NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 mei 2020

Van 21 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

         Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

         Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De OCMW-raad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad.

         Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de OCMW-raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

         Notulen zitting van 28 april 2020.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 28 april 2020 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 24 JUNI 2020 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER OCMW.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 over de aanstelling van de OCMW-vertegenwoordiger.

 • Uitnodiging van 22 april 2020 voor de algemene vergadering van Interleuven van 4 juni 2020, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • OCMW Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.
 • Op 24 juni 2020 wordt een algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 11-09-2019

3. Verslag over de activiteiten 2019

4. Jaarrekening per 31-12-2019 – verslag van de Commissaris-Revisor

5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor

7. Vervanging leden raad van bestuur

8. Princiepsvoorstel met betrekking tot de herschikking van de aandelen van de uitgetreden vennoten

9. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): Nieuwland-Meetshoven: oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en statuten

10. Diversen

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.
 • Artikel 423 van het decreet lokaal bestuur

Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de dienstverlenende vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste algemene vergadering vóór het verstrijken van de duur, tot de verlenging beslissen met een drievierdemeerderheid van het aantal stemmen. De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.

Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de dienstverlenende vereniging op het einde van het jaar waarin de algemene vergadering tot de verlenging heeft beslist.

Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de dienstverlenende vereniging.

         Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 • Statuten van Interleuven, laatst gewijzigd op 11 september 2019.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 24 juni 2020 moet het mandaat van de vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

         2020-06-24 - bijage punt 8 1 - herschikking aandelen uitgetreden vennoten

         2020-06-24 - bijage punt 8 2 - herschikking aandelen uitgetreden vennoten

         2020-06-24 - bijage punt 8 3 - herschikking aandelen uitgetreden vennoten

         2020-06-24 - bijlage punt  7 - vervanging leden RvB

         2020-06-24 - bijlage punt  9 - VLAIO-oprichting bedrijventerreinvereniging

         2020-06-24 - bijlage punt 2 - verslag BAV 11-09-2019

         2020-06-24 - bijlage punt 3 - verslag activiteiten 2019

         2020-06-24 - bijlage punt 4 1 -  jaarrekening per 31-12-2019

         2020-06-24 - bijlage punt 4 2 -  jaarrekening per 31-12-2019

         2020-06-24 - bijlage punt 4 3 -  jaarrekening per 31-12-2019

         2020-06-24 - uitnodiging AV - dd. 24-06.2020

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van Interleuven van 24 juni 2020 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGO 26 JUNI 2020 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de aanstelling van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
 • Uitnodiging van 7 mei 2020 voor de algemene vergadering van IGO van 26 juni 2020, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • OCMW Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.
 • Op 26 juni 2020 wordt een algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring verslag 20.12.2019

2. Goedkeuring jaarrekening 2019

3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div

4. Goedkeuring jaarverslag 2019

5. Goedkeuring pistes corona

6. Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden:

Nieuwe voordracht Holsbeek: Herman Theys

7. Varia

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

De aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.

 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 • Statuten van IGO, goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 juni 2019.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 26 juni 2020 moet het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

         20191220_Verslag_AV

         20200626_AV_Agenda

         20200626_IGO_jaarrekening_2019_AV

         20200626_jaarverslag_IGO_2019_web

         20200626_pistes_IGO_2020_corona_document_1

         20200626_werking_KDV_document_2

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGO van 26 juni 2020 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

LEGATEN. AANVAARDING NALATENSCHAP CNOP JEAN.

 

Voorgeschiedenis

         E-mail van het notariskantoor van Stefan Goetsenhoven van 11 maart 2020, waarin hij meedeelt dat hij gelast is met de uitvoering van het testament van de heer Jean Cnop en dat de overledene OCMW Bertem heeft opgenomen in zijn testament. De notaris vraagt of OCMW Bertem deze nalatenschap aanvaardt.

 

Feiten en context

         Het notariskantoor heeft volgende documenten en informatie over het bijzonder legaat aan het OCMW overgemaakt: attest van overlijden, testament en fiscale lijsten van tegoeden bij bankinstellingen.

         Als gevolg van het opgenomen bijzonder legaat in het testament van de heer Cnop beschikt het OCMW over de mogelijkheid om netto een bedrag van 10 000 euro te ontvangen uit de vereffening van de nalatenschap van de heer Cnop. De hieraan verbonden last om de successierechten van alle legatarissen te betalen, houdt geen risico's in voor het OCMW gelet op enerzijds de clausules in dit verband opgenomen in het testament en anderzijds het vermogen van wijlen de heer Cnop.

 

Juridische gronden

         Artikel 78, 12° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten.

 

Adviezen

         Gunstig advies van de financieel directeur

 

Financiële gevolgen

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

159000/0030-00

€ 0

€ 10 000

 

 

Bijlagen

         Attest van overlijden Jean Cnop

         Authentiek testament van 15 maart 2011 van Jean Cnop

         Fiscale lijsten van tegoeden bij bankinstellingen

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt het bijzonder legaat zoals opgenomen in het authentiek testament van de heer Jean Cnop, zoals verleden bij notaris Eugène Vangoetsenhoven op 15 maart 2011, alsmede de hieraan verbonden last.

 

Artikel 2:

De raad gelast het vast bureau om notaris Stefan Vangoetsenhoven in kennis te stellen van de aanvaarding van het legaat.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING ERFPACHTAKTE DORPSTRAAT 495 TE LEEFDAAL EN 3-PARTIJENOVEREENKOMST.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 31 augustus 2015 over de aanstelling van notaris Stefan Vangoetsenhoven voor de verkoop van o.a. Dorpstraat 495.

         Besluit van de raad voor maatschappelijke welzijn van 24 maart 2016 over de aankoop van het gebouw Dorpstraat 495 te Leefdaal.

         Het schattingsverslag van 14 oktober 2019 (dossier 10790) van het gebouw Dorpstraat 495, opgesteld door landmeter-expert Jonas Artois.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 oktober 2019 over de goedkeuring van de procedure verkoop/verhuur.

         Bespreking door het vast bureau op 2 december 2019 over het bod en de voorwaarden voor de verkoop.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 waarbij de erfpachtovereenkomst werd goedgekeurd.

         Besluit van het vast bureau van 20 januari 2020 waarbij de jaarlijkse erfpachtcanon voor de komende 30 jaar werd goedgekeurd.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2020 waarbij de erfpachtakte werd goedgekeurd.

 

Feiten en context

         Het OCMW van Bertem is eigenaar van het perceel Dorpstraat 495 te Leefdaal.

         Het perceel heeft volgende kenmerken:

º         Perceel bouwgrond, 3de afdeling, sectie E, nummer 17M.

º         Het perceel is gelegen in woongebied.

º         Het perceel heeft (volgens de kadastrale gegevens) een grootte van 5 are.

º         Het recht van voorkoop is van toepassing.

º         Het gebouw is niet gelegen in een verkaveling of een ruimtelijk uitvoeringsplan.

         Brent Van Rossum heeft als enige een bod uitgebracht voor de verkoop/verhuur van het perceel met woning.

º         Bod verkoop: 295 000 euro

º         Bod huurkoop: 1750 euro/maand

         Na onderhandeling is overeengekomen om een erfpacht aan te gaan met een maandelijkse betaling van een erfpachtcanon over 30 jaar.

         Een erfpachtovereenkomst werd opgesteld, ondertekend en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 december 2019.

         Na ondertekening van de overeenkomst heeft de erfpachthouder reeds het genot van het gebouw zodat de nodige voorziene werken kunnen aangevat worden.

         Notaris Vangoetsenhoven is aangeduid om de erfpachtakte op te maken en te verlijden.

         De onderneming Taart & Zo werd opgericht op 9 april 2020.

         Er is een 3-partijenovereenkomst opgesteld tussen bank BNP Paribas Fortis, OCMW en de erfpachter. Deze overeenkomst legt enkele voorwaarden vast naar hypotheek/mandaat die vereist zijn voor de bank om tot een financiering over te gaan.

 

Juridische gronden

         Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht

         Artikel 78, 2e lid, 11° van het decreet lokaal bestuur

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen. Deze bevoegdheid kan niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.

         Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten.

 

Argumentatie

Het afsluiten van een erfpacht van dit gebouw kadert in de rationalisatie van eigendommen zonder rechtstreeks nut voor het lokaal bestuur.

 

Het gebouw Dorpstraat 495 is voorheen gebruikt als huisvesting van asielzoekers in het kader van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI), georganiseerd door het OCMW Bertem, en als opslagruimte voor het Rode Kruis Bertem-Huldenberg.

Het gebouw staat de laatste jaren bijna permanent leeg door een combinatie van 2 factoren:

         Het OCMW beschikt over een andere eigendom: het gebouw op de hoek van de Dorpstraat en de Mezenstraat met een appartement op het gelijkvloers (verhuurd) en de noodwoning op de verdiepingen.

         Het OCMW heeft het LOI stopgezet.

Het OCMW heeft het gebouw Dorpstraat 495 niet meer nodig voor de realisatie van eigen projecten of doelstellingen.

 

Het gebouw was vroeger in gebruik als woonst met winkel. Mits een kleine verbouwing kan de winkelfunctie hersteld worden. Onderneming Taart & Zo zal het gebouw gebruiken als bakkerij en voldoet op die manier aan de wensen van het bestuur om de detailhandel te ondersteunen. Zij hebben met de eigenaar van het perceel op de hoek Kerkring/Dorpstraat een overeenkomst afgesloten om 2 parkeerplaatsen te huren op privéterrein voor klanten van de bakkerij.

 

Omdat de onderneming Taart & Zo pas sinds 9 april 2020 actief is en bij de goedkeuring van de akte op 18 februari 2020 onbestaande was, dient de goedkeuring hernomen te worden.

 

Met de 3-partijenovereenkomst wordt er enkel een hypotheek/mandaat gevestigd op hetgeen in erfpacht wordt gegeven en dus niet op het onroerend goed, waardoor het OCMW niet als derde hypotheeksteller moet optreden. Het OCMW wordt hiermee in kennis gesteld van de kredieten die worden aangegaan door de erfpachter en van de waarborgen die worden verstrekt aan BNP Paribas Fortis. Het OCMW engageert zich hiermee ook tot een aantal zaken waar de bank hun waarborgen kunnen uit winnen en dit in zo gunstig mogelijke omstandigheden.

De 3-partijenovereenkomst geeft de bank enig comfort met betrekking tot de beperkte hypotheek/mandaat die genomen wordt op hetgeen in erfpacht wordt gegeven.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

ACT 2.28.101

221000/0050-00

€ 570 000

€ 11 800 (eerste canon)

jaarlijkse indexering

 

 

Bijlagen

         Erfpachtakte

         3-partijenovereenkomst

 

Besluit

 

Amendemement N-VA: opnieuw in de akte opnemen van beëindiging erfpacht bij faillissement, zoals in de vorige goedgekeurde versies van de akte

 

2 stemmen voor: Joris Fonteyn en Peter Persyn

18 stemmen tegen: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven, Tom Philips, Yvette Laes, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns en Albert Mees

1 onthouding: Wouter Fock

 

Stemming punt

 

19 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven, Tom Philips, Yvette Laes, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns en Albert Mees

2 onthoudingen: Joris Fonteyn en Peter Persyn

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de bijgevoegde ontwerp erfpachtakte voor Dorpstraat 495 te Leefdaal goed, tussen enerzijds OCMW Bertem en anderzijds de besloten vennootschap Taart & Zo, met maatschappelijke zetel te 3061 Leefdaal, Dorpstraat 495. Het perceel is gekadastreerd te Bertem, 3de afdeling, sectie E, nr. 17M, met als oppervlakte 5 are.

 

Artikel 2:

Notaris Stefan Vangoetsenhoven, Tervuursesteenweg 462, 3061 Leefdaal, is belast met het verlijden van de authentieke erfpachtakte.

 

Artikel 3:

De erfpachtovereenkomst loopt ten einde bij het verlijden van de authentieke akte.

 

Artikel 4:

De bijgevoegde 3-partijenovereenkomst tussen OCMW Bertem, erfpachter en de bank BNP Paribas Fortis wordt goedgekeurd.

 

Artikel 5:

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2020 over de goedkeuring van de ontwerp erfpachtakte wordt ingetrokken.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

SEL GOAL VZW. GOEDKEURING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER ALGEMENE VERGADERING 18 JUNI 2020.

 

Voorgeschiedenis

         Op 7 oktober 1999 ondertekende het OCMW van Bertem de samenwerkingsovereenkomst met de feitelijke vereniging SIT Meerdaal (samenwerkingsinitiatief Thuiszorg) met de gemeenten Bierbeek, Oud-Heverlee, Bertem en Huldenberg met administratieve zetel in het Medisch centrum voor huisartsen te Leuven.

         Brief van 19 mei 2020 van Eddy Vranckx, raadslid, met verzoek om dit agendapunt met voorstel van beslissing toe te voegen aan de agenda van de OCMW-raad van 26 mei 2020.

 

Feiten en context

         Op 21 december 1990 vaardigde de Vlaamse regering het Besluit houdende de coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging uit. Dit besluit moest de coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging bij zwaar zorgbehoevende patiënten mogelijk maken, onder andere via de oprichting van de Samenwerkingsinitiatieven Thuisverzorging (SIT's). Het besluit vormt de basis voor het bestaan van de SIT's.

         Op 7 april 1998 wijzigde de Vlaamse regering het bovenvermelde besluit . De wijziging vergemakkelijkte de realisatie van de SIT's in de praktijk. De SIT's kregen zowel qua omkadering, inhoudelijk als financieel een betere ondersteuning. Vanaf dat moment startte de oprichting van heel wat SIT's in de praktijk.

         Het zgn. eerstelijnsdecreet van 3 maart 2004 regelde de eerstelijnsgezondheidszorg en de erkenning van organisaties zoals de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL's) en de huisartsenkringen.

         In Vlaanderen en Brussel zijn er 15 door de Vlaamse overheid erkende SEL’s actief.

         Het hoofddoel van de SEL's is de samenwerking tussen de lokale en regionale eerstelijnsactoren (en de samenwerking met de andere lijnen) te verbeteren om zo de zorg rond de individuele patiënt te optimaliseren.

         SEL GOAL is de afkorting van GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven en is een organisatie van zorg- en hulpverleners, vrijwilligersorganisaties en verenigingen van mantelzorgers en gebruikers, actief in de eerstelijnsgezondheidszorg.

         Om een grotere betrokkenheid met de lokale actoren te garanderen, is arrondissement Leuven opgesplitst in negen SEL-regio's.

         GOAL is één van de 15 Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnsgezondheidszorg (SEL) die de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt wil optimaliseren.

         SEL GOAL is tevens erkend als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging. Een GDT wordt door de federale overheid gefinancierd en is een gezondheidszorgvoorziening die het geheel van patiëntenzorg versterkt. Een GDT doet dat onder andere via de praktische organisatie en ondersteuning van het multidisciplinaire overleg rond een zorgbehoevende patiënt. De werkgebieden van SEL’s en GDT’s vallen samen.

         In februari 2017 werd de eerste aanzet gegeven voor de reorganisatie van de Eerste Lijn. Het decreet van 26 april 2019 en het besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 bepalen de oprichting en de werking van de Eerstelijnszones.

         Op 29 maart 2019 keurde de Vlaamse regering de afbakening goed van de regionale zorgzones. Iedere gemeente en eerstelijnszone kwam in één regionale zorgzone terecht. In totaal telt Vlaanderen voortaan 14 regionale zorgzones. Bertem behoort tot de Eerstelijnszone Leuven Zuid (ELZ Leuven Zuid).

         De nieuwe structuur van een eerstelijnszone vervangt drie actueel gesubsidieerde structuren en worden hierin opgeslorpt: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

 

Juridische gronden

         Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen

         Artikelen 21 en 74 van het decreet lokaal bestuur
Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. De raadsleden bezorgen daarvoor hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

         Artikel 78, 2e lid, 5° van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen, of het aanwijzen van leden van de rechtspersonen, vermeld in deel 3, titel 4, en de besluiten om deel te nemen in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

         Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

         Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

         Besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2019 tot afbakening van de regionale zorgzones.

 

Argumentatie

Door de oprichting van de eerstelijnszone stopt SEL GOAL haar werking.

 

Doordat SEL GOAL ophoudt te bestaan en overgaat in de nieuwe structuur van de ELZ Leuven Zuid, acht de raad het wenselijk om de resterende middelen over te dragen naar de ELZ Leuven Zuid.

 

De OCMW-raad dient een afgevaardigde aan te duiden voor de digitale algemene vergadering van donderdag 18 juni 2020 om te stemmen over volgende agendapunten:

         goedkeuren/niet goedkeuren van het jaarverslag van 2019

         goedkeuren/niet goedkeuren van de begroting 2020

         goedkeuren/niet goedkeuren om Fonds Sociaal Passief opnieuw bij de reserve te voegen indien dit niet nodig is om de werknemers van SEL GOAL uit te betalen

         goedkeuren/niet goedkeuren om de opgebouwde reserve over te zetten naar de Eerstelijnszones

         verdeling op basis van het aantal inwoners per ELZ / een vaste som per ELZ

         de vzw te ontbinden / in slapende toestand laten voortbestaan

 

 

Bijlagen

         Balans

         Begroting 2020

         Formulier vzw

         Ontbinding - Slapende vzw

         Resultatenrekening

         VERSLAG AV 2020-04

         Volmacht AV

 

Besluit

 

Voordracht afvaardiging Tom Philips

Na geheime stemming:

21 stemmen voor

 

Stemming punt

eenparig

 

Artikel 1:

De OCMW-raad neemt kennis van de stopzetting van de werking van vzw SEL GOAL.

 

Artikel 2:

De OCMW-raad duidt Tom Philips, raadslid en voorzitter BCSD, aan als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van SEL GOAL op 18 juni 2020.

 

Artikel 3:

De OCMW-raad geeft de vertegenwoordiger de opdracht als volgt te stemmen:

         het jaarverslag van 2019 goed te keuren

         de begroting 2020 goed te keuren

         akkoord te gaan om het Fonds Sociaal Passief opnieuw bij de reserve te voegen indien dit niet nodig is om de werknemers van SEL GOAL uit te betalen

         akkoord te gaan om de opgebouwde reserve over te zetten naar de Eerstelijnszones

         de opgebouwde reserves te verdelen op basis van het aantal inwoners per ELZ

         de vzw te ontbinden

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020