NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 april 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns en Guido Yserbijt

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Karin Baudemprez

 


Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 26 maart 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 26 maart 2019 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AFVAARDIGING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER SOCIAAL VERHUURKANTOOR SPIT.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 28 januari 2014 over de toetreding tot het sociaal verhuurkantoor SPIT.

 

Feiten en context

 • Een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) huurt woningen op de particuliere woonmarkt, om die op haar beurt onder te verhuren. Het SVK is hoofdhuurder en neemt de verantwoordelijkheden van de huurder voor het grootste deel op zich. Hierdoor vallen voor de eigenaars de risico's verbonden aan "sociale verhuring" weg. Door de woning verder te verhuren, probeert het SVK de huisvestingsproblemen van zwakke bewoners op te lossen. De onderhuurders zijn mensen met een laag inkomen, zowel alleenstaanden als gezinnen.
 • SPIT is erkend als SVK en is actief in de gemeenten Leuven, Herent, Bertem, Oud-Heverlee, Huldenberg, Rotselaar, Haacht, Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo, Begijnendijk en Aarschot.
 • SVK SPIT heeft als rechtsvorm de vzw en wordt dus bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur.

 

Juridische gronden

 • Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
  Deze wet regelt o.a. de samenstelling, bevoegdheden en werking van de bestuursorganen van een vzw.
 • Artikel 56 en 56bis van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997
  Deze artikel bepalen de erkenningsvoorwaarden en opdrachten van sociale verhuurkantoren.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren.
 • Artikel 34 van het decreet lokaal bestuur
  Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.
 • Statuten van vzw SVK SPIT van 27 oktober 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 december 2015
  De vereniging kan werkelijke en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkelijke leden.
  De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.

 

Adviezen

 • Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om Marc Morris, schepen van wonen, opnieuw aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in de vzw SVK SPIT.

 

Besluit

Na geheime stemming:

19 stemmen voor

1 stem tegen

 

Artikel 1:

Marc Morris, schepen, wordt afgevaardigd voor de algemene vergadering van de vzw SVK SPIT.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

AFVAL. AANPASSING POLITIEREGLEMENT BEHEER VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 25 november 2003 over de oprichting van een opdrachthoudende vereniging 'EcoWerf'.
  De gemeente doet beheersoverdracht voor de inzameling en verwerking van bepaalde afvalstoffen.
 • Raadsbesluit van 26 juni 2007 over de beheersoverdracht van de ophaling en verwerking van snoeihout naar EcoWerf.
 • Raadsbesluit van 29 augustus 2017 over de beheersoverdracht van plastics.
 • Raadsbesluit van 19 december 2017 over de goedkeuring van het contantbelastingreglement inzameling en verwerking huishoudelijk afval via huis-aan-huisinzameling en recyclagepark.
 • Raadsbesluit van 30 maart 2018 over de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties van 20 maart 2018.
 • Raadsbesluit van 24 april 2018 over de aanpassing van het politiereglement over het beheer van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval.
 • Brief van EcoWerf van 12 maart 2019 over de wijziging politiereglement/reglement huishoudelijk afval in functie van inzameling in de zomermaanden.

 

Juridische gronden

 • Artikels 119, 119bis en 135, §2van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
  De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.
  De gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen.
  De gemeenten moeten voorzien in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
 • Artikels 26, 27 en 28 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
  Elke gemeente draagt er zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd.

De gemeenten en verenigingen van gemeenten kunnen met de OVAM overeenkomsten sluiten om de organisatie van de selectieve ophaling of inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te bevorderen of te begeleiden.
Als een gemeente of haar samenwerkingsverband de opgelegde verplichtingen niet nakomen, kan de Vlaamse regering, in de plaats treden van de gemeente of haar samenwerkingsverband.

 • Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).
 • Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, alsook het verslag van de advies- en inspraakreacties bij dit plan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 16 september 2016.
 • Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

 

Argumentatie

Omwille van de impact van de hoge temperaturen in de zomermaanden van 2018 op de chauffeurs en laders van EcoWerf, wenst EcoWerf de inzamelrondes in juli en augustus voortaan te laten starten om 06.00 uur.

Dit houdt in dat de inwoners hun huisvuil ook vroeger moeten buitenzetten. Het huidige politiereglement bepaalt dat het huisvuil ten laatste om 07.00 uur op de dag van de inzameling moet worden aangeboden. Dit moet dus gewijzigd worden in 06.00 uur.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Artikel 7, § 1 van het politiereglement over het beheer van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2018, wordt aangepast als volgt:

"De afvalstoffen mogen slechts na 20 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van de afvalstoffen zal plaatsvinden buiten geplaatst worden. De afvalstoffen moeten in de periode van september tot juni ten laatste om 7 uur op de dag van de ophaling buiten geplaatst worden en in de maanden juli en augustus ten laatste om 6 uur op de dag van de ophaling."

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

ROOILIJNPLAN WALENPOT. GOEDKEURING ONDERTEKENDE AFSTANDSBELOFTES.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 8 juni 2015 waarbij het bestek, raming, gunningswijze via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt goedgekeurd voor de opdracht 'Opmaak rooilijnplan Walenpot'.

         Collegebesluit van 21 september 2015 waarbij de opdracht 'Opmaak rooilijnplan Walenpot' gegund wordt aan Interleuven cvba.

         Infoavond voor de bewoners op 21 maart 2017.

         Gemeenteraadsbesluit van 26 september 2017 over de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan Walenpot.

         Collegebesluit van 11 december 2017 waarbij Interleuven cvba wordt aangesteld voor de opmaak van de afstandsbeloftes en akten voor openbaar nut.

         Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 over de definitieve vaststelling van het rooilijnplan Walenpot.

         Infovergadering van 4 april 2018 met de eigenaars waarbij o.a. de verwervingsprocedure werd toegelicht en de aanwezigen de afstandsbelofte hebben ontvangen voor ondertekening.

         Brief van 9 mei 2018 aan alle aanwezigen en niet-aanwezigen van de infovergadering met de vraag de afstandsbelofte te ondertekenen.

         Herinneringsbrief van 31 juli 2018 aan de eigenaars die de afstandsbelofte nog niet ondertekend hebben.

         Gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2018 waarbij de ontwerpakte en volgende afstandsbeloftes werden goedgekeurd:

o        Inneming nr. 1, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134Y5, eigendom van Schneider-Depré Johan, Walenpot 1 te Bertem.

o        Inneming nr. 2, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134M, eigendom van Devulder Finn en Manche Christine, Walenpot 2 te Bertem en Devulder Nina, Waterhoenlaan 7/4 te Tervuren.

o        Inneming nr. 3, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134E6, eigendom van Monteban Alain en Wagner Anne, Walenpot 4 te Bertem.

o        Inneming nr. 4, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134G6, eigendom van Desmet Véronique en Dubois Tom, Walenpot 6 te Bertem.

o        Inneming nrs. 5 en 6, deel van perceel afdeling 1, sectie B nrs. 134C6 en 134B6, eigendom van Koekelbergh Christophe, Walenpot 10 te Bertem.

o        Inneming nr. 7, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134W3, eigendom van Ghem Fabienne en Vandenberge Frédéric, Walenpot 12 te Bertem.

o        Inneming nr. 8A en 8B, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134P5, eigendom van Egers Marie, Walenpot 10A te Bertem.

o        Inneming nr. 9, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134N5, eigendom van Uyttendaele Veerle, Walenpot 5 te Bertem.

o        Inneming nr. 10, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134F3, eigendom van Vanderveken Christine, Walenpot 7 te Bertem.

o        Inneming nr. 11, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134T4, eigendom van Desmedt Mario en Karki Mamato, Walenpot 14 te Bertem.

o        Inneming nr. 13, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134L6, eigendom van Cardoen Tom, Walenpot 9 te Bertem.

o        Inneming nr. 14, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134W5, eigendom van Van Tilt Sam, J.P. Minckelerstraat 94 te Leuven.

o        Inneming nr. 18, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134X2, eigendom van Waignein Lena, Walenpot 15 te Bertem.

o        Inneming nrs. 19 en 20, deel van perceel afdeling 1, sectie B nrs. 134L5 en 134C5, eigendom van Ghem Fabienne en Vandenberge Frédéric, Walenpot 12 te Bertem.

o        Inneming nr. 24, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134A5, eigendom van Dejong Mireille, Rue de Bois-De Breux 317 te Luik, Dejong Olivier, Groene Corniche 42 te St-Pieters-Woluwe en Tireur Lucie, Horizonlaan 4 te St-Pieters-Woluwe.

o        Inneming nr. 25, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134K5, eigendom van De Troyer Frank en Lapauw Mia, Goswin III-laan 4 te Leuven.

o        Inneming nrs. 27 en 28, deel van perceel afdeling 1, sectie B nrs. 157 en 160, eigendom van Buekenhoudt Geert en Buekenhoudt Theophile, Ferdinand Vanlaerstraat 15 te Bertem, Buekenhoudt Johan, Toverberg 5 te Leuven en Buekenhoudt Mark, Molenstraat 18 te Bertem.

o        Inneming nr. 29, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 159, eigendom van Van Bever Anne, Tervuursesteenweg 232/2 te Bertem, Van Bever Eric, Bessenlaan 41 te Rotselaar en Vanbuekenhout Marie, Oude Tervuursebaan 7 te Bertem.

 • Gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2018 waarbij volgende belofte van huurverbreking werd goedgekeurd:

o        Inneming nrs. 27 en 28 van pachter (en mede-eigenaar) Buekenhoudt Geert.

 • Collegebespreking van 11 februari 2019 waarbij het juridisch advies van GD&A werd besproken.
 • Brief van 21 februari 2019 aan de eigenaars die de afstandsbelofte nog niet ondertekend hebben.

 

Feiten en context

 • Voor de volgende innemingen hebben de eigenaars de afstandsbeloftes ondertekend terugbezorgd aan de gemeente:

o        Inneming nr. 12, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134E5, eigendom van Iverlek (Fluvius), Aarschotsesteenweg 58 te Leuven.

o        Inneming nrs. 15 en 17, deel van perceel afdeling 1, sectie B nrs. 134A6 en 134V5, eigendom van Vliegen Robert, Nieuwstadstraat 6/2/2 te Bree.

o        Inneming nr. 16, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134H5, eigendom van Kayaert Ward, Walenpot 18 te Bertem.

o        Inneming nr. 21, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134T5, eigendom van Dekeyser Frank, Vossenstraat 15 te Bertem.

o        Inneming nr. 22, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134M5, eigendom van Champagne Anthony en Pierlot Fabienne, Walenpot 17 te Bertem.

 • De overeengekomen bepalingen zijn vastgelegd in de afstandsbeloftes.
 • Van de eigenaars van inneming nrs. 23 (onbeheerd nalatenschap) en 26A, 26B, 30 (zelfde eigenaars) heeft de gemeente nog geen ondertekende afstandsbeloftes ontvangen.

 

Juridische gronden

 • Ministerieel besluit van 22 november 1957 EE/74.413 betreffende de vrijstelling van registratierechten.

De gemeente verklaart dat de aankoop wordt gedaan voor openbaar nut.

 • Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang.

De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen.

 

Argumentatie

In de Walenpot zal riolering worden aangelegd (door Aquafin en Infrax) en de wegenis zal worden vernieuwd. Gezien de Walenpot volledig op privé-eigendom van de aangelanden ligt, dient de weg eerst ingenomen te worden. De aangelanden doen gratis grondafstand in ruil voor een uitgeruste weg.

 

 

Bijlagen

 • Afstandsbelofte inneming 12
 • Afstandsbelofte innemingen 15 en 17
 • Afstandsbelofte inneming 16
 • Afstandsbelofte inneming 21
 • Afstandsbelofte inneming 22

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde 6 afstandsbeloftes goed voor de innemingen met nrs. 12, 15, 16, 17, 21 en 22.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

SCHOLENGEMEENSCHAP KHAMSA. GOEDKEURING FINANCIEEL VERSLAG SCHOLENGEMEENSCHAP KHAMSA.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 28 juni 2016 over de goedkeuring van de verlenging van de huidige scholengemeenschap Khamsa voor de periode 2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging.
 • Raadsbesluit van 27 juni 2017 over de goedkeuring van de verlaging van de bijdrage aan de scholengemeenschap Khamsa van 2 naar 1 euro voor werkingsmiddelen.
 • Vergadering van het beheerscomité van scholengemeenschap Khamsa op 4 april 2019.

 

Feiten en context

 • De schoolbesturen zijn in het beheerscomité van scholengemeenschap Khamsa overeengekomen om een budget te voorzien voor de betaling van de volgende kosten in het kader van de samenwerking: de organisatie van navorming, de aankoop van didactisch materiaal en receptie- en representatiekosten.

 

Juridische gronden

 • Artikel 125bis tot artikel 125octies 1 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
  Deze artikelen bevatten de algemene bepalingen en de criteria voor het vormen van scholengemeenschappen.
 • Artikel 395, §2 van het decreet lokaal bestuur
  Het beheerscomité formuleert waar nodig adviezen ten behoeve van de beherende gemeente, stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent.

 

 

Bijlagen

 • Financieel verslag

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het financieel verslag van het schooljaar 2018-2019 van de scholengemeenschap Khamsa goed.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de begroting van het schooljaar 2019-2020 van de scholengemeenschap Khamsa goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

CENTRAAL KERKBESTUUR. GOEDKEURING PASTORIEPLAN.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 30 mei 2016 over de principiële goedkeuring van het pastorieplan
 • Besluit van het Centraal Kerkbestuur van Bertem van 28 maart 2019 over de goedkeuring van het pastorieplan voor de gemeente Bertem.

 

Feiten en context

 • Bertem bestaat uit drie parochies: Sint-Pieters-Banden Bertem, Sint-Lambertus Leefdaal en Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle, elk met een kerkfabriek en een kerkraad.
 • Door het centraal kerkbestuur is een pastorieplan opgesteld.
 • Elk van de drie kerkfabrieken gaat uitdrukkelijk akkoord met het voorgesteld plan. Dit plan is bij de gemeente en de kerkelijke overheid ter goedkeuring ingediend.

 

Juridische gronden

 • Artikel 30 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten
  Het centraal kerkbestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
 • Artikel 32, 8° van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten
  Het centraal kerkbestuur is bevoegd voor het coördineren van het beleid van de kerkfabrieken van de gemeente, in het bijzonder het beleid met betrekking tot het roerend en onroerend patrimonium van de kerkfabrieken van de gemeente, met inbegrip van het bepalen van de prioritaire investeringen.
 • Artikel 33/1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten
  Het centraal kerkbestuur kan, ook namens de kerkfabrieken die eronder vallen, afspraken maken met de gemeenteoverheid. Die afspraken zijn bindend voor het centraal kerkbestuur, het gemeentebestuur en de betrokken kerkfabrieken. Het centraal kerkbestuur bezorgt de gemaakte afspraken aan alle betrokken kerkfabrieken.
 • Omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten op de erediensten georganiseerd op gemeentelijk niveau

 

Argumentatie

Door de kerkelijke evolutie moet een afweging worden gemaakt welke pastorieën in de toekomst nodig zijn en waarvoor zij kunnen worden gebruikt. Voor de gemeente is het interessant om zekerheid te krijgen over het toekomstig gebruik van de huidige pastorieën, zodat er planmatig kan worden gewerkt. Het pastorieplan biedt hiervoor een kader.

 

Het pastorieplan bevat het akkoord tussen alle betrokken partijen over de desaffectatie van de vroegere pastorie van Korbeek-Dijle en de verkoop ervan door de kerkfabriek, over de aankoop van de parochiale gebouwen aan de Schoolberg door de kerkfabriek en over de affectatie ervan als nieuwe pastorie van Korbeek-Dijle. De oude pastorie van Korbeek-Dijle was eigendom van de kerkfabriek en was een gewone pastorie bij bestemming, d.w.z. een gebouw verworven of gebouwd met de uitdrukkelijke bedoeling als woning voor de pastoor te dienen. In de praktijk werd zij echter gebruikt als lokalen voor de Chiro. Wat de bestemmingswijziging of de vervreemding van dergelijke pastorieën betreft, beschikt de kerkfabriek over een algemene handelingsbekwaamheid en autonomie inzake goederenbeheer. Voor beslissingen inzake beheer en beschikking van goederen, handelt de kerkfabriek autonoom en is ze niet afhankelijk van goedkeuring of van voorafgaande machtiging door de toezichthoudende overheid. Niettemin is de gemeente betrokken partij, aangezien zij de woning Schoolberg 5 huurt voor de priester. Deze woning is in maart 2019 door de vzw Parochiale Werken Leuven verkocht aan de Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle.

 

 

Bijlagen

 • Pastorieplan

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het bijgevoegde ontwerp van pastorieplan Bertem goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING JAARVERSLAG EN JAARREKENING ILV SPORTREGIO DIJLE & HAGELAND.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 28 november 2017 over de toetreding van de gemeente Bertem tot de interlokale vereniging "Sportregio Dijle & Hageland".

 

Feiten en context

 • Het decreet lokaal bestuur en de overeenkomst over de oprichting van de interlokale vereniging "Sportregio Dijle & Hageland, goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 november 2017, voorziet dat de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • Het beheerscomité keurde het jaarverslag en de jaarrekening van 2018 goed op haar vergadering van 11 februari 2019.

 

Juridische gronden

 • Artikel 395, §2 van het decreet lokaal bestuur
  Het beheerscomité formuleert waar nodig adviezen ten behoeve van de beherende gemeente, stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent.

 

 

Bijlagen

 • Afrekening 2018 begroting 2019 sportregio Dijle & Hageland
 • Jaarverslag 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde jaarrekening van de interlokale vereniging Sportregio Dijle & Hageland betreffende het werkjaar 2018 goed.

 

Artikel 2:

De raad keurt het bijgevoegde jaarverslag van de interlokale vereniging “Sportregio Dijle & Hageland” betreffende het werkjaar 2018 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE DEELNAME AAN KUNGFU ACTIVITEITEN INGERICHT DOOR HET GEMEENTEBESTUUR.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 12 juni 2017 over het organiseren van kungfu lessen.
 • Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2017 over de goedkeuring van het retributiereglement op de deelname aan kungfu activiteiten ingericht door het gemeentebestuur.

 

Feiten en context

 • De dienst vrije tijd en communicatie organiseerde in 2017 - 2018 een lessenreeks kungfu. De lessen gaan door in de sportzaal van Bertem, er waren 23 deelnemers.
 • De dienst vrije tijd en communicatie organiseerde in 2018 - 2019 een lessenreeks kungfu. De lessen gaan door in de sportzaal van Bertem, er zijn 10 deelnemers. Op 20 maart 2019 was er een initiatieles met 7 nieuw deelnemers.

 

Juridische gronden

 • Artikel 170, §4 van de grondwet

Geen last of belasting kan door de agglomeratie; de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

 • Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglement, vast.

 • Artikel 41, 2e lid, 14° van het decreet lokaal bestuur

De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.

 

Argumentatie

De dienst vrije tijd wenst de kung fu lessen voor kinderen van 6 tot 12 jaar verder te organiseren. Voor de deelname aan de lessen is een persoonlijke bijdrage van de deelnemers nodig.

De raad kan het college machtigen om het tarief zelf en de wijze van inning te bepalen in functie van de kostprijs.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de deelname aan het sportaanbod kungfu, ingericht door het gemeentebestuur.

 

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd door de persoon die deelneemt aan het sportaanbod kungfu. De retributie moet betaald worden voor deelname aan een aangeboden lessenreeks. Er kan niet worden betaald voor aparte lessen als onderdeel van een lessenreeks.

 

Artikel 3:

In geval de deelnemer wegens overmacht niet (meer) kan deelnemen aan de lessenreeks, wordt het resterende bedrag (waarde van het aantal resterende lessen) terugbetaald.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad machtigt het college om het tarief voor elke lessenreeks en de wijze van inning vast te stellen. De retributie mag maximaal 3,50 euro per les bedragen.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 31 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
  Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.
 • Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke beleidsaangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Om het college van burgemeester en schepenen in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk acht kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op deze mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.
 • Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Mondelinge vragen

 

 • Raadslid Maria Andries heeft vernomen dat er nog geen milieuraad is georganiseerd. Ze vraagt of dat nog gaat gebeuren, of wordt dat deze legislatuur niet georganiseerd?
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat dat deze legislatuur gaat gebeuren. Op de planning staat voor de gemeenteraad van mei de samenstelling van een aantal adviesraden. Dan zal een oproep gebeuren naar kandidaten. Er zijn de afgelopen weken en maanden heel veel dingen op ons afgekomen, maar het zal volgende gemeenteraad op de agenda staan en het is wel degelijk de bedoeling om hiermee van start te gaan.

 

 • Raadslid Pieter Sempels vraagt of er iets kan gebeuren aan de aantrekkelijkheid van de fitometer. Hij merkt dat er aan ieder toestel peuken en dergelijke liggen. Er zijn ook een aantal toestellen die een opknap- of opfrisbeurt nodig hebben, zoals de tarzanbrug die heel losstaat in de grond, wat gevaarlijk is. Hij suggereert ook een kleine campagne om de fitometer opnieuw in de aandacht te zetten.
 • De algemeen directeur zal deze melding doorgeven aan de bevoegde dienst.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt naar een nieuwe stand van zaken van De Zorghoeve. De burgemeester ging zich er persoonlijk mee bezighouden. Is er intussen een milieuvergunning of een uitbatingsvergunning en dergelijke?
 • Burgemeester Joël Vander Elst bevestigt dat hij zich er inderdaad persoonlijk heeft mee beziggehouden. Er zijn geen klachten meer, integendeel, we hebben een aantal mails gekregen van mensen die regelmatig ter plaatse gaan, waaruit blijkt dat de situatie bijzonder verbeterd is. Wat de milieuvergunning betreft, hebben ze gegarandeerd en aangetoond dat ze met dat dossier bezig zijn. Ze zijn van goede wil, ze zijn ermee bezig en laten zich bijstaan om dat dossier hopelijk tot een goed einde te brengen. We krijgen minder en minder tot zelfs geen klachten meer. De Zorghoeve wordt gerund door mensen die echt met dierenwelzijn bezig zijn en trachten om te doen wat moet gedaan worden. De milieuvergunning is nog niet aangevraagd en dus nog niet afgeleverd. Hij wijst erop dat het niet de gemeente is die de milieuvergunning moet afleveren.

 

 • Raadslid Griet Verhenneman heeft een vraag/opmerking na het mooie weer van vorige week. Er trekt weer heel veel volk naar het Vossenhol, ook via de Hoogveldbaan. Zij heeft begrepen dat het toch niet niet de bedoeling is om daar met de auto door te rijden. Als dat wel de bedoeling is, dan moet daar het verkeersbord aangepast worden. Zij vindt het gevaarlijk voor de fietsers en de voetgangers die langs daar gaan. Haar vraag is of het nog eens onder de aandacht kan worden gebracht dat de mensen niet langs daar met de auto moeten gaan.
 • Burgemeester Joël Vander Elst zal deze opmerking meenemen en zal ook aan de politie vragen om tijdens het weekend, als het mooi weer is, daar extra alert voor te zijn.

 

 • Raadslid Pieter Sempels merkt op dat Facebook tegenwoordig veel wordt gebruikt om katten en dergelijke op te sporen. Hij heeft op de gemeentelijke website het zwerfkattenbeleid opgezocht. Op de website staat eigenlijk maar één ding: als je een zwerfkat ziet, bel naar de gemeente, zij komen een kooi zetten, brengen die kat naar een dierenarts en die wordt terug uitgezet. Op de site van de provincie staan 3 dingen vermeld die kunnen gedaan worden: ofwel de gemeente verwittigen, ofwel de politie of wel een organisatie. Is het voor de gemeente niet voordeliger om samen te werken met een organisatie omdat nu de gemeente de volledige kost van de dierenarts betaalt. Samenwerking met een organisatie kost misschien maar de helft en er moet geen gemeentepersoneel in het weekend of zo opgetrommeld worden.
 • Burgemeester Joël Vander Elst kan het raadslid geruststellen: het contract met de dierenarts is ondertussen afgelopen. Op ons grondgebied is een vzw actief. We zijn met hen in bespreking op welke manier we met hen eventueel zouden kunnen samenwerken. Het lijkt ons al te gek om met een dierenarts van buiten de gemeente samen te werken als mensen zich vrijwillig inzetten om aan die problemen iets te doen. Maar dit wordt bekeken, we kunnen ook niet zomaar à la tête du client werken dus we bekijken ook juridisch-technisch hoe we dit kunnen aanpakken. Maar het is effectief onze bedoeling om met die vzw te gaan samenwerken. Buiten die zwerfkatten zijn er nog andere dingen rond dierenwelzijn waar zij zich mee bezighouden dus we gaan zeker nog terugkomen op die samenwerking.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn komt terug op het dossier van de ingestorte muur aan het kerkhof Bertem. Het puin is opgeruimd, maar hij denkt dat er toch nog een gevaarsituatie bestaat met de stal die maar half afgebroken is. Daarnaast heeft hij ook weer klachten ontvangen over het onderhoud van het kerkhof.
 • Burgemeester Joël Vander Elst vraagt welke klachten er zijn over het onderhoud. Hij heeft 14 dagen geleden samen met de mensen van de gemeentelijke diensten alle kerkhoven bezocht om te kijken op welke manier we daar iets kunnen aan doen. We hebben de bedoeling om plannen uit te vouwen en om de kerkhoven grondig aan te pakken. In Leefdaal valt dat vrij goed mee, ook al is daar wel wat werk aan, maar het is wel iets makkelijker om te onderhouden. We bekijken ook hoe we de indeling van het kerkhof van Korbeek-Dijle een beetje beter kunnen maken. Dat is stilaan een groener kerkhof aan het worden, wat ook onze bedoeling is. Bertem is iets moeilijker. Dat is weinig gestructureerd. Het is bijzonder moeilijk om daar een lijn in te trekken. De technische dienst heeft plannen uitgetekend. Het is de bedoeling om binnen de komende maanden een deftig kerkhofplan voor te leggen. Het is de bedoeling om daar een aantal hoofdwegen aan te pakken zodanig dat de mensen niet altijd door het slijk moeten als het geregend heeft. De mensen van de technische dienst en de dienst burgerzaken hebben al een aantal keer samengezeten. Er is beterschap op komst. Sommige mensen zeggen dat de kerkhoven er niet altijd even proper bijliggen, dat is ook zo, maar dat heeft ook een aantal redenen. Om te beginnen het fameuze sproeiverbod dat Vlaanderen ons oplegt maakt dat het bijzonder moeilijk is om zo'n grote kerkhoven te onderhouden. Als men zegt dat men het onkruid metershoog ziet staan, gaat het meestal over onkruid tussen de graven. De nabestaanden moeten de ruimte tussen de graven onderhouden. De gemeente moet de wegjes tussen de graven onderhouden maar niet de eigendom rond de grafzerk. Vroeger was dat iets makkelijker: als het sproeiverbod nog niet bestond, dan begon men te sproeien en dan nam men dat nogal gemakkelijk mee. Als men moet beginnen met onkruid te wieden door op sommige plaatsen zelfs op zijn knieën te gaan zitten om het onkruid uit te trekken, dan kan dat er niet meer bij. We willen het kerkhof zodanig inrichten dat we minder kans geven aan het onkruid om erdoor te komen.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn verwijst naar de gunning en de voorstelling van de nieuwe sporthal aan het brede publiek. Er was sprake van de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Daar is voorlopig blijkbaar nog geen sprake van. Blijft dit de bedoeling?
 • Schepen Tom Philips bevestigt dat dat de bedoeling is. De financieel directeur is dit aan het uitzoeken en voorbereiden. Het is de bedoeling om dit tegen september of oktober opgericht te hebben. Van zodra we hier meer praktische informatie over hebben, wordt de gemeenteraad hier natuurlijk in betrokken.
 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt of het de bedoeling van het AGB is puur om de btw te kunnen recupereren.
 • Schepen Tom Philips antwoordt dat dat niet de enige reden is, maar het gaat nog andere voordelen hebben om flexibeler te kunnen werken in de toekomst op vlak van beheer en uitbating van de sporthal. Het is natuurlijk zo dat we daardoor de btw, die over x aantal honderdduizenden euro's gaat, voor andere zaken kunnen gebruiken. Het is dus één van de belangrijkste redenen, maar niet de enige.
 • Raadslid Joris Fonteyn antwoordt dat dat dan ook als consequentie heeft dat - als het AGB de uitbating gaat doen van de sportinfrastructuur - het AGB gaat factureren aan de sportclubs en dat de sportclubs dan btw moeten gaan betalen.
 • Schepen Tom Philips bevestigt dat, maar stelt dat sportclubs nu ook al btw betalen of niet, we zijn als gemeente ook btw-plichtig. De btw zal nu niet expliciet op de factuur staan. Het gaat misschien beter zijn voor de sportclubs ook. Hij heeft zelf ook de boekhouding van een kleine sportclub in vzw gedaan, daar moet je ook de btw-boekhouding bij doen. Nu krijgen zij van de gemeente een afrekening met een fiks bedrag waarop geen btw vermeld staat, in de toekomst gaan zij een echte factuur krijgen waarop een bepaald percentage btw op vermeld staat, dus gaan zij dat ook beter kunnen recupereren. We zien dat dus zeker als een win-win voor beide partijen. Het is wel de bedoeling, eenmaal er duidelijkheid is over tarifiëring, kostenstructuur, beheer e.d., dat we dat afstemmen met het subsidiereglement zodanig dat dat een win-win is voor beide partijen.
 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt hoe ver het staat met de verwerving van de gronden voor de sporthal.
 • Schepen Tom Philips antwoordt dat de deurwaarder binnenkort zijn werk zal doen waardoor de gronden ten laatste in november in onze eigendom zullen zijn, dit zit dus op schema.