NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 maart 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns en Guido Yserbijt

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Joris Fonteyn

 


Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 18 februari 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 18 februari 2019 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

KLACHTENMANAGEMENT. KENNISNAME RAPPORT KLACHTENBEHANDELING 2018.

 

Juridische gronden

 • Artikel 197 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling.
 • Artikel 198, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  Het systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.
 • Hoofdstuk 2.3 (Jaarlijkse rapportering) van het raadsbesluit van 28 oktober 2008 over het reglement behandeling van klachten en meldingen
  De klachtencoördinator rapporteert voor 31 maart over de klachten en meldingen van het afgelopen kalenderjaar. In het rapport geeft de klachtencoördinator minstens een overzicht van de hoeveelheid en de aard van de klachten en meldingen, van de gemiddelde behandelingstermijn en van de geboden oplossingen en verbeteringen in de organisatie.

 

 

Bijlagen

         Klachtenrapport 2019

 

Mededeling

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport klachtenbehandeling van 2018.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. BEKRACHTIGING COLLEGEBESLUIT 18 MAART 2019 VOORDRACHT BESTUURDERS RAAD VAN BESTUUR ECOWERF.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de voordracht van bestuurders in de raad van bestuur van EcoWerf.
 • Collegebesluit van 18 maart 2019 over de aanpassing van de voordracht van bestuurders in de raad van bestuur van EcoWerf.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.
 • Op 20 maart 2019 wordt een bijzondere algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:
  1. Aanstelling bureau van de bijzondere algemene vergadering
  2. Goedkeuring verslag van de buitengewone en bijzondere algemene vergadering van 21 november 2018
  3. Benoeming van de bestuurders van EcoWerf voor een periode van zes jaar
  4. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van zes jaar
  5. Benoeming van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger(s) voor het algemeen comité van EcoWerf.

 

Juridische gronden

 • Artikel 34 van het decreet lokaal bestuur
  Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.
 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur
  In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen worden de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming, benoemd door de algemene vergadering. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien. De leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers. Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.
 • Artikel 445 van het decreet lokaal bestuur
  In geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, wordt binnen de eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, op voorwaarde dat de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, al in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben.
 • Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur
  Het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering is onverenigbaar met het mandaat van lid van een van de andere organen.
 • Artikel 19 van de statuten van EcoWerf, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018
  Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt vijftien. De mandaten worden verdeeld als volgt: (...) één bestuurder voor de cluster Huldenberg / Bertem / Oud-Heverlee gedurende de eerste driejaarlijkse periode van de legislatuur en twee bestuurders gedurende de tweede driejaarlijkse periode van de legislatuur. Indien er in een cluster van gemeenten geen akkoord is en er voor elke gemeente een kandidaat-bestuurder wordt voorgedragen, beslist de algemene vergadering.

 

Argumentatie

De gemeenteraad moet voor de cluster van gemeenten Huldenberg / Bertem / Oud-Heverlee in de raad van bestuur van EcoWerf één bestuurder voordragen voor de eerste driejaarlijkse periode van de legislatuur en twee bestuurders voor de tweede driejaarlijkse periode van de legislatuur.

Er is pas begin maart een akkoord tussen de betrokken gemeentebesturen gevonden over de voordracht van bestuurders voor de 3 beschikbare bestuursmandaten. De verkiezing van de bestuurders van EcoWerf had plaats in de algemene vergadering van 20 maart 2019, vóór de huidige zitting van de gemeenteraad. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019 een beslissing genomen over de voordracht van de bestuurders. Dat besluit moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad.

 

 

Bijlagen

 • Collegebesluit van 18 maart 2019

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2019 over de voordracht van Luc Robijns, schepen van Huldenberg, en van Marc Morris, schepen van Bertem, als bestuurders namens de cluster Huldenberg / Bertem / Oud-Heverlee in de raad van bestuur van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. VOORDRACHT BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR IGO.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 20 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven.
 • Uitnodiging van 24 december 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van IGO van 29 maart 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.
 • Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de voordracht van Joery Verhoeven als bestuurder bij IGO div.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.
 • Op 29 maart 2019 wordt een buitengewone algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:

1.     Welkom

2.     Goedkeuring verslag algemene vergadering 21-12-2018

3.     Goedkeuring code van goed bestuur

4.     Goedkeuring deontologische code

5.     Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van IGO

 • Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten (15 bestuurders)
 • Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de gemeenten (maximum 5 bestuurders)
 • Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)

6.     Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering van IGO

7.     Varia.

 • De raad van bestuur vergadert minimaal 11 keer per jaar. Zij vormt van rechtswege ook de algemene vergadering van het maatwerkbedrijf IGO-W vzw, die 2 keer per jaar samenkomt (op hetzelfde moment als de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging).

 

Juridische gronden

 • Artikel 34 van het decreet lokaal bestuur
  Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.
 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur
  In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen worden de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming, benoemd door de algemene vergadering. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien. De leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers. Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.
 • Artikel 445 van het decreet lokaal bestuur
  In geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, wordt binnen de eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, op voorwaarde dat de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, al in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben.
 • Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur
  Het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering is onverenigbaar met het mandaat van lid van een van de andere organen.
 • Artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO
  De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene vergadering benoemd en door haar afzetbaar. De raad van bestuur telt 15 leden. Er is één bestuurder voorzien voor de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee.
 • Artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO
  Het mandaat van bestuurder duurt zes jaar en eindigt na de algemene vergadering die overgaat tot vernieuwing van de raad van bestuur binnen de 3 maanden van het jaar volgend op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

 

Argumentatie

De gemeenteraad moet voor de raad van bestuur van IGO een bestuurder voordragen voor de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee. Na overleg met de gemeente Oud-Heverlee wordt gezamenlijk Bart Clerckx, schepen van Oud-Heverlee, voorgedragen. Het eerder genomen raadsbesluit over de voordracht van Joery Verhoeven, schepen in Bertem, moet worden ingetrokken.

 

Besluit

Na geheime stemming:

20 stemmen voor

 

Artikel 1:

Bart Clerckx, schepen van Oud-Heverlee, wordt, tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voorgedragen als vertegenwoordiger van de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO.

 

Artikel 2:

Het raadsbesluit van 29 januari 2019 over de voordracht van de vertegenwoordiger van de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO wordt ingetrokken.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE DORPSTRAAT 554 TE LEEFDAAL.

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 8 mei 2017 over de intentie tot aankoop Dorpstraat 554 voor de verwezenlijking van het infrastructuurproject centrum Leefdaal.

         Collegebesluit van 15 mei 2017 waarbij het kantoor van notarissen Coppieters en Goukens, Sint-Jacobsplein 7, 3000 Leuven, wordt aangesteld voor de opmaak van overeenkomsten en voor de opmaak en het verlijden van notariële aktes met betrekking tot de herinrichting van het centrum van Leefdaal.

         Schattingsverslag van 19 juni 2017, opgesteld door beëdigd landmeter-expert Jonas Artois.

         Bespreking op 20 juni 2018 met de eigenaars van Dorpstraat 554 waar overeengekomen is om een gemeenschappelijke schatter aan te stellen.

         Schattingsverslag van 7 augustus 2018, opgesteld door beëdigd landmeter-expert Guy Michiels.

         Bespreking op 23 oktober 2018 met de eigenaars van Dorpstraat 554 waarbij een akkoord is bereikt over de aankoopprijs.

         Collegebesluit van 5 november 2018 waarbij het college de verkoopovereenkomst goedkeurt en de burgemeester en de algemeen directeur machtigt om de overeenkomst te tekenen.

         Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2018 waarbij de verkoopovereenkomst wordt goedgekeurd.

 

Feiten en context

 • De gemeente is met de eigenaars Goemans-Engelen van het perceel met woning gelegen in Dorpstraat 554 te Leefdaal, overeengekomen om de woning aan te kopen aan de schattingswaarde van 169 000 euro volgens het schattingsverslag van 7 augustus 2018, opgesteld door de gezamenlijk aangestelde landmeter Guy Michiels.
 • De verkoopovereenkomst werd opgesteld, ondertekend en goedgekeurd door de gemeenteraad.
 • Notarissen Coppieters en Goukens zijn door de koper en verkoper aangeduid om de akte op te maken en te verlijden.
 • De aankoop betreft volgend perceel:

o        Woonhuis (bouwgrond), 3de afdeling sectie B nr. 237/L/002

 • Het perceel is gelegen in woongebied
 • Het perceel heeft volgens het kadaster een grootte van 1a 05ca.
 • Het recht van voorkoop is van toepassing.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang.

De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen.

 

Argumentatie

De aankoop kadert in het meerjarenplan van het gemeentebestuur. Voor de realisatie van de heraanleg centrum Leefdaal zullen waar mogelijk bredere voetpaden worden aangelegd. Residentie De Robijn werd hiervoor achteruit gebouwd t.o.v. de vroegere gevellijn. De woning Dorpstraat 554, gelegen naast De Robijn, ligt tot tegen de straat. Het gemeentebestuur heeft beslist om deze woning aan te kopen.

 

Financiële gevolgen

Deze uitgave van 169 000 euro moet opgenomen worden in het budget van 2019.

 

 

Bijlagen

 • ontwerpakte

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde ontwerpakte goed voor de aankoop van het woonhuis, gelegen Dorpstraat 554 te Leefdaal, kadastraal gekend onder 3de afdeling sectie B nr. 237/L/002 met een totale oppervlakte van1a 05ca.

De aankoopprijs wordt vastgesteld op 169 000 euro.

 

Artikel 2:

Notarissen Coppieters en Goukens uit Leuven, aangesteld door de koper en verkoper, zijn belast met het verlijden van de notariële akte voor 18 april 2019.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

WOONKWALITEIT. GOEDKEURING VERORDENING VERPLICHTING CONFORMITEITSATTESTEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 20 december 2016 over het verderzetten van het Intergemeentelijk Woonproject Lokaal Woonbeleid ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ en de goedkeuring van de subsidieaanvraag 2017-2019 ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
 • Ministerieel besluit van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans van 27 februari 2017 over de goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk project ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
 • Besluit van de burgemeester van 7 september 2017 tot aanwijzing van een woningcontroleur voor het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken in het kader van aanvragen tot aflevering van een conformiteitsattest of tot opheffing van een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid.
 • Collegebesluit van 25 juni 2018 over de goedkeuring van de actiepunten in het kwaliteitsplan 'Wonen tussen Dijle en Velp'.
 • Raadsbesluit van 18 december 2018 over de goedkeuring van het retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten.

 

Feiten en context

 • Actiepunten uit het kwaliteitsplan
  • De aanvullende activiteit 2.2 stelt dat de gemeente krachtens artikel 6, eerste lid, 1° van de Vlaamse Wooncode een verordening vaststelt waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties en de verordening toegepast wordt.
 • Collegebesluit van 25 juni 2018
  • Een conformiteitsattest is verplicht voordat een goedkeuring voor een stedenbouwkundige vergunning voor de opsplitsing van een woning wordt toegekend en bij de verhuur van een pand waar meerdere niet-gezinsleden worden ingeschreven.

 

Juridische gronden

 • Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode,

in het bijzonder artikelen 5, 6 tot en met 11, 15, 20, 20bis en 20ter.

 • Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, in het bijzonder de definitie van kamerwoning en het uitreiken van een conformiteitsattest.
 • Ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen.
 • Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vast.
 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De bevoegdheid tot het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen, kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

 

Argumentatie

Woningopsplitsing zit in de lift. Het opsplitsen van eengezinswoningen naar kleinere woonentiteiten zorgt ervoor dat het aanbod voor alleenstaanden, kleine en jonge gezinnen toeneemt. Door grote woningen op te splitsen, kan er een alternatief geboden worden zodat wonen voor veel gezinnen betaalbaar wordt.

De gemeente ziet echter vaak kwaliteitsproblemen bij eengezinswoningen die opgesplitst worden in meerdere woonentiteiten. Het gebruik van de panden verandert maar de gebouwen zijn vaak niet aangepast aan specifieke eisen wat toegankelijkheid, vloeroppervlakte, bereikbaarheid, afsluitkranen, verdeelkast, elektriciteit en natuurlijk licht betreft. Als instrument om tot kwalitatieve woningopsplitsing te komen, kan een conformiteitsattest opgelegd worden.

Het is aangewezen dat alleen voor vergunde opgesplitste woningen een conformiteitsattest verplicht wordt gesteld om misbruik te vermijden. De woningkwaliteitsprocedure kan niet gebruikt worden voor wat in se een stedenbouwkundig probleem is: onvergunde (=illegale) opsplitsing is een stedenbouwkundige overtreding en vraagt aangepaste handhaving.

Grote woningen worden vaker bewoond door meerdere gezinnen of alleenstaanden.

De Omzendbrief RWO 2011/1 geeft richtlijnen over het onderscheid tussen kamers en woningen in het kader van de woonkwaliteitsbewaking. Op basis van de concrete situatie wordt beoordeeld of het technisch verslag van woningen of het technisch verslag van kamers gebruikt wordt voor het kwaliteitsonderzoek.

Een verordening betreffende het verplichten van een conformiteitsattest geldt pas vanaf goedkeuring door de Vlaamse minister van Wonen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • Conformiteitsattest: het attest bedoeld in titel III hoofdstuk II art. 7 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
 • Hoofdverblijfplaats: zoals omschreven in artikel 2, §1,10° van de Vlaamse Wooncode
 • Gezin: zoals omschreven in artikel 2, §1, 8° van de Vlaamse Wooncode
 • Woning: zoals omschreven in artikel 2, §1,31° van de Vlaamse Wooncode
 • Eengezinswoning: een gebouw bestaande uit één woongelegenheid en hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van één gezin
 • Kamerwoning: zoals omschreven in artikel 1, 13° van het Kwaliteitsbesluit van 12 juli 2013

 

Artikel 2: Verplichting

Indien men een woning of kamerwoning te huur of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats, is in volgende gevallen een conformiteitsattest verplicht:

 • na het creëren van bijkomende woningen door opsplitsing van een bestaande eengezinswoning (vergund na het in werking treden van deze verordening)
 • bij verhuur van een woning aan meerdere gezinnen of alleenstaanden.

 

Artikel 3: Aanvraag

Een conformiteitsattest dient schriftelijk aangevraagd te worden:

 • via de gemeentelijke website en het specifieke aanvraagformulier
 • of per e-mail aan woningkwaliteit.wtdv@igo.be
 • of per post naar IGO div t.a.v. IGS Wonen tussen Dijle en Velp, De Vunt 17, 3220 Holsbeek.

Elke aanvraag van een conformiteitsattest dient volgende gegevens te bevatten:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager
 • ligging van de woning waarvoor een conformiteitsattest wordt aangevraagd.

 

Artikel 4: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na goedkeuring door de Vlaamse minister van Wonen.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

VOETBALVELD SITE RAPID. OPZEG HUUROVEREENKOMST MET VC BERTEM-LEEFDAAL.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 1989 over de goedkeuring van de huurovereenkomst tussen de gemeente Bertem en voetbalclub 'Rapid Bertem'.

 

Feiten en context

 • De site 'Rapid Bertem', eigendom van de gemeente Bertem, ligt tussen de Tervuursesteenweg en de Sint-Medardusstraat op het perceel afdeling 1, sectie C, nrs. 223D2 en 223E2 en heeft een oppervlakte van 85a 38ca.
 • De site ligt in woongebied maar wordt momenteel verhuurd aan voetbalclub VC Bertem-Leefdaal, vroeger voetbalclub FC Rapid Bertem.
 • De gemeente heeft een procedure opgestart voor de verkoop van dit terrein en zegt de huurovereenkomst op, mits het respecteren van een opzegtermijn van 6 maanden.
 • Zoals ook bepaald in de huurovereenkomst, goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 oktober 1989, geeft de verhuurder de garantie aan de voetbalclub dat het huidige speelseizoen 2018-2019 nog kan afgewerkt worden.
 • Wanneer de gemeente als verhuurder geen vervangende accommodatie ter beschikking kan stellen bij het einde van de opzegtermijn dan eindigt het contract nadat de opzegtermijn met 1 speelseizoen wordt verlengd.

 

Juridische gronden

 • Artikel 4 van de huurovereenkomst van 31 oktober 1989

De verhuring wordt overeengekomen voor onbepaalde duur aanvangend op 1/01/1990.

De verhuring zal voortijdig een einde nemen wanneer één der partijen hiertoe beslist, mits een vooropzeg van 6 maanden en mits de garantie vanwege de verhuurder dat de kalender van het lopend speelseizoen zal kunnen afgewerkt worden.

Indien, behoudens gevallen van overmacht, bij het einde van de opzegperiode de verhuurder in de onmogelijkheid verkeert een vervangende accommodatie zoals bedoeld in artikel 1 ter beschikking te stellen dan eindigt het contract nadat de opzegtermijn voor de duur van 1 speelseizoen werd verlengd.

 • Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang.

De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen. Deze bevoegdheid kan niet worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het gemeentebestuur zegt de huurovereenkomst voor site Rapid Bertem, afdeling 1, sectie C, nrs. 223D2 en 223E2 op. De huurovereenkomst eindigt op het einde van het speelseizoen 2019-2020.

 

Artikel 2:

Er wordt geen vervangende accommodatie ter beschikking gesteld binnen de opzegtermijn.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE DEELNAME AAN TAI CHI ACTIVITEITEN INGERICHT DOOR HET GEMEENTEBESTUUR.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 16 maart 2015 over het organiseren van tai chi lessen.

 

Feiten en context

 • De dienst vrije tijd en communicatie organiseerde in 2015-2016 een lessenreeks tai chi voor beginners. In Bertem (sportzaal) waren er 24 betalende deelnemers en in Leefdaal (Vlieg-In) 14.
 • De dienst vrije tijd en communicatie organiseerde in 2016-2017 een lessenreeks tai chi voor beginners. In Bertem (sportzaal) waren er 19 betalende deelnemers en in Leefdaal (Vlieg-In) 18.
 • De dienst vrije tijd en communicatie organiseerde in 2017-2018 een lessenreeks tai chi voor beginners. In Bertem (sportzaal) waren er 27 betalende deelnemers en in Leefdaal (Vlieg-In) 19.
 • De dienst vrije tijd en communicatie organiseert in 2018-2019 een vierde jaar tai chi voor beginners van 9.30 tot 10.30 uur, er zijn 30 betalende deelnemers en voor gevorderden van 10.30 tot 11.30 uur, zijn er 10 deelnemers in Bertem (sportzaal). In de Vlieg-In in Leefdaal de dinsdagen van 9.30 tot 10.30 uur zijn er 11.

 

Juridische gronden

 • Artikel 170, §4 van de grondwet

Geen last of belasting kan door de agglomeratie; de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

 • Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglement, vast.

 • Artikel 41, 2e lid, 14° van het decreet lokaal bestuur

De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.

 

Argumentatie

Door de grote opkomst op de lessen, zou de dienst vrije tijd en communicatie willen overgaan tot het verder organiseren van tai chi lessen op 40 maandagen voor beginners van 9.30 tot 10.30 uur, en voor gevorderden van 10.30 tot 11.30 uur, in Bertem (sportzaal). In de Vlieg-In in Leefdaal 40 dinsdagen van 9.30 tot 10.30 uur.

De raad machtigt het college om het tarief zelf en de wijze van inning te bepalen in functie van de kostprijs van de lessenreeksen, de verwachte interesse en de beschikbare technische middelen voor de betaling van de retributie (o.m. online inschrijvingssoftware).

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Met ingang van 1 april 2019 en voor een termijn die eindigt op 30 juni 2025 wordt een retributie geheven op de deelname aan het bewegingsaanbod 'tai chi' voor senioren (55+), ingericht door het gemeentebestuur.

 

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd door de persoon die deelneemt aan het bewegingsaanbod tai chi. De retributie moet worden betaald voor deelname aan een aangeboden lessenreeks. Er kan niet worden betaald voor aparte lessen als onderdeel van een lessenreeks.

 

Artikel 3:

In geval de deelnemer wegens overmacht niet (meer) kan deelnemen aan de lessenreeks, wordt het resterende bedrag (ter waarde van het aantal van resterende lessen) terugbetaald.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad machtigt het college om het tarief voor elke lessenreeks en de wijze van inning vast te stellen. De retributie mag maximaal 3 euro per les bedragen.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 31 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
  Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.
 • Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke beleidsaangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Om het college van burgemeester en schepenen in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk acht kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op deze mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.
 • Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Mondelinge vragen

 

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.