NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 28 mei 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Griet Verhenneman

 

Raadslid Jimmy Geyns vervoegt de vergadering vanaf punt 6.

 


Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 30 april 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 30 april 2019 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

GEMEENTERAADSLEDEN. KENNISNAME EINDE VERHINDERING RAADSLID JENNE VAN CORTENBERG.

 

Voorgeschiedenis

 • Proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Brief van 10 december 2018, waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant meedeelt dat hij de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Bertem geldig heeft verklaard op 5 december 2018.
 • Eedaflegging van Jenne Van Cortenberg (CD&V) als gemeenteraadslid op 2 januari 2019.
 • E-mail van Jenne Van Cortenberg van 6 februari 2019 waarin zij haar verhindering als gemeenteraadslid meedeelt voor de periode van 6 februari 2019 tot en met 3 mei 2019 wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind.
 • Eedaflegging van Guido Yserbijt op 18 februari 2019 als tweede opvolger.

 

Feiten en context

 • De verhindering wegens zwangerschapsverlof van raadslid Jenne Van Cortenberg is geëindigd op 3 mei 2019.

 

Juridische gronden

 • Artikel 14 van het decreet lokaal bestuur
  Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.

 

Mededeling

De raad neemt kennis van het einde van de verhindering wegens zwangerschapsverlof van raadslid Jenne Van Cortenberg (CD&V) op 3 mei 2019.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN. VASTSTELLING RANGORDE GEMEENTERAADSLEDEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Eedaflegging van de gemeenteraadsleden op 2 januari 2019.
 • Raadsbesluit van 2 januari 2019 over de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.
 • Kennisname door de raad op 18 februari 2019 van de verhindering wegens ouderschapsverlof van raadslid Jenne Van Cortenberg van 6 februari 2019 tot en met 3 mei 2019.
 • Kennisname door de raad op 28 mei 2019 van het einde van de verhindering van raadslid Jenne Van Cortenberg.

 

Feiten en context

 • De rangorde wordt bepaald als volgt:
  • Anciënniteit als gemeenteraadslid (eventueel onderbroken)
  • In ondergeschikte orde (bij gelijke anciënniteit): het aantal naamstemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen
  • Bij gelijke anciënniteit en gelijk aantal naamstemmen: voorrang voor de kandidaat op de lijst die de meeste stemmen behaalde.
 • De mandaatperiodes als gemeenteraadslid en het aantal naamstemmen van de gemeenteraadsleden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn als volgt:
  Raadslid             Periodes GR-lid             Naamstemmen
  • Marc Morris03/01/1977-nu641
  • Albert Mees02/01/1989-nu521
  • Greet Goossens03/01/1995-nu552
  • Maria Andries1/01/2001-31/12/2006135

1/01/2007-31/12/2012

1/01/2013-8/09/2014

 • Yvette Laes02/01/2007-nu315
 • Joël Vander Elst02/01/2013-nu1361
 • Joery Verhoeven02/01/2013-nu639
 • Tom Philips02/01/2013-nu566
 • Jan De Keyzer02/01/2013-nu368
 • Joris Fonteyn02/01/2013-nu356
 • Karin Baudemprez02/01/2013-nu210
 • Griet Verhenneman02/01/2013-16/12/2013279
  30/03/2014-25/01/2016
  2/07/2016-nu
 • Wouter Fock30/09/2014-nu190
 • Diane Vander Elst   28/06/2016-nu308
 • Eddy Vranckx27/10/1998-31/12/2000405
  2/01/2013-14/01/2013
  2/01/2019-nu
 • Iris De Smet2/01/2019-nu314
 • Roland Gustin2/01/2019-nu303
 • Jimmy Geyns2/01/2019-nu300
 • Peter Persyn2/01/2019-nu247
 • Pieter Sempels2/01/2019-nu152
 • Jenne Van Cortenberg2/01/2019-5/02/2019326
  4/05/2019-nu

 

Juridische gronden

 • Artikel 6, §7 van het decreet lokaal bestuur
  De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgesteld. Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De rangorde van gemeenteraadsleden wordt als volgt vastgesteld:

1.     Marc Morris

2.     Albert Mees

3.     Greet Goossens

4.     Maria Andries

5.     Yvette Laes

6.     Joël Vander Elst

7.     Joery Verhoeven

8.     Tom Philips

9.     Jan De Keyzer

10.Joris Fonteyn

11.Karin Baudemprez

12.Griet Verhenneman

13.Wouter Fock

14.Diane Vander Elst

15.Eddy Vranckx

16.Iris De Smet

17.Roland Gustin

18.Jimmy Geyns

19.Peter Persyn

20.Pieter Sempels

21.Jenne Van Cortenberg

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING IGO 28 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2019 over de aanstelling van Diane Vander Elst en Jan De Keyzer als resp. vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGO.
 • Uitnodiging van 4 maart 2019 voor de statutaire algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.
 • Uitnodiging van 3 mei 2019 voor de gewone algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.
 • Op 28 juni 2019 om 17.30 uur wordt een statutaire algemene vergadering van IGO gehouden met volgend agendapunt:
  1. Goedkeuring statutenwijziging
 • Op 28 juni 2019 om 17.45 uur wordt een gewone algemene vergadering van IGO gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring verslag 29.03.2019
  2. Goedkeuring jaarrekening 2018
  3. Goedkeuring jaarverslag 2019
  4. Goedkeuring toetreding nieuwe leden
  a. Politiezone Voer en Dijle
  b. Ecowerf
  c. Interleuven
  5. Goedkeuring aanvullende voordrachten algemeen comité IGO
  a. OCMW Glabbeek: Jonas Vangroenendael
  b. OCMW Tremelo: Diane Willems
  c. Gemeente Boortmeerbeek: Hans Crol
  d. OCMW Boortmeerbeek: Remi Serranne
  6. Varia.

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
 • Statuten van IGO, goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 november 2018.

 

Argumentatie

Voor de statutaire algemene vergadering en de gewone algemene vergadering van 28 juni 2019 moet het mandaat van de vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De vertegenwoordiger op de statutaire algemene vergadering en op de gewone algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING RIOBRA 14 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 3 mei 2019 voor de algemene vergadering van 14 juni 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Riobra.
 • Op 14 juni 2019 wordt een algemene vergadering van Riobra gehouden met volgende agendapunten:
  1. Kennisneming verslagen Riobra OV van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2018.

2. Goedkeuring van de jaarrekening Riobra OV afgesloten op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders commissaris Riobra OV met betrekking tot het boekjaar20L8.

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.

5. Statutaire benoemingen.

6. Statutaire mededelingen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
 • Statuten van Riobra, laatst gewijzigd op 22 juni 2018

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 14 juni 2019 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Riobra van 14 juni 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 18 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 17 april 2019 voor de algemene vergadering van Interleuven van 18 juni 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.
 • Op 18 juni 2019 wordt een algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 27.03.2019

3. Verslag over de activiteiten 2018

4. Jaarrekening per 31.12.2018 - verslag van de commissaris-revisor

5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor

7. Toetreding tot IGO

8. Deontologische code

9. Vastleggen zitpenningen

10. Vervanging leden raad van bestuur - nieuwe leden (Tremelo)

11. Diversen

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
 • Statuten van Interleuven, laatst gewijzigd op 19 december 2018

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 18 juni 2019 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van 18 juni 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING ECOWERF 26 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de aanstelling van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
 • Uitnodiging van 25 april 2019 voor de algemene vergadering van EcoWerf van 26 juni 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.
 • Op 26 juni 2019 wordt een algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuring verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20/03/2019

3. Ondernemingsplan 2019-2024: goedkeuring evaluatie

4. Jaarverslag 2018

4.1. Verslag van de activiteiten

4.2. Jaarrekening per 31/12/2018 – verslag van de commissaris-revisor

4.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels

5. Decharge bestuurders en commissaris

6. Diversen

6.1. Aanvraag tot toetreding tot IGO

6.2. Algemeen comité: extra benoemingen

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
 • Statuten van EcoWerf, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 26 juni 2019 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 26 juni 2019 van EcoWerf wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IVERLEK 14 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 30 april 2019 voor de algemene vergadering van Iverlek van 14 juni 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
 • Op 14 juni 2019 wordt een algemene vergadering van Iverlek gehouden met volgende agendapunten:
  1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2018.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2018.

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024

5. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten.

6. Statutaire benoemingen.

7. Statutaire mededelingen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
 • Statuten van Iverlek, laatst gewijzigd op 15 juni 2018

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 14 juni 2019 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Iverlek van 14 juni 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGS HOFHEIDE 26 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 29 januari 2019 over de aanduiding van de vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGS Hofheide.
 • Uitnodiging van 25 april 2019 voor de algemene vergadering van 26 juni 2019, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide.
 • Op 26 juni 2019 wordt een algemene vergadering van IGS Hofheide gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 26 maart 2019.

2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2018

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris

4. Werking van het crematorium

5. Varia

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur
  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
 • Statuten van Hofheide, laatst gewijzigd op 29 januari 2019.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 26 juni 2019 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgesteld.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGS Hofheide van 26 juni 2019 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTEGRAAL WATERBELEID. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS BEKKENBESTUUR DIJLE-ZENNEBEKKEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Brief van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken, van 14 februari 2019 met de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk mandataris in het bekkenbestuur, waarvan gemeente Bertem deel uitmaakt.

 

Feiten en context

         De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) coördineert het integraal waterbeleid op Vlaams niveau. Het bekkenbestuur coördineert het integraal waterbeleid op lokaal niveau. Voor het integraal waterbeleid is Vlaanderen opgedeeld in 11 bekkens. De gemeente Bertem maakt deel uit van het Dijle-Zennebekken.

         Het bekkenbestuur heeft tot taak:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de resultaten van het openbaar onderzoek, binnen een termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, § 1 van het Waterwetboek;
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan;
6° advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren;
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het bekken te agenderen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 34 van het decreet lokaal bestuur

Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

         Decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15 juni 2018 in het nieuwe ‘Waterwetboek’)
Dit decreet regelt het integraal waterbeleid in Vlaanderen evenals de samenstelling en de werking van de bekkenbesturen.

         Besluit van de Vlaamse regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

 

Argumentatie

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt de minimale samenstelling van een bekkenbestuur. Elke gemeente, waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken, heeft een vertegenwoordiger in het bekkenbestuur. De provinciegouverneur, als voorzitter van het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken, verzoekt de gemeenteraad van Bertem om voor de gemeente Bertem een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor het bekkenbestuur. De gemeenteraad kan enkel een mandataris afvaardigen: de burgemeester, een schepen of een lid van de gemeenteraad. Zij worden aangeduid voor de periode van de nieuwe legislatuur.

 

Voorstel college van burgemeester en schepenen:

Marc Morris, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Bertem in het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken.

Joery Verhoeven, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Bertem in het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken.

 

Besluit

 

Artikel 1

eenparig

 

Artikel 2

Na geheime stemming:

19 stemmen voor

1 stem tegen

 

Artikel 3

Na geheime stemming:

17 stemmen voor

3 stemmen tegen

 

Artikel 1:

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het Dijle-Zennebekken onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Artikel 2:

Marc Morris, schepen, wordt voor de duur van de legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Bertem in het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken.

 

Artikel 3:

Joery Verhoeven, schepen, wordt voor de duur van de legislatuur aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Bertem in het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. OPRICHTING EN SAMENSTELLING MILIEURAAD.

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De bevoegdheid tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 304, §3 van het decreet lokaal bestuur
  Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
  Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren.
 • Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de provinciale en gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad, ter uitvoering van de artikelen 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 en 2.1.22 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
  Bij het ontwerpen van de gemeentelijke milieubeleidsplannen zorgt het college van burgemeester en schepenen voor inspraak door de naar zijn oordeel meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke organisaties te betrekken.
  Zij verenigt deze te consulteren instanties in een gemeentelijke milieuraad, waarvan de leden van de gemeenteraad geen stemhebbend lid of voorzitter kunnen zijn, evenmin als de milieuambtenaar van de gemeente.

 

Argumentatie

De gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren moeten na de algemene vernieuwing van de gemeenteraad opnieuw worden opgericht en samengesteld.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad van Bertem richt een gemeentelijke milieuraad op. Deze heeft tot doel de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

 

Artikel 2:

De milieuraad wordt als volgt samengesteld:

         6 vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen actief in de gemeente Bertem

         1 inwoner geïnteresseerd in milieu en natuur uit Korbeek-Dijle

         2 inwoners geïnteresseerd in milieu en natuur uit Leefdaal

         2 inwoners geïnteresseerd in milieu en natuur uit Bertem

         3 vertegenwoordigers met expertise of ervaring in de landbouwsector

         1 vertegenwoordiger met expertise of ervaring in de lokale economie

 

Artikel 3:

De schepen van leefmilieu en de omgevingsambtenaar milieu maken van rechtswege deel uit van de milieuraad.

 

Artikel 4:

In de volgende gemeentelijke informatiekanalen wordt een oproep gepubliceerd voor kandidaturen:

         Info Bertem

         gemeentelijke website

         gemeentelijke digitale nieuwsbrief.

 

Artikel 5:

Indien er meer kandidaten zijn dan aangegeven in artikel 2, beslist het college op basis van:

         betrokkenheid, ervaring en expertise

         evenwichtige verdeling van de leeftijden en geslachten

         lottrekking.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. OPRICHTING EN SAMENSTELLING MOBILITEITSRAAD.

 

Feiten en context

 • De mobiliteitsraad geeft advies over het mobiliteitsbeleid.
 • De schepen van mobiliteit, de mobiliteitsambtenaar en een afvaardiging van de politie maken van rechtswege deel uit van de mobiliteitsraad.
 • Op voorstel van de mobiliteitsraad benoemt het college een voorzitter.
 • Kandidaturen voor de mobiliteitsraad worden opgevraagd via Info Bertem en de website, de vertegenwoordigers van de scholen worden opgevraagd bij de schooldirecties.
 • Bij een overaanbod aan kandidaten beslist het college op basis van:
  • de affiniteit met de materie, ervaring en expertise
  • evenwichtige verdeling van de leeftijden en geslachten
  • lottrekking

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De bevoegdheid tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 304, §3 van het decreet lokaal bestuur
  Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
  Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren.

 

Argumentatie

De gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren moeten na de algemene vernieuwing van de gemeenteraad opnieuw worden opgericht en samengesteld.

Naast vertegenwoordigers van belangrijke organisaties in het sectorale domein, wordt vooral gemikt op inwoners met sterke ervaring of interesse. Er moet hierbij aandacht zijn voor een goede mix van leeftijd en deelgemeenten.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad van Bertem richt een mobiliteitsraad op. Deze heeft tot doel om advies uit te brengen over het mobiliteitsbeleid van de gemeente.

 

Artikel 2:

De mobiliteitsraad wordt als volgt samengesteld:

         2 inwoners met affiniteit voor verkeer en mobiliteit uit Korbeek-Dijle

         4 inwoners met affiniteit voor verkeer en mobiliteit uit Leefdaal

         4 inwoners met affiniteit voor verkeer en mobiliteit uit Bertem

         1 vertegenwoordiger met expertise of ervaring in de landbouwsector

         1 vertegenwoordiger met expertise of ervaring in de plaatselijke handel of KMO

         3 vertegenwoordigers namens ouders of personeel uit de lagere scholen gelegen op het grondgebied

         burgemeester

         schepen van mobiliteit

         mobiliteitsambtenaar

         afvaardiging van de politie.

 

Artikel 3:

De schepen van mobiliteit, de mobiliteitsambtenaar en een afvaardiging van de politie maken van rechtswege deel uit van de mobiliteitsraad.

 

Artikel 4:

In de volgende gemeentelijke informatiekanalen wordt een oproep gepubliceerd voor kandidaturen:

         Info Bertem

         gemeentelijke website

         gemeentelijke digitale nieuwsbrief.

 

Artikel 5:

Indien er meer kandidaten zijn dan aangegeven in artikel 2, beslist het college op basis van:

1) affiniteit, ervaring en expertise

2) evenwichtige verdeling van de leeftijden en geslachten

3) lottrekking.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. OPRICHTING EN SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De bevoegdheid tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 304, §3 van het decreet lokaal bestuur
  Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
  Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren.
 • Artikel 1.3.3 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 25 augustus 2009
  Dit artikel regelt de samenstelling, aantal leden, benoemingen leden, deskundigen, voorzitter, ondervoorzitter enz.
  Het aantal leden is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente: minimum 9 en maximum 13 leden voor een gemeente met meer dan 10 000 en niet meer dan 30 000 inwoners.
 • Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening
  In een gemeente met meer dan 10 000 en niet meer dan 30 000 inwoners moeten minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen worden om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke of intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
  In ieder geval worden volgende maatschappelijke geledingen als onderling verschillend beschouwd:
  • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen;
  • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers;
  • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van handelaars;
  • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers;
  • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening

 

Argumentatie

De gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren moeten na de algemene vernieuwing van de gemeenteraad opnieuw worden opgericht en samengesteld.

 

De oprichting, samenstelling en werking van de GECORO zijn wettelijk geregeld in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten.

 

Besluit

 

Stemming amendement Groen: zes i.p.v. vijf vertegenwoordigers uit de bevolking

eenparig

 

Stemming agendapunt

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad van Bertem richt een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) op.

 

Artikel 2:

De GECORO telt 10 leden en wordt als volgt samengesteld:

         de voorzitter

         drie deskundigen en plaatsvervangers

         zes vertegenwoordigers en zes vervangers uit de maatschappelijke geledingen

º         milieu en natuur

º         landbouwers

º         handelaars

º         werknemers

º         vrije tijd (jeugd, cultuur, sport)

º         senioren en welzijn

         een vaste secretaris (niet-stemgerechtigd).

 

Artikel 3:

In de volgende gemeentelijke informatiekanalen wordt een oproep gepubliceerd voor kandidaturen:

         Info Bertem

         gemeentelijke website

         gemeentelijke digitale nieuwsbrief.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. OPRICHTING EN SAMENSTELLING JEUGDRAAD.

 

Feiten en context

 • De jeugdraad werd voor het eerst opgericht en erkend als adviesorgaan door de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 28 mei 2002.

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De bevoegdheid tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 304, §3 van het decreet lokaal bestuur
  Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
  Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren.
 • Artikel 5, §1 van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid
  Om voor subsidiëring in aanmerking te komen en met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid, inzonderheid in het kader van het meerjarenplan, richt de gemeenteraad een jeugdraad op of erkent de gemeenteraad een al bestaande jeugdraad.
 • Artikel 5, §2 van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid
  De volgende personen zijn lid van de gemeentelijke jeugdraad:
  1° de afgevaardigde van de geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking of rekrutering kunnen aantonen ten aanzien van kinderen en jongeren uit de gemeente;
  2° geïnteresseerde kinderen en jongeren uit de gemeente, gecoöpteerd door de jeugdraad.
  Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van de jeugdraad.

 

Argumentatie

De gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren moeten na de algemene vernieuwing van de gemeenteraad opnieuw worden opgericht en samengesteld.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad van Bertem richt een gemeentelijke jeugdraad op. Deze heeft tot doel om adviezen uit te brengen op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief over alle aangelegenheden die te maken hebben met het jeugdbeleid. Met jeugdbeleid wordt zowel bedoeld het jeugdwerkbeleid als het jeugdwelzijnsbeleid.

 

Eveneens heeft de jeugdraad de mogelijkheid over alle andere beleidsdossiers waarvan hij vindt dat er jeugdbelangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.

 

De jeugdraad heeft daarnaast als opdracht om, al dan niet samen met het gemeentebestuur:

         initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het gemeentebestuur, het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;

         sociale en culturele activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, eventueel georganiseerd door de jeugd, aan te moedigen of zelf initiatieven te nemen als er een leemte is;

         bij zo veel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid te bevorderen alsook de inspraak en participatie te stimuleren.

 

Artikel 2:

De jeugdraad wordt als volgt samengesteld:

         twee afgevaardigden van de erkende Bertemse jeugdverenigingen;

         geïnteresseerde jongeren uit de gemeente, gecoöpteerd door de jeugdraad.

Alle leden zijn minstens 16 jaar oud.

 

Artikel 3:

In de volgende gemeentelijke informatiekanalen wordt een oproep gepubliceerd voor kandidaturen:

         Info Bertem

         gemeentelijke website

         gemeentelijke digitale nieuwsbrief.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. VERLENGING DIVERSE ADVIESRADEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 30 april 2013 over de oprichting van een gemeentelijke cultuurraad
 • Raadsbesluit van 30 april 2013 over de oprichting van een gemeentelijke bibliotheekraad
 • Raadsbesluit van 30 april 2013 over de oprichting van een gemeentelijke seniorenadviesraad
 • Raadsbesluit van 28 mei 2013 over de oprichting van een gemeentelijke sportraad

 

Juridische gronden

 • Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
  De bevoegdheid tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Artikel 304, §3 van het decreet lokaal bestuur
  Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
  Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren.

 

Argumentatie

De gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren moeten na de algemene vernieuwing van de gemeenteraad opnieuw worden opgericht en samengesteld.

Het gemeentebestuur wenst dit voorjaar nog een voorstel uit te werken voor de structurele adviesverlening door burgers en het middenveld in het domein van de vrije tijd. Over dat voorstel zal de komende maanden advies worden gevraagd aan de huidige adviesraden in het domein van de vrije tijd. Om die reden worden deze adviesraden tijdelijk herbevestigd in hun bestaan en samenstelling.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad van Bertem herbevestigt het bestaan en de samenstelling van de gemeentelijke adviesraden sportraad, cultuurraad, bibliotheekraad en seniorenadviesraad tot 1 januari 2020.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INVENTARIS EN ONDERZOEK VAN WOONRESERVEGEBIEDEN EN OPMAAK GEBIEDSGERICHT RUP VERONA. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “Inventaris en onderzoek van woonreservegebieden en opmaak gebiedsgericht RUP Verona” werd op 8 mei 2019 een bestek met nr. OM871.7/430 opgesteld door de dienst omgeving.
 • Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
  • Deelopdracht 1: Inventaris en onderzoek bestaande woonreservegebieden (Geraamd op : 15 000 euro excl. btw of 18 150 euro incl. 21% btw)
  • Deelopdracht 2: Opmaak gebiedsgericht RUP Verona (geraamd op : 25 000 euro excl. btw of 30 250 euro incl. 21% btw)
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40 000 euro excl. btw of 48 400 euro incl. 21% btw.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
 • Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 26 juni 2019 om 11.00 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

 • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144 000 euro niet) en artikel 57.
 • Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.

 

Argumentatie

In het kader van de nieuwe praktijk van ruimtelijke beleidsplanning die op termijn de ruimtelijke structuurplannen zal vervangen, en de deelname van de gemeente Bertem aan het ‘pilootproject intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan’ wordt een inventaris en onderzoek gevraagd van de woonreservegebieden met oog op onderzoek van de wenselijke ontwikkelingsmogelijkheden of mogelijke planningsinitiatieven. Omdat de gehanteerde principes over de ontwikkeling van deze gebieden in het structuurplan Bertem niet meer altijd actueel zijn, dient per gebied aangegeven te worden wat het actueel inzicht is over het al dan niet aansnijden van het gebied.

De afgebakende zone Verona tussen de kernen van Bertem en Leefdaal bevat verschillende ruimtelijke uitdagingen: onder andere zonevreemde woningen en constructies, beschermd erfgoed en de reconversie van bedrijfsruimte zonder activiteit. Om tot een ruimtelijke oplossing te kunnen komen, wil het bestuur een gebiedsgericht RUP opmaken.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

0600/21400007

€ 69 171,75

€ 69 171,75

€ 48 400

 

 

Bijlagen

 • Bestek

 

Besluit

 

19 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven, Tom Philips, Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns en Albert Mees

1 onthouding: Peter Persyn

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. OM871.7/430 van 8 mei 2019 en de raming voor de opdracht “Inventaris en onderzoek van woonreservegebieden en opmaak gebiedsgericht RUP Verona”, opgesteld door de dienst omgeving worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 40 000 euro excl. btw of 48 400 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Creosum bvba, de Schiervellaan 39 te 3500 Hasselt;

- ProFlow, Meirelos 7 te 9800 Deinze;

- Plan+, Assesteenweg 199 te 1750 Lennik;

- Space-Lab.be bvba, Eggestraat 26 te 2060 Antwerpen;

- Sweco Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel.

 

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 juni 2019 om 11.00 uur.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 0600/21400007.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

VOETPADEN KORBEEKSE KERKSTRAAT. GOEDKEURING RAMING, LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN AAN TE SCHRIJVEN FIRMA'S.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 13 mei 2019 over de opdracht aan Interleuven voor de veiligheidscoördinatie ontwerp voor de opdracht 'Heraanleg voetpaden in de Korbeekse Kerkstraat'.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “Heraanleg voetpaden in de Korbeekse Kerkstraat” werd een bestek met nr. TD865.1/424 opgesteld door de dienst investeringsprojecten.
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 139 665,50 euro excl. btw of 168 995,26 euro incl. 21% btw.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
 • Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 20 juni 2019 om 11.00 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van euro 144 000 niet).
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

 

Argumentatie

Zowel de rijweg als de voetpaden in de Korbeekse Kerkstraat in Korbeek-Dijle zijn in slechte staat. Alvorens de rijweg opnieuw geasfalteerd wordt via het raamcontract voor asfalteringswerken worden eerst de voetpaden en boordstenen heraangelegd in de Korbeekse Kerkstraat. Ook wordt een wegversmalling voorzien ter hoogte van Korbeekse Kerkstraat 10.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1419/001/001/001/001

0200/22400007

€ 415 914,77

€ 415 914,77

€ 168 995,26

 

 

Bijlagen

 • Aanbestedingsdossier Heraanleg voetpaden Korbeekse Kerkstraat

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. TD865.1/424 en de raming voor de opdracht “Heraanleg voetpaden in de Korbeekse Kerkstraat”, opgesteld door de dienst investeringsprojecten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 139 665,50 euro excl. btw of 168 995,26 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

 • W & B Construct bvba, Brusselsesteenweg 422B te 3020 Herent;
 • V & V - Infra bvba, Industriepark 20, Industriezone Webbekom 1048 te 3290 Diest;
 • Vanhoeyveld B En M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek;
 • Krinkels nv, Sint-Annadreef 68B te 1020 Brussel;
 • BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle;
 • Deckx, Goormansdijk 15 te 2480 Dessel;
 • Wegebo N.V., Nestor Martinstraat 315 te 1082 Brussel;
 • Liema, Staatsbaan 131 te 3460 Bekkevoort;
 • DSV nv, Terheidelaan 69 te 3200 Aarschot.

 

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20 juni 2019 om 11 uur.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 0200/22400007.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 31 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
  Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.
 • Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke beleidsaangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Om het college van burgemeester en schepenen in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk acht kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op deze mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.
 • Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Mondelinge vragen

 • Raadslid Pieter Sempels verwijst naar de fietssuggestiestrook op de Dorpstraat tussen de Kuipersberg en het Voerwegje, die aan één kant van de weg is aangebracht in de rijrichting van Leefdaal Centrum. Hij stelt vast dat heel wat fietsers die uit het Voerwegje komen en hun traject willen verderzetten naar Leuven, links op de fietssuggestiestrook blijven rijden en zo tegen de rijrichting rijden. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren aan het kruispunt met de Kuipersberg. Een fietser is een bestuurder van een voertuig en moet steeds rechts van de baan rijden. Hij vraagt of er ook niet aan de andere zijde een fietssuggestiestrook kan worden aangebracht met een oversteekplaats vanuit het Voerwegje. Hij suggereert ook om aan de uitgang van het Voerwegje een bord te plaatsen: "Fietsers hier oversteken".
 • Schepen Marc Morris stelt een oplossing in het vooruitzicht. Bij de evaluatie van de heraanleg van de Dorpstraat is vastgesteld dat de fietssuggestiestrook aan één zijde inderdaad geen goede toestand was. Er is toen beslist om de fietssuggestiestroken uit te breiden en te laten beginnen aan de 'Plezante Draai' (kapsalon), om daar de 2 fietssuggestiestroken te laten beginnen (incl. de bocht) en dan verder door te leggen tot aan (links richting Bertem) het einde van de huidige strook en aan de andere zijde (rechts richting Bertem) tot aan het begin van het fietspad. Aan de linkerzijde (richting Bertem) begint de fietssuggestiestrook ook aan het einde van het fietspad. Dit werk is opgenomen in een raamcontract van de wegmarkeringen. Daar zijn een aantal werken van uitgevoerd, maar dit betreft thermoplast. De aanleg daarvan is duur en gebeurt met de beste resultaten bij warm weer. Dit zal de komende weken dus uitgevoerd worden. De fietsers die uit het Voerwegje komen ter hoogte van de Vroenhoeve zullen meteen zien dat er aan beide zijden een fietssuggestiestrook ligt. Dan zal men niet - zoals nu geregeld - aan de linkerkant richting Bertem blijven rijden. De uit te voeren oplossing wordt op het scherm op een luchtfoto weergegeven.
 • Raadslid Pieter Sempels vraagt om een waarschuwingsbord voor automobilisten te plaatsen, omdat de oversteekplaats midden in de bocht zal liggen.
 • De burgemeester deelt mee dat deze opmerking zal worden meegenomen naar de mobiliteitscel, voor advies van de verkeerscel van de politie. Hij geeft toe dat het daar een vervelende situatie is. Hij spreekt wel tegen dat de fietsers bij het uitrijden van het Voerwegje links moeten rijden, integendeel, zij moeten op de Dorpstraat rechts rijden, maar hij erkent dat de situatie er wel voor verwarring kan zorgen.
 • Raadslid Joris Fonteyn reageert dat hij een beetje verrast is dat dit blijkbaar al beslist is omdat dit eerst met een aanvullend politiereglement moet worden goedgekeurd op de gemeenteraad.
 • Schepen Marc Morris antwoordt dat dit reeds in 2016 op de gemeenteraad is geweest.
 • Raadslid Joris Fonteyn erkent dat dit inderdaad al beslist is en verwijst naar zijn vraag daarover, exact 1 jaar geleden, op 29 mei 2018; hij vroeg toen waarom de fietssuggestiestrook na 1,5, bijna 2 jaar, nog altijd niet was uitgevoerd, de schepen antwoordde toen dat het budget was voorzien, dat men volop bezig was, dat de strook zal verlengd worden. We zijn ondertussen een jaar verder en het is nog altijd niet gebeurd.
 • Schepen Marc Morris erkent dit, maar ondertussen is er een raamcontract voor die belijningen. Het bestuur heeft op een bepaald moment beslist om een aantal van die werken niet meer zelf uit te voeren en om een aanbesteding te houden. Op de juiste momenten zullen de juiste werkzaamheden gebeuren. De schepen wijst erop dat hij juist heeft uitgelegd waarom dit nu in de zomer moet gebeuren.