NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 2 januari 2019

Van 20.40 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Maria Andries, Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Peter Persyn en Pieter Sempels

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. AKTENEMING SAMENSTELLING.

 

Voorgeschiedenis

         Installatie van de gemeenteraadsleden en de vaststelling van hun rangorde op 2 januari 2018.

 

Juridische gronden

         Artikel 68 van het decreet lokaal bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de gemeenteraadsleden, worden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als geïnstalleerd beschouwd.
De rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de rang die ze als gemeenteraadslid innemen.
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit personen van verschillend geslacht.

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en is dus geldig samengesteld.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad neemt akte van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. AKTENEMING AANSTELLING VOORZITTER.

 

Voorgeschiedenis

         Beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 over de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

         Artikel 69 van het decreet lokaal bestuur
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de van rechtswege aanstelling van Albert Mees tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

VAST BUREAU. AKTENEMING SAMENSTELLING EN VOORZITTER.

 

Voorgeschiedenis

         Ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 20 december 2018 over de benoeming van Joël Vander Elst tot burgemeester van de gemeente Bertem.

         Akte van eedaflegging van de burgemeester van 21 december 2018.

         Beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 over de verkiezing en benoeming van de schepenen.

 

Feiten en context

         De leden van het college van burgemeester en schepenen zijn van rechtswege ook de leden van het vast bureau, met de burgemeester als voorzitter.

         De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau innemen.

 

Juridische gronden

         Artikel 79 van het decreet lokaal bestuur
De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen zijn van rechtswege de leden van het vast bureau.
Hun eedaflegging als burgemeester en schepen geldt ook als de eedaflegging als resp. voorzitter en lid van het vast bureau.
De rang die de schepenen innemen, is van rechtswege de rang die ze innemen als lid van het vast bureau, waarbij de voorzitter van het vast bureau wordt geacht een hogere rang in te nemen dan een lid van het vast bureau.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad neemt akte van de samenstelling van het vast bureau met overeenkomstige rangorde met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het vast bureau.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. VERKIEZING VOORZITTER.

 

Voorgeschiedenis

         Een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst op naam van Tom Philips werd overhandigd aan de algemeen directeur op 13 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad.

 

Feiten en context

         De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

         De voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen.

         De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is dus ontvankelijk.

         Tom Philips is geen voorzitter of lid van het vast bureau.

         De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de einddatum van het mandaat en er wordt dus geen opvolger aangeduid.​

 

Juridische gronden

         Artikel 90, §1 van het decreet lokaal bestuur
Op de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad verkiest de raad voor maatschappelijk welzijn hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast bureau, hetzij onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt verkozen op basis van een akte van voordracht, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht ook ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen.
De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de algemeen directeur bezorgd.

         Artikel 90, §2 van het decreet lokaal bestuur
De algemeen directeur bezorgt de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de voorzitter van de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De voorzitter van de installatievergadering gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in §1. Alleen de handtekeningen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden daarbij in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en die lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn. In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst verkozen verklaard.

 

 

Bijlagen

         Voordrachtsakte kandidaat-voorzitter BCSD

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Artikel 2:

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Tom Philips, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. EEDAFLEGGING VOORZITTER BCSD.

 

Voorgeschiedenis

         Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 2 januari 2019

 

Juridische gronden

         Artikel 42, §1, 3e lid van het decreet lokaal bestuur
Als na de verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijkt dat hij nog geen lid was van het college van burgemeester en schepenen, wordt hij van rechtswege vanaf zijn eedaflegging, als schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.

         Artikel 43, §4 lid van het decreet lokaal bestuur
De schepen, vermeld in artikel 42, § 1, derde lid, is altijd de laatste schepen in rang.

         Artikel 90, §4 van het decreet lokaal bestuur
Als de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij zijn verkiezing geen voorzitter of lid van het vast bureau is, legt hij, voor hij zijn mandaat aanvaardt, de eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.". Die eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor zijn mandaat als schepen.

 

Argumentatie

De verkozen voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, Tom Philips, is geen voorzitter of lid van het vast bureau.

Daarom moet hij de decretaal voorziene eed afleggen in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Deze eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor het mandaat als schepen.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging van Tom Philips als verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de toevoeging van Tom Philips aan:

         het vast bureau als lid van het vast bureau

         het college van burgemeester en schepenen als schepen.

Zowel in het vast bureau als in het college van burgemeester en schepenen neemt hij de laatste plaats in de rangorde in.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. VERKIEZING LEDEN.

 

Voorgeschiedenis

         De akte van voordracht van sp.a-GROEN werd op 18 december 2018 bezorgd aan de algemeen directeur, dit binnen de termijn van minstens 8 dagen voor de installatievergadering.

         De akte van voordracht van N-VA werd op 18 december 2018 bezorgd aan de algemeen directeur, dit binnen de termijn van minstens 8 dagen voor de installatievergadering.

         De akte van voordracht van GEMBELANGEN OPEN VLD en CD&V werd op 19 december 2018 bezorgd aan de algemeen directeur, dit binnen de termijn van minstens 8 dagen voor de installatievergadering.

 

Feiten en context

         Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, is vastgelegd op zes.

         Binnen de 60 dagen na de verkiezingen werd volgende verklaring tot lijstenverbindingen bezorgd aan de algemeen directeur: lijstenverbinding tussen GEMBELANGEN OPEN VLD en CD&V.

         De algemeen directeur heeft op 14 december 2018 op de website van de gemeente bekendgemaakt hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen.

         De zetelverdeling ziet er als volgt uit:

º         GEMBELANGEN OPEN VLD en CD&V: 4 zetels

º         sp.a-GROEN: 1 zetel

º         N-VA: 1 zetel.

         Volgende lijsten bezorgden een akte van voordracht aan de algemeen directeur:

º         GEMBELANGEN OPEN VLD en CD&V

º         sp.a-GROEN

º         N-VA

         Alle akten van voordracht werden minstens 8 dagen voor de installatievergadering bezorgd en zijn dus tijdig.

         De algemeen directeur heeft de akten van voordracht ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

         Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen.

         Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de voorwaarden.​

         De ingediende akten van voordracht zijn ontvankelijk en de kandidaten kunnen dus verkozen verklaard worden.

         Geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft schriftelijk afstand gedaan van mandaat.

 

Juridische gronden

         Artikel 87 van het decreet lokaal bestuur
Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat, de voorzitter niet inbegrepen, uit zes leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder.
De voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vermeld in het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.

         Artikel 88 van het decreet lokaal bestuur
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, kandidaat-leden en hun opvolgers worden opgeroepen voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad.

         Artikel 92 van het decreet lokaal bestuur
De leden en kandidaat-opvolgers van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden schriftelijk voorgedragen door de verkozenen voor de gemeenteraad.
Uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad bezorgen de verkozenen de voordrachtsakten voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de algemeen directeur. De algemeen directeur bezorgt een afschrift van de akten aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

         Artikel 93 van het decreet lokaal bestuur
De verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vindt plaats in openbare zitting, tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad.
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de voordrachtsakten ontvankelijk zijn. In voorkomend geval worden de voorgedragen kandidaat-leden en hun opvolgers verkozen verklaard.

         Artikel 94 van het decreet lokaal bestuur
Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit personen van verschillend geslacht.

 

 

Bijlagen

         Voordrachtakten

 

Besluit

 

Artikel 1:

De volgende leden voor het bijzonder comité voor de sociale dienst worden verkozen verklaard:

         GEMBELANGEN OPEN VLD en CD&V (lijstverbinding):

º         Hans Neckebrouck

º         Thomas Goossens

º         Roos De Backer

º         Guido Yserbijt

         sp.a-GROEN:

º         Katleen De Muylder

         N-VA:

º         Ludo Croonenberghs

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN LEDEN BCSD.

 

Voorgeschiedenis

         Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 2 januari 2019

 

Feiten en context

         Volgende verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en hun opvolger(s) dienden hun geloofsbrieven in:

º         sp.a-GROEN:

          Katleen De Muylder (opvolger: Kristel Stroobants)

º         N-VA:

          Ludo Croonenberghs (opvolger: Mia Naessens)

º         CD&V:

          Roos De Backer (opvolgers: Rita Vandendriessche en Evelien Ameloot)

          Guido Yserbijt (opvolgers: Erik Uytterhoeven en Luc De Smet)

º         GEMBELANGEN OPEN VLD:

          Hans Neckebrouck (opvolgers: Sonia Stiasteny en Jeroen Strumane)

          Thomas Goossens (opvolgers: Kim De Bontridder en Herman Ginis).

 

Juridische gronden

         Artikel 8 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Om gemeenteraadskiezer te zijn, moet men:
1° Belg zijn;
2° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
3° in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
4° zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, vermeld in Titel 3, hoofdstuk 4 van het decreet.

         Artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Om tot gemeenteraadslid verkozen te kunnen worden en blijven, moet men kiezer zijn en moet men de kiesvoorwaarden, vermeld in artikel 8, behouden en mag men zich niet in een geval van schorsing of uitsluiting, als vermeld in artikel 15, §1 en §2 van het decreet, bevinden.

         Artikel 87 van het decreet lokaal bestuur
De voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

         Artikel 10 van het decreet lokaal bestuur
Dit artikel omschrijft de diverse onverenigbaarheden met het mandaat van gemeenteraadslid.

         Artikel 100 van het decreet lokaal bestuur
Artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met dien verstande dat het onderwijzend personeel van de gemeente, die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, wel lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan zijn.

         Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 "De start van de lokale en provinciale bestuursperiode"

 

Argumentatie

De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die elk kandidaat-lid van het BCSD moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij/zij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn/haar verkiezing geen bezwaren zijn. Elke kandidaat moet volgende stukken voorleggen:

         een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister

         een recent uittreksel uit het strafregister

         een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 100 van het decreet lokaal bestuur.

 

Alle geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend en werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen.

 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt.

 

Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst door de OCMW-raad, blijkt dat alle verkozenen en hun opvolgers voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Niemand heeft verklaard zich in een van de gevallen van onverenigbaarheid te bevinden. Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De geloofsbrieven worden goedgekeurd van:

 

Voor lijst nr. 1 (sp.a-GROEN):

         Katleen De Muylder (opvolger: Kristel Stroobants)

 

Voor lijst nr. 2 (N-VA):

         Ludo Croonenberghs (opvolger: Mia Naessens)

 

Voor lijst nr. 3 (CD&V):

         Roos De Backer (opvolgers: Rita Vandendriessche en Evelien Ameloot)

         Guido Yserbijt (opvolgers: Erik Uytterhoeven en Luc De Smet)

 

Voor lijst nr. 7 (GEMBELANGEN OPEN VLD):

         Hans Neckebrouck (opvolgers: Sonia Stiasteny en Jeroen Strumane)

         Thomas Goossens (opvolgers: Kim De Bontridder en Herman Ginis).

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. EEDAFLEGGING LEDEN.

 

Voorgeschiedenis

         Verkiezing en onderzoek van de geloofsbrieven van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 2 januari 2019

 

Juridische gronden

         Artikel 96, §1 van het decreet lokaal bestuur
De verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van wie de geloofsbrieven door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedgekeurd, leggen, voor ze hun mandaat aanvaarden, de volgende eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.".
In geval van algehele vernieuwing van het bijzonder comité voor de sociale dienst vindt de eedaflegging plaats tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad. Die eedaflegging vindt plaats in openbare vergadering.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van:

         Hans Neckebrouck

         Thomas Goossens

         Roos De Backer

         Guido Yserbijt

         Katleen De Muylder

         Ludo Croonenberghs

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019