NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 28 augustus 2018

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips en Joery Verhoeven

Schepen met raadgevende stem:

Eddy Vranckx

Gemeenteraadsleden:

Ludo Croonenberghs, Leonard Vranckx, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Marc De Vlieger en Diane Vander Elst

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Gemeenteraadsleden:

Jan Buysse en Kristien Van Essche

 


Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 26 juni 2018.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 26 juni 2018 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

INTEGRATIE GEMEENTE-OCMW. GOEDKEURING BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE EN OCMW.

 

Voorgeschiedenis

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 december 2015 over de goedkeuring van de overeenkomst tussen OCMW en gemeente over de gemeenschappelijke financiële dienst onder leiding van een gemeenschappelijke financieel beheerder

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 januari 2017 over de goedkeuring van de beheersovereenkomst ICT OCMW - gemeente Bertem

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 maart 2017 over de goedkeuring van de beheersovereenkomst economaat gemeente-OCMW

         Besluit van de gemeenteraad van Bertem van 26 juni 2018 over de aanstelling van de algemeen directeur

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juli 2018 over de goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente

 

Juridische gronden

 • Artikel 43, 6° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad is bevoegd voor het goedkeuren van beheersovereenkomsten tussen gemeente en OCMW.
 • Artikel 271 van het gemeentedecreet van 15 juli 2015
  Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.
 • Artikel 271 van het OCMW-decreet van 19 december 2008
  Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijke gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.

 

Argumentatie

Het decreet lokaal bestuur beoogt de integratie van de OCMW-diensten en de gemeentelijke diensten. Dit moet een betere en transparante relatie tussen OCMW en gemeente bewerkstellingen. Door het benutten van de synergieën en de opportuniteiten willen beide besturen komen tot meer doeltreffend, kwalitatief en efficiënt werkende organisaties.

Het decreet lokaal bestuur beoogt een geïntegreerde organisatie van beide besturen waarbij het OCMW de opdrachten behoudt, vermeld in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsook de andere aangelegenheden die haar door of krachtens een wet of een decreet worden opgelegd.

De samenwerking tussen gemeente en OCMW wordt geofficialiseerd via deze beheersovereenkomst tussen beide besturen. Op die manier ontstaat er een formele basis voor de samenwerking.

Deze overeenkomst heeft tot doel de dagelijkse samenwerking van de geïntegreerde OCMW- en gemeente-organisatie te regelen tot het in werking treden van het decreet lokaal bestuur. Deze geïntegreerde organisatie zal stapsgewijs en op een projectmatige wijze worden uitgebouwd.

We gaan hierbij uit van een integratie van de ondersteunende diensten enerzijds en een maximale samenwerking tussen de vrijetijds-, welzijns- en burgergerichte diensten anderzijds.

Hoewel gemeente en OCMW juridisch als afzonderlijke entiteiten blijven bestaan, zullen door de integratie gemeente en OCMW functioneel als één organisatie werken waarbij het OCMW zal instaan voor de maatschappelijke dienstverlening.

 

 

Bijlagen

 • Beheersovereenkomst gemeente-OCMW Bertem

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de bijgevoegde 'Beheersovereenkomst gemeentebestuur - OCMW Bertem' goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

ENERGIEBESPARING. BESPREKING STAND VAN ZAKEN EPC-PROJECT.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 17 november 2015 over de goedkeuring van het klimaatplan.
In het klimaatplan werd een actie opgenomen om een energieprestatiecontract (EPC) af te sluiten met een ESCO (Energy Service Company).

         Raadsbesluit van 19 december 2017 over de actualisatie van het financieel meerjarenplan voor de periode 2018-2020.
In het meerjarenplan zijn volgende bedragen opgenomen voor energiebesparende investeringen:

º         sportzalen: 160 000 euro

º         kleuter- en lagere school Bertem: 76 000 euro

º         kleuter- en lagere school Leefdaal: 100 000 euro.

 

 

Bijlagen

         Bijzonder Bestek - ESCO

         Financieel model

         KPI

         Risicobeoordeling

         Selectieleidraad ESCO

         Verslag vergadering 19_06

         Waarborgregelingen

 

Motivering

Ingenium werd door het college aangeduid als EPC-facilitator voor het opstellen en bewaken van de uitvoering van een contract met een ESCO, een bedrijf dat energiebesparende investeringen zal implementeren in gemeentelijke gebouwen van Bertem en Lubbeek. Op 22 juni 2018 heeft Ingenium een verslag van de EPC-stuurgroep toegestuurd, evenals een eerste versie van het bestek, de selectieleidraad, een risico-matrix, de KPI's (key performance indicators) en de financieringswijze. Op 26 juni 2018 heeft het een financieel model doorgestuurd. Het bestek voor de opdracht van de ESCO zal in september ter beslissing aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

 

Bespreking

De raad neemt kennis van de stand van zaken van dit dossier en van het bijgevoegde financieel model, de voorstellen van key performance indicatoren, selectieleidraad, bestek, waarborgregeling, en van het verslag van de stuurgroep en de risicobeoordeling.

Afgevaardigden van Ingenium zijn bereid, indien nodig, om op de gemeenteraad van 25 september aanwezig te zijn voor het beantwoorden van technische vragen.

Afgesproken wordt dat deze vragen door de leden van de gemeenteraad vooraf per e-mail bezorgd worden aan de algemeen directeur, ten laatste op donderdag 20 september.

Hij zal de vragen dan doorsturen naar Ingenium.

Indien er geen vragen worden ingediend, zullen de afgevaardigden van Ingenium niet aanwezig zijn op de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER. INSTELLEN AANGEPASTE VERKEERSSITUATIE DORPSTRAAT, DEEL GRENS MET LEUVEN TOT BLOKKENSTRAAT.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 29 april 1997 over het instellen van verkeersmaatregelen in de Dorpstraat.

         Raadsbesluit van 24 november 2009 over het instellen van een gewijzigde voorrangsregeling in de Dorpstraat ter hoogte van het kruispunt Dorpstraat - Blokkenstraat.

         Raadsbesluit van 19 november 2013 over het instellen van een parkeerverbod in een deel van de Dorpstraat tussen Fr. Dottermansstraat en Groenendaal.

         Raadsbesluit van 28 januari 2014 over het instellen van een parkeerverbod in een deel van de Dorpstraat tussen Paardenstraat en Fr. Dottermansstraat.

         Raadsbesluit van 27 juni 2017 over het instellen van een parkeerreglementering met beperkte tijdsduur in de Dorpstraat ter hoogte van huisnummers 76-80.

         Raadsbesluit van 20 maart 2018 over het instellen van een aangepaste verkeerssituatie Dorpstraat, deel grens met Leuven tot Blokkenstraat.

 

Feiten en context

         De Dorpstraat, deel tussen de grens met Leuven en Blokkenstraat, werd deels heraangelegd.

         In de Dorpstraat,

º         tussen Blokkenstraat en Kerkstraat, werd een fietspad aangelegd.

º         tussen Blokkenstraat en Jozef Ginisstraat, werden twee verhoogde inrichtingen en oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers aangelegd.

º         tussen huisnummer 157 en 193, werd een zone met een snelheidsbeperking ingesteld.

º         tussen de grens met Leuven en de Blokkenstraat, werd een parkeerreglementering ingesteld hetzij door een asmarkering op de rijbaan, hetzij door een gele onderbroken lijn op de rand van de rijbaan of door het afbakenen van parkeerplaatsen.

º         tussen de Kerkstraat en de Jozef Ginisstraat, werd een parkeerreglementering ingesteld met beperkte tijdsduur.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

         MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

         Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

         Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

 

Adviezen

         Gunstig advies van politiezone Voer en Dijle van 17 januari 2018.

         Gunstig advies van de mobiliteitscel van 16 mei 2018.

 

Argumentatie

Er is een maatschappelijke vraag en behoefte om voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien nabij de lokale handelaars in het dorpscentrum van Bertem. Daarom is het aangewezen om een bijkomende parkeerplaats voor personen met een handicap te creëren ter hoogte van Dorpstraat 179.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

In de Dorpstraat, deel tussen de grens met Leuven en Blokkenstraat, wordt ingesteld:

 

1)     Fietspaden:

vanaf het kruispunt met de Kerkstraat tot het kruispunt met de Blokkenstraat wordt in beide rijrichtingen een verhoogd fietspad ingericht.

2)     Oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen:

op het kruispunt met de Smisstraat, naar of komende van de Smisstraat.

3)     Oversteekplaatsen voor voetgangers:

a)     ter hoogte van de woning met huisnummer 37;

b)     ter hoogte van de woning met huisnummer 163;

c)      ter hoogte van de woning met huisnummer 206.

4)     Overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden (onderbroken witte streep die de rijbaan in rijstroken verdeelt):

a)     van het kruispunt met de Jozef Ginisstraat tot de woning met huisnummer 45;

b)     van de woning met huisnummer 82 tot de woning met huisnummer 122A;

5)     Overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden (onderbroken gele streep op de werkelijke rand van de rijbaan of op de boordsteen van het voetpad of de verhoogde berm):

a)     ter hoogte van de woning met huisnummer 16 aan beide zijden van de rijweg;

b)     recht tegenover de woning met huisnummer 64 met een lengte van 10 meter;

c)      recht tegenover de woningen met huisnummer 192 tot en met huisnummer 198.

6)     Verhoogde inrichtingen op de openbare weg:

a)     op het kruispunt met de Rotspoelstraat;

b)     op het kruispunt met de Begijnenstraat.

7)     Overlangse markeringen die een denkbeeldige rand van de rijbaan aanduiden (witte doorlopende streep - het aan de andere kant van deze streep gelegen deel van de openbare weg is voorbehouden voor het stilstaan en parkeren):

a)     van de woning met huisnummer 43 tot de woning met huisnummer 45;

b)     van de woning met huisnummer 103 tot en met de woning met huisnummer 105.

8)     Dwarsmarkeringen die een plaats aanduiden waar een bestuurder, zo nodig, moet stoppen om voorrang te verlenen ingevolge een verkeersbord B1 (witte driehoeken)

voor het kruispunt met de Blokkenstraat

9)     Parkeerreglementering met beperkte tijdsduur:

a)     van de woning met huisnummer 76 tot en met de woning met huisnummer 80;

b)     vanaf het kruispunt met de Paardenstraat tot en met de woning met huisnummer 180a aan de zijde met even huisnummers.

10)Parkeerzone van 2 afgebakende parkeervakken:

op het plein grenzend aan het perceel van huisnummer 175.

11)Parkeerzone van 6 afgebakende parkeervakken:

a)     recht tegenover de woningen met huisnummer 47 tot en met huisnummer 51;

b)     van de woning met huisnummer 177 tot en met de woning met huisnummer 179.

12)Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap:

a)     1 stuk ter hoogte van huisnummer 179

13)Parkeerzone voor beurtelings parkeren:

van de woning met huisnummer 124 tot en met de woning met huisnummer 162.

14)Parkeerverbod:

van het kruispunt met de Paardenstraat tot de woning met huisnummer 173.

15)Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven, uitgezonderd fietsers:

voor het kruispunt van de Paardenstraat.

16)Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven, uitzonderlijk plaatselijk verkeer en een tonnagebeperking:

voor het kruispunt van de Rotspoelstraat.

17)Zone met geldende snelheidsbeperking van 30 km/u:

van de woning met huisnummer 157 tot en met de woning met huisnummer 193.

 

Artikel 2:

De weggebruikers worden op de hoogte gebracht van deze reglementering door:

         met betrekking tot artikel 1.1, overlangse markeringen die een fietspad aanduiden (artikel 74);

         met betrekking tot artikel 1.2, dwarsmarkeringen van witte vierkanten of parallellogrammen die de oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen aanduiden (artikel 76.4);

         met betrekking tot artikel 1.3, dwarsmarkeringen van witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan, die de oversteekplaatsen voor voetgangers aanduiden (artikel 76.3);

         met betrekking tot artikel 1.4, overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden, een onderbroken witte streep in de as van de rijbaan (artikel 72.3);

         met betrekking tot art. 1.5, overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden, een gele onderbroken streep (artikel 75.1.2°);

         met betrekking tot artikel 1.6, het bord F87 (artikel 22.ter.1);

         met betrekking tot artikel 1.7, overlangse markeringen die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduiden, een brede witte doorlopende streep (artikel 75.2);

         met betrekking tot artikel 1.8, dwarsmarkeringen van witte driehoeken (artikel 76.2);

         met betrekking tot artikel 1.9, het bord E9a met onderborden type Xa, Xb en Xd + blauw onderbord met tekst "VAN 8.00 uur TOT 18.30 uur MAX. 30 min." en blauw onderbord met tekst "MAX. 30 min.";

         met betrekking tot artikel 1.10 en 1.11, markering (witte strepen) die de parkeervakken afbakenen, de strepen kunnen beperkt worden tot de hoeken van deze parkeerplaatsen (artikel 77.5);

         met betrekking tot artikel 1.12, het bord E9a met blauw onderbord die het parkeren voor personen met een handicap toelaat (artikel 70.2.1.3°);

         met betrekking tot artikel 1.13, de borden E5 en E7 met onderborden type Xa, Xb en Xd (artikel 70.2.1.2°);

         met betrekking tot artikel 1.14, het bord E1 met onderborden type Xa, Xb en Xd (artikel 70.2.1.1°);

         met betrekking tot artikel 1.15, het bord C31 met onderbord M2 (artikel 9.5.6°);

         met betrekking tot artikel 1.16, het bord C31 met blauw onderbord met tekst "+3,5t" conform type VIIa van bijlage II en het blauw onderbord met tekst "uitgezonderd plaatselijk verkeer" conform type IV van bijlage II (artikel 9.2);

         met betrekking tot artikel 1.17, de borden F4a en F4b (artikel 22quater),

voorgeschreven bij KB van 1 december 1975, gewijzigd door het KB van 27 april 1976 e.v. inzake het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

 

Artikel 3:

Alle vorige raadsbesluiten over aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Dorpstraat, deel tussen de grens met Leuven en Blokkenstraat, worden opgeheven op 29 augustus 2018.

 

Artikel 4:

Dit reglement treedt in werking op 29 augustus 2018.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER. INSTELLEN AANGEPASTE VERKEERSSITUATIE OUDE BAAN.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 24 september 1991 over het instellen van overlangse markeringen die de rijbaan in rijstroken verdeelt.

         Raadsbesluit van 28 april 1998 over het instellen van een parkeerverbod ter hoogte van het kruispunt met de J. Vanlaerstraat.

         Raadsbesluit van 28 november 2000 over het instellen van een parkeerreglementering, een parkeerverbod en over het inrichten van een verhoogde verkeersinrichting met oversteekplaats.

         Raadsbesluit van 25 september 2001 over de geldende reglementering ter hoogte van het verhoogde kruispunt met de Alsemberglaan.

         Raadsbesluit van 28 januari 2014 over het instellen van een parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 105.

 

Feiten en context

         In de Oude Baan,

º         met het kruispunt van de Bosstraat en met het kruispunt van de Alsemberglaan werd een verhoogde inrichting met oversteekplaats ingericht.

º         tussen Bosstraat en Gebrs. Jourandstraat werd een halfmaandelijks beurtelings parkeren ingesteld.

º         werd een parkeerreglementering ingesteld hetzij door een asmarkering op de rijbaan, hetzij door een gele onderbroken lijn op de rand van de rijbaan.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

         MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

         Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

         Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

 

Adviezen

         Gunstig advies van de mobiliteitscel van 16 mei 2018.

         Gunstig advies van politiezone Voer en Dijle.

 

Argumentatie

Voor de goede bereikbaarheid van private percelen is het noodzakelijk om een parkeerverbod op te leggen in het laatste deel van de Oude Baan. Geparkeerde voertuigen zouden de toegang tot deze percelen kunnen bemoeilijken aangezien de rijbaan op deze plaats beperkt is in breedte. Daarom dient er een parkeerverbod voorzien te worden in het laatste stuk van de Oude Baan.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

In de Oude Baan wordt ingesteld:

 

1)     Oversteekplaatsen voor voetgangers:

a)     ter hoogte van het kruispunt met de Bosstraat;

b)     ter hoogte van de woning met huisnummer 73;

c)      ter hoogte van de woning met huisnummer 77.

2)     Overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden (onderbroken witte streep die de rijbaan in rijstroken verdeelt):

a)     van de woning met huisnummer 51 tot de woning met huisnummer 67;

3)     Overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden (onderbroken gele streep op de werkelijke rand van de rijbaan of op de boordsteen van het voetpad of de verhoogde berm):

a)     ter hoogte van de woning met huisnummer 17 tot en met huisnummer 21a aan beide zijden van de rijweg;

b)     ter hoogte van de woning met huisnummer 101 en 105 aan beide zijden van de rijweg;

c)      aan de overzijde en de aansluiting van de haaks aansluitende J. Vanlaerstraat, over een afstand van 10 meter in beide richtingen, te meten van de as van de J. Vanlaerstraat.

4)     Verhoogde inrichtingen op de openbare weg:

a)     op het kruispunt met de Bosstraat;

b)     op het kruispunt met de Alsemberglaan.

5)     Parkeerzone voor beurtelings parkeren:

tussen de Bosstraat en de Gebrs. Jourandstraat. Het parkeren op de rijbaan is dan slechts toegelaten van de 1ste tot de 15de van de maand, langs de kant van de gebouwen met onpare nummers en, van de 16de tot het einde van de maand, langs de kant van de gebouwen met pare nummers.

6)     Parkeerverbod:

van de woning met huisnummer 130 tot en met de grens met Leuven aan beide zijden van de rijweg.

 

Artikel 2:

De weggebruikers worden op de hoogte gebracht van deze reglementering door:

         met betrekking tot artikel 1.1, dwarsmarkeringen van witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan, die de oversteekplaatsen voor voetgangers aanduiden (artikel 76.3);

         met betrekking tot artikel 1.2, overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden, een onderbroken witte streep in de as van de rijbaan (artikel 72.3);

         met betrekking tot art. 1.3, overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden, een gele onderbroken streep (artikel 75.1.2°);

         met betrekking tot artikel 1.4, het bord F87 (artikel 22.ter.1);

         met betrekking tot artikel 1.5, de borden E5 en E7 met onderborden type Xa, Xb en Xd (artikel 70.2.1.2°);

         met betrekking tot artikel 1.6, het bord E3 met onderborden type Xa, Xb en Xd (artikel 70.2.1.1°);

voorgeschreven bij KB van 1 december 1975, gewijzigd door het KB van 27 april 1976 e.v. inzake het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

 

Artikel 3:

De volgende aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Oude Baan worden opgeheven op 29 augustus 2018:

 

         Raadsbesluit van 24 september 1991 over het instellen van overlangse markeringen die de rijbaan in rijstroken verdeelt.

         Raadsbesluit van 28 april 1998 over het instellen van een parkeerverbod ter hoogte van het kruispunt met de J. Vanlaerstraat.

         Raadsbesluit van 28 november 2000 over het instellen van een parkeerreglementering, een parkeerverbod en over het inrichten van een verhoogde verkeersinrichting met oversteekplaats.

         Raadsbesluit van 25 september 2001 over de geldende reglementering ter hoogte van het verhoogde kruispunt met de Alsemberglaan.

         Raadsbesluit van 28 januari 2014 over het instellen van een parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 105.

 

Artikel 4:

Dit reglement treedt in werking op 29 augustus 2018.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

ROOILIJNPLAN WALENPOT. GOEDKEURING ONDERTEKENDE AFSTANDSBELOFTES EN GOEDKEURING ONTWERPAKTE.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 8 juni 2015 waarbij het bestek, raming, gunningswijze via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt goedgekeurd voor de opdracht 'Opmaak rooilijnplan Walenpot'.

         Collegebesluit van 21 september 2015 waarbij de opdracht 'Opmaak rooilijnplan Walenpot' gegund wordt aan Interleuven cvba.

         Infoavond voor de bewoners op 21 maart 2017.

         Gemeenteraadsbesluit van 26 september 2017 over de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan Walenpot.

         Collegebesluit van 11 december 2017 waarbij Interleuven cvba wordt aangesteld voor de opmaak van de afstandsbeloftes en akten voor openbaar nut.

         Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 over de definitieve vaststelling van het rooilijnplan Walenpot.

         Infovergadering van 4 april 2018 met de eigenaars waarbij o.a. de verwervingsprocedure werd toegelicht en de aanwezigen de afstandsbelofte hebben ontvangen voor ondertekening.

         Brief van 9 mei 2018 aan alle aanwezigen en niet-aanwezigen van de infovergadering met de vraag de afstandsbelofte te ondertekenen.

         Herinneringsbrief van 31 juli 2018 aan de eigenaars die de afstandsbelofte nog niet ondertekend hebben.

 

Feiten en context

 • Voor de volgende innemingen hebben de eigenaars de afstandsbeloftes reeds ondertekend terugbezorgd aan de gemeente:

o        Inneming nr. 1, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134Y5, eigendom van Schneider-Depré Johan, Walenpot 1 te Bertem.

o        Inneming nr. 2, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134M, eigendom van Devulder Finn en Manche Christine, Walenpot 2 te Bertem en Devulder Nina, Waterhoenlaan 7/4 te Tervuren.

o        Inneming nr. 3, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134E6, eigendom van Monteban Alain en Wagner Anne, Walenpot 4 te Bertem.

o        Inneming nr. 4, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134G6, eigendom van Desmet Véronique en Dubois Tom, Walenpot 6 te Bertem.

o        Inneming nrs. 5 en 6, deel van perceel afdeling 1, sectie B nrs. 134C6 en 134B6, eigendom van Koekelbergh Christophe, Walenpot 10 te Bertem.

o        Inneming nr. 7, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134W3, eigendom van Ghem Fabienne en Vandenberge Frédéric, Walenpot 12 te Bertem.

o        Inneming nr. 8A en 8B, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134P5, eigendom van Egers Marie, Walenpot 10A te Bertem.

o        Inneming nr. 9, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134N5, eigendom van Uyttendaele Veerle, Walenpot 5 te Bertem.

o        Inneming nr. 10, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134F3, eigendom van Vanderveken Christine, Walenpot 7 te Bertem.

o        Inneming nr. 11, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134T4, eigendom van Desmedt Mario en Karki Mamato, Walenpot 14 te Bertem.

o        Inneming nr. 13, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134L6, eigendom van Cardoen Tom, Walenpot 9 te Bertem.

o        Inneming nr. 14, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134W5, eigendom van Van Tilt Sam, J.P. Minckelerstraat 94 te Leuven.

o        Inneming nr. 18, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134X2, eigendom van Waignein Lena, Walenpot 15 te Bertem.

o        Inneming nrs. 19 en 20, deel van perceel afdeling 1, sectie B nrs. 134L5 en 134C5, eigendom van Ghem Fabienne en Vandenberge Frédéric, Walenpot 12 te Bertem.

o        Inneming nr. 24, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134A5, eigendom van Dejong Mireille, Rue de Bois-De Breux 317 te Luik, Dejong Olivier, Groene Corniche 42 te St-Pieters-Woluwe en Tireur Lucie, Horizonlaan 4 te St-Pieters-Woluwe.

o        Inneming nr. 25, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 134K5, eigendom van De Troyer Frank en Lapauw Mia, Goswin III-laan 4 te Leuven.

o        Inneming nrs. 27 en 28, deel van perceel afdeling 1, sectie B nrs. 157 en 160, eigendom van Buekenhoudt Geert en Buekenhoudt Theophile, Ferdinand Vanlaerstraat 15 te Bertem, Buekenhoudt Johan, Toverberg 5 te Leuven en Buekenhoudt Mark, Molenstraat 18 te Bertem.

o        Inneming nr. 29, deel van perceel afdeling 1, sectie B nr. 159, eigendom van Van Bever Anne, Tervuursesteenweg 232/2 te Bertem, Van Bever Eric, Bessenlaan 41 te Rotselaar en Vanbuekenhout Marie, Oude Tervuursebaan 7 te Bertem.

 • Voor inneming nrs. 27 en 28 heeft de pachter (en mede-eigenaar) Buekenhoudt Geert de belofte van huurverbreking ondertekend terugbezorgd aan de gemeente.
 • De overeengekomen bepalingen zijn vastgelegd in de afstandsbeloftes en belofte van huurverbreking.
 • Van de eigenaars van inneming nrs. 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23 (onbeheerd nalatenschap), 26A, 26B, 30 hebben we nog geen ondertekende afstandsbelofte mogen ontvangen.
 • Interleuven heeft de blanco ontwerpakte opgemaakt. Op basis van deze akte worden de aktes voor alle percelen opgemaakt.

 

Juridische gronden

 • Ministerieel besluit van 22 november 1957 EE/74.413 betreffende de vrijstelling van registratierechten.

De gemeente verklaart dat de aankoop wordt gedaan voor openbaar nut.

 • Artikelen 42, §1 en 43, §2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad is bevoegd voor alle onderwerpen van gemeentelijk belang.
  De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen.

 

Argumentatie

In de Walenpot zal riolering worden aangelegd (door Aquafin en Infrax) en de wegenis zal worden vernieuwd. Gezien de Walenpot volledig op privé-eigendom van de aangelanden ligt, dient de weg eerst ingenomen te worden. De aangelanden doen gratis grondafstand in ruil voor een uitgeruste weg.

 

 

Bijlagen

 • 18 afstandsbeloftes
 • 1 belofte van huurverbreking
 • ontwerpakte

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde 18 afstandsbeloftes goed voor inneming nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29 en de belofte van huurverbreking voor inneming nrs. 27 en 28.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed en geeft opdracht aan Interleuven om alle aktes op te maken.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

QUICK WINS N253 BERTEM/HULDENBERG. GOEDKEURING ONTWERP, RAMING, LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2017 waarbij de samenwerkingsovereenkomst Quick Wins tussen AWV en gemeente Bertem voor aanleg van voetpaden langs de N253 werd goedgekeurd.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “Quick Wins N253 Bertem/Huldenberg” werd een bestek met nr. X21/N253/21 opgesteld door de ontwerper, Arcadis Belgium NV, Kempische Steenweg 311 bus 2.07 te 3500 Hasselt.
 • De uitgave voor de gehele opdracht wordt geraamd op 1 159 250,87 euro excl. btw of 1 402 693,55 euro incl. 21% btw. Het aandeel voor de gemeente Bertem wordt geraamd op 103 453,1 euro excl. btw of 125 178,25 euro incl. 21% btw.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van een openbare procedure.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
  Twee of meer aanbestedende overheden kunnen overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen. Wanneer een volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt doorlopen namens en voor rekening van alle betrokken aanbestedende overheden, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen.
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

 

Argumentatie

Samen met enkele 'Quick Wins'-zones zal AWV de aanbestedingsprocedure voeren voor de aanleg van bijkomende voetpaden langs de N253 in Bertem en Huldenberg om zo de verkeersveiligheid te verhogen in afwachting van de volledige heraanleg van de Nijvelsebaan. Het ontwerpdossier is klaar voor goedkeuring waarna het dossier in aanbesteding kan gaan.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/002/003/001/002

22400007/0200

€ 173 588

€ 145 279,99

€ 125 178,25

 

 

Bijlagen

 • Ontwerpdossier Quick Wins N253 Bertem/Huldenberg

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. X21/N253/21 en de raming voor de opdracht “Quick Wins N253 Bertem/Huldenberg”, opgesteld door de ontwerper, Arcadis Belgium NV, Kempische Steenweg 311 bus 2.07 te 3500 Hasselt worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor het aandeel van de gemeente Bertem bedraagt 103 453,10 euro excl. btw of 125 178,25 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een openbare procedure.

 

Artikel 3:

De gemeente Bertem machtigt Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Tervuursesteenweg 308, 3060 Bertem om als aanbestedende overheid de opdracht te plaatsen.

 

Artikel 4:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0200/22400007.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

UITVOERING BRUGJE OVER WATERLOOP VOER TE LEEFDAAL. GOEDKEURING ONTWERP, RAMING, LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN AAN TE SCHRIJVEN FIRMA'S.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 7 januari 2008 waarbij de studieopdracht voor de heraanleg van het centrum van Leefdaal wordt gegund aan GVE.
 • Collegebesluit van 22 mei 2018 waarbij een bijkomende aparte studieopdracht voor de aanleg van een brugje over de Voer wordt gegeven aan Sweco Belgium nv.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “Uitvoering brugje over waterloop Voer te Leefdaal” werd een bestek met nr. 309552 opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 01 te 1000 Brussel.
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 63 574 euro excl. btw of 76 924,54 euro incl. 21% btw.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
 • Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 26 september 2018 om 12 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van euro 144 000 niet).
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.

 

Argumentatie

Het voorzien van een trage verbinding naar de school achter de woningen van de Mezenstraat tussen de Voer en de parking zat initieel vervat in de opdracht heraanleg Centrum Leefdaal. Deze trage verbinding is voorzien naar aanleiding van de beslissing om in de Mezenstraat de doorstroming te laten spelen waardoor de voetpaden ter hoogte van de vooruitspringende woningen te smal worden om als veilige verbinding voor o.a. schoolgaande kinderen aanzien te worden. Bijkomend is deze trage verbinding opportuun zodat het drukke kruispunt Mezenstraat/Dorpstraat kan vermeden worden.

De uitvoering van deze trage verbinding en de brug zijn uit het dossier van heraanleg Centrum Leefdaal gehaald om zo snel mogelijk uit te voeren.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/002/003/001/001

0200/22400007

€ 3 000 000

€ 3 000 000

€ 76 924,54

 

 

Bijlagen

 • Aanbestedingsdossier uitvoering brugje over Voer te Leefdaal

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. 309552 en de raming voor de opdracht “Uitvoering brugje over waterloop Voer te Leefdaal”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 63 574 euro excl. btw of 76 924,54 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Streetlife, Herengracht 36 te NL-2312 Leiden;

- Verhofsté nv, Industrieterrein Zele - Baaikensstraat 9 te 9240 Zele;

- Cocquyt bvba, Toleindestraat 115 te 9080 Beervelde;

- ETH sprl, Rue Pre du Pont 14 te 1370 Jodoigne;

- Quintelier nv Dendermonde, Hoogveld 27 te 9200 Dendermonde;

- Van Raak L. bvba, Hegge 104 te 2381 Weelde.

 

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 september 2018 om 12 uur.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0200/22400007.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN HET BIES. GOEDKEURING VERREKENING 5: DIVERSE WERKEN EN AANWENDEN INVESTERINGSFONDS INFRAX VOOR FINANCIERING VERREKENING 2, 4 EN 5 BETREFFENDE DE ONVOORZIENE HERSTELLINGSWERKEN AAN DE KOKER EN DE DAARUIT VOLGENDE MEERWERKEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Het college verleende in zitting van 6 juni 2016 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken Het Bies” aan BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 281 454,04 euro excl. btw of 340 559,39 euro incl. btw.
 • Het college verleende in zitting van 22 januari 2018 goedkeuring aan verrekening 2: stabilisatiewerken ten behoeve van vrijwaring koker Vloetgracht voor een bedrag in meer van 20 712,40 euro excl. btw of 25 062 euro incl. btw en de termijnsverlenging van 5 werkdagen.
 • De gemeenteraad verleende in zitting van 30 januari 2018 goedkeuring aan verrekening 3: uitbreiding voetpaden en plaatsen keerelementen Het Bies 41-43 voor een bedrag in meer van 55 892,13 euro excl. btw of 67 629,48 euro incl. 21% btw en de termijnsverlenging van 8 werkdagen.
 • De gemeenteraad verleende in zitting van 30 januari 2018 goedkeuring aan verrekening 4: vernieuwen koker Vloetgracht tussen de Voer en de Elzenstraat voor een bedrag in meer van 165 123,44 euro excl. btw of 199 799,36 euro incl. 21% btw en de termijnsverlenging van 20 werkdagen.
 • Voorstel tot verrekening 5:diverse werken van BESIX Infra NV ontvangen per e-mail op 6 juli 2018.
 • Verantwoordingsnota van studiebureau Sweco voor verrekening 5:diverse werken ontvangen op 13 augustus 2018.
 • E-mail van Infrax van 13 augustus 2018 in verband met het aanwenden van het investeringsfonds.

 

Feiten en context

 • De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met projectnr. Infrax R2682.
 • Tijdens de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken Het Bies waren er nog diverse werken noodzakelijk om een goede uitvoering te verzekeren:
  • huur pomp gedurende een maand
  • verwijderen haag hoek Het Bies/Bankblokstraat
  • herstellen muur en dekplaat ter hoogte van de werfkeet
  • herstellen dekplaat ter hoogte van overgang oude naar nieuwe koker
  • opbraak stoep door kabelaanleg in Bankblokstraat
  • herstellen muur en dekplaat koker ter hoogte van de Elzenstraat
  • afsluiting langs het waterwingebied achter nieuw voetpad verplaatsen
  • klinkers ophalen aan de verzakking in de Elzenstraat
  • verbreding voetpad t.h.v. de Voer.
 • De totale geraamde meerprijs voor deze werken bedraagt 23 667,85 euro excl. btw. BESIX Infra NV bezorgde hiervoor een prijsofferte op 6 juli 2018.

 

Juridische gronden

 • Artikel 43, §2, 11° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur of als de opdracht nominatief in het budget is opgenomen.
 • Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
  De gemeenteraad is bevoegd voor het aanbrengen van wijzigingen aan een opdracht op het investeringsbudget indien deze meer dan 20% van het gegunde bedrag bedragen.
 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 24 en artikel 26, §1, 2°, a.
 • Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 37.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38/2 (Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder).
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

 

Adviezen

 • De financieel directeur verleende een visum op 13 juli 2018.
 • Het studiebureau Sweco verleende gunstig advies.

 

Argumentatie

Tijdens de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken Het Bies waren er nog diverse werken noodzakelijk om een goede uitvoering te verzekeren:

 • huur pomp gedurende een maand om te vermijden dat de kelders van de omliggende woningen zouden onderlopen bij hevige regen
 • verwijderen haag hoek Het Bies/Bankblokstraat om een voldoende breed voetpad te kunnen aanleggen
 • herstellen muur en dekplaat ter hoogte van de werfkeet die was ingevallen
 • herstellen dekplaat ter hoogte van overgang oude naar nieuwe koker
 • opbraak stoep door kabelaanleg in Bankblokstraat
 • herstellen muur en dekplaat koker ter hoogte van de Elzenstraat op het kruispunt
 • afsluiting langs het waterwingebied achter nieuw voetpad verplaatsen om een voldoende breed voetpad te kunnen aanleggen
 • klinkers ophalen aan de verzakking in het voetpad van de Elzenstraat
 • verbreding voetpad t.h.v. de Voer om een voldoende breed voetpad te kunnen aanleggen.

Het studiebureau Sweco heeft verrekening 5 opgemaakt met verantwoordingsnota voor een totaalbedrag van 23 667,58 euro excl. btw of 28 637,77 euro incl. btw en hiervoor gunstig advies gegeven. Deze werd ontvangen op 13 juli 2018.

Voor deze verrekening wordt een termijnsverlenging van 5 dagen toegekend.

Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het bestelbedrag met 94,29%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 546 849,59 euro excl. btw of 661 688 euro incl. 21% btw bedraagt.

Tijdens de werfvergadering werd met Infrax de mogelijkheid besproken om het investeringsfonds aan te wenden om al de meerwerken voor de onvoorziene werken van de koker te financieren. Sinds dit jaar kan het investeringsfonds ook gebruikt worden voor onvoorziene uitgaven die naar boven komen tijdens uitvoering, voor zover die werken normaal in aanmerking zouden komen voor financiering via het investeringsfonds indien deze vooraf voorzien werden. De herstellingen aan de koker vallen daaronder.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

22400007/0200

1419/001/001/001/001

€ 385 000

€ 152 619,60

€ 28 637,77

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

 

 

€ 241 733,62

(investeringsfonds Infrax)

 

De uitgave voor deze verrekeningen 5 is voorzien op het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0200/22400007. Het budgettair krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

Na voorfinanciering door de gemeente worden de kosten voor de herstellingen aan de koker en de daaruit volgende meerwerken aan de onderfundering, fundering, herstel lijnvormige elementen en aanwerken inritten in deze verrekening 5 en ook de vorige verrekeningen 2 en 4 terugbetaald via het investeringsfonds van Infrax. De juiste hoeveelheden en posten die in aanmerking komen, zijn opgenomen in de lijst in bijlage (TD 865.1 Het Bies: Lijst posten verrekeningen 2, 4 en 5 voor aanwenden Investeringsfonds Infrax), opgemaakt door de technische dienst. Het totale bedrag wordt geraamd op 199 779,85 euro excl. btw of 241 733,62 euro incl. btw.

In het investeringsfonds van de gemeente bij Infrax was op 5 juli 2018 nog 1 263 467,33 euro beschikbaar.

 

 

Bijlagen

 • TD865.1 Lijst posten verrekeningen 2-4-5 voor aanwenden investeringsfonds 13 aug 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 5: diverse werken van de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken Het Bies” voor het totaal bedrag in meer van 23 667,58 euro excl. btw of 28 637,77 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Voor deze verrekening 5 wordt een termijnsverlenging van 5 dagen toegestaan.

 

Artikel 3:

De uitgave voor deze verrekeningen is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0200/22400007.

 

Artikel 4:

Na voorfinanciering door de gemeente zal het investeringsfonds van Infrax worden aangewend voor de financiering van de verrekeningen 2, 4 en 5 herstellingen aan de koker en de daaruit volgende meerwerken aan de onderfundering, fundering, herstel lijnvormige elementen en aanwerken inritten voor een geraamd bedrag van 199 779,85 euro excl. btw of 241 733,62 euro incl. btw.

 

Artikel 5:

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

AANKOOP VAN EEN WERKTUIGDRAGER MET MAAIDEK EN ONKRUIDBORSTEL. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE VAN BESTEK TD508.5/401.

 

Feiten en context

         In het kader van de opdracht “Aankoop werktuigdrager met maaidek en onkruidborstel" werd een bestek met nr. TD508.5/401 opgesteld door de dienst openbare werken.

         De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 105 500 euro excl. btw of 127 655,00 euro incl. 21% btw.

         Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

         Als datum voor de opening van de offertes wordt 17 september 2018 om 15 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

         De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

         Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

         Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

         Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

         Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

         De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

         De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van euro 144 000 niet).

         Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.

 

Adviezen

         Advies van Interleuven, dienst preventie en welzijn, van 28 mei 2018 met de veiligheidseisen waaraan de aan te kopen machine moet voldoen. Deze veiligheidseisen zijn omschreven in bijlage D van het bestek TD508.5/401.

 

Argumentatie

De huidige grasmaaier is aan vervanging toe. Er wordt bewust gekozen voor een werktuigdrager met maaidek in plaats van een grasmaaier omwille van de volledige inzetbaarheid van de werktuigdrager. De huidige grasmaaier staat tijdens de winterperiode stil. Een werktuigdrager kan het ganse jaar ingezet worden voor andere taken.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/002/005/002/001

24300000/0200

€ 448 330,04

€ 184 162,84

€ 127 655,00

 

 

Bijlagen

         Bestek multifunctionele werktuigdrager 2018

         Bijlage C - Invullijst werktuigdrager

         Bijlage D - bijlage aan bestelbon_multifunctionele werktuigdrager 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. TD508.5/401 en de raming voor de opdracht "Aankoop werktuigdrager met maaidek en onkruidborstel", opgesteld door de dienst openbare werken, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgelegd zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 105 500 euro excl. btw of 127 655,00 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Van Dyck Marcel - Belgium nv, PROVINCIEBAAN 79 te 2235 Houtvenne;

- PIVABO BVBA, Kampstraat 20 te 8500 Kortrijk;

- HEYLENS M. BVBA, Essenestraat 18 te 1740 Ternat;

- PACKO NV, Torhoutsesteenweg 166 te 8210 Zedelgem;

- J. VANDENDRIESSCHE BVBA, Tervuursesteenweg 496 te 3061 Leefdaal;

- AVANT MACHINERY, Tiensesteenweg 240 te 3800 Sint-Truiden.

 

Artikel 4:

De opening van de offertes vindt plaats in gesloten zitting op 17 september 2018 om 15 uur in de collegezaal in het gemeentehuis.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget onder registratiesleutel 1419/002/005/002/001 24300000/0200.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

VERVANGEN VAN GLAS IN BESTAAND SCHRIJNWERK BIBLIOTHEEK BERTEM EN REPARATIE VAN DE DAKRUITEN GEMEENTEHUIS BERTEM. GOEDKEURING BESTEK, LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “Vervangen van glas in bestaand schrijnwerk bibliotheek Bertem en reparatie van de dakruiten gemeentehuis Bertem” werd een bestek met nr. FA861.110/408 opgesteld door de facilitaire dienst.
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33 057,85 euro excl. btw of 40 000 euro incl. 21% btw.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
 • De uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 20 september 2018 om 12.00 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 • Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het besluit van de gemeenteraad van 2 april 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van euro 144 000 niet bereikt).
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.

 

Argumentatie

Het dubbel glas van de ramen in het dak van het gemeentehuis en op het gelijkvloers van de bibliotheek is stuk. Er is vocht in gekomen, waardoor de ramen minder doorzichtig zijn geworden en waardoor de isolerende capaciteiten verminderd zijn. Het glas moet vervangen worden.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001/001/001/001

22101500/0130

€ 100 000

€ 77 978

€ 40 000

 

 

Bijlagen

 • Bestek

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. FA861.11/408 en de raming voor de opdracht “Vervangen van glas in bestaand schrijnwerk bibliotheek Bertem en reparatie van de dakruiten gemeentehuis Bertem”, opgesteld door de facilitaire dienst, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 33 057,85 euro excl. btw of 40 000 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

 

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

         Algemeen Aannemingsbedrijf De Coninck - Entreprise De Construction De Coninck nv, Kroonstraat 170 te 3020 Veltem-Beisem;

         ROELANTS GLAS NV, Leuvensesteenweg 210 te 3200 Aarschot;

         Renoglas, Veldonkstraat 173 te 3120 Tremelo;

         Dakwerken Huygh, Nijvelsebaan 132 te 3060 Bertem (Korbeek-Dijle);

         BVBA MD, Nieuwstraat 9 te 3060 Bertem;

         Moeys Alex, Nijvelsebaan 215 te 3060 Korbeek-Dijle;

         Moeys NV, Paardenstraat 13 te 3060 Bertem;

         De Keyzer J&S bvba, Het Bies 61 te 3061 Leefdaal.

 

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20 september 2018 om 12.00 uur.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0130/22101500.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE SCHENKING KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW VAN GEZONDHEID IN LEEFDAAL (PUTTEBOS).

 

Voorgeschiedenis

 • Koninklijk besluit van 20 december 1974 over de rangschikking als monument van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gezondheid in Leefdaal (Puttebos).
 • Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed van 28 november 2013 over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst.
 • Brief van de eigenaars van de kapel van Puttebos van 13 februari 2017 over de schenking van de kapel aan de gemeente Bertem.
 • Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2017 waarbij principieel akkoord gegaan wordt met de kosteloze schenking van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gezondheid in Leefdaal.
 • Collegebesluit van 31 juli 2017 waarbij het notariskantoor Coppieters & Goukens wordt aangesteld om de akte op te maken voor de afsplitsing van de kapel van het perceel afdeling 3 sectie B nr. 40b en voor de schenking van de kapel aan de gemeente.

 

Feiten en context

 • Notariskantoor Coppieters & Goukens heeft de ontwerpakte van kosteloze schenking overgemaakt voor het perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie B nummer 40b, 30ca groot, waarop de kapel van Puttebos ("Onze-Lieve-Vrouw van Gezondheid") gelegen is.
 • De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gezondheid is beschermd als monument sinds 20 december 1974.

 

Juridische gronden

 • Artikel 43, §2, 13° van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad is bevoegd voor het definitief aanvaarden van schenkingen.

 

Argumentatie

De eigenaars stellen dat zij als particulieren wel mee (kunnen) zorgen voor het eenvoudig onderhoud van de kapel, maar dat zij niet beschikken over de nodige expertise noch over de noodzakelijke middelen om een dossier op te maken voor het beheer van de kapel, om een subsidiedossier op te stellen of om de restauratie van dit beschermd monument te financieren en te coördineren.

 

De drie eigenaars van het huidige perceel verzoeken het gemeentebestuur van Bertem om een kosteloze schenking te willen aanvaarden van de kapel en van het afgesplitst deel van het perceel afdeling 3 sectie B nummer 40b waarop de kapel staat.

 

 

Bijlagen

 • Ontwerpakte

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde ontwerpakte van kosteloze schenking goed van de kapel en van het afgesplitst deel van het perceel afdeling 3 sectie B nummer 40b waarop de kapel staat.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AANKOOPAKTE 2 PERCELEN AAN DE BLOKKENSTRAAT - KERSTRAAT IN BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

         Schattingsverslag van 4 mei 2017, opgesteld door landmeter-expert Jan Bogaerts, met het oog op de aankoop van de percelen grond 3de afdeling sectie 3 nrs. 175L en 176D.

         Gesprek van 27 november 2017 op het gemeentehuis met de 4 mede-eigenaars waar een mondeling akkoord is bekomen over het aankoopbedrag.

         Collegebesluit van 11 december 2017 over de aanstelling van notaris Vangoetsenhoven voor de opmaak van de authentieke akte.

         Brief van 27 maart 2018 naar de 4 mede-eigenaars met het ontwerp van verkoopsovereenkomst.

         Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2018 waarbij de verkoopsovereenkomst werd goedgekeurd.

 

Feiten en context

 • Voor de realisatie van een sportpark tussen Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle langsheen de Dorpstraat dienen de 2 percelen grond 3de afdeling sectie D nr. 175L en 176D eerst aangekocht te worden om nadien te worden geruild met het perceel van De Watergroep 3de afdeling sectie D nr. 168C.
 • De aankoop gebeurt om reden van algemeen nut, bijgevolg is de akte vrijgesteld van registratierechten.
 • Notaris Vangoetsenhoven heeft de ontwerpakte overgemaakt voor aankoop van volgende percelen:

o        Woonhuis (bouwgrond), 3de afdeling sectie D nr. 176D

 • Het perceel is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
 • Het perceel heeft volgens het kadaster een grootte van 2a 48ca.

o        Weiland, 3de afdeling sectie D nr. 175L

 • Het perceel is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
 • Het perceel heeft volgens het kadaster een grootte van 62a 8ca.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 42, §1 en 43, §2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad is bevoegd voor alle onderwerpen van gemeentelijk belang.
  De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen.

 

Argumentatie

Voor de realisatie van sportpark Verona langs de Dorpstraat in Bertem dienen 2 percelen grond aangekocht te worden om nadien te worden geruild met het ernaast gelegen perceel van De Watergroep.

 

De aankoop gebeurt dus om reden van openbaar nut.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgaven

0740/22000007

1419/002/001/009/001

€ 280 000

€ 280 000

€ 211 109

 

 

Bijlagen

 • ontwerpakte

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde ontwerpakte goed voor de aankoop voor openbaar nut van het woonhuis en weiland, gelegen aan de Blokkenstraat - Kerstraat, kadastraal gekend onder 3de afdeling sectie D nummers 175L en 176D met een totale oppervlakte van 64a 56ca. De aankoopprijs wordt vastgesteld op 211 109 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 augustus 2018

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT VOORNAAMSWIJZIGING.

 

Feiten en context

 • De bevoegdheid om te beslissen over de verzoeken tot voornaamswijziging wordt vanaf 1 augustus 2018 overgeheveld van de minister van Justitie naar de ambtenaren van de burgerlijke stand.
 • De FOD Justitie rekende voor de procedure tot voornaamswijziging 490 euro aan. Voor transgenders bedroeg dit 49 euro (10% van het initieel bedrag).
 • De gemeenteraad kan een retributie vaststellen voor de nieuwe procedure.
 • De gemeente kan een retributie vragen voor de procedure tot voornaamswijziging. Voor transgenders mag echter slechts 10% gevraagd worden van het vastgelegde retributiebedrag.
 • Aanvragen tot voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken (art.11 bis §3, art. 15 5e lid, art 21 §2 Wetboek Belgische Nationaliteit), dienen gratis te worden behandeld.

 

Juridische gronden

 • Artikel 170, §4 van de grondwet

Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

 • Artikel 42 van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vast.
 • Artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet

De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.

 • De omzendbrief BB-2011/01 'Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit' van 10 juni 2011.
 • Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing waarvan sommige bepalingen, die in werking zijn getreden op 1 augustus 2018, de bevoegdheid en de procedure inzake verandering van voornamen wijzigen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juli 2018.
 • Omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan worden geregeld, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2018.

 

Argumentatie

De gemeenten zijn vrij om het tarief te bepalen. Het voorgestelde tarief van 300 euro is een verlaging met 190 euro van de vroegere federale kostprijs voor een voornaamswijziging. Deze tariefverlaging stelt elke modale burger in staat om de procedure voor een voornaamswijziging te betalen. Anderzijds is een voldoende hoge retributie noodzakelijk om te voorkomen dat een voornaamswijziging te lichtzinnig of impulsief zou worden aangevraagd.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

1419/001/001/001/001

70200000/0110

€ 35 000

€ 1500

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Een retributie is verschuldigd voor de aanvraag tot voornaamswijziging.

 

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de voornaamswijziging: de betrokkene zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

 

Artikel 3:

De retributie wordt vastgesteld op:

 • 300 euro voor een standaardprocedure voor een voornaamswijziging
 • 30 euro voor een voornaamswijziging door een transgender

 

Artikel 4:

De personen bedoeld in de artikelen 11 bis, § 3, lid 3, 15, § 1, vijfde lid, en 21, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit zijn vrijgesteld van de retributie.

 

Artikel 5:

De retributie moet contant worden betaald op het ogenblik van de aanvraag van de voornaamswijziging.

 

Bij onontvankelijkheid van de aanvraag tot voornaamswijziging en na uitputting van de beroepsmogelijkheden wordt de betaalde retributie terugbetaald aan de aanvrager.

 

Artikel 6:

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2018.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019