BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 27 augustus 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Griet Verhenneman en Iris De Smet

 

Raadslid Jenne Van Cortenberg verlaat de vergadering vanaf punt 2.

Raadslid Jenne Van Cortenberg vervoegt de vergadering vanaf punt 3.

 


Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 25 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 25 juni 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

INTERGEMEENTELIJK WOONPROJECT. OPHEFFING INTERLOKALE VERENIGING EN GOEDKEURING SUBSIDIEAANVRAAG LOKAAL WOONBELEID.

 

Voorgeschiedenis

 • Principiële goedkeuring op 8 april 2019 door het college van burgemeester en schepenen van de intergemeentelijke cluster Bertem en Huldenberg die zal samenwerken inzake wonen voor de periode 2020-2025.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem maakt sinds 1 april 2008 deel uit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ wiens werking een geïntegreerd woonbeleid omvat in de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boutersem, Haacht, Oud-Heverlee en Rotselaar. De voorbije jaren ontving IGS Wonen tussen Dijle en Velp subsidies voor het lokaal woonbeleid van zowel Wonen-Vlaanderen als de provincie Vlaams-Brabant.
 • Gezien de huidige subsidieperiode eindigt op 31 december 2019, heeft IGO een nieuwe subsidieaanvraag opgemaakt. De vereniging zal worden opgeheven en vereffend worden volgens de bepalingen van de statuten van de interlokale vereniging na afrekening van de in het laatste projectjaar gemaakte kosten.
 • Alle intergemeentelijke samenwerkingsprojecten die tot eind 2019 gesubsidieerd worden, kunnen een doorstart maken op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018.
 • De Vlaamse regering wil de gemeenten met een Vlaamse subsidie ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken. Dit met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:
  • De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.
  • De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
  • De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.
 • Het activiteitenpakket van het project bevat minstens de verplichte activiteiten vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. De verplichte activiteiten moeten in elke deelnemende gemeente van het werkingsgebied uitgevoerd worden.
 • De deelnemende gemeenten kunnen desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren en daar een aanvullende subsidie voor bekomen.
 • De gemeenten moeten bij de uitvoering van het project voor elk van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid bijzondere aandacht besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen/alleenstaanden en aan transversale/bovenlokale thema’s die raakpunten hebben met wonen.
 • Een stuurgroep begeleidt en ondersteunt het project. In de stuurgroep wordt elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd door een gemeenteraadslid of een lid van het college van burgemeester en schepenen.
 • IGO div voldoet als dienstverlenende vereniging aan de bepalingen vermeld in deel 3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. IGO div kan bijgevolg optreden als initiatiefnemer voor het project.

 

Juridische gronden

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 • Decreet houdende de Vlaamse wooncode van 15 juli 1997.
 • Besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025 van 16 november 2018.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

 

€ 38 755,82

 

Het voorliggende definitieve subsidiedossier bevat volgende financiële middelen en personeelsinzet:

VTE geheel woonproject

1,79 VTE

VTE per functie

Globale coördinatie: 0,13 VTE

Projectcoördinatie: 0,75 VTE

Medewerkers project: 0,91 VTE

VTE ingezet in gemeente Bertem

1,00 VTE

VTE basispakket

0,69 VTE

VTE aanvullende activiteiten

0,31 VTE

 

 

Subsidies basispakket (Vlaanderen + Provincie*) voor gemeente Bertem

€ 36 080

Subsidies aanvullende activiteiten (Vlaanderen) voor gemeente Bertem

10 800

Restkost gemeente Bertem

Restkost basispakket: 23 511

Correctie restkost basispakket*: 3615,92

Restkost aanvullende activiteiten: 11 628,90

 

TOTALE RESTKOST GEMEENTE: 38 755,82

 

* Er is een bijkomende bijdrage van 50% vanuit de Provincie voor het basispakket. In het vorige subsidiedossier bedroeg dit 65%. Gemeenten die deze correctie van deze restkost niet wensen te betalen, kunnen hiervoor opteren. Er zal dan echter in de personeelsbezetting moeten gesnoeid worden, wat de realisatie van de doelstellingen (en dus de subsidies van Vlaanderen) onder druk kan zetten.

 

IGO communiceert na goedkeuring van haar begroting een eventuele kostenverhoging voor het volgend kalenderjaar. Deze bedraagt maximaal 4% van de basisprijs en wordt gecumuleerd met eventuele eerdere kostenverhogingen.

IGO gaat met alle gemeenten die in een woonproject stappen, een ‘nulafspraak’ aan. Gelden die niet opgebruikt werden in een kalenderjaar, worden teruggestort aan de gemeente.

 

 

Bijlagen

 • Subsidiedossier

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat IGO div optreedt als initiatiefnemer voor het intergemeentelijk woonproject en voor het indienen van een subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad verklaart zich inhoudelijk en financieel akkoord met de voorgelegde subsidieaanvraag. De gemeente is bereid om de extra kost die het 50% scenario van de subsidie door de Provincie Vlaams-Brabant met zich meebrengt, te dragen. Het akkoord met de subsidieaanvraag impliceert een akkoord met de inhoud van het BVR Lokaal Woonbeleid van 16 november 2018 en een engagement tot het naleven en uitvoeren van de bepalingen ervan.

 

Artikel 3:

IGO div wordt aangeduid als projectuitvoerder en coördinator.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad draagt schepen Marc Morris en de gemeentelijke omgevingsambtenaar voor als effectieve leden van de stuurgroep en schepen Tom Philips en het afdelingshoofd grondgebiedzaken voor als plaatsvervangende leden van de stuurgroep.

 

Artikel 5:

De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van de intergemeentelijke vereniging Wonen tussen Dijle en Velp in de eerste jaarhelft van 2020. De ontbinding is een feit van zodra de volledige afrekening voor het werkingsjaar 2019 werd afgerond.

 

Artikel 6:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitwerking van dit dossier.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE MINNELIJKE ONTEIGENING NEERIJSE STEENWEG INNAME 4.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2008 waarbij het rooilijn- en onteigeningsplan voor buurtweg nr. 1 'Neerijse steenweg' definitief werd aanvaard en het Aankoopcomité van Vlaams-Brabant (kantoor Mechelen) opdracht werd gegeven om het onteigeningsplan te verwezenlijken. Dit houdt in: het schatten van de onteigenings- en pachtuittredingsvergoedingen, het voeren van de onderhandelingen met de eigenaars en de gebruikers als ook het opmaken en verlijden van de aktes.
 • Gunstig advies van de deputatie van Vlaams-Brabant van 16 april 2009.
 • Ministerieel besluit van 21 april 2010 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het rooilijn- en onteigeningsplan voor buurtweg nr. 1 'Neerijse steenweg'.
 • Het ministerieel onteigeningsbesluit werd samen met het dossier ter inzage gelegd van de bevolking van 1 juli 2010 tot en met 15 juli 2010.

 

Feiten en context

 • De afdeling Vastgoedtransacties verzorgt in opdracht van andere openbare besturen de verwerving of de vervreemding van onroerende goederen. Sinds januari 2015 verloopt deze procedure volledig op Vlaams niveau. Op 1 januari 2015 werden de taken van het federale Aankoopcomité overgedragen naar de Vlaamse overheid, met name de afdeling Vastgoedtransacties binnen de Vlaamse Belastingdienst.
 • Afdeling Vastgoedtransacties heeft op 27 juni 2019 de akte van minnelijke onteigening verleden voor volgend perceel:
  • Inneming 4, 1a 9ca groot, eigendom van mevr. Loockx Julia, mevr. Loockx Elza Francine Ghislain en mevr. Loockx Nicole Jeanne Germaine Henriette, gekadastreerd onder afdeling 3, sectie E, nummer 113A2 (deel) met individueel nummer 332D.
 • Afdeling Vastgoedtransacties heeft met de eigenaar een akkoord kunnen bereiken over de minnelijke onteigening. Er wordt een vergoeding betaald van 480 euro.

 

Juridische gronden

 • Artikel 2.9.6.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
  Er wordt een vrijstelling van het verkooprecht verleend voor:
  1° de overdrachten in der minne van onroerende goederen ten algemenen nutte, aan (...) de gemeenten (...) en aan alle andere tot onteigening gerechtigde organen of personen.
  De gemeente verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut, met name de onteigening voor het aanleggen van een fietspad.
 • Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex
  De Vlaamse Belastingdienst kan onroerende goederen verwerven en vervreemden voor rekening van de Vlaamse gemeenten. De Vlaamse commissarissen zijn o.m. bevoegd tot het verlijden van de authentieke administratieve akten als het goed in het overheidspatrimonium moet worden opgenomen. Bij het uitoefenen van hun bevoegdheden voeren de Vlaamse commissarissen alle taken uit die voor de verrichtingen nodig zijn volgens de onderrichtingen van de entiteit of de instelling die op hun diensten een beroep doet.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex
  Dit besluit regelt o.m. de machtiging aan de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen, om de Vlaamse commissarissen aan te wijzen en om de de werkwijze van het decreet van 19 december 2014 te regelen.
 • Ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen, vermeld in het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex
 • Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017
 • Artikel 41, tweede lid, 11° van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad is bevoegd voor alle onderwerpen van gemeentelijk belang.
  De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen.

 

Argumentatie

Het betreffende stukje grond maakte feitelijk reeds onderdeel uit van het openbaar domein. Door deze minnelijke schikking wordt het perceel wettelijk openbaar domein.

 

De akte moet binnen het jaar vanaf de ondertekening ervan (27 juni 2019) worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De betaling moet gebeuren binnen de drie maanden na ondertekening.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/002/003/001/002

0200/22000007

€ 151 000

€ 127 934

€ 480

 

 

Bijlagen

 • Akte Loockx
 • plan inneming 4
 • tabel grondinneming

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de akte van minnelijke onteigening van 27 juni 2019 goed van inneming 4 (1a9ca groot, gekadastreerd onder afdeling 3, sectie E, nummer 113A2 (deel) met individueel nummer 332D) op het rooilijn- en onteigeningsplan.

 

Artikel 2:

De bijgevoegde akte, opgesteld door afdeling Vastgoedtransacties, waarin expliciet verklaard wordt dat de verkrijging voor openbaar nut wordt gedaan, tegen een overeengekomen bedrag van 480 euro, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3:

Het bovenvermelde kadastraal perceel wordt opgenomen in het openbaar domein van de gemeente Bertem.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

TERVUURSESTEENWEG MODULE 10. OPNAME PRIVATE GRONDEN IN HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsbesluit van 29 april 1997 tot het afsluiten van een mobiliteitsconvenant tussen de gemeente, de administratie Wegen en Verkeer en De Lijn.
 • Gemeenteraadsbesluit van 26 september 2000 waarbij de module 10 'subsidiëring van herinrichting van schoolomgevingen' en de projectakte 'infrastructuur en/of openbaar vervoer' van het mobiliteitsconvenant werd goedgekeurd.
 • Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2003 over de voorlopige aanvaarding van het rooilijn- en onteigeningsplan Tervuursesteenweg module 10.
 • Gemeenteraadsbesluit van 25 november 2003 over de definitieve aanvaarding van het rooilijn- en onteigeningsplan Tervuursesteenweg module 10.
 • Collegebesluit van 5 november 2004 over de aanstelling van het Comité tot Aankoop Mechelen om grondinnames overeenkomstig het onteigeningsplan te verwezenlijken.
 • Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 2 maart 2010 goedkeuring aan de gunning van de opdracht 'Verbeteringswerken aan A.E. Verbiststraat, Fr. Dottermansstraat, Gemeenteplein, Oude Tervuursebaan (deel) en Tervuursesteenweg (deel)' aan Wegebo N.V., Nestor Martinstraat 315 te 1082 Brussel tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 3 381 386,41 euro excl. btw of 3 753 238,77 euro incl. btw.
 • Collegebesluit van 14 april 2014 over de goedkeuring van de voorlopige oplevering.
 • Collegebesluit van 28 september 2015 over de goedkeuring van de definitieve oplevering.
 • Collegebesluit van 22 juli 2019 waarbij volmacht wordt gegeven aan Afdeling Vastgoedtransacties om in opdracht van de gemeente de akten te verlijden voor de overdracht van percelen van de gemeente Bertem naar AWV.

 

Feiten en context

 • De gemeente heeft bij de aanleg van het project Tervuursesteenweg 'module 10' de gronden waarvan zij eigendom was, kosteloos ter beschikking gesteld aan het Agentschap Wegen en Verkeer voor de  aanleg van het voetpad (volgens de projectbijakte aan het mobiliteitsconvenant, goedgekeurd op 26 september 2000).
 • De te onteigenen innemingen van particulieren, bepaald in het rooilijn- en onteigeningsplan Tervuursesteenweg met nr. 16DB G 000187 00, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 20 juni 2005, heeft de gemeente aangekocht via akte. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft deze vergoedingen integraal terugbetaald aan de gemeente.
 • De overdracht van de gronden binnen het rooilijnplan, die momenteel nog behoren tot het privaat domein van de gemeente, dient nog te gebeuren.
 • De gronden waarvan het achterliggende perceel niet tot de gemeente behoort, worden via akte van gemeente Bertem naar het Agentschap Wegen en Verkeer overgedragen. Hiervoor wordt volmacht gegeven aan Afdeling Vastgoedtransacties om in opdracht van de gemeente de akten te verlijden voor overdracht van percelen van de gemeente Bertem naar AWV.
 • De gronden, inneming 22, 23A, 23B en 24 volgens het rooilijn- en onteigeningsplan Tervuursesteenweg met nr. 16DB G 000187 00, waarvan de achterliggende percelen wel tot de gemeente behoren, worden opgenomen in het openbaar domein van de gemeente.
 • De opname van een goed in het openbaar domein gebeurt door middel van een zogenaamde 'affectatie'. Hiervoor is een uitdrukkelijke of impliciete beslissing van de gemeenteraad nodig waarbij het goed bestemd wordt tot het gebruik van allen, zonder onderscheid naar de persoon. Een aantal percelen die tot het privaat domein van de gemeente behoren, gaan op die manier over naar het openbaar domein zonder dat er een eigendomsoverdracht moet plaatsvinden.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang.

De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen.

 

Argumentatie

De innemingen van het rooilijn- en onteigeningsplan Tervuursesteenweg met nr. 16DB G 000187 00 behoren momenteel tot het privaat domein van de gemeente. AWV heeft de bedragen voor de onteigeningen terugbetaald aan de gemeente.

De innames waarvan de achterliggende percelen niet van de gemeente Bertem zijn, worden kosteloos overgedragen van de gemeente Bertem naar AWV. Hiervoor werd volmacht gegeven aan Afdeling Vastgoedtransacties om de akten op te maken en te verlijden.

De overige innames, waarvan de achterliggende percelen (gemeentehuis en sociaal huis) wél van de gemeente Bertem zijn, worden via dit besluit opgenomen in het openbaar domein van de gemeente Bertem.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De innames 22, 23A, 23B en 24A, volgens het goedgekeurde rooilijnplan- en onteigeningsplan met nr. 16DB G 000187 00, worden opgenomen in het openbaar domein.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

HERAANLEG KRUISPUNT BOSSTRAAT - VUIKELAAN. GOEDKEURING RAMING, LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN AAN TE SCHRIJVEN FIRMA'S.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 2 januari 2019 over de opdracht aan Interleuven voor de opmaak van een technisch ontwerp met raming en bestek voor het heraanleggen van het kruispunt Bosstraat - Vuikelaan te Bertem.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “Heraanleg kruispunt Bosstraat - Vuikelaan” werd een bestek met nr. 318.213 opgesteld door Interleuven.
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 54 145,80 euro excl. btw of 65 516,42 euro incl. 21% btw.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
 • Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 26 september 2019 om 10 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van euro 144 000 niet).
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

 

Argumentatie

Na herhaaldelijke meldingen van zowel geluids- als trillingsoverlast en na vaststelling van materiële schade aan de omliggende woningen ten gevolge van de slechte staat van het verhoogd kruispunt, wordt beslist om het kruispunt Bosstraat - Vuikelaan heraan te leggen. De verhoogde inrichting in betonstraatstenen wordt weggehaald en wordt vervangen door een kruispunt in rood beton, met tevens een rijbaanversmalling naar 540 cm.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/002/005/002/003

0200/22400500

€ 305 011,24

€ 220 199,97

€ 65 516,42

 

 

Bijlagen

 • Aanbestedingsdossier Heraanleg kruispunt Bosstraat - Vuikelaan

 

Besluit

 

17 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven, Tom Philips, Yvette Laes, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Roland Gustin, Jimmy Geyns en Albert Mees

1 stem tegen: Joris Fonteyn

1 onthouding: Peter Persyn

 

Motivatie stem tegen Joris Fonteyn: Raadslid Joris Fonteyn vindt de rijbaanversmalling een essentieel punt als maatregel om de snelheid te temperen, maar op de ontwerpplannen staat die versmalling niet op.

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. 318.213 en de raming voor de opdracht “Heraanleg kruispunt Bosstraat - Vuikelaan”, opgesteld door Interleuven, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 54 145,80 euro excl. btw of 65 516,42 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

 • V & V - Infra bvba, Industriepark 20, Industriezone Webbekom 1048 te 3290 Diest;
 • Vanhoeyveld B En M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek;
 • Wegebo N.V., Nestor Martinstraat 315 te 1082 Brussel;
 • Liema, Staatsbaan 131 te 3460 Bekkevoort;
 • Hegrola, Industrieweg 84 te 2260 Heultje-Westerlo;
 • DSV nv, Terheidelaan 69 te 3200 Aarschot.

 

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 september 2019 om 10 uur.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 0200/22400500.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. NIEUWE SAMENSTELLING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG.

 

Feiten en context

 • Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad. Het LOK brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van het Lokaal Loket Kinderopvang.
 • Het lokaal bestuur is verplicht een Lokaal Overleg Kinderopvang op te starten en te organiseren.
 • Het Lokaal Overleg Kinderopvang werd voor het eerst opgericht en erkend als adviesorgaan door de gemeenteraad op 18 december 2007.
 • Het huidige overleg beschikt over statuten. Deze worden na oprichting van het nieuwe overleg aangepast en opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

 • Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang
  Het lokaal bestuur richt een Lokaal Overleg Kinderopvang op dat advies geeft over materies die relevant zijn voor kinderopvang, en dat samengesteld is uit minstens een vertegenwoordiging van: 1° de lokale actoren; 2° de gebruikers; 3° het lokaal bestuur.
  Gemeenteraadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen en leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De bevoegdheid tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 304, §3 van het decreet lokaal bestuur
  Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
  Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren.

 

Argumentatie

De gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren moeten na de algemene vernieuwing van de gemeenteraad opnieuw worden samengesteld.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad van Bertem stelt het Lokaal Overleg Kinderopvang opnieuw samen.

 

Artikel 2:

Het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt als volgt samengesteld:

         5 vertegenwoordigers van de lokale actoren:

º         bv. organisatoren van kinderopvang, scholen die opvang aanbieden, jeugdwerkinitiatieven, sport- en vrijetijdsinitiatieven (bv. Mozaiek Bertem), kinderoppas verzorgd door de Gezinsbond, opvang voor zieke kinderen door mutualiteiten en andere organisaties…

         5 vertegenwoordigers van de gebruikers:

º         bv. al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang of een behoefte heeft aan kinderopvang, vertegenwoordigers van organisaties die representatief zijn voor gebruikers inzake kinderopvang, leden van organisaties die representatief zijn voor de gebruikers zoals de lokale afdeling van de Gezinsbond, ouderverenigingen van de scholen, verenigingen van ouders met kinderen met specifiek zorgbehoeften…

         2 vertegenwoordigers van het lokaal bestuur:

º         1 gemeentelijke ambtenaar van afdeling mens (zonder stemrecht)

º         schepen bevoegd voor kinderopvang (zonder stemrecht)

         1 vertegenwoordiger van het Agentschap Opgroeien

         1 externe deskundige inzake kinderopvang

º         bv. Huis van het Kind, IGO...

 

Artikel 3:

Kandidaturen voor het Lokaal Overleg Kinderopvang worden opgevraagd via Info Bertem, de gemeentelijke website en de gemeentelijke nieuwsbrief. Voor de vertegenwoordigers namens een organisatie worden de voordrachten per brief opgevraagd.

 

Artikel 4:

Indien er meer kandidaten zijn dan aangegeven in artikel 2, beslist het college op basis van:

1) betrokkenheid, ervaring en expertise

2) evenwichtige verdeling van de leeftijden en geslachten

3) lottrekking.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS VRIJETIJDSREGIO.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 25 juni 2019 over de oprichting van projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek.

 

Juridische gronden

 • Artikel 34 van het decreet lokaal bestuur
  Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.
 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 404 van het decreet lokaal bestuur
  De projectvereniging beschikt uitsluitend over een raad van bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.
  De deelnemers benoemen de leden van de raad van bestuur rechtstreeks. Elke deelnemer heeft slechts één afgevaardigde in de raad van bestuur, naast de afgevaardigde met raadgevende stem. Iedere gemeente wijst een afgevaardigde aan die deelneemt aan de vergaderingen van de raad van bestuur als lid met raadgevende stem. Die afgevaardigden zijn altijd raadsleden in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
  Voor de gemeenten kunnen uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen het mandaat als lid van de raad van bestuur vervullen.

 

Argumentatie

De gemeenteraad moet voor de raad van bestuur twee effectieve vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers aanduiden uit de leden van de gemeenteraad. Hij/Zij wordt aangeduid voor de periode van de legislatuur.

 

Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende afgevaardigden voor als stemgerechtigd lid:

 • Effectief lid: Greet Goossens, schepen
 • Plaatsvervangend lid: Tom Philips, schepen

 

Karin Baudemprez, raadslid, heeft zich op 20 augustus 2019 per e-mail kandidaat gesteld als lid met raadgevende stem.

 

Besluit

 

Voordracht Tom Philips

Na geheime stemming:

19 stemmen voor

 

Voordracht Greet Goossens

Na geheime stemming:

19 stemmen voor

 

Voordracht Karin Baudemprez

Na geheime stemming:

18 stemmen voor

1 stem tegen

 

Artikel 1:

Greet Goossens, schepen, wordt namens de gemeente Bertem aangeduid als effectieve afgevaardigde in de raad van bestuur van de projectvereniging “Vrijetijdsregio Druivenstreek”.

 

Artikel 2:

Tom Philips, schepen, wordt namens de gemeente Bertem aangeduid als plaatsvervangende afgevaardigde in de raad van bestuur van de projectvereniging “Vrijetijdsregio Druivenstreek”.

 

Artikel 3:

Karin Baudemprez, raadslid, wordt namens de gemeente Bertem aangeduid als effectieve afgevaardigde met raadgevende stem in de raad van bestuur van de projectvereniging “Vrijetijdsregio Druivenstreek”.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

EERSTELIJNSZONE LEUVEN-ZUID. AFVAARDIGING ZORGRAAD.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 april 2018 over de engagementsverklaring voor de eerstelijnszones

         Collegebesluit van 12 maart 2018 over de standpuntbepaling over de vorming van de eerstelijnszones

         E-mail van SEL GOAL vzw van 18 april 2019 over de oprichting van de zorgraad

 

Feiten en context

         De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar.

         De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is een afgebakende zone van minimum 75 000 inwoners waarin de welzijns-en gezondheidssector gestimuleerd worden om meer samen te werken. Bertem behoort tot de eerstelijnszone Leuven-Zuid. Eerstelijnszone Leuven Zuid wordt gevormd door Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee, Bierbeek en Lubbeek.

         Tijdens de opstartfase stuurde het veranderteam (kernteam) de eerstelijnszone aan. Zij werkten onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te bestaan van zodra de zorgraad geïnstalleerd is. Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 wordt een (voorlopige) zorgraad samengesteld conform de richtlijnen. De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de ELZ. Tot eind juni 2020 krijgt elke eerstelijnszone een financiële ondersteuning van € 12 000. Op 1 juli 2020 staat de definitieve erkenning van de zorgraad gepland en zal de subsidie afhangen van verschillende indicatoren.

         De initiatiefnemers voor de oprichting van een zorgraad moeten prioritair werken aan volgende doelstellingen:

º         1° De organisatie binnen hun eerstelijnszone van de afstemming tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers.

º         2° Het stimuleren van de interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones

º         3° Het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen.

º         4° Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal voor wat betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen.

º         5° Het aanleveren van gegevens aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de Sociale Kaart.”

         De zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters:

º         Cluster lokale besturen (maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van het Kind

º         Cluster welzijn (maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen welzijnswerk;

º         Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren.

º         Verenigingen personen met zorg-en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels)

º         Anderen (bv. personen met een handicap, ziekenhuis, ...): maximum 4.

         De lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het lokaal sociaal beleid. Zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een mandataris kan zetelen in de zorgraad.

         Voor de cluster lokale besturen zijn er reeds voldoende kandidaturen voor het aantal beschikbare zetels.

 

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         Het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden

         Het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

         Het besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

 

Argumentatie

Momenteel worden er "voorlopige" zorgraden opgesteld die beperkt zijn in duur.

 

De lokale besturen worden uitgenodigd om de 'regierol' op te nemen in de eerstelijnszorg, maar er zijn momenteel nog geen instrumenten voorhanden waarmee lokale besturen de betrokkenheid of richting van de actoren in de eerste lijn kunnen beïnvloeden. Hoogstens kunnen zij overleg en afstemming zoeken met de lokale actoren om gezamenlijk de invulling van de beleidsdoelstellingen te realiseren.

 

Volgende zaken zijn nog onvoldoende duidelijk:

         de gevraagde tijdsbesteding: vermoedelijk minimaal 1 keer per maand

         de zorgraad bestaat uit een grote groep vertegenwoordigers (maximum 24 mandaten); wat zou de impact van ons lokaal bestuur kunnen zijn op deze grote en diverse groep?

         de concrete taken van de zorgraad blijven zeer vaag geformuleerd

         de eventuele vergoeding (maximum 75 euro).

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad beslist om momenteel geen afgevaardigde voor de cluster lokale besturen voor te dragen voor de voorlopige Zorgraad Eerstelijnszone Leuven Zuid.

 

Artikel 2:

De raad zal bij de definitieve installatie van de zorgraden de vraag tot afvaardiging opnieuw in overweging nemen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 31 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
  Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.
 • Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke beleidsaangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Om het college van burgemeester en schepenen in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk acht kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op deze mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.
 • Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Mondelinge vragen

 

 • Raadslid Karin Baudemprez heeft gelezen in de krant dat Bertem gaat samenwerken met Cattitude. Ze vraagt hoe de selectie gebeurd is en welke criteria daarvoor gebruikt zijn.
 • Burgemeester Joël Vander Elst licht toe dat het college op 12 juni die beslissing genomen heeft. Met een klein beetje vertraging omdat we een raamcontract hadden dat liep tot einde 2018. In het verleden schreven we de dierenartsen op ons grondgebied en één van buiten de gemeente aan. De enige geïnteresseerde was altijd een dierenarts van buiten de gemeente. Dat bracht ook wel wat werklast met zich mee; onze mensen moesten de kooien gaan plaatsen en gaan halen, moesten die dan naar Duisburg – in dit geval – brengen en moesten dan de dieren in Duisberg gaan terughalen om ze dan terug te plaatsen. Ondertussen is er een vzw opgericht in onze gemeente, de vzw Cattitude. Die mensen waren zich al eens komen voorstellen bij de burgemeester. Hun prijzen zijn marktconform en zelfs op bepaalde punten iets goedkoper dan de dierenarts die het in het verleden heeft toegepast. Het zorgt ook voor een enorme ontlasting van ons personeel. We hebben ons ook bevraagd bij andere gemeenten, want Cattitude werkte al met verschillende gemeenten in de buurt. De meeste hadden dit nog niet geëvalueerd omdat ze maar een paar maanden bezig waren, maar de meesten hebben ons wel gezegd dat zij tot dan toe geen enkele opmerking of negatieve ervaring hadden met Cattitude. Bijkomend voordeel van met Cattitude samen te werken, is ten eerste dat zij alles zelf doen en ten tweede dat zij ook een thuis zoeken voor de kittens. Zij hebben heel wat vragen van mensen die graag een kat willen bijhouden. Dat is dus een bijkomend voordeel want heel veel mensen zijn dikwijls nogal wat ontgoocheld; ze bellen omdat er kittens in of achter hun tuin zitten en waar ze wel wat last van hebben. Men komt ze dan ophalen met een kooi maar men zet die kittens dan terug op de plaats waar men ze komen halen is. Dan zijn de mensen daar dikwijls ontgoocheld want ze denken: “Als ik bel, dan komen ze die halen en dan zijn we daar van af”, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Het voordeel hier is natuurlijk dat ze niet overàl moeten teruggezet worden omdat op zeer regelmatige tijdstippen Cattitude er toch voor zorgt dat die katjes een nieuwe thuis krijgen. Dus dat is de reden geweest waarom we dit gedaan hebben. We zagen ook niet in waarom we anderen nog zouden moeten aanschrijven als we zelf een vereniging, die gebaseerd is op vrijwilligers, in onze eigen gemeente hebben.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn komt terug op de wegenisaanleg rond de basisschool De Waaier. Hij heeft nu gezien dat de logo’s van de fietsstraten zijn geschilderd op het wegdek. Hij is blij dat dit eindelijk gebeurd is. Maar hij heeft ook gezien dat er nog meer wijzigingen zijn aangebracht, o.a. een inperking van het aantal parkeerplaatsen en een bijkomende kiss-and-ride zone. Volgens het raadslid is dat nog niet ter stemming voorgelegd in de gemeenteraad. Het laatste reglement over de verkeerssituatie daar is van 2017. Er zijn nu al een aantal wijzigingen aangebracht die hem in principe wel goed lijken maar die zijn blijkbaar nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat hij op 20 augustus een mailtje heeft gekregen van de administratie, dat bepaalde dingen niet op de correcte manier zijn uitgevoerd rond De Waaier en dat bepaalde zaken moeten herdaan worden. Maar hij kan niet precies uit het hoofd antwoorden op de concrete vraag of dat al of niet beslist is. Dat is precies de reden waarom het raadslid best 5 dagen vooraf de vraag stelt; dan kan het college zich daarop voorbereiden en kan men een deftig antwoord geven. De schepen stelt dat hij nu, volgens het reglement, had moeten zeggen dat hij daar de volgende keer zal op antwoorden. En dat zal ook gebeuren. We gaan de vraag noteren en ze rustig bekijken. Maar er zijn inderdaad al een aantal symbolen getekend. Er komen trouwens, aan de drie scholen, kleurige straatmarkeringen van het Octopus plan, zoals aan de scholen in Leuven. Die symbolen zijn besteld en zullen aan de drie scholen worden aangebracht. Dat is door het college beslist.
 • Raadslid Joris Fonteyn reageert dat de uitgevoerde schilderwerken er 5 dagen geleden nog niet stonden, dus het was moeilijk om dan op tijd de vraag in te dienen. Hij heeft het gisteren nog maar pas gezien, hij passeert er ook niet elke dag, maar hij denkt dat er ook een aantal dingen verkeerd zijn uitgevoerd; het stuk van de Paardenstraat vanaf het kapelletje (kruispunt met de Egenhovenstraat) naar boven, naar de brug over de E40, daar moet de fietser volgens het raadslid réchts van de baan rijden. Het is ook een fietsstraat, dus in principe moet die daar over de ganse breedte van de rijbaan kunnen rijden, maar nu hebben ze daar een ‘fietsertje’ geschilderd lìnks van de rijbaan. Dus als je daar nu naar boven zou fietsen, dan fiets je links. Het is wel een straat voor fietsverkeer in 2 richtingen, dus als de anderen langs hun juiste kant rechts komen, dan gaan zich conflicten voordoen.
 • Burgemeester Joël Vander Elst stelt dat het college dit al wist, want schepen Morris heeft juist gezegd wat het raadslid zonet zegt. Dat is wat men het college gemeld heeft en we zullen daar dan ook iets mee doen. De mensen die dat zijn komen schilderen, hebben dat op de verkeerde manier gedaan en zij hebben dat achteraf ook moeten vaststellen en toegeven. Dat zal herdaan worden nog voor het begin van het schooljaar, heeft men het college beloofd.
 • Schepen Marc Morris vult verder aan: het mailberichtje is van 20 augustus, dat betekent dat het toen al uitgevoerd was. De dienst heeft het college verwittigd dat er een paar dingen niet correct zijn uitgevoerd. Wat niet correct wordt uitgevoerd, moet herdaan worden.
 • Raadslid Joris Fonteyn stelt dat de kern van de zaak is dat dat stuk een fietsstraat is. Als je dan ‘fietsertjes’ op de weg gaat schilderen, of die nu in de juiste richting staan of in de verkeerde richting: dat gaat in tegen het principe van een fietsstraat waar de fietser de ganse breedte van de weg mag gebruiken. Dus moeten die fietsertjes daar zelfs helemaal niét staan omdat het een fietsstraat is.
 • De voorzitter van de raad sluit het debat af door te stellen dat men op 1 september best gaat kijken; als het dan nog niet in orde is, dient men best een schriftelijke mondelinge vraag in.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019