de gronden voor de sporthal werd goedgekeurd.

         Gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2019 waarbij de aankoop van een perceel landbouwgrond van het OCMW Bertem principieel wordt goedgekeurd.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 oktober 2019 waarbij de verkoop van een perceel landbouwgrond aan de gemeente Bertem principieel wordt goedgekeurd.

         Geactualiseerd schattingsverslag van 24 oktober 2019 van Landmeetburo Bogaerts uit Lubbeek voor de percelen 3de afdeling, sectie D, nrs. 168D en 177A.

 

Feiten en context

         OCMW Bertem is met gemeente Bertem overeengekomen om het perceel landbouwgrond in de Nieuwstraat te verkopen aan de schattingswaarde volgens het schattingsverslag van 9 oktober 2019, opgesteld door landmeetkantoor Artois.

         De verkoopprijs is 9075 euro.

         de verkoop betreft volgend perceel:

º         perceel landbouwgrond in de Nieuwstraat ZN

º         gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

º         gekadastreerd 1ste afdeling, sectie A, nr. 350A

º         het perceel heeft volgens het kadaster een grootte van 36a 30ca

º         het recht van voorkoop is niet van toepassing.

         Het ontwerp van authentieke akte werd opgemaakt door de aangestelde notaris Stefan Vangoetsenhoven.

 

Juridische gronden

         Artikel 78, 2e lid, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen. Deze bevoegdheid kan niet worden gedelegeerd aan het vast bureau.

 

Adviezen

         De financieel directeur verleende een visum op 5 december 2019.

 

Argumentatie

In het kader van de bouw van een nieuwe sporthal is een minnelijk akkoord bekomen met de eigenaar van de percelen grond aan de Dorpstraat waarop het project gerealiseerd zal worden.

 

De eigenaar pacht een perceel landbouwgrond aan de Nieuwstraat, eigendom van OCMW Bertem. Een minnelijke oplossing tussen partijen is mogelijk door een ruil van de betrokken percelen, met een te betalen opleg aan de hand van de waardebepaling van de percelen.

 

Hiervoor dient het OCMW Bertem het perceel aan de Nieuwstraat, 1ste afdeling, sectie A, nr. 350A, te verkopen aan de gemeente Bertem. Notaris Stefan Vangoetsenhoven werd aangesteld voor de opmaak van de authentieke akte.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

22000000/0110

€ 0

€ 9075

 

 

Bijlagen

         Akte

         Schattingsverslag

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bijgevoegde ontwerp van authentieke akte goed voor de verkoop door het OCMW Bertem aan de gemeente Bertem van het perceel, gelegen Nieuwstraat ZN, kadastraal gekend onder 1ste afdeling sectie A nr. 350A, met een totale oppervlakte van 36a 30ca.

De verkoopprijs wordt vastgesteld op 9075 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING ERFPACHTOVEREENKOMST DORPSTRAAT 495 TE LEEFDAAL.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 25 augustus 2014 over de opzegging van de huurovereenkomsten met het Rode Kruis en de firma A.M.E.

         Collebesluit van 31 augustus 2015 over de aanstelling van notaris Stefan Vangoetsenhoven voor de verkoop van o.a. Dorpstraat 495.

         Besluit van de raad voor maatschappelijke welzijn van 24 maart 2016 over de aankoop van het gebouw Dorpstraat 495 te Leefdaal.

         Het schattingsverslag van 14 oktober 2019 (dossier 10790) van het gebouw Dorpstraat 495, opgesteld door landmeter-expert Jonas Artois.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 oktober 2019 over de goedkeuring van de procedure verkoop/verhuur.

         Bespreking door het vast bureau op 2 december 2019 over het bod en de voorwaarden voor de verkoop.

 

Feiten en context

         Het OCMW van Bertem is eigenaar van het perceel Dorpstraat 495 te Leefdaal.

         Het perceel heeft volgende kenmerken:

º         Perceel bouwgrond, 3de afdeling, sectie E, nummer 17M.

º         Het perceel is gelegen in woongebied.

º         Het perceel heeft (volgens de kadastrale gegevens) een grootte van 5 are.

º         Het recht van voorkoop is van toepassing.

º         Het gebouw is niet gelegen in een verkaveling of een ruimtelijk uitvoeringsplan.

         Brent Van Rossum heeft als enige een bod uitgebracht voor de verkoop/verhuur van het perceel met woning.

º         Bod verkoop: 295 000 euro

º         Bod huur: 1750 euro/maand

         Na onderhandeling is gekozen voor het sluiten van een erfpacht met een maandelijkse betaling van een erfpachtcanon over 30 jaar. De erfpachtcanon wordt bepaald op basis van de aangeboden verkoopprijs.

         Een erfpachtovereenkomst is opgemaakt in afwachting van de authentieke akte.

         Na ondertekening van de overeenkomst heeft de erfpachthouder reeds het genot van het gebouw zodat de nodige voorziene werken kunnen aangevat worden.

 

Juridische gronden

         Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht

         Artikel 78 van het decreet lokaal bestuur

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen. Deze bevoegdheid kan niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.

         Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten.

 

Argumentatie

Het afsluiten van een erfpacht van dit gebouw kadert in de rationalisatie van eigendommen zonder rechtstreeks nut voor het lokaal bestuur.

 

Het gebouw Dorpstraat 495 is voorheen gebruikt als huisvesting van asielzoekers in het kader van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI), georganiseerd door het OCMW Bertem, en als opslagruimte voor het Rode Kruis Bertem-Huldenberg.

Het gebouw staat de laatste jaren bijna permanent leeg door een combinatie van 2 factoren:

         Het OCMW beschikt over een andere eigendom: het gebouw op de hoek van de Dorpstraat en de Mezenstraat met een appartement op het gelijkvloers (verhuurd) en de noodwoning op de verdiepingen.

         Het OCMW heeft het LOI stopgezet.

Het OCMW heeft het gebouw Dorpstraat 495 niet meer nodig voor de realisatie van eigen projecten of doelstellingen.

 

Het gebouw was vroeger in gebruik als winkel met woonst. Mits een kleine verbouwing kan de winkelfunctie hersteld worden.

 

De bieder, Brent Van Rossum, zal het gebouw gebruiken als bakkerij en voldoet op die manier aan de wensen van het bestuur om de detailhandel te ondersteunen. Zij hebben met de eigenaar op de hoek Kerkring/Dorpstraat afgesproken om 4 parkeerplaatsen te huren op privéterrein voor klanten van de bakkerij.

 

 

Bijlagen

         Biedingsformulier

         Erfpachtovereenkomst

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de bijgevoegde erfpachtovereenkomst voor Dorpstraat 495 te Leefdaal goed, tussen enerzijds OCMW Bertem en anderzijds Brent Van Rossum, Neerijse steenweg 2, 3061 Leefdaal. Het perceel is gekadastreerd te Bertem, 3de afdeling, sectie E, nr. 17M, met als oppervlakte 5 are.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt notaris Stefan Vangoetsenhoven, Tervuursesteenweg 462, 3061 Leefdaal, aan met het oog op het opstellen en het verlijden van de authentieke erfpachtakte.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

         Artikel 31 en 74 van het decreet lokaal bestuur
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter vast bureau en aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

         Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over beleidsaangelegenheden van het OCMW die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Om het vast bureau in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het vast bureau en aan de voorzitter van de raad. Op mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

         Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Besluit

 

Mondelinge vragen

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2020