NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 29 januari 2019

Van 20.05 uur tot 22.05 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Maria Andries, Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Peter Persyn en Pieter Sempels

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Jenne Van Cortenberg

 


Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zittingen van 18 december 2018 en 2 januari 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zittingen van 18 december 2018 en 2 januari 2019 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER ALGEMENE VERGADERING ECOWERF.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van EcoWerf van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf van 20 maart 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.
 • Brief van EcoWerf van 9 januari 2019 ter aanvulling van de uitnodiging met een extra agendapunt (5. Benoeming van de leden van het algemeen comité) en de bijbehorende bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.
 • Op 20 maart 2019 wordt een bijzondere algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:
  1. Aanstelling bureau van de bijzondere algemene vergadering
  2. Goedkeuring verslag van de buitengewone en bijzondere algemene vergadering van 21 november 2018
  3. Benoeming van de bestuurders van EcoWerf voor een periode van zes jaar
  4. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van zes jaar
  5. Benoeming van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger(s) voor het algemeen comité van EcoWerf.

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.
 • Artikel 34 van het decreet lokaal bestuur
  Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.
 • Statuten van EcoWerf, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018.

 

Argumentatie

De gemeenteraad moet voor de algemene vergaderingen van EcoWerf een gemeenteraadslid als vertegenwoordiger van de gemeente en een gemeenteraadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente aanduiden. Zij worden aangeduid voor de periode van de nieuwe legislatuur.

 

Besluit

 

Voordracht Roland Gustin

Na geheime stemming:

17 stemmen voor

3 stemmen tegen

 

Voordracht Jenne Van Cortenberg

Na geheime stemming:

19 stemmen voor

1 onthouding