BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 maart 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns en Guido Yserbijt

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Joris Fonteyn

 


Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Toelichting

De raad keurt de notulen van de zitting van 18 februari 2019 goed.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

KLACHTENMANAGEMENT. KENNISNAME RAPPORT KLACHTENBEHANDELING 2018.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. BEKRACHTIGING COLLEGEBESLUIT 18 MAART 2019 VOORDRACHT BESTUURDERS RAAD VAN BESTUUR ECOWERF.

 

Toelichting

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2019 over de voordracht van Luc Robijns, schepen van Huldenberg, en van Marc Morris, schepen van Bertem, als bestuurders in de raad van bestuur van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.

 

Luc Robijns wordt voor de eerste driejaarlijkse periode van de legislatuur én voor de tweede driejaarlijkse periode van de legislatuur voorgedragen als vertegenwoordiger van de cluster van gemeenten Huldenberg / Bertem / Oud-Heverlee in de raad van bestuur van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.

 

Marc Morris wordt voor de tweede driejaarlijkse periode van de legislatuur voorgedragen als vertegenwoordiger van de cluster van gemeenten Huldenberg / Bertem / Oud-Heverlee in de raad van bestuur van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. VOORDRACHT BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR IGO.

 

Toelichting

Bart Clerckx, tweede schepen van Oud-Heverlee, wordt, tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voorgedragen als vertegenwoordiger van de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE DORPSTRAAT 554 TE LEEFDAAL.

 

Toelichting

Voor de realisatie van de heraanleg centrum Leefdaal zullen waar mogelijk bredere voetpaden worden aangelegd. Residentie De Robijn werd hiervoor achteruit gebouwd t.o.v. de vroegere gevellijn. De woning Dorpstraat 554, gelegen naast De Robijn, ligt tot tegen de straat. Het gemeentebestuur beslist om deze woning aan te kopen. Met akkoord van de eigenaars werd een gezamenlijke landmeter aangesteld voor een schatting. Met de eigenaars werd het aankoopbedrag, namelijk de schattingswaarde, overeengekomen.

 

De verkoopovereenkomst werd reeds goedgekeurd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de ontwerpakte goed te keuren. De akte dient ten laatste op 18 april 2019 verleden te worden.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

WOONKWALITEIT. GOEDKEURING VERORDENING VERPLICHTING CONFORMITEITSATTESTEN.

 

Toelichting

De huidige subsidieperiode van het intergemeentelijk project ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ loopt van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019. De gemeente heeft hierbij een engagementsverklaring onderschreven om de genoemde doelstellingen te realiseren.

Betreft doelstelling 2:“Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving”, heeft het college op 25 juni 2018 actiepunten uit het kwaliteitsplan goedgekeurd.

Alvorens enkele aanvullende activiteiten uitgevoerd kunnen worden, dient er eerst een gemeentelijke verordening verplichting conformiteitsattesten goedgekeurd te worden. Met dit attest kan een eigenaar/verhuurder aantonen dat de (huur)woning op het ogenblik van afgifte voldoet aan de kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en aantal toegelaten bewoners.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

VOETBALVELD SITE RAPID. OPZEG HUUROVEREENKOMST MET VC BERTEM-LEEFDAAL.

 

Toelichting

De gemeente heeft een procedure lopen voor de verkoop van site Rapid Bertem. De lopende huurovereenkomst met VC Bertem-Leefdaal voor gebruik van het voetbalterrein dient verbroken te worden. de voetbalclub kan nog tot en met het voetbalseizoen 2019-2020 gebruikmaken van het voetbalterrein.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE DEELNAME AAN TAI CHI ACTIVITEITEN INGERICHT DOOR HET GEMEENTEBESTUUR.

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een retributie in te stellen op de deelname van senioren aan de tai chi lessen ingericht door het gemeentebestuur van Bertem.

Het vaststellen van het tarief en de bepaling van de wijze van inning worden aan het college gedelegeerd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.