NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 september 2017

Van 20.02 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens en Joery Verhoeven

Schepen met raadgevende stem:

Eddy Vranckx

Gemeenteraadsleden:

Ludo Croonenberghs, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Marc De Vlieger en Diane Vander Elst

Gemeentesecretaris:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Schepen:

Tom Philips

 


Overzicht punten

Zitting van 26 september 2017

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 29 augustus 2017.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 29 augustus 2017 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2017

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING REKENINGEN IT-PUNT.

 

Voorgeschiedenis

 • Goedkeuring van het financieel resultaat 2016 en van het activiteitenverslag 2016 door het beheerscomité van it-punt op 28 juni 2017

 

Feiten en context

 • Einde 2016 had de interlokale vereniging it-punt 19 leden (+ 3 OCMW’s die lid zijn via de gemeente)
 • It-punt ilv sluit 2016 af met een positief resultaat van 4682,57 euro.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 2 §1, 6, 7, 8 en 9 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking
  Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken. Deze samenwerkingsverbanden heten 'interlokale verenigingen'.
  Het beheerscomité stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent.

 

 

Bijlagen

 • it-punt resultaat 2016
 • Presentatie beheerscomité 20170628

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt het het financieel resultaat 2016 van ilv it-punt goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2017

 

INFORMATICA. GOEDKEURING DEELNAME VERA RAAMCONTRACT ICT-HARDWARE.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 26 juni 2012 over de goedkeuring van het samenwerkingsprotocol gemeenten-VERA.
 • Besluit van de raad van bestuur van VERA in zitting van 20 februari 2017 over de goedkeuring van de selectievereisten, de raming en de gunningswijze van de opdracht “RAAMOVEREENKOMST ICT MATERIAAL 2017/012”, met name de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
 • Het bestek als onderhandelingsprocedure met bekendmaking met de beschrijving “RAAMOVEREENKOMST ICT MATERIAAL 2017/012” voor de overheidsopdracht voor leveringen, gepubliceerd in het Bulletin der aanbestedingen op 22 februari 2017 onder nummer: “BE001 - BDA nummer: 2017-505567” en Europees op 22 februari 2017 onder het nummer “2017/S 039-071763”.
 • Gunningsverslag van 6 juli 2017

 

Feiten en context

 • Het voorwerp van deze opdracht is een raamovereenkomst met een of meerdere ervaren partijen voor verschillende besturen voor de aankoop van ICT-materiaal voor een periode van 3 jaar met een mogelijke stilzwijgende verlenging van 1 jaar.
 • In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, treedt VERA Autonoom Provinciebedrijf op als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor:
  • Lokale overheden (gemeentebesturen, OCMW’s, gemeentescholen, brandweerdiensten (hulpverleningszones), politiezones, culturele centra, gemeenschapscentra, bibliotheken, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, interlokale verenigingen, VZW’s,… niet limitatieve lijst) in de provincie Vlaams-Brabant die toegetreden zijn tot een door VERA opgericht samenwerkingsverband, hierna verder genaamd virtuele centrumstad. Dit geldt zowel voor de bestaande virtuele centrumsteden (Noord, STAD, Hageland, Luchthaven, Groene Rand, Brabantse Kouters, Lambiek, ADD-ICT) als voor de nog op te richten virtuele centrumsteden.
 • Het raamcontract kan ook aangeboden worden aan de personeelsleden van de reeds vermelde besturen in het kader van een pc-privé concept. Het geïnteresseerd lokaal bestuur zal de facturatie laten verlopen tussen personeelslid en geselecteerde leverancier(s).
 • De virtuele centrumsteden (lokale besturen) aangesloten bij het Autonoom Provinciebedrijf VERA (VERA steunpunt e-government) kunnen bij de opdrachtnemer bestellingen plaatsen tot 2 augustus 2020. VERA staat in voor het verschaffen van inlichtingen aan de besturen aangaande deze opdracht.
 • Conform de bepalingen van het bestek werden de volgende percelen toegewezen aan:
  • Perceel 1: Levering van PC's en schermen en eventuele opties:
   ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
  • Perceel 2: Levering van Windows laptops en varianten (hybride - laptop/tablet, ultrabook) en eventuele opties:
   ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
  • Perceel 3: Levering van Android tablets en eventuele opties:
   ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
  • Perceel 4: Levering van IOS tablets en eventuele opties:
   ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
  • Perceel 5: Levering en installatie van presentatie materiaal (grote touch screens, beamers, interactieve borden) en eventuele opties:
   IT-1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde
  • Perceel 6: Levering van Thin Clients en eventuele opties:
   ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
  • Perceel 7: Levering van klein ICT materiaal:
   ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

 

Juridische gronden

 • VERA heeft als autonoom provinciebedrijf een overheidsstatuut, vastgesteld bij de provinciewet (art. 114 quinquies) en het provinciedecreet (art. 225-237), waaruit volgt dat de activiteiten van VERA kaderen in een opdracht van openbaar belang en VERA onderworpen is aan de wet op de overheidsopdrachten.
 • Besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 30 mei 2000 tot oprichting van "VERA autonoom provinciebedrijf" (hierna: VERA) met toepassing van artikel 114, 5° tot en met 114, 12° van de provinciewet en artikel 1, 12° van het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de provincieraad een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten
 • Artikelen 4 en 5 van de beheersovereenkomst van VERA zoals goedgekeurd door de provincieraad van 17 december 2013, waarbij de dienstverlening die VERA ontwikkelt en aanbiedt als doel heeft e-government te helpen realiseren, bovenlokaal is en ondersteunend met het oog op de verbetering van de samenwerking tussen de besturen in de provincie Vlaams-Brabant en gericht op het creëren van schaalvoordelen.
 • Artikel 2, 35° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
  Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden.
 • Artikel 43 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
  Dit artikel omschrijft de voorwaarden voor het sluiten van raamovereenkomsten.
 • Artikel 47 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
  Een aanbestedende overheid kan gebruikmaken, wat de werken, leveringen en/of diensten betreft, van de gecentraliseerde aankoopactiviteiten van een aankoopcentrale door gebruik te maken van een raamovereenkomst die gesloten is door deze aankoopcentrale.
  Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
 • Artikel 129 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
  De aanbestedende entiteit kan leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten aanbiedt.

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de IT-stuurgroep van 26 september 2017

 

Argumentatie

Het is aangewezen dat de gemeente gebruikmaakt van de raamovereenkomst om volgende redenen:

 • de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-producten voldoen aan de behoefte van het bestuur;
 • het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een besparing aan tijd en geld betekent;
 • VERA beschikt over know-how of technische expertise inzake de aankoop van diverse ICT-producten door aanbestedende overheden;
 • er zijn grote kortingen op de standaard verkoopprijzen bedongen;
 • De gemeente is niet verplicht tot afname van diensten.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeente Bertem doet een beroep op de raamovereenkomst “RAAMOVEREENKOMST ICT MATERIAAL 2017/012” die via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant werd toegewezen aan:

 • Perceel 1: Levering van PC's en schermen en eventuele opties:
  ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
 • Perceel 2: Levering van Windows laptops en varianten (hybride - laptop/tablet, ultrabook) en eventuele opties:
  ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
 • Perceel 3: Levering van Android tablets en eventuele opties:
  ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
 • Perceel 4: Levering van IOS tablets en eventuele opties:
  ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
 • Perceel 5: Levering en installatie van presentatie materiaal (grote touch screens, beamers, interactieve borden) en eventuele opties:
  IT-1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde
 • Perceel 6: Levering van Thin Clients en eventuele opties:
  ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
 • Perceel 7: Levering van klein ICT materiaal:
  ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt.

 

Artikel 2:

De looptijd van het raamcontract van de opdracht in artikel 1 bedraagt 48 maanden met ingang op 2 augustus 2017.

 

Artikel 3:

Eventuele aankopen kaderend in dit raamcontract zullen worden uitgevoerd via de bestelprocedure uitgewerkt door VERA

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2017

 

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER. INSTELLEN PARKEERVERBOD IN DE VOSSENSTRAAT.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 25 juni 2013 over het instellen van een parkeerverbod in een deel van de Vossenstraat tussen Fr. Dottermansstraat en pastorijmuur.

 

Feiten en context

         Geparkeerde wagens in de Vossenstraat nabij het kruispunt met de Fr. Dottermansstraat beperken het zicht bij het inrijden van de Vossenstraat.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

         MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

         Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

         Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

 

Adviezen

         Gunstig advies van de mobiliteitscel van de gemeente Bertem van 4 april 2017.

         Gunstig advies van de politiezone Voer en Dijle.

 

Argumentatie

Om veiligheidsredenen moet de wettelijke parkeervrije strook van 5 meter na het kruispunt worden uitgebreid tot aan de woning met huisnr. 2, aan beide zijden van de rijbaan.

Het aanvullend reglement op het wegverkeer uit 2013 biedt geen oplossing voor de huidige problematiek.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

In de Vossenstraat wordt na de wettelijke parkeervrije zone van 5 meter achter het kruispunt met de Fr. Dottermansstraat een bijkomende zone met parkeerverbod ingesteld tot aan de woning met huisnr. 2, aan beide zijde van de rijbaan.

 

Artikel 2:

De weggebruikers worden op de hoogte gebracht van deze reglementering door overlangse markeringen in de vorm van een gele onderbroken streep op de werkelijke rand van de rijbaan, aangebracht conform art. 75.1.2°, voorgeschreven bij KB van 1 december 1975, inzake het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

 

Artikel 3:

Het raadsbesluit van 25 juni 2013 over het instellen van een parkeerverbod in een deel van de Vossenstraat tussen Fr. Dottermansstraat en pastorijmuur wordt opgeheven op 13 oktober 2017.

 

Artikel 4:

Dit reglement treedt in werking op 13 oktober 2017.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2017

 

ROOILIJNPLANNEN. VOORLOPIGE VASTSTELLING ROOILIJNPLAN WALENPOT.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 8 juni 2015 waarbij het bestek, raming, gunningswijze via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt goedgekeurd voor de opdracht 'Opmaak rooilijnplan Walenpot'.
 • Collegebesluit van 21 september 2015 waarbij de opdracht 'Opmaak rooilijnplan Walenpot' gegund wordt aan Interleuven cvba.
 • Infoavond voor de bewoners op 21 maart 2017.

 

Feiten en context

 • Interleuven heeft een rooilijnplan en individuele grondinnemingsplannen opgemaakt voor de Walenpot.
 • De Walenpot is geen buurtweg of voetweg. De procedure voor wijzigingen aan buurtwegen moet niet toegepast worden.

 

Juridische gronden

 • Artikel 9 van het decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen van 8 mei 2009.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vast.

 

Argumentatie

In de Walenpot zal riolering worden aangelegd (Aquafin en Infrax) en de wegenis zal worden vernieuwd. Gezien de Walenpot volledig op privé-eigendom van de aangelanden ligt, dient de weg eerst ingenomen te worden. De aangelanden doen gratis grondafstand in ruil voor een uitgeruste weg. Hiervoor heeft Interleuven een rooilijnplan en individuele grondinnemingsplannen opgemaakt.

 

Het is aan de gemeenteraad om dit rooilijnplan voorlopig vast te stellen. De regelgeving van het rooilijndecreet legt op dat het openbaar onderzoek wordt aangekondigd binnen dertig dagen na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad.

 

 

Bijlagen

 • Rooilijnplan en individuele grondinnemingsplannen

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bijgevoegde rooilijnplan 'Bertem Walenpot' (plan 1 en plan 2) en de bijgevoegde individuele grondinnemingsplannen worden voorlopig vastgesteld.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het ontwerp van rooilijnplan en de individuele grondinnemingsplannen binnen de 30 dagen te onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2017

 

WIJK-WERKEN. GOEDKEURING DEELNAME AAN WIJK-WERKEN MET IGO ALS ORGANISATOR.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van 29 juni 2017 van IGO div waarin deze aankondigt dat ze vanaf 1 januari 2018 de coördinatie van het Wijk-Werken in het arrondissement Leuven wil opnemen voor al haar vennoten die dit wensen.
 • Brief van PWA Midden-Brabant van 10 juli 2017 waarin zij voorstellen om de Wijk-Werking verder te organiseren binnen de huidige vzw PWA Midden-Brabant.
 • Collegebesluit van 31 juli 2017: principieel besluit tot deelname aan Wijk-Werken met IGO als organisator.
 • E-mail van IGO van 4 september 2017
 • Collegebesluit van 11 september 2017 over de goedkeuring van de deelname aan Wijk-Werken met IGO als organisator.

 

Feiten en context

 • Het huidige werkingsgebied van PWA Midden-Brabant vzw omvat 4 gemeenten (Huldenberg, Tervuren, Kortenberg en Bertem) en telt 61 000 inwoners.
 • In het nieuwe systeem van Wijk-Werken, dat ingaat op 1 januari 2018, zal continuïteit geboden worden aan de huidige PWA’ers en zullen ‘nieuwe’ Wijk-Werkers (die toegeleid worden door VDAB) en OCMW-cliënteel maximaal één jaar aan de slag kunnen. Het Wijk-Werken wordt immers gezien als een voortraject voor Tijdelijke WerkErvaring. De Wijk-Werkers kunnen ingezet worden voor maatschappelijk relevante en reële activiteiten en ze mogen maximaal 60 uur per maand en 630 uur per jaar presteren.
 • De organisatie kan opgenomen worden door één grote gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten of OCMW's van min. 60 000 inwoners. De voorkeur gaat naar het gebruikmaken van bestaande structuren. Indien er geen initiatief komt, zal de VDAB optreden als organisator.

         In het arrondissement Leuven kunnen de gemeenten die aangesloten zijn bij IGO div een beroep doen op de intergemeentelijke vereniging IGO als organisator voor het ‘wijk-werken’.

         Op 4 september 2017 hadden 23 van de gemeenten positief gereageerd door een intentieverklaring door het CBS en/of de OCMW-raad te laten goedkeuren. Twee gemeenten zijn bezig met de voorbereiding van hun beslissing, vier gemeenten moeten hun keuze nog bekendmaken.

         Vanaf een samenwerkingsverband met 60 000 inwoners stelt VDAB 1 VTE personeelslid ter beschikking aan de organisator van het nieuwe stelsel ‘Wijk-Werken’. Gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten die aangesloten zijn bij IGO zou de regio kunnen beschikken over 6,71 VTE VDAB medewerkers, indien alle betrokken lokale besturen beslissen om IGO als regionale organisator voor het ‘wijk-werken’ aan te duiden en zo de terbeschikkinggestelde personeelsleden optimaal in te zetten.

         Naast personeelsinzet van VDAB wordt in het nieuwe stelsel ‘wijk-werken’ ook een gebruikersprijs per cheque voorzien, waarmee overheadkosten (werkingskosten en/of extra personeelskosten) voor de organisator gefinancierd kunnen worden. Vlaanderen hanteert een prijsvork voor de gebruikers tussen 5,95 euro en 7,45 euro per cheque.

         Dankzij regionale samenwerking kan zowel in het maximum- als in het minimumscenario ruimte ontstaan om extra begeleiding in te zetten voor de ondersteuning van zowel gebruikers als van de nieuwe ‘wijk-werkers’, hetzij door dit zelf te organiseren, hetzij door hiervoor een beroep te doen op externe expertise. In oktober 2017 wordt een voorstel ter goedkeuring aan de raad van bestuur van IGO voorgelegd en aan alle gemeenten die deelnemen overgemaakt. De beslissing moet in consensus worden genomen tegen 1 december 2017.

         IGO zal geen extra middelen aan de gemeenten of de OCMW’s vragen om het ‘wijk-werken’ te financieren. De marge op de gebruikersprijs zal bepalend zijn voor de extra begeleidingsinzet die IGO kan leveren.

         IGO wil ook de lokale verankering waarborgen. In de praktijk zal er gewerkt worden met clusters van nabije gemeenten, die eigen accenten kunnen leggen en hun werking afstemmen op de lokale noden. De samenstelling van de clusters zal in het najaar, in overleg met de lokale besturen, verder uitgewerkt worden.

 

Juridische gronden

 • Ontwerp van decreet van 13 juni 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming.
 • Principiële goedkeuring van het besluit van de Vlaamse regering op 7 juli 2017 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende Wijk-Werken.
 • Statuten van IGO
  De statuten werden nog niet aangepast aan de nieuwe opdracht in het kader van het wijk-werken; dit kan pas door een beslissing van de raad van bestuur in september en na de bekrachtiging ervan door de algemene vergadering van IGO in december 2017 (in voorbereiding)

 

Argumentatie

Instappen in het systeem ‘Wijk-Werken’, zoals het op heden voorligt, brengt geen extra kosten met zich mee voor iedere individuele gemeente.

IGO div blijkt de meest geschikte keuze om de organisatie van Wijk-werken op te nemen, en dit om:

         een regiodekkende oplossing te bieden aan wie gebruikmaakt van het bestaande PWA-systeem, als klant of als medewerker en zo versnippering tegen te gaan.

         optimaal gebruik te maken van het door VDAB terbeschikkinggestelde personeel.

         extra personeel te kunnen aanwerven om in te zetten op de kwaliteit van de dienstverlening, zowel naar de werkzoekende als naar de gebruiker/klant. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de extra inkomsten die gegenereerd worden bij de ontvangst van ‘Wijk-Werk’-cheques, rekening houdende met een voldoende grote veiligheidsmarge.

 

Bij de huidige organisatie van PWA wordt er al regionaal samengewerkt. De huidige PWA-beambten werken reeds voor verschillende gemeenten. De kans is reëel dat de huidige PWA-beambten ook de nieuwe terbeschikkinggestelde ‘wijk-werk’-ambtenaren worden. VDAB organiseert momenteel een interne bevraging daaromtrent.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 september 2017 over de instap in het nieuwe ‘Wijk-Werken’ stelsel en over de organisatie van het ‘Wijk-Werken’ op niveau van de intergemeentelijke vereniging IGO div waarvan de gemeente Bertem vennoot is.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2017

 

VRAGENKWARTIERTJE.

 

Bespreking

 

 • Raadslid Joris Fonteyn stelt een vraag i.v.m. het parkeren op het Gemeenteplein. Hij stelt vast dat er voor de nieuwe residentie 'De Corbie' permanent wordt geparkeerd terwijl dit midden op het kruispunt is. Hij vraagt hoe het zit met de situatie omdat er geen parkeerplaatsen aangeduid zijn. Hij stelt ook dat het moeilijk voor de voetgangers is als er auto's geparkeerd staan en hij vraagt wat de bedoeling is. Hij meent zich te herinneren dat er in de gemeenteraad eens gezegd is dat het de bedoeling was dat er niét meer geparkeerd zou worden.

 

 • Schepen Marc Morris antwoordt dat het college het definitieve antwoord nog even in beraad moet houden. De mobiliteitscel kent de situatie, de leden zijn ter plaatse geweest en het college heeft aan de verkeersdeskundige van de politiezone gevraagd om samen met onze dienst de zaak in kaart te brengen en daar een voorstel over te doen. Begin oktober heeft de volgende mobiliteitscel plaats; een voorstel over de nieuwe regeling wordt daar besproken. Bedoeling is om ze op de gemeenteraad te presenteren. Op dit moment is dit een voorlopige situatie. De schepen erkent dat het parkeren momenteel op het kruispunt gebeurt, maar anderzijds is er ook voldoende ruimte om één en ander mogelijk te maken. Hoe het er precies zal uitzien, wil de schepen nog even in beraad houden omdat dit nog bekeken moet worden. Het gaat overigens niet alleen over de Dorpstraat maar ook over de Kerkstraat.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2019