BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 25 juni 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Yvette Laes, Maria Andries en Peter Persyn

 

Schepen Greet Goossens vervoegt de vergadering vanaf punt 5.

 


Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 28 mei 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 28 mei 2019 goed.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 11 SEPTEMBER 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 23 mei 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 11 september 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.
 • Op 11 september 2019 wordt een bijzondere algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau

2. Statutenwijziging - verlenging bestaansduur intercommunale

3. Geen verlenging deelnemer Social

4. Vervanging leden raad van bestuur

5. Varia.

 • De termijn waarvoor Interleuven werd opgericht en zoals verlengd neemt een einde op 10 november 2019. Op de bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 zal worden voorgesteld om de bestaansduur van de dienstverlenende vereniging te verlengen voor een nieuwe periode van 18 jaar vanaf 10 november 2019.
 • Het evaluatierapport met ondernemingsplan en de nota van te ontwikkelen activiteiten en strategie volgend boekjaar maakt deel uit van het verlengingsdossier bestaande uit:
  • Verlenging - IL beleidsnota;
  • Interleuven: Uw partner in efficiënt lokaal bestuur. (Portfolio voorjaar 2019 - verlengstuk van uw lokaal bestuur);
  • Verlenging - financieel beleidsplan cijfers;
  • Verlenging - beleidsplan verlenging financiën;
  • IL statutenwijziging en aangepaste tabel exclusiviteitsovereenkomsten.

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 423 van het decreet lokaal bestuur
  Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de dienstverlenende vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.
  Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste algemene vergadering vóór het verstrijken van de duur, tot de verlenging beslissen met een drievierdemeerderheid van het aantal stemmen. De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
  Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
  De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de dienstverlenende vereniging op het einde van het jaar waarin de algemene vergadering tot de verlenging heeft beslist.
  Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de dienstverlenende vereniging.
 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
 • Statuten van Interleuven, laatst gewijzigd op 19 december 2018

 

Argumentatie

Voor de bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

 • 2019-05-22 - Verlenging - IL beleidsnota
 • 2019-05-22 - Ontwerp statuten - versie 13 mei 2019
 • 2019-05-22 - Verlenging - exclusiviteitstabel recentste statuten - voorstel wijzigingen 2019 DEF
 • 2019-05- 22 - Verlenging - financieel beleidsplan cijfers
 • 2019-05-22 - Verlenging - beleidsplan verlenging financiën
 • Interleuven_portfolio2019

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 11 september 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

VERBOUWING ZONE TECHNISCHE DIENST GEMEENTEHUIS NAAR EEN ONTHAALZONE MET KANTOREN EN SPREEKRUIMTES. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE VAN OPDRACHT FA861.11/437.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebespreking van 27 mei 2019 over de herinrichting van het gemeentehuis.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht "Verbouwing onthaalzone gemeentehuis" werd een bestek met nr. FA861.11/437 opgesteld door de facilitaire dienst.
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 167 400 euro excl. btw of 202 554 euro incl. 21% btw.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
 • Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 19 juli 2019 om 16.30 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (de geraamde waarde excl. btw overschrijdt de drempel van 750 000 euro niet).
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en artikel 269, betreffende dwingende en onvoorziene omstandigheden.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

Naar aanleiding van de integratie van OCMW- en gemeentediensten, het vernieuwd organogram en de visie van het nieuwe bestuur om de wijze van dienstverlening aan te passen, is er nood aan herinrichting van bureelzones. In de zone van de technische dienst zal een volledige onthaalzone ingericht worden. De dienst burgerzaken zal d.m.v. een afgeschermde ruimte mee geïntegreerd worden in de nieuwe onthaalzone.

Door deze nieuwe inrichting wordt een uniek loket beoogd voor alle vragen van onze inwoners en bezoekers en kan er, zo nodig, doorverwezen worden naar de verschillende gemeentelijke diensten.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001/001/001/001

013/22101500

 

1419/001/001/001/001

0119/24000000

€ 50 000

 

 

€ 65 242

€ 50 000

 

 

€ 64 486

€ 202 554

 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging of opgenomen worden in het meerjarenplan 2020 - 2025.

 

 

Bijlagen

 • Administratief bestek
 • Technisch bestek
 • Beschrijvende nota
 • Plannen en voorstelling principe-ontwerp
 • Plannen bestaande toestand

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. FA861.11/437 en de raming voor de opdracht "Verbouwing onthaalzone gemeentehuis", opgesteld door de facilitaire dienst, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgelegd zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 167 400 euro excl. btw of 202 554 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 juli 2019 om 16.30 uur.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op begrotingsartikel 1419/001/001/001/001 0130/22101500 en 1419/001/001/001/001 0119/24000000. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging of opgenomen worden in het meerjarenplan 2020 - 2025.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. UITTREDING UIT DE INTERLOKALE VERENIGING "SPORTREGIO DIJLE & HAGELAND".

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 28 november 2017 over de oprichting van een interlokale vereniging “Sportregio Dijle & Hageland”.
 • Raadsbesluit van 25 juni 2019 over de oprichting van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek (Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren).

 

Feiten en context

 • De gemeenten Bertem, Boutersem, Herent, Kortenberg, Lubbeek, Bierbeek en Oud-Heverlee werken samen op vlak van sportbeleid in de sportregio Dijle & Hageland; eerst onder coördinatie van de provincie en sinds 1 januari 2018 onder de vorm van een interlokale vereniging.
 • De nieuwe projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek zal de huidige taken en werking op vlak van sportbeleid en -promotie van de sportregio Dijle & Hageland overnemen en verderzetten.

 

Juridische gronden

 • Artikel 392 van het decreet lokaal bestuur
  Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken.
 • Artikel 393 van het decreet lokaal bestuur
  Het samenwerkingsverband is gegrond op een overeenkomst met statutaire draagkracht die bepalingen bevat over de duur en de eventuele verlenging, de opzegmogelijkheid, de eventuele inbreng van de deelnemers en de wijze waarop die inbreng wordt beheerd, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, de financiële controle, de vereffening.
 • Artikel 3 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging “Sportregio Dijle & Hageland”: Duurtijd, verlenging en opzegmogelijkheid
  De interlokale vereniging wordt opgericht voor een periode van onbepaalde duur ingaand op 1 januari 2018.
  Uittreding kan enkel gedurende de eerste 6 maanden van elke nieuwe legislatuur van de gemeenteraden. De opzeg gaat in op 1 januari van het jaar daaropvolgend.
  De uittredende partij heeft in dat geval geen recht op recuperatie van de ingebrachte financiële middelen en roerende of onroerende goederen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om uit te treden uit de interlokale vereniging Sportregio Dijle & Hageland met ingang van 1 januari 2020.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

BUDGET. GOEDKEURING JAARREKENING 2018.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 19 december 2017 over de goedkeuring van het budget van de gemeente voor het boekjaar 2018

 

Feiten en context

         De algemeen directeur en de financieel directeur hebben de jaarrekening voor 2018 opgesteld.

         De jaarrekening sluit af met een positief resultaat op kasbasis van € 2 801 389 en een positieve autofinancieringsmarge van € 351 307,05.

 

Juridische gronden

         Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249.

         Artikel 260 van het decreet lokaal bestuur
De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

         Artikel 286, §1, 3° van het decreet lokaal bestuur
De burgemeester maakt de beleidsrapporten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bekend via de webtoepassing van de gemeente.

         Artikel 595 van het decreet lokaal bestuur
De jaarrekening over 2018 van de gemeenten wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
De jaarrekening over 2018 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

         Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

         Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Bijlagen

         Jaarrekening 2018

         Beleidsevaluatie

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 goed bestaande uit de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat op kasbasis van € 2 801 389 en een positieve autofinancieringsmarge van € 351 307,05.

 

 

 

 

Punt bijlagen/links Jaarrekening 2018 Gemeente.pdf
Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

ZEFIER CVBA. GOEDKEURING GARANTIEVERKLARING STRATEGISCHE PARTICIPATIES.

 

Voorgeschiedenis

         E-mail van 6 mei 2019 van Zefier over een garantieverklaring strategische participaties.

 

Feiten en context

         De gemeente Bertem is vennoot van de cvba Zefier (hierna de “Vennootschap”).

         Overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 van de statuten van de Vennootschap zijn de vennoten van de Vennootschap de verbintenis aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken.

         De Vennootschap is in het verleden financieringen aangegaan (of heeft financieringen overgenomen als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) en zal in de toekomst nog financieringen aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële instelling (hierna de “Arranger”).

         De Vennootschap heeft het voornemen om een thesauriebewijzenprogramma op te zetten om de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en dit met als Arranger Belfius Bank nv, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 0403.201.185 (hierna het “Programma”).

 

Juridische gronden

         Artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur

         Artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap
Dit artikel bepaalt dat de vennoten elk voor hun deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan met het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben.

         Artikel 13, §2 en §3 van de statuten van de Vennootschap
De vennoten van de Vennootschap zijn de verbintenis aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken.

 

Argumentatie

De gemeente Bertem wenst voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap te erkennen en wenst om die reden de waarborg zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk te bevestigen.

 

De bevestiging van de waarborg door de gemeente-vennoten vergroot de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten, hetgeen mede in het belang van de gemeente is, omdat dit de financierbaarheid van de Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente, en het rendement van de gemeente hierop, vergroot.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad van Bertem beslist zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de “Begunstigde(n)”):

(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is aangegaan en zal aangaan op verzoek van de gemeente Bertem (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek van de gemeente Bertem) en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);

(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het kader van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de gemeente Bertem (de “Schadeloosstellingsverbintenis”).

 

Artikel 2:

De gemeenteraad van Bertem beslist de verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken aantoont dat:

(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 werkdagen na hiertoe aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met één van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of

(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of

(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad van Bertem beslist de borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat deze geen intuitu personae karakter heeft naar de begunstigde(n) toe.

 

De gemeenteraad erkent dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een Financiering, de schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van de Financieringen of de schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische Participatie of waardeschommeling.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad van Bertem neemt kennis van het Information Memorandum van het programma en beslist om dit zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

Artikel 5:

De gemeente Bertem zal zich niet beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de gemeente Bertem vennoot is van de Vennootschap.

 

De gemeente Bertem staat aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe om aan de Vennootschap alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten.

 

De gemeente Bertem verklaart uitdrukkelijk dat de borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, een begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven.

 

Artikel 6:

De gemeenteraad van Bertem beslist om Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de gemeente Bertem kennis te geven van enige wijziging aan enige financiering of schadeloosstellingsverbintenis.

 

Artikel 7:

De gemeenteraad van Bertem beslist om, voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 8:

De gemeenteraad van Bertem verleent volmacht aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de borgstelling.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

INVENTARIS EN ONDERZOEK VAN WOONRESERVEGEBIEDEN EN OPMAAK GEBIEDSGERICHT RUP VERONA. BEKRACHTIGING COLLEGEBESLUIT VAN 12 JUNI 2019 OVER DE WIJZIGING VAN DATUM INDIENING OFFERTES EN DATUM INFORMATIEVERGADERING/PLAATSBEZOEK.

 

Voorgeschiedenis

         Gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2019 over de goedkeuring van de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor de inventaris en het onderzoek van woonreservegebieden en opmaak van een gebiedsgericht RUP Verona.

         Collegebesluit van 12 juni 2019 over de wijziging van de datum indiening offertes en datum informatievergadering/plaatsbezoek.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “Inventaris en onderzoek van woonreservegebieden en opmaak gebiedsgericht RUP Verona” werd op 8 mei 2019 een bestek met nr. OM871.7/430 opgesteld door de dienst omgeving.
 • Op de gemeenteraad van 28 mei 2019 werd het bestek voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking goedgekeurd, met daarin:

o        de limietdatum voor het indienen van de offertes op 26 juni 2019 om 11.00 uur

o        een informatiesessie en plaatsbezoek voor kandidaat-inschrijvers op vrijdag 14 juni 2019 om 10.00 uur.

 

Juridische gronden

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144 000 euro niet) en artikel 57.
 • Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.

 

Argumentatie

Na het contacteren van de geselecteerde firma's bleek er een ruime interesse te bestaan voor indiening van een offerte. De meeste bureaus meldden echter aan onze dienst omgeving dat zij te weinig tijd krijgen om de uit te voeren prestaties in te schatten en om een kwalitatieve offerte voor te bereiden en in te dienen. Om de slaagkansen op meerdere, kwalitatieve en realistische offertes te verhogen, wenst het bestuur meer tijd te voorzien voor indiening van de offertes. Als gevolg daarvan moeten ook de informatiesessie en het plaatsbezoek worden verplaatst.

Het college stelt aan de raad voor om de einddatum voor indiening van de offertes te verplaatsen van 26 juni 2019 naar 12 juli 2019 om 11.00 uur en om de voorafgaande informatiesessie en het aansluitend terreinbezoek te laten plaatsvinden op 28 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad bekrachtigt het collegebesluit van 12 juni 2019 over de wijziging van de datum voor indiening van de offertes voor de overheidsopdracht met referentie OM871.7/430 en de datum van de informatievergadering en het plaatsbezoek.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

TOEGEVOEGD PUNT. BESPREKING EN HERZIENING GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 28 MEI 2019 M.B.T. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING ECOWERF 26 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van raadslid Joris Fonteyn van 20 juni 2019 over de toevoeging van een agendapunt op de gemeenteraad van 25 juni 2019.

 

Juridische gronden

 • Artikel 21 van het decreet lokaal bestuur
  Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen daarvoor hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
  De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen.
 • Artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
  De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden. Dit verloopt conform de afspraken rond de wijze van oproepen (artikel 2 § 1).

 

Argumentatie

Op de gemeenteraad van 28 mei 2019 werd de agenda van de algemene vergadering van Ecowerf goedgekeurd en aan de gemeentelijke vertegenwoordiging opgedragen om alle agendapunten goed te keuren.

Tijdens die gemeenteraad is echter de intentie van Ecowerf om de tarieven voor de huisvuilophaling en het recyclagepark niet aan bod gekomen:

* ophaling:

- restafval: van 0,25 € naar 0,27 €/kg

- gft: blijft 0,18 €/kg

- aanbieding container: van 0,50 € naar 0,55 € per aanbieding (= verhoging van 10%)

- huur/gebruiksrecht container: van 0,84 € naar 0,95 €/maand (= verhoging van 10%)

* recyclagepark:

- auto: van 2,50 € naar 3,00 € (= verhoging van 20%)

- auto met aanhangwagen: van 7,50 € naar 9,00 €

- bestelwagen: van 20,00 € naar 24,00 €

- grofvuil per m³: van 5,00 € naar 7,50 € (= verhoging van 50%)

De N-VA-fractie vraagt dan ook om dit agendapunt opnieuw te agenderen op de gemeenteraad van 25 juni 2019 en opnieuw te bespreken.

Ter zitting legt raadslid Joris Fonteyn volgend amendement voor: "Mandaat te geven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van 26 juni 2019 van Ecowerf de goedkeuring van het ondernemingsplan 2019-2024 niet goed te keuren en om de bezwaren over de voorgestelde tariefverhoging naar voor te brengen."

 

Besluit

 

Amendement Joris Fonteyn

 

2 stemmen voor: Joris Fonteyn en Wouter Fock

14 stemmen tegen: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven, Tom Philips, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Diane Vander Elst, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns en Albert Mees

2 onthoudingen: Griet Verhenneman en Pieter Sempels

 

Stemming agendapunt

 

1 stem voor: Joris Fonteyn

17 stemmen tegen: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven, Tom Philips, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns en Albert Mees

 

Artikel 1:

De gemeenteraad verwerpt het voorstel van raadslid Joris Fonteyn om mandaat te geven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger om de verhoging van de tarieven van Ecowerf af te keuren.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

OPRICHTING VAN DE PROJECTVERENIGING VRIJETIJDSREGIO DRUIVENSTREEK (BERTEM, HOEILAART, HULDENBERG, OVERIJSE EN TERVUREN). GOEDKEURING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

 

Voorgeschiedenis

         Goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018 om in te stappen in het onderzoekstraject voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de vrijetijdsdiensten (cultuur, bibliotheek, toerisme, jeugd, sport, erfgoed...) tussen de gemeenten Bertem, Huldenberg, Tervuren, Overijse en Hoeilaart (regio Druivenstreek)

         College van 25 maart 2019 waar het voorstel van de statuten voor de intergemeentelijke projectvereniging besproken werd omdat het decreet bovenlokale cultuurwerking eist dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband de vorm aanneemt van een vereniging met rechtspersoonlijkheid.

         Principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2019 om de maatschappelijke zetel van de projectvereniging Druivenstreek in Bertem op te nemen.

 

Feiten en context

         Vlaamse context:

De provincies hebben sinds 2018 geen bevoegdheid meer voor persoonsgebonden materies. Alles wat te maken heeft met cultuurbeleid werd overgeheveld naar het Vlaamse niveau terwijl niet alle dienstverlening die de provincies aanboden aan lokale besturen, werd overgenomen. Zo werd de bestaande regiowerking niet meer ondersteund. Vanaf 2020 treedt een nieuw decreet lokaal cultuurbeleid in werking met als algemene doelstelling: cultuurwerking in de brede zin van het woord transversaal aanpakken.

In het nieuwe decreet is structureel voorzien dat voor samenwerkingsverbanden tussen minimaal 4 gemeenten, er 5 jaar subsidies kunnen worden ontvangen (bedrag 100 000 euro/jaar), waarbij de deelnemende gemeenten hetzelfde bedrag dienen in te brengen.

         Lokale context:

De gemeenten Huldenberg, Overijse, Tervuren en Hoeilaart werkten in het verleden reeds samen rond jeugd, sport, cultuur en toerisme en zij wilden dit nu formaliseren en hiervoor trachten subsidies te ontvangen. Er werd een onderzoekstraject opgestart om te bekijken of dit kan uitgebreid worden naar alle vrijetijdsdiensten in deze regio. Aan de gemeente Bertem werd gevraagd of zij hieraan wilde deelnemen.

Het doel van het onderzoekstraject is om de burgers van deze gemeenten structureel zoveel mogelijk te kunnen laten participeren aan het vrijetijdsleven en ook te faciliteren en daarbij toch de eigenheid van elke gemeentelijke context te bewaren.

         Het onderzoek werd geleid door een stuurgroep die bestaat uit een afgevaardigde van elke betrokken gemeentelijke vrijetijdsdienst en de centrumleider van GC De Bosuil. Bij de samenstelling werd aandacht geschonken aan de verschillende  beleidsdomeinen (sport, jeugd, toerisme, cultuur, erfgoed, bibliotheek) om een zo integraal en transversaal mogelijke blik te hebben.

         Op 17 januari 2019 werden de mandatarissen en algemeen directeurs van de lokale besturen van Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren en vzw De Rand uitgenodigd voor een toelichting van het onderzoekstraject intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) voor de vrijetijdssector van de regio Druivenstreek.

         Verschillende adviesraden en culturele sleutelfiguren uit de vijf deelnemende gemeenten werden op 21 januari 2019 en op 5 februari 2019 bevraagd. De output hiervan werd door de stuurgroep verwerkt in de cultuurnota. De visie van de projectvereniging luidt als volgt: "We staan in de Druivenstreek voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle cultuur- en vrijetijdswerking, gecreëerd met en voor de bevolking, die bijdraagt aan een sterk verbonden gemeenschap."

         Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen op basis van het Bovenlokaal Cultuurdecreet ondersteund worden met een werkingssubsidie voor een periode van 6 jaar als ze een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Daarvoor kunnen ze tot 1 oktober 2019 een aanvraag indienen voor de subsidieperiode die loopt vanaf1 januari 2020 t.e.m.31 december 2025.

         Om subsidies te kunnen ontvangen, dient eerst een projectvereniging opgericht te worden met de deelnemende gemeenten. De subsidies die dan verkregen worden, kunnen enkel aangewend worden voor cultuurbrede werking, hoewel samenwerking vanuit cultuur met andere beleidsdomeinen ook een voorwaarde is.

         Het intergemeentelijk samenwerkingsverband speelt daarbij een bovenlokale regisseursrol door te verbinden en te netwerken, te faciliteren en te ondersteunen, te verduurzamen en te verspreiden.

         Voor de projectvereniging is er geen beheersoverdracht maar er worden wel statuten opgemaakt die de werking bepalen. Die statuten worden goedgekeurd door alle intredende partners.

         Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt altijd toevertrouwd aan een bestuurder die een gemeente aangewezen heeft.

         Iedere deelnemende gemeente heeft recht op 1 bestuurder met stemrecht (schepen of burgemeester) en op 1 afgevaardigde met raadgevende stem, namelijk een raadslid in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

         De maatschappelijke zetel van deze nieuwe projectvereniging zou in de gemeente Bertem gevestigd worden.

 

Juridische gronden

         Artikel 389 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk belang kunnen twee of meer gemeenten samenwerkingsverbanden tot stand brengen met of zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder beheersoverdracht.

         Artikel 396, §1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
De zetel van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is altijd gevestigd op het grondgebied van een deelnemende gemeente in een gebouw dat toebehoort aan het samenwerkingsverband zelf of aan een deelnemende gemeente.

         Artikel 402 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
De projectvereniging wordt opgericht bij akte, verleden voor de burgemeester van de gemeente waar de zetel gevestigd wordt. Met behoud van de toepassing van de wettelijke bepalingen over de inbreng van onroerende goederen verkrijgt de oprichtingsakte geldigheid op de datum van de dagtekening ervan door de ondertekening van alle gemeenten en andere rechtspersonen die deelnemen aan de oprichting ervan. De oprichtingsakte omvat de statuten en wordt binnen een termijn van dertig dagen na de dagtekening ervan ter informatie aan de toezichthoudende overheid voorgelegd. De oprichtingsakte wordt integraal bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wordt terzelfder tijd ter inzage van eenieder neergelegd in de zetel van de projectvereniging.

         Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018
Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken.

         Besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2018 betreffende de uitvoering van het Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018

 

Argumentatie

Het is aangewezen om met de vijf betrokken gemeentebesturen en de gemeenschapscentra van vzw De Rand bakens uit te zetten om een intergemeentelijk samenwerkingsverband op te zetten dat transversale en bovenlokale vrijetijdswerking draagvlak geeft en dat complementair is met de lokale vrijetijdswerkingen.

 

Samenwerken biedt alle betrokken gemeenten de kans om de inwoners meer te bieden én om op een kwaliteitsvolle wijze in te spelen op lokale omstandigheden. Tijdrovende taken kunnen efficiënter worden aangepakt door samen diensten aan te bieden of infrastructuur te delen. Door ideeën en praktijken onderling uit te wisselen en samen plannen te smeden, kan eveneens projectmatig worden samengewerkt en – waar mogelijk – naar bijkomende financiering worden gezocht.

 

Op 22 mei 2019 kwam de onderzoeksgroep samen om in het verlengde van de missie en visie de strategische doelstellingen en actieplannen vorm te geven (in bijlage bij dit besluit).

 

Het is de bedoeling om het dossier in naam van de projectvereniging in te dienen bij de Vlaamse Gemeenschap op ten laatste 1 oktober 2019 teneinde een erkenning en subsidiëring te krijgen voor de periode van 2020 tot 2025.

 

Financiële gevolgen

Indien de projectvereniging kan opgericht worden en een cultuurnota wordt ingediend voor 1 oktober 2019 stelt de stuurgroep voor dat, in het geval er een subsidie wordt toegekend via het bovenlokaal cultuurdecreet, elke betrokken gemeente jaarlijks 1 euro/inwoner bijdraagt aan de werking van de projectvereniging. Dat levert 78 439 euro op (op basis van het inwonertal op 1/01/2018). Voor elke euro geeft de Vlaamse Gemeenschap 1 euro subsidie.

 

Daarmee komt het totale budget op 156 878 euro. Daarvan is ongeveer 2/3 voor personeel en 1/3 voor de werking. Eén van de gemeenten gaat het personeel huisvesten en ondersteunen. Daarvoor is een vergoeding voorzien van 10 000 euro. Kosten die onder thematische en inhoudelijke werking kunnen vallen, zijn communicatie, gezamenlijke evenementen als Jazz met Pit, inzetten van tijdelijke deskundigen/freelancers, opbouwen van een sociaal passief en projectkosten die niet gedekt worden door andere subsidies.

 

UITGAVEN

INKOMSTEN

loonkosten

1 vte coördinator (A1/10)

0,8 vte adm. medewerker (C1/10)

Totaal

 

€66 638

€32 518

€99 156

gemeenten

Vlaanderen

Totaal

€78 439

€78 439

€156 878

werkingskosten

inhoudelijke/thematische werking

administratie, huisvesting, ICT

overige werkingskosten

boekhouding

Totaal

 

€41 222

€10 000

€3500

€3000

€57 722

 

 

Algemeen totaal

€156 878

 

€156 878

 

 

Bijlagen

         Beknopte cultuurnota van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek

         Strategische doelstellingen en actieplan 2020

         Statuten van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de oprichting van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek goed tussen de gemeente Bertem en de lokale besturen Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt er kennis van dat de projectvereniging wordt opgericht bij akte, verleden voor de burgemeester van Bertem, waarbij de oprichtingsakte geldigheid verkrijgt op de datum van de dagtekening ervan door de ondertekening van alle gemeenten die deelnemen aan de oprichting ervan.

 

Artikel 3:

De in artikel 1 vermelde projectvereniging wordt opgericht voor een periode van 6 jaar om te eindigen op 31 december 2025. Deze termijn kan een onbeperkt aantal keren worden verlengd, doch telkens niet langer dan voor een periode van 6 jaar.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad keurt de als bijlage toegevoegde ontwerpstatuten en het ontwerp huishoudelijk reglement goed van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek om ze te laten goedkeuren door de in artikel 1 genoemde projectvereniging.

 

Artikel 5:

De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerp begroting van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek.

 

Artikel 6:

De gemeenteraad keurt de als bijlage toegevoegde ontwerp cultuurnota ‘bovenlokale samenwerking vrije tijd in de Druivenstreek’ goed.

 

Artikel 7:

De gemeenteraad neemt er kennis van dat de projectvereniging een samenwerkingsovereenkomst zal afsluiten met vzw De Rand die bevestigt dat vzw De Rand actief meewerkt aan de missie en strategische doelstellingen met betrekking tot bovenlokale cultuurwerking zoals die door de projectvereniging worden vooropgesteld.

 

Artikel 8:

De gemeenteraad bepaalt in een volgende zitting wie afgevaardigd wordt in de raad van bestuur van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek.

 

Artikel 9:

Deze beslissing zal slechts uitwerking hebben wanneer alle partners hiertoe een gemeenteraadsbesluit hebben genomen binnen een tijdsbestek van twee maanden.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

PERSONEEL ONDERWIJS. VASTSTELLING ALGEMEEN KADER SELECTIEPROCEDURE DIRECTEUR BASISONDERWIJS.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 6 juni 2016 over de goedkeuring van de aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking 55+ van Lieve Morris, directeur van de GBS Leefdaal.

 

Feiten en context

         Lieve Morris, directeur van de GBS Leefdaal, heeft aan het schoolbestuur meegedeeld dat zij wellicht in het 2e semester van het schooljaar 2019-2020 voldoet aan de wettelijke voorwaarden om met pensioen te kunnen gaan.

 

Juridische gronden

         Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

         Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs.

         Artikelen 19, 37bis §1, 40, 41 en 42 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991
Deze artikelen handelen over de tijdelijke toewijzing en de vaste benoeming in selectie- en bevorderingsambten in het gesubsidieerd onderwijs.

         Artikel 73 §1 van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs
Dit artikel bepaalt de voorwaarden voor een schoolbestuur om voor zijn personeelsleden die tot de categorie bestuurs- en onderwijzend behoren een salarisfinanciering te kunnen bekomen van de Vlaamse overheid.

         Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

         Omzendbrief 13CC/VB/ML 'Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming' van 29 november 1999

         Artikel 2, 3° van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs
De ambten die de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel kunnen uitoefenen in het gewoon basisonderwijs, worden als volgt vastgesteld en ingedeeld :
(...) bevorderingsambt: directeur.

         Artikel 40 §1 van het decreet lokaal bestuur
Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang.

 

Argumentatie

Om tijdig een nieuwe voltijdse schooldirecteur voor de GBS Leefdaal te kunnen aanstellen ter vervanging van de huidige schooldirecteur, moet het schoolbestuur een selectieprocedure opstarten.

De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel is niet van toepassing op het gesubsidieerd onderwijspersoneel.

Eerst moet de gemeenteraad het algemeen kader voor de selectieprocedure van directeur basisonderwijs goedkeuren. De verdere uitvoering van de selectieprocedure gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Bijlagen

         functiebeschrijving van het ambt van directeur basisonderwijs

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De aanstellende overheid beslist bij de opstart van een selectieprocedure van schooldirecteur of een wervingsreserve wordt aangelegd en bepaalt de geldigheidsduur ervan.

Na een selectie kan een wervingsreserve worden aangelegd voor een maximumduur van drie jaar.

De duur van de wervingsreserve vangt aan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van het eindrapport van de selectie.

Voor de invulling van een vacature wordt telkens de eerst gerangschikte kandidaat van een wervingsreserve geraadpleegd.

Een kandidaat kan éénmaal een aangeboden betrekking weigeren zonder zijn plaats in de wervingsreserve te verliezen, op voorwaarde dat hij zijn kandidatuur naar aanleiding van de weigering binnen de vastgestelde termijn bevestigt.

Bij een tweede weigering van een aangeboden betrekking wordt de kandidaat in de wervingsreserve geschrapt, tenzij de aanstellende overheid op basis van de motivatie van de kandidaat hiervan afwijkt. Hij wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Kandidaten die niet gekozen worden, behouden hun plaats in de wervingsreserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf te kennen geven van elke aanstelling af te zien.

 

Artikel 2:

De aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van directeur basisonderwijs worden als volgt vastgesteld:

1° op de uiterste inschrijvingsdatum een totale dienstanciënniteit van minstens 10 jaar verworven hebben als lid van het personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs of secundair onderwijs;

2° tijdelijk aangesteld of vast benoemd zijn in het onderwijs in één van de wervings-, selectie- of bevorderingsambten voor ten minste een halve opdracht in hoofdambt;

3° beantwoorden aan het schoolspecifiek profiel van directeur;

4° een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat-directeurs en/of beginnende directeurs en/of gevorderden bij OVSG kunnen voorleggen, uiterlijk de dag voor het collegebesluit in verband met de vaste benoeming;

5° gunstige beoordeling van de tijdelijke aanstelling als schooldirecteur in afwachting van een vaste benoeming.

 

Artikel 3:

Bij de aanstelling van een directeur basisonderwijs in een vacante betrekking wordt steeds een proefperiode voorzien. De maximale duur van deze proefperiode komt overeen met de maximale duur zoals bepaald in artikel 42, §1, c van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs en kan niet worden verlengd. Voor de begeleiding en beoordeling van deze proefperiode kan het college van burgemeester en schepenen een beroep doen op externen.

 

Artikel 4:

Het programma van de selectieproef bestaat ten minste uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

Indien er psychotechnische proeven of persoonlijkheidstests worden voorzien, dan worden deze afgenomen door een selectiebureau of door een persoon die daartoe bevoegd is in overeenstemming met het decreet van 10 december 2010 met betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling in het Vlaams Gewest en het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2010 ter uitvoering van dat decreet.

Een kandidaat die eerder al heeft deelgenomen aan een gelijkwaardige selectieprocedure voor schooldirecteur in de drie jaren voorafgaand aan de datum van dit besluit, kan vrijgesteld worden van de deelname aan de schriftelijke proef, als hij daarvoor al slaagde of geschikt bevonden werd. Voor de nieuwe selectie gelden in dat geval de resultaten die de kandidaat behaalde voor de eerder afgelegde overeenstemmende proeven.

 

Artikel 5:

§1. Tussen de bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de indiening van kandidaturen, verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wel. Als de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

§2. De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

§3. De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als datum van verzending.

§4. De uiterste datum van kandidaatstelling geldt op straffe van onontvankelijkheid.

 

Artikel 6:

§1. Het vacaturebericht vermeldt:

         de functiebenaming, de functiebeschrijving en de salarisschaal;

         de aanwervings- en/of bevorderingsvoorwaarden;

         de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend en de uiterste datum voor het indienen ervan;

         het al dan niet aanleggen van een wervingsreserve en de duur ervan.

§2.De uitnodiging om zich kandidaat te stellen, wordt aan de personeelsleden die voor deze functie in aanmerking komen, meegedeeld via affiche op de werkplaatsen of via brief of via een bericht in het digitaal berichten- en documentenplatform van de school.

De personeelsleden die vanwege hun afwezigheid geen kennis kunnen nemen van de vacature binnen de termijn nodig voor de indiening van de kandidaturen, worden per post op de hoogte gebracht van de vacature.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

REGLEMENTEN GEMEENTELIJK ONDERWIJS. AANPASSING ARBEIDSREGLEMENT GBS LEEFDAAL EN GBS BERTEM.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 23 juni 2015 over de aanpassing van het arbeidsreglement van de GBS Leefdaal en e GBS Bertem

 

Juridische gronden

 • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
  Deze wet bepaalt dat het schoolbestuur voor haar personeel een arbeidsreglement moet opmaken met daarin een aantal verplichte vermeldingen. Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel vast.
 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 • Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 • Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité onderwijs op 3 juni 2019.

 

Argumentatie

Het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisscholen Bertem en Leefdaal moet worden aangepast om volgende redenen:

 • verduidelijkingen aan bestaande bepalingen van het arbeidsreglement
 • actualisering van de namen van verantwoordelijken en hun functienamen
 • gewijzigde federale en Vlaamse regelgeving (GDPR, onderwijswetgeving...)
 • nieuwe bepalingen omtrent gebruik van digitale en sociale media.

 

Het arbeidsreglement is gebaseerd op het model van de OVSG en is afgestemd met de andere scholen van de scholengemeenschap.

 

 

Bijlagen

 • Arbeidsreglement gemeentescholen

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het arbeidsreglement van de GBS Leefdaal en van de GBS Bertem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2015, wordt opgeheven.

 

Artikel 2:

Het bijgevoegde arbeidsreglement van de GBS Leefdaal en van de GBS Bertem wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3:

Dit arbeidsreglement wordt overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, Directie Leuven.

 

Artikel 4:

Een exemplaar van dit arbeidsreglement wordt bezorgd aan alle personeelsleden van de scholen, aan IDEWE, aan de secretarissen van de drie representatieve vakbonden (onderwijscentrales) en aan de intergemeentelijke dienst PBW van Interleuven.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING REKENINGEN IT-PUNT.

 

Voorgeschiedenis

 • Goedkeuring van de jaarrekening 2018 en van het activiteitenverslag 2018 door het beheerscomité van it-punt op 14 juni 2019

 

Feiten en context

 • Einde 2018 had de interlokale vereniging it-punt 50 leden:
  • 39 gemeenten
  • 7 politiezones
  • 1 hulpverleningszone
  • 2 OCMW's (en 9 via de gemeente)
  • 1 zorgvereniging.
 • It-punt ilv sluit 2018 af met een positief resultaat van 39 829 euro.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 392 en 395 §2 van het decreet lokaal bestuur
  Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken. Deze samenwerkingsverbanden heten 'interlokale verenigingen'.
  Het beheerscomité stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent.

 

 

Bijlagen

 • IT-Punt Resultaat 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt het financieel resultaat 2018 van ilv it-punt goed.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 31 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
  Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.
 • Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke beleidsaangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Om het college van burgemeester en schepenen in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk acht kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op deze mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.
 • Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Mondelinge vragen

 

 • Raadslid Karin Baudemprez vraagt informatie over het bedrijventerrein van de Keiberg in Vossem-Tervuren; wat is er juist aan de gang, wordt het een ambachtenzone? Ze heeft vernomen dat er een containerpark komt, maar daar is een andere maatschappij, hoe zit dat juist, wat is de stand van zaken en wat is de mening van het gemeentebestuur?
 • Schepen Tom Philips licht toe dat de Keiberg gelegen is in de gemeente Tervuren op grondgebied Vossem, juist op de grens, ter hoogte van het punt waar de Coige-steenweg uitkomt op de Tervuursesteenweg.
  De zone is ongeveer 5 ha groot. Ze is sinds de jaren '70 steeds bestemd geweest als ambachtelijke zone op het gewestplan. Er zijn jaren onderzoek aan voorafgegaan, er zijn o.a. problemen geweest met de rioleringen. Intercommunale Interleuven neemt de volledige ontwikkeling en uitgifte op zich, in opdracht en in samenspraak met de gemeente Tervuren. Zoals waarschijnlijk in hun ruimtelijk beleidsplan staat en zoals ook te lezen is op de website van Interleuven, is het de eerste doelstelling om bedrijven uit de gemeente Tervuren die vandaag ruimtelijk gewrongen zitten of zonevreemd zitten of die met uitbreidingsmogelijkheden zitten, om naar daar te verhuizen. Maar ervaring leert dat andere bedrijven nadien ook recht hebben om daar naartoe te komen. De schepen verneemt ook dat daar een containerpark komt, maar dat dat inderdaad wordt uitgebaat door een andere intercommunale, waar wij vandaag geen gebruik van kunnen maken. De schepen verklaart dat het college meent dat dit natuurlijk een opportuniteit kan zijn. Er zou tussen de verschillende intercommunales en gemeentebesturen bekeken moeten worden wat er eventueel mogelijk is, maar meer kunnen we daar vandaag nog niet over zeggen.
  Dit zal de zone zijn waar hoogstwaarschijnlijk of met zekerheid het nieuwe hoofdkwartier van de politiezone zal komen, omdat dat centraal gelegen is, bij de gewestweg, en goed ontsloten is. Zij hebben als eerste recht om er een perceel te verschaffen zodat dat goed gelegen is, strategisch zodat de dienstverlening niet wordt verhinderd.
  De schepen heeft ook vernomen dat bepaalde Bertemse ondernemingen dat ook volgen. Hij denkt dat zij op termijn ook rechten zullen hebben om zich daar te vestigen. Zijn ervaring leert hem dat Interleuven altijd werkt met bepaalde vestigingsvoorwaarden die in samenspraak met de gemeente worden opgemaakt. Hij heeft daar tot op heden geen weet van. Mocht blijken dat bepaalde Bertemse ondernemingen daar toch naartoe zouden willen gaan en daar geen plaats vinden, dan moet volgens de schepen zeker en vast worden bekeken of we hier geen ruimte kunnen en moeten voorzien voor onze lokale bedrijven die toch ook veel tewerkstelling genereren in onze gemeente.