NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 2 januari 2019

Van 20 uur tot 20.40 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens en Joery Verhoeven

Raadsleden:

Maria Andries, Yvette Laes, Tom Philips, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Peter Persyn en Pieter Sempels

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018. KENNISNAME GELDIGVERKLARING VAN DE VERKIEZINGEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
 • Brief van 10 december 2018, waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant meedeelt dat hij de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Bertem geldig heeft verklaard op 5 december 2018.

 

Feiten en context

 • De kiesverrichtingen zijn op regelmatige wijze verlopen.
 • Er zijn geen bezwaren ingediend.

 

Juridische gronden

 • Artikel 203 en 204 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
  Deze artikelen handelen over de bevoegdheid van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
 • Artikel 28 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges
  Dit artikel handelt over de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

 

Mededeling

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant van 5 december 2018 over de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Bertem.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

BURGEMEESTER. KENNISNAME BENOEMING EN EEDAFLEGGING BURGEMEESTER.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Akte van voordracht voor burgemeester, ondertekend door de verkozen gemeenteraadsleden van de lijsten GEMBELANGEN OPEN VLD en CD&V, ingediend op 14 november 2018 bij de gouverneur van Vlaams-Brabant.
 • Ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 20 december 2018 over de benoeming van Joël Vander Elst tot burgemeester van de gemeente Bertem.
 • Akte van eedaflegging van 21 december 2018.

 

Feiten en context

 • Joël Vander Elst heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in de handen van de gouverneur van Vlaams-Brabant op 21 december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging.
 • Joël Vander Elst heeft met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester opgenomen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 58 van het decreet lokaal bestuur
  De burgemeester wordt door de Vlaamse regering benoemd uit de verkozenen voor de gemeenteraad. Die verkozenen kunnen daarvoor kandidaten voordragen waarvoor een gedagtekende akte van voordracht wordt voorgelegd aan de provinciegouverneur. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ondertekend zijn door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen, alsook door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-burgemeester zijn verkozen.
 • Artikel 59 van het decreet lokaal bestuur
  De burgemeester wordt, behalve in enkele gevallen, benoemd voor een periode van zes jaar. Voor hij zijn mandaat aanvaardt, legt de burgemeester de volgende eed af in handen van de provinciegouverneur: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.". Behalve in geval van benoeming van de burgemeester buiten de raad, geldt die eedaflegging ook als eedaflegging als gemeenteraadslid.

 

Mededeling

De gemeenteraad neemt akte van de benoeming en eedaflegging van Joël Vander Elst tot burgemeester van Bertem met ingang van 1 januari 2019.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN. KENNISNAME AFSTAND VAN MANDAAT LEONARD VRANCKX.

 

Feiten en context

 • De volgende verkozenen hebben schriftelijk laten weten aan de uittredende voorzitter afstand te doen van hun mandaat:
  • Leonard Vranckx, verkozen op de lijst sp.a-GROEN, heeft op 27 november 2018 verklaard dat hij het mandaat van gemeenteraadslid niet zal opnemen.
 • Maria Andries komt als eerste opvolger op de lijst sp.a-GROEN in aanmerking om het mandaat op te nemen. Zij heeft op 3 december 2018 schriftelijk bevestigd het mandaat te willen opnemen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 8 van het decreet lokaal bestuur
  Een verkozen gemeenteraadslid dat voor zijn installatie afstand wil doen van zijn mandaat, brengt de voorzitter van de gemeenteraad daarvan schriftelijk op de hoogte. De afstand wordt definitief zodra de gemeenteraad daarvan heeft kennisgenomen.

 

Argumentatie

Uit het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau blijkt dat Maria Andries eerste opvolger voor de lijst sp.a-GROEN is. Zij wordt uitgenodigd om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen.

 

Mededeling

De raad neemt kennis van het afstand van mandaat van Leonard Vranckx. Maria Andries wordt als eerste opvolger van de lijst sp.a-GROEN uitgenodigd om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN VERKOZEN GEMEENTERAADSLEDEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Brief van 10 december 2018, waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant meedeelt dat hij de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Bertem geldig heeft verklaard op 5 december 2018.
 • Brief van de uittredende voorzitter van de gemeenteraad van 18 december 2018 aan alle verkozen gemeenteraadsleden.
 • Ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 20 december 2018 over de benoeming van Joël Vander Elst tot burgemeester van de gemeente Bertem.
 • Kennisname van het afstand van mandaat van Leonard Vranckx.

 

Feiten en context

 • Volgende verkozen gemeenteraadsleden en opvolger dienden hun geloofsbrieven in:
  • Voor lijst nr. 1 (sp.a-GROEN):
   • Griet Verhenneman
   • Wouter Fock
   • Pieter Sempels
   • Maria Andries
  • Voor lijst nr. 2 (N-VA):
   • Joris Fonteyn
   • Peter Persyn
   • Karin Baudemprez
  • Voor lijst nr. 3 (CD&V):
   • Marc Morris
   • Joery Verhoeven
   • Eddy Vranckx
   • Jan De Keyzer
   • Jenne Van Cortenberg
   • Iris De Smet
  • Voor lijst nr. 7 (GEMBELANGEN OPEN VLD):
   • Greet Goossens
   • Tom Philips
   • Albert Mees
   • Yvette Laes
   • Diane Vander Elst
   • Roland Gustin
   • Jimmy Geyns

 

Juridische gronden

 • Artikel 8 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
  Om gemeenteraadskiezer te zijn, moet men :
  1° Belg zijn;
  2° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
  3° in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
  4° zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, vermeld in Titel 3, hoofdstuk 4 van het decreet.
 • Artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
  Om tot gemeenteraadslid verkozen te kunnen worden en blijven, moet men kiezer zijn en moet men de kiesvoorwaarden, vermeld in artikel 8, behouden en mag men zich niet in een geval van schorsing of uitsluiting, als vermeld in artikel 15, §1 en §2 van het decreet, bevinden.
 • Artikel 6 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden.
 • Artikel 10 van het decreet lokaal bestuur
  Dit artikel omschrijft de diverse onverenigbaarheden met het mandaat van gemeenteraadslid.
 • Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 "De start van de lokale en provinciale bestuursperiode"

 

Argumentatie

De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die elke verkozene of opvolger, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij/zij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn/haar verkiezing geen bezwaren zijn. Elke kandidaat moet volgende stukken voorleggen:

 • een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
 • een recent uittreksel uit het strafregister
 • een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur.

 

Alle geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend en werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen.

 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt.

 

Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden door de gemeenteraad, blijkt dat alle verkozenen en de opvolger die werden uitgenodigd de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Niemand heeft verklaard zich in een van de gevallen van onverenigbaarheid te bevinden. Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.

 

De geloofsbrieven van Joël Vander Elst zijn reeds onderzocht en goedgekeurd in het kader van zijn benoeming als burgemeester.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De geloofsbrieven worden goedgekeurd van:

 

Voor lijst nr. 1 (sp.a-GROEN):

 • Griet Verhenneman
 • Wouter Fock
 • Pieter Sempels
 • Maria Andries

 

Voor lijst nr. 2 (N-VA):

 • Joris Fonteyn
 • Peter Persyn
 • Karin Baudemprez

 

Voor lijst nr. 3 (CD&V):

 • Marc Morris
 • Joery Verhoeven
 • Eddy Vranckx
 • Jan De Keyzer
 • Jenne Van Cortenberg
 • Iris De Smet

 

Voor lijst nr. 7 (GEMBELANGEN OPEN VLD):

 • Greet Goossens
 • Tom Philips
 • Albert Mees
 • Yvette Laes
 • Diane Vander Elst
 • Roland Gustin
 • Jimmy Geyns

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN. EEDAFLEGGING GEMEENTERAADSLEDEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Brief van 10 december 2018, waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant meedeelt dat hij de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Bertem geldig heeft verklaard op 5 december 2018.
 • Eedaflegging van Joël Vander Elst als burgemeester in handen van de provinciegouverneur op 21 december 2018.
 • Raadsbesluit van 2 januari 2019 over de goedkeuring van de geloofsbrieven van de te installeren gemeenteraadsleden.

 

Juridische gronden

 • Artikel 6, §3 - §5 van het decreet lokaal bestuur
  De verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven zijn goedgekeurd, leggen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.".
  De voorzitter van de installatievergadering legt, als hij herkozen is als gemeenteraadslid, de eed af in handen van de burgemeester.
  De verkozen gemeenteraadsleden die aanwezig zijn op de installatievergadering en die de eed niet afleggen, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat.
  De verkozen gemeenteraadsleden die niet aanwezig zijn op de installatievergadering en die, nadat ze daarvoor uitdrukkelijk zijn opgeroepen, zonder geldige reden afwezig zijn op de eerste daaropvolgende vergadering, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat.
 • Artikel 59 van het decreet lokaal bestuur
  Voor hij zijn mandaat aanvaardt, legt de burgemeester de volgende eed af in handen van de provinciegouverneur: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.". Behalve in geval van benoeming van de burgemeester buiten de raad, geldt die eedaflegging ook als eedaflegging als gemeenteraadslid.
 • Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 "De start van de lokale en provinciale bestuursperiode"

 

Argumentatie

Joël Vander Elst heeft op 21 december 2018 de eed als burgemeester afgelegd in handen van de gouverneur. Conform artikel 59 van het decreet lokaal bestuur geldt deze eedaflegging tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid.

 

Mededeling

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de burgemeester van:

 • Albert Mees, uittredend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de installatievergadering

 

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter van de gemeenteraad van:

 • Griet Verhenneman
 • Wouter Fock
 • Pieter Sempels
 • Maria Andries
 • Joris Fonteyn
 • Peter Persyn
 • Karin Baudemprez
 • Marc Morris
 • Joery Verhoeven
 • Eddy Vranckx
 • Jan De Keyzer
 • Jenne Van Cortenberg
 • Iris De Smet
 • Greet Goossens
 • Tom Philips
 • Albert Mees
 • Yvette Laes
 • Diane Vander Elst
 • Roland Gustin
 • Jimmy Geyns

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN. VASTSTELLING RANGORDE GEMEENTERAADSLEDEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Eedaflegging van de burgemeester op 21 december 2018.
 • Eedaflegging van de gemeenteraadsleden op 2 januari 2019.

 

Feiten en context

 • De rangorde wordt bepaald als volgt:
  • Anciënniteit als gemeenteraadslid (eventueel onderbroken)
  • In ondergeschikte orde (bij gelijke anciënniteit): het aantal naamstemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen
  • Bij gelijke anciënniteit en gelijk aantal naamstemmen: voorrang voor de kandidaat op de lijst die de meeste stemmen behaalde.
 • De mandaatperiodes als gemeenteraadslid en het aantal naamstemmen van de gemeenteraadsleden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn als volgt:
  Raadslid             Periodes GR-lid             Naamstemmen
  • Marc Morris03/01/1977-nu641
  • Albert Mees02/01/1989-nu521
  • Greet Goossens03/01/1995-nu552
  • Maria Andries1/01/2001-31/12/2006135

1/01/2007-31/12/2012

1/01/2013-8/09/2014

 • Yvette Laes02/01/2007-nu315
 • Joël Vander Elst02/01/2013-nu1361
 • Joery Verhoeven02/01/2013-nu639
 • Tom Philips02/01/2013-nu566
 • Jan De Keyzer02/01/2013-nu368
 • Joris Fonteyn02/01/2013-nu356
 • Karin Baudemprez02/01/2013-nu210
 • Griet Verhenneman02/01/2013-16/12/2013279
  30/03/2014-25/01/2016
  2/07/2016-nu
 • Wouter Fock30/09/2014-nu190
 • Diane Vander Elst   28/06/2016-nu308
 • Eddy Vranckx27/10/1998-31/12/2000405
  2/01/2013-14-01-2013
 • Jenne Van Cortenberg--326
 • Iris De Smet--314
 • Roland Gustin--303
 • Jimmy Geyns--300
 • Peter Persyn--247
 • Pieter Sempels--152

 

Juridische gronden

 • Artikel 6, §7 van het decreet lokaal bestuur
  De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgesteld. Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De rangorde van gemeenteraadsleden wordt als volgt vastgesteld:

1.     Marc Morris

2.     Albert Mees

3.     Greet Goossens

4.     Maria Andries

5.     Yvette Laes

6.     Joël Vander Elst

7.     Joery Verhoeven

8.     Tom Philips

9.     Jan De Keyzer

10.Joris Fonteyn

11.Karin Baudemprez

12.Griet Verhenneman

13.Wouter Fock

14.Diane Vander Elst

15.Eddy Vranckx

16.Jenne Van Cortenberg

17.Iris De Smet

18.Roland Gustin

19.Jimmy Geyns

20.Peter Persyn

21.Pieter Sempels

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN. VASTSTELLING FRACTIES.

 

Voorgeschiedenis

 • Akte van fractievorming, ingediend door Griet Verhenneman en Wouter Fock bij de algemeen directeur op 15 september 2018.
 • Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Eedaflegging van de gemeenteraadsleden op 2 januari 2019.

 

Feiten en context

 • Voor de lijst sp.a-GROEN werd een akte van fractievorming ingediend met het oog op de vorming van twee afzonderlijke fracties als een meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden die potentieel een afzonderlijke fractie kunnen uitmaken daartoe op de installatievergadering van de gemeenteraad beslist.
 • De ingediende akte van fractievorming is rechtsgeldig. Zij voldoet aan de voorwaarden tot splitsing in twee fracties.
 • Alle verkozen gemeenteraadsleden van de lijst sp.a-GROEN hebben tijdens de installatievergadering eenparig beslist om voortaan twee aparte fracties te vormen: sp.a en GROEN.
 • Er zijn geen lijsten die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen.
 • Volgende gemeenteraadsleden worden door hun fractie voorgedragen als fractieleider:

o        Griet Verhenneman voor de fractie sp.a

o        Wouter Fock voor de fractie GROEN

o        Joris Fonteyn voor de fractie N-VA

o        Eddy Vranckx voor de fractie CD&V

o        Jimmy Geyns voor de fractie GEMBELANGEN OPEN VLD.

 

Juridische gronden

 • Artikel 36 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
  Dit artikel bepaalt dat één of meer gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn, een fractie vormen. In afwijking daarvan kunnen de kandidaat-gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst zijn verkozen twee fracties vormen, mits aan volgende voorwaarden is voldaan:
  1° de naam van de lijst bestaat uit verschillende woorden of afkortingen die minstens de twee fractienamen omvatten;
  2° de kandidaat-gemeenteraadsleden beslissen bij de indiening van de voordrachtsakte of verbeteringsakte dat de op de lijst verkozen gemeenteraadsleden twee fracties vormen of kunnen vormen. In dat laatste geval worden twee fracties gevormd als een meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden die potentieel een afzonderlijke fractie kunnen uitmaken daartoe op de installatievergadering van de gemeenteraad beslist;
  3° de beslissing, vermeld in punt 2°, wordt genomen in een afzonderlijke akte inzake fractievorming, ondertekend door alle kandidaat-gemeenteraadsleden op de lijst;
  4° de akte inzake fractievorming bevat alle kandidaat-gemeenteraadsleden van de lijst, in dezelfde volgorde als op de voordrachtsakte of de verbeteringsakte die bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau wordt ingediend;
  5° met behoud van de toepassing van het derde lid vermeldt de akte inzake fractievorming voor alle kandidaat-gemeenteraadsleden tot welke fractie ze zullen behoren in geval van verkiezing;
  6° er worden op de akte inzake fractievorming maar twee verschillende fracties vermeld;
  7° de akte inzake fractievorming is als bijlage gevoegd bij de voordrachtsakte of de verbeteringsakte die, overeenkomstig artikel 70 en 91 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau wordt bezorgd;
  8° aan de algemeen directeur wordt tegen ontvangstbewijs een afschrift van de akte inzake fractievorming bezorgd uiterlijk de eerste werkdag nadat de voordrachtsakte of de verbeteringsakte bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau is ingediend.

 

 

Bijlagen

         Akte van fractievorming sp.a-GROEN

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad verklaart dat de ingediende akte van fractievorming van de lijst sp.a-GROEN voldoet aan de voorwaarden tot splitsing in twee fracties.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt kennis van de eenparige beslissing van de verkozen gemeenteraadsleden op de sp.a-GROEN lijst om twee fracties te vormen: sp.a en GROEN.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad stelt de fracties als volgt vast:

 

Fractie sp.a:

         Griet Verhenneman

         Pieter Sempels

 

Fractie GROEN:

         Wouter Fock

         Maria Andries

 

Fractie N-VA:

         Joris Fonteyn

         Peter Persyn

         Karin Baudemprez

 

Fractie CD&V:

         Marc Morris

         Joery Verhoeven

         Eddy Vranckx

         Jan De Keyzer

         Jenne Van Cortenberg

         Iris De Smet

 

Fractie GEMBELANGEN OPEN VLD:

         Joël Vander Elst

         Greet Goossens

         Tom Philips

         Albert Mees

         Yvette Laes

         Diane Vander Elst

         Roland Gustin

         Jimmy Geyns

 

Artikel 4:

De gemeenteraad neemt kennis van het fractieleiderschap van:

 • Griet Verhenneman voor de fractie sp.a
 • Wouter Fock voor de fractie GROEN
 • Joris Fonteyn voor de fractie N-VA
 • Eddy Vranckx voor de fractie CD&V
 • Jimmy Geyns voor de fractie GEMBELANGEN OPEN VLD.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN. AKTENAME VERKIEZING VOORZITTER GEMEENTERAAD.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Brief van 10 december 2018, waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant meedeelt dat hij de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Bertem geldig heeft verklaard op 5 december 2018.
 • Akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad, ingediend bij de algemeen directeur op 13 december 2018.
 • Eedaflegging van de gemeenteraadsleden op 2 januari 2019.

 

Feiten en context

 • Albert Mees, op 14 oktober 2018 verkozen als gemeenteraadslid op de lijst GEMBELANGEN OPEN VLD, wordt door de volgende verkozenen voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad:
  • Voor de lijst GEMBELANGEN OPEN VLD:
   • Joël Vander Elst
   • Greet Goossens
   • Tom Philips
   • Albert Mees
   • Yvette Laes
   • Diane Vander Elst
   • Roland Gustin
   • Jimmy Geyns
  • Voor de lijst CD&V:
   • Marc Morris
   • Joery Verhoeven
   • Eddy Vranckx
   • Jan De Keyzer
   • Jenne Van Cortenberg
   • Iris De Smet.
 • De akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt melding van de einddatum van het mandaat (31 december 2020) en maakt melding van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat (Eddy Vranckx).

 

Juridische gronden

 • Artikel 7, §1 van het decreet lokaal bestuur
  Op de installatievergadering verkiest de gemeenteraad onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit een voorzitter. De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ook ondertekend zijn door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen.
  De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de kandidaat-voorzitter vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van een of meer personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat.
  De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de algemeen directeur bezorgd.
 • Artikel 42, §5 van het decreet lokaal bestuur
  Iedereen die het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van de raad uitoefent of waarneemt, moet beschikken over de kennis van de bestuurstaal die vereist is voor de uitoefening van het mandaat. Door hun verkiezing of benoeming bestaat het vermoeden dat de mandatarissen, vermeld in het eerste lid, de vereiste taalkennis bezitten. Dat vermoeden kan worden weerlegd op verzoek van een gemeenteraadslid op basis van ernstige aanwijzingen, een bekentenis van de mandataris of de wijze waarop de betrokkene het mandaat uitoefent.

 

Argumentatie

Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Albert Mees werd tijdig overhandigd aan de algemeen directeur. De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de installatievergadering.

 

De voorzitter van de installatievergadering bevestigt dat de akte van voordracht ontvankelijk is:

 • de kandidaat-voorzitter heeft de Belgische nationaliteit
 • de kandidaat-voorzitter heeft de eed als gemeenteraadslid afgelegd
 • de akte van voordracht telt een dubbele meerderheid:
  • meer dan de helft van de geïnstalleerde raadsleden (14/21)
  • meerderheid van de geïnstalleerde raadsleden op dezelfde lijst als de kandidaat-voorzitter (8/8).

 

 

Bijlagen

 • Akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad

 

Mededeling

De raad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter op naam van Albert Mees. De voordrachtakte vermeldt een einddatum (31 december 2020) en de naam van de opvolger (Eddy Vranckx).

 

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Albert Mees, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2019.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

INSTALLATIE SCHEPENEN. AKTENAME VERKIEZING SCHEPENEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Brief van 10 december 2018, waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant meedeelt dat hij de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Bertem geldig heeft verklaard op 5 december 2018.
 • Akte van voordracht van een kandidaat-schepenen, ingediend bij de algemeen directeur op 13 december 2018.
 • Eedaflegging van de gemeenteraadsleden op 2 januari 2019.

 

Feiten en context

 • De volgende gemeenteraadsleden, op 14 oktober 2018 verkozen, worden voorgedragen als schepen:
  • eerste schepen: Marc Morris (CD&V)
  • tweede schepen: Greet Goossens (GEMBELANGEN OPEN VLD)
  • derde schepen: Joery Verhoeven (CD&V).
 • De akte van voordracht is ondertekend door de volgende personen, op 14 oktober 2018 verkozen als gemeenteraadslid:
  • Voor de lijst GEMBELANGEN OPEN VLD:
   • Joël Vander Elst
   • Greet Goossens
   • Tom Philips
   • Albert Mees
   • Yvette Laes
   • Diane Vander Elst
   • Roland Gustin
   • Jimmy Geyns
  • Voor de lijst CD&V:
   • Marc Morris
   • Joery Verhoeven
   • Eddy Vranckx
   • Jan De Keyzer
   • Jenne Van Cortenberg
   • Iris De Smet.
 • De algemeen directeur heeft op 13 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd.
 • De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad.
 • De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen maakt geen melding van de einddatum van een schepenmandaat en er worden dus geen opvolgers aangeduid.

 

Juridische gronden

 • Artikel 42, §5 van het decreet lokaal bestuur
  Iedereen die het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van de raad uitoefent of waarneemt, moet beschikken over de kennis van de bestuurstaal die vereist is voor de uitoefening van het mandaat. Door hun verkiezing of benoeming bestaat het vermoeden dat de mandatarissen, vermeld in het eerste lid, de vereiste taalkennis bezitten. Dat vermoeden kan worden weerlegd op verzoek van een gemeenteraadslid op basis van ernstige aanwijzingen, een bekentenis van de mandataris of de wijze waarop de betrokkene het mandaat uitoefent.
 • Artikel 43, §1 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad verkiest de schepenen onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet die gezamenlijke akte van voordracht voor elk van de kandidaat-schepenen ook ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst zijn verkozen als de voorgedragen kandidaten.
  De gezamenlijke akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van een kandidaat-schepen vermelden.
  Die akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de algemeen directeur bezorgd. De algemeen directeur bezorgt een afschrift van de akte aan de burgemeester.
 • Artikel 43, §2 van het decreet lokaal bestuur
  Nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, bezorgt de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de gezamenlijke akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in §1. Alleen de handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, worden daarvoor in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en die nadien als gemeenteraadslid de eed hebben afgelegd. Als de voordracht ontvankelijk is, worden de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen verklaard en is het aantal schepenen vastgelegd tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
 • Artikel 43, §4 van het decreet lokaal bestuur
  De rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van voordracht.
 • Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 "De start van de lokale en provinciale bestuursperiode".

 

Argumentatie

Een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd tijdig overhandigd aan de algemeen directeur. De algemeen directeur heeft op 13 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd.

 

De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad.

 

De voorzitter van de gemeenteraad bevestigt dat de akte van voordracht ontvankelijk is:

 • de kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd
 • beide geslachten zijn vertegenwoordigd
 • de akte van voordracht telt een dubbele meerderheid:
  • meer dan de helft van de geïnstalleerde raadsleden (14/21)
  • meerderheid van de geïnstalleerde raadsleden op dezelfde lijst als de kandidaat-schepen (8/8 voor GEMBELANGEN OPEN VLD en 6/6 voor CD&V).

 

Er bevindt geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid.

 

Door de indiening van een geldige voordrachtsakte is het aantal schepenen voor de rest van de legislatuur bepaald, namelijk 3.

 

 

Bijlagen

 • Voordrachtakte kandidaat-schepenen

 

Mededeling

De raad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.

 

De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen voor de rest van de legislatuur, met name 3.

 

De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard met ingang van 2 januari 2019 in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen:

 • eerste schepen: Marc Morris
 • tweede schepen: Greet Goossens
 • derde schepen: Joery Verhoeven.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

INSTALLATIE SCHEPENEN. EEDAFLEGGING SCHEPENEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Eedaflegging op 21 december 2018 van de burgemeester.
 • Eedaflegging op 2 januari 2019 van de nieuwe gemeenteraadsleden.
 • Verkiezing van de schepenen op 2 januari 2019.

 

Juridische gronden

 • Artikel 44 van het decreet lokaal bestuur
  Voor ze hun mandaat aanvaarden, leggen de schepenen in openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van de burgemeester: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
  De schepen die de eed na twee achtereenvolgende uitnodigingen niet aflegt, wordt geacht zijn schepenmandaat niet te aanvaarden.

 

Mededeling

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van de schepenen in handen van de burgemeester:

 • Marc Morris
 • Greet Goossens
 • Joery Verhoeven.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

INSTALLATIE POLITIERAAD. VERKIEZING POLITIERAADSLEDEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Informatienota van de burgemeester van 4 december 2018 inzake de voordrachtsaktes voor de verkiezing van de leden van de politieraad, bezorgd aan de verkozen gemeenteraadsleden.
 • Besluit van de politieraad van de politiezone 'Voer en Dijle' van 3 december 2018 over de vaststelling van het aantal leden van elke gemeenteraad in de nieuwe politieraad.
 • Akte van voordracht van de kandidaat-effectieve leden en van de kandidaat-opvolgers voor de politieraad van lijst nr. 1 (sp.a-GROEN), ingediend bij de waarnemende burgemeester op 12 december 2018.
 • Akte van voordracht van de kandidaat-effectieve leden en van de kandidaat-opvolgers voor de politieraad van lijst nr. 2 (N-VA), ingediend bij de waarnemende burgemeester op 12 december 2018.
 • Akte van voordracht van de kandidaat-effectieve leden en van de kandidaat-opvolgers voor de politieraad van lijst nr. 3 (CD&V), ingediend bij de waarnemende burgemeester op 12 december 2018.
 • Akte van voordracht van de kandidaat-effectieve leden en van de kandidaat-opvolgers voor de politieraad van lijst nr. 7 (GEMBELANGEN OPEN VLD), ingediend bij de waarnemende burgemeester op 12 december 2018.
 • Eedaflegging op 21 december 2018 van Joël Vander Elst als burgemeester van de gemeente Bertem.
 • Eedaflegging op 2 januari 2019 van de nieuwe gemeenteraadsleden.

 

Feiten en context

 • De politieraad van de politiezone 'Voer en Dijle' zal 19 raadsleden tellen.
 • De gemeenteraad van Bertem moet 4 leden van de gemeenteraad verkiezen als lid van de politieraad.
 • Volgende voordrachtsaktes werden conform alle wettelijke voorwaarden aan de waarnemende burgemeester overhandigd:
   
  • Voordrachtsakte lijst nr. 1 (sp.a-GROEN), ondertekend door het voordragende gemeenteraadslid Wouter Hypoliet Maria Fock:
    

Kandidaat-effectief lid

Kandidaat-opvolger

Wouter Hypoliet Maria Fock

1. Griet Verhenneman

 

 • Voordrachtsakte lijst nr. 2 (N-VA), ondertekend door de voordragende gemeenteraadsleden Joris Fonteyn, Peter Rudolf Koen Persyn, Karin Baudemprez.
 •  

Kandidaat-effectief lid

Kandidaat-opvolger

Joris Fonteyn

1. Peter Rudolf Koen Persyn

2. Karin Baudemprez

 

 • Voordrachtsakte lijst nr. 3 (CD&V), ondertekend door de voordragende gemeenteraadsleden Marc Jozef Lodewijk Morris, Joery Verhoeven, Eddy Jean Yvonne Vranckx, Jenne Van Cortenberg en Iris Hilda De Smet:
   

Kandidaat-effectief lid

Kandidaat-opvolger

Jan De Keyzer

1. Jenne Van Cortenberg

2. Iris Hilda De Smet

 

 • Voordrachtsakte lijst nr. 7 (GEMBELANGEN OPEN VLD), ondertekend door de voordragende gemeenteraadsleden Joël Maria R Vander Elst, Tom Philips, Albert Mees, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Margaretha Vitaline J M Goossens:
   

Kandidaat-effectief lid

Kandidaat-opvolger

Yvette Josephine Laes

1. Roland Francois Gustin

Diane Julia Vander Elst

1. Jimmy Geyns

 

 • Alle kandidaten, zowel de effectieve als de opvolgers, stemmen in met hun voordracht en hebben dit bevestigd door hun handtekening op de respectieve voordrachtsaktes.
 • De waarnemende burgemeester heeft de kandidatenlijst afgesloten door het rangschikken van de kandidaat-werkende leden in alfabetische volgorde waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de naam (namen) van zijn of haar kandidaat-opvolger(s) in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtsakte. Deze kandidatenlijst werd als bijlage bij de oproeping van deze vergadering gevoegd.
 • De voordrachtsaktes hebben tijdig ter inzage gelegen.
 • Het bureau voor de kiesverrichtingen is samengesteld door de burgemeester en de twee jongste gemeenteraadsleden die geen kandidaat-lid zijn voor de politieraad:
  • Tom Philips
  • Pieter Sempels.
 • Ieder gemeenteraadslid heeft evenveel stembiljetten ontvangen als zij/hij stemmen heeft, namelijk drie.
 • Er kan enkel op kandidaat-effectieve leden worden gestemd. De stembiljetten zijn conform deze bepaling opgemaakt.
 • De geheime stemming vindt in openbare zitting en in één enkele stemronde plaats.
 • Alle 21 raadsleden nemen deel aan de stemming.
 • Bij de stemopneming zijn 63 stembrieven geteld, waarvan
  • 0 blanco stembiljetten
  • 0 ongeldige stembiljetten
  • 63 geldige stembiljetten.
 • Het verkiesbaarheidscijfer is vastgesteld op (aantal gemeenteraadsleden * aantal stemmen per gemeenteraadslid) / (aantal te verkiezen zetels + 1) = 13 stemmen.
 • De geldige stembiljetten worden gerangschikt per kandidaat-effectief lid en vervolgens geteld, wat volgende uitslag oplevert:

 

Kandidaat-effectieve leden

Behaalde stemmen

Wouter Hypoliet Maria Fock

13

Joris Fonteyn

9

Jan De Keyzer

15

Yvette Josephine Laes

13

Diane Julia Vander Elst

13

 

Juridische gronden

 • Artikel 12, eerste lid van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
  Dit artikel bepaalt dat de lokale politie in een meergemeentezone wordt bestuurd door een politieraad bestaande uit 19 leden voor een bevolking van 50 001 tot 80 000 inwoners. Elk effectief lid kan een of twee opvolgers hebben. De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. Zij worden niet meegerekend in het bovenvermeld aantal leden.
 • Artikel 14 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
  Om te kunnen worden verkozen tot werkend of plaatsvervangend lid van de politieraad, moet de kandidaat op de dag van de verkiezing deel uitmaken van de gemeenteraad van een van de gemeenten die de meergemeentezone vormen.
 • Artikel 15 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
  Effectieve leden van de politieraad mogen geen bloed- of aanverwanten zijn (tot en met de tweede graad), noch verbonden zijn door een huwelijk of door een wettelijke samenwoning.
 • Artikel 16 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
  De kandidaat-effectieve leden en de kandidaat-opvolgers worden in elke gemeenteraad schriftelijk voorgedragen door een of meer verkozenen voor de gemeenteraad; de kandidaten stemmen in door een ondertekende verklaring op de akte van voordracht. De burgemeester, bijgestaan door de gemeentesecretaris en in tegenwoordigheid van een verkozene voor de gemeenteraad van elke politieke fractie die een kandidatenlijst indient, neemt de akten van voordracht in ontvangst.
  Voor de verkiezing van de leden van de politieraad heeft elk gemeenteraadslid drie stemmen indien er vier leden te verkiezen zijn.
  De verkiezing van de leden van de politieraad geschiedt bij geheime stemming en in één enkele stemronde. Elk gemeenteraadslid ontvangt zoveel stembiljetten als hij/zij stemmen heeft. Op elk stembiljet brengt hij/zij een stem uit voor een effectief lid.
 • Artikel 17 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
  De kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen, zijn verkozen tot effectieve leden. Bij staking van stemmen wordt voorrang verleend in de volgende orde:
  1° aan de kandidaat die, op de dag van de verkiezing, lid is van het politiecollege of de politieraad. Indien één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren, wordt de voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend;
  2° aan de kandidaat die, voorheen, lid is geweest van het politiecollege of de politieraad. Indien één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren, wordt voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking het langst zijn mandaat heeft uitgeoefend, en bij gelijke duur, aan degene die het het laatst heeft beëindigd;
  3° aan de jongste kandidaat in jaren.
  De kandidaten die als opvolgers van een verkozen effectief lid worden voorgedragen, zijn van rechtswege de opvolgers van het voornoemde lid.
 • Artikel 18 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
  De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.
 • Artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
  De burgemeester kondigt onmiddellijk na de verkiezing de verkiezingsuitslag af.
  Het dossier van de verkiezing van de leden van de politieraad en van hun opvolgers wordt onverwijld toegezonden aan de bestendige deputatie.
 • Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad
  Dit KB preciseert de indiening van de voordrachtakten en de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad van de meergemeentezone waarvan de betrokken gemeente deel uitmaakt.
 • Ministeriële omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
  Deze omzendbrief licht de procedures toe voor de verkiezing en de installatie van de leden van de politieraad in een meergemeentenzone.

 

Besluit

Na geheime stemming:

21 stemmen voor

 

Artikel 1:

De raad neemt akte van de afkondiging van de uitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad door de burgemeester, die volgende personen verkozen verklaart tot effectief lid van de politieraad:

 

Effectief lid

Opvolger

Yvette Josephine Laes, °08/06/1956, gepensioneerde

1. Roland Francois Gustin, °21/05/1944, gepensioneerde

Diane Julia Vander Elst, °18/11/1967, zelfstandige

1. Jimmy Geyns, °25/10/1990, consultant

Jan De Keyzer, °01/11/1961, bediende

1. Jenne Van Cortenberg, °05/02/1983, bediende

2. Iris Hilda De Smet, °23/11/1997, studente

Wouter Hypoliet Maria Fock, °01/05/1963, bediende

1. Griet Verhenneman, °23/06/1983, bediende

 

Artikel 2:

De raad stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld door:

 • de vier effectieve leden.
 • de vijf opvolgers

 

Artikel 3:

De raad stelt vast dat geen enkel effectief lid zich bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de wet van 7 december 1998.

 

Artikel 4:

Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie worden gezonden.

 

 

Het proces-verbaal van de stemverrichtingen, dat ter zitting is opgemaakt door de algemeen directeur, werd ondertekend door de burgemeester, door de twee jongste gemeenteraadsleden die geen kandidaat zijn (Tom Philips en Pieter Sempels) en door de algemeen directeur.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

ZITTINGEN RAAD. MEDEDELING DATUMS ZITTINGEN GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 2019.

 

Mededeling

De raad neemt kennis van de geplande datums voor de zittingen van de gemeenteraad en OCMW-raad in 2019:

 • 29 januari
 • 26 maart
 • 30 april
 • 28 mei
 • 25 juni
 • 27 augustus
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 17 december.

De zittingen van de gemeenteraad zullen starten om 20 uur. De zittingen van de OCMW-raad worden gehouden aansluitend op die van de gemeenteraad.