BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 maart 2021

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Maria Andries, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Peter Persyn, Pieter Sempels en Sonia Stiasteny

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Hans Neckebrouck

 


Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

FRACTIES. KENNISNAME NAAMSVERANDERING FRACTIE SP.A IN VOORUIT.

 

Feiten en context

 • Fractievoorzitter Griet Verhenneman (sp.a) deelt ter zitting mee dat de fractie sp.a voortaan 'Vooruit' heet.

 

Mededeling

De gemeenteraad neemt kennis van de naamswijziging van de fractie sp.a in 'Vooruit'.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.
 • Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
  De gemeenteraad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
 • Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
  Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de gemeenteraad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 23 februari 2021.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 23 februari 2021 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

POLITIEVERORDENINGEN. BEKRACHTIGING BESLUITEN BURGEMEESTER.

 

Voorgeschiedenis

 • Besluit van de burgemeester van 24 februari 2021 over de aanpassing van de politieverordening over de verplichte sluiting van sportkantines en jeugdlokalen.
 • Besluit van de burgemeester van 1 maart 2021 over de tijdelijke politieverordening digitaal vergaderen BCSD op 8 maart 2021.
 • Besluit van de burgemeester van 1 maart 2021 over de tijdelijke politieverordening digitaal vergaderen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 30 maart 2021.
 • Besluit van de burgemeester van 22 maart 2021 over de tijdelijke politieverordening digitaal vergaderen BCSD op 29 maart 2021.

 

Juridische gronden

 • Artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet
  In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

 

 

Bijlagen

         Burgemeesterbesluit 20210224 jeugdlokalen

         Burgemeesterbesluit 20210301 BCSD

         Burgemeesterbesluit 20210301 GR-RMW

         Burgemeesterbesluit 20210322 BCSD

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 24 februari 2021:

         COVID-19. Aanpassing politieverordening over de verplichte sluiting van sportkantines en jeugdlokalen.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad bekrachtigt de besluiten van de burgemeester van 1 maart 2021:

         Tijdelijke politieverordening digitaal vergaderen. Goedkeuring digitaal vergaderen BCSD 8 maart 2021.

         Tijdelijke politieverordening. Digitaal vergaderen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 30 maart 2021.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 22 maart 2021:

         Tijdelijke politieverordening digitaal vergaderen. Goedkeuring digitaal vergaderen BCSD 29 maart 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS. AANDUIDING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE SCHOOLBESTUUR IN OCSG.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 2 april 2013 tot goedkeuring van het werkingsreglement van het OCSG.

 

Feiten en context

 • Het schoolbestuur moet een vertegenwoordiger in het onderhandelingscomité voor de scholengemeenschap (OCSG) aanduiden.
 • Greet Goossens en Roos De Backer zijn in 2013 aangeduid als resp. effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger in het OCSG van de scholengemeenschap Khamsa.
 • Greet Goossens is sinds 1 januari 2021 geen schepen meer en Roos De Backer is geen raadslid meer sinds 2 januari 2019.

 

Juridische gronden

 • Artikel 125sexies decies van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs
  In elke scholengemeenschap wordt een lokaal comité opgericht op het niveau van de scholengemeenschap, OCSG genoemd.
 • Art. 125septies decies van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs
  Elk OCSG is samengesteld uit afgevaardigden van enerzijds de schoolbesturen en anderzijds de representatieve vakorganisaties. De afvaardiging van de schoolbesturen bestaat uit minstens één lid van elk schoolbestuur zonder dat haar totale afvaardiging groter mag zijn dan de totale afvaardiging van de representatieve vakorganisaties. De vertegenwoordigers van de schoolbesturen moeten bevoegd zijn om hun respectief schoolbestuur te verbinden.
 • Artikel 6 van het werkingsreglement van het lokaal comité op niveau van de scholengemeenschap van de scholengemeenschap Khamsa
  De afvaardiging van de schoolbesturen bestaat uit 3 leden die bevoegd zijn om verbintenissen aan te gaan in naam van de openbare overheid en die door hun respectievelijke schoolbestuur worden gekozen. Elk van deze personen kan vervangen worden door een behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
 • Artikel 34 van het decreet lokaal bestuur

Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

 

Besluit

Na geheime stemming:

19 stemmen voor

1 niet gestemd

 

Artikel 1:

Yvette Laes, schepen van onderwijs, wordt aangeduid als afgevaardigde namens het schoolbestuur Bertem in het OCSG van de scholengemeenschap Khamsa.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

KLACHTENMANAGEMENT. KENNISNAME RAPPORT KLACHTENBEHANDELING 2020.

 

Juridische gronden

 • Artikel 302 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling.
 • Artikel 303, §1 en §3 van het decreet lokaal bestuur
  Het systeem van klachtenbehandeling wordt georganiseerd op het ambtelijke niveau van de gemeente en is maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.
  De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad over de klachten ingediend tegen de gemeente.
 • Hoofdstuk 2.3 (Jaarlijkse rapportering) van het raadsbesluit van 28 oktober 2008 over het reglement behandeling van klachten en meldingen
  De klachtencoördinator rapporteert voor 31 maart over de klachten en meldingen van het afgelopen kalenderjaar. In het rapport geeft de klachtencoördinator minstens een overzicht van de hoeveelheid en de aard van de klachten en meldingen, van de gemiddelde behandelingstermijn en van de geboden oplossingen en verbeteringen in de organisatie.

 

 

Bijlagen

         Klachtenrapport 2020

 

Besluit

Mededeling

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport klachtenbehandeling van 2020.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

TWEEDE PENSIOENPIJLER. AANPASSING AANVULLEND PENSIOENSTELSEL VOOR CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 17 december 2019 over de aanpassing 2de pensioenpijler vanaf 1 januari 2020.
 • Raadsbesluit van 29 september 2020 over de verhoging 2de pensioenpijler van 2% naar 2,5% in navolging van het sectoraal akkoord.
 • Raadsbesluit van 15 december 2020 over aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente-OCMW Bertem.

 

Feiten en context

 • De 2de pensioenpijler is een aanvullend pensioen dat tot doel heeft om de kloof tussen het contractueel en het statutair pensioen gedeeltelijk te dichten op het ogenblik van de pensionering.
 • Vanaf 1 januari 2020 tot en met 1 januari 2023 werd een jaarlijkse verhoging goedgekeurd en vastgesteld.
 • Vanaf 1 oktober 2020 werd de bijdragevoet van de tweede pensioenpijler opgetrokken van 2% naar 2,5% in navolging van het sectoraal akkoord 2020 en wordt voor de periode van 1 januari tot en met 30 september 2020 een inhaaltoelage betaald.
 • In het aangepaste meerjarenplan is een jaarlijkse trapsgewijze verhoging met 1% voorzien, tot 7% vanaf 2025.

 

Juridische gronden

 • Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.
 • Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

 

Adviezen

 • De financieel directeur verleende een visum op 28 november 2019 en op 10 september 2020. Voor deze verlenging is geen nieuw visum nodig.

 

Argumentatie

De pensioentoelage voor het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden werd door de raad vastgesteld op 2% vanaf 1 januari 2020, 3% vanaf 1 januari 2021, 4% vanaf 1 januari 2022 en 5% vanaf 1 januari 2023.

 

In navolging van het sectoraal akkoord 2020 werd de bijdragevoet van de tweede pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden van de gemeente vanaf 1 oktober 2020 opgetrokken van 2% naar 2,5% en wordt voor de periode van 1 januari tot en met 30 september 2020 een inhaaltoelage betaald.

 

In het aangepaste meerjarenplan is een jaarlijkse trapsgewijze verhoging voorzien tot 2025. Daarom wordt het raadsbesluit best aangepast conform het aangepaste meerjarenplan: 6% vanaf 1 januari 2024 en 7% vanaf 1 januari 2025.

 

Financiële gevolgen

De nodige budgetten zijn voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Verder aansluitend op de reeds goedgekeurde pensioentoelage voor het aanvullende pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden bij het gemeentebestuur, zoals vastgesteld door de raad op 17 december 2019 en op 29 september 2020, loopt de jaarlijkse trapsgewiijze verhoging door tot 2025:

         6% van het pensioengevend jaarloon vanaf 1 januari 2024

         7% van het pensioengevend jaarloon vanaf 1 januari 2025.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

HERSTELLINGSWERKEN BETONPLATEN. GOEDKEURING ONTWERP, RAMING, LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 28 april 2020 over de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure voor de opdracht “Aanstellen ontwerper voor de heraanleg van voetpaden (perceel 1) en het vernieuwen van betonplaten (perceel 2) in 2020-2025”
 • Collegebesluit van 15 juni 2020 waarbij de opdracht voor perceel 2 - aanstellen ontwerper voor het vernieuwen betonplaten 2020-2025 gegund wordt aan het studiebureau Quadrant.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “Herstellingswerken betonplaten” werd een bijzonder bestek met nr. 4899 opgesteld door de ontwerper, Quadrant bvba, Dorpsstraat 202 te 3078 Kortenberg.
 • De aannemer wordt aangesteld voor de basisopdracht met de mogelijkheid om de komende jaren herhalingsopdrachten te gunnen.
 • De totale uitgave van het werk wordt geraamd op 155 033,72 euro excl. btw of 187 590,80 euro incl. 21% btw.
 • In het bestek en meetstaat werd voor de hoeveelheden rekening gehouden met de prioritair te herstellen betonplaten in Delle, Dorpstraat, Kruisstraat, Blankaart, Hammeveld en Meerbeeksesteenweg.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van een openbare procedure.

 

Juridische gronden

 • Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
 • Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 openbare procedure en artikel 42 § 1 2° herhalingsopdrachten.
 • Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

Het meerjarenplan voorziet budget voor het vernieuwen van gebroken betonplaten.

Er werd een studiebureau aangesteld voor de opmaak van het aanbestedingsdossier voor deze werken. Voor het vernieuwen van de betonplaten wordt gezocht naar 1 aannemer.

Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad alvorens tot aanbesteding wordt overgegaan.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

BD2-AP25-A89

224500/0200-00

€ 165 000 (2020-

2025)

€ 165 000 (2020-

2025)

€ 187 590,80

In de meetstaat werden een aantal posten dubbel voorzien voor geval er slechte grond wordt aangetroffen onder de platen. Niet alle posten zullen in uitvoering benut worden.

 

 

Bijlagen

 • Ontwerpdossier vernieuwen betonplaten

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bijzonder bestek met nr. 4899 en de raming voor de opdracht “Herstellingswerken betonplaten”, opgesteld door de ontwerper, Quadrant bvba, Dorpsstraat 202 te 3078 Kortenberg, worden goedgekeurd.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

De totale uitgave van het werk wordt geraamd op 155 033,72 euro excl. btw of 187 590,80 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 3:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een openbare procedure.

 

Artikel 4:

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget op actie BD2-AP25-A89 224500/0200-00.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

AANKOOP VAN EEN TELESCOPISCHE MAAIARM EN BIJHORENDE (KLEPEL)MAAIKOP. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE EN KANDIDATEN VOOR OPDRACHT TD803-481.

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “Aankoop telescopische maaiarm en bijhorende (klepel)maaikop” werd op 10 maart 2021 een bestek met nr. TD803-481 opgesteld door de dienst openbare werken.
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 62 295,00 euro + 13 711,95 76 btw = 76 006,95 euro incl. btw.
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
 • Als uiterste datum voor het indienen van de prijsofferte wordt 23 april 2021 om 11 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139 000 euro niet).
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Adviezen

 • Advies van Interleuven, dienst preventie en welzijn, van 8 maart 2021 met de veiligheidseisen waaraan de aan te kopen klepelmaaier en takkenschaar moeten voldoen. Deze veiligheidseisen zijn omschreven in bijlage C: Bijlage aan bestelbon - Veiligheidseisen van het bestek TD308-481.

 

Argumentatie

De huidige klepelmaaier, aangekocht in 2006, vertoont grondige slijtage en is aan vervanging toe. De klepelmaaier wordt vervangen door een telescopische maaiarm met bijhorende (klepel)maaikop.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

243000/0119-01 (actie 71)

€ 65 000

€ 65 000

€ 76 006,95

 

 

Bijlagen

 • 2021_03_11_Bestek TD803-481
 • Bijlage aan bestelbon 2021-03-08 Klepelmaaier driepuntsophanging 2018
 • Bijlage aan bestelbon 2021-03-08 Takkenschaar driepuntsophanging 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. TD803-481 van 10 maart 2021 en de raming voor de opdracht “Aankoop telescopische maaiarm en bijhorende (klepel)maaikop”, opgesteld door de dienst openbare werken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 62 295 euro + 13 711,95 euro btw = 76 006,95 euro incl. btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

         Vandaele Konstruktie, Stationsstraat 119 te 8780 Oostrozebeke;

         Millon nv, Kleine Spekstraat 1 te 3020 Herent;

         Pasteels F.V., Kapelstraat 31 te 3212 Pellenberg;

         Merckx Machines nv, Leuvensesteenweg 149 te 3390 Sint-Joris-Winge.

 

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 23 april 2021 om 11 uur.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode GBB/0119-01/243000/G. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

RETRIBUTIES. AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG IN DE GEMEENTESCHOLEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 30 juni 2020 over de goedkeuring van het retributiereglement op de buitenschoolse kinderopvang in de gemeentescholen.
 • Raadsbesluit van 15 december 2020 over de goedkeuring van het retributiereglement op de buitenschoolse kinderopvang in de gemeentescholen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 173 van de grondwet
  Behalve voor de provincies, de polders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, kan van de burgers geen retributie worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat, de gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de federatie van gemeenten of de gemeente.
 • Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglement, vast.
 • Artikel 41, 2e lid, 14° van het decreet lokaal bestuur
  De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen, is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
 • Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

Adviezen

 • Gunstig advies van de schooldirecteurs van de drie Bertemse scholen

 

Argumentatie

De tariefaanpassing in 2020 in combinatie met het thuiswerk van vele ouders had tot gevolg dat tijdens het niet-betalende blok vanaf 8.30 uur een te grote concentratie aan kinderen en ouders ontstond in de schoolomgeving en aan de schoolpoort. Omdat de prijszetting in combinatie met het thuiswerk van ouders leidde tot een ongewenst effect op het vlak van de volksgezondheid, is vanaf 1 januari 2021 het begin van de gratis opvang vervroegd naar 8.15 uur. Met deze maatregel werd beoogd dat ouders hun kinderen meer gespreid naar school zouden brengen. Het tarief van het tijdsblok van 8.00 tot 8.15 uur is aangepast naar 0,25 euro (i.p.v. 0,50 euro voor het betalende half uur van 8.00 tot 8.30 uur).

Deze aanpassing geldt voorlopig enkel tijdens het eerste trimester van 2021, in afwachting van een evaluatie van deze maatregel in het voorjaar 2021.

Gezien deze tijdelijke aanpassing heeft geleid tot het beoogde effect, wordt de tijdelijke aanpassing verlengd tot het einde van het schooljaar 2020-2021.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Van 3 april 2021 tot en met 30 juni 2021 wordt een retributie geheven op de deelname aan de buitenschoolse opvang van een kind in de gemeentelijke basisschool van Bertem of de gemeentelijke basisschool van Leefdaal.

 

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd voor de opvang van de leerling van de gemeentescholen die gebruikmaakt van de opvang op schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen) met volgende tijdsblokken:

 • van 7.00 tot 8.00 uur: 1,25 euro (ongeacht de duur van de opvang)
 • van 8.00 tot 13.00 uur: 6,50 euro (ongeacht de duur van de opvang)
 • van 13.00 tot 18.00 uur: 6,50 euro (ongeacht de duur van de opvang).

 

De retributie is verschuldigd voor de opvang van de leerling van de gemeentescholen die gebruik maakt van de buitenschoolse opvang op schooldagen binnen de volgende tijdsblokken:

 • op maandagen, dinsdagen en donderdagen:
  • van 7.00 tot 7.30 uur: 1 euro
  • van 7.30 tot 8.00 uur: 0,75 euro
  • van 8.00 tot 8.15 uur: 0,25 euro
  • van 16.15 tot 17.00 uur: 1 euro
  • van 17.00 tot 17.30 uur: 1,50 euro
  • van 17.30 tot 18.00 uur: 2 euro
 • op vrijdagen:
  • van 7.00 tot 7.30 uur: 1 euro
  • van 7.30 tot 8.00 uur: 0,75 euro
  • van 8.00 tot 8.15 uur: 0,25 euro
  • van 15.30 tot 16.15 uur: 1 euro
  • van 16.15 tot 17.00 uur: 1 euro
  • van 17.00 tot 17.30 uur: 1,50 euro
  • van 17.30 tot 18.00 uur: 2 euro
 • op woensdagen:
  • van 7.00 tot 7.30 uur: 1 euro
  • van 7.30 tot 8.00 uur: 0,75 euro
  • van 8.00 tot 8.15 uur: 0,25 euro
  • van 12.30 tot 13.30 uur: 1 euro
  • van 13.30 tot 14.30 uur: 1,25 euro
  • van 14.30 tot 15.30 uur: 1,50 euro
  • van 15.30 tot 16.30 uur: 1,75 euro
  • van 16.30 tot 17.30 uur: 2 euro
  • van 17.30 tot 18.00 uur: 2 euro

 

De tarieven per tijdsblok zijn forfaitair, ongeacht het uur van aankomst of vertrek van het kind.

 

Artikel 3:

De retributie voor het niet tijdig afhalen van het kind na 18 uur bedraagt 6,50 euro per begonnen kwartier per kind.

 

Artikel 4:

De toezichters voor- en naschoolse opvang staan in voor de registratie van de aanwezigheden.

De ouder(s) van het opgevangen kind ontvang(-t)(-en) een factuur van de financiële dienst van de gemeente Bertem.

 

Artikel 5:

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen tot het wijzigen van het tarief van de retributie per tijdsblok opvang, vermeld in artikel 2 indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van het financiële evenwicht.

 

Artikel 6:

Dit reglement treedt in werking op 3 april 2021.

 

Artikel 7:

Het retributiereglement van 15 december 2020 op de deelname aan de buitenschoolse kinderopvang in de gemeentescholen wordt opgeheven vanaf 3 april 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

DESIGN AND BUILD SPORTHAL VERONA. GOEDKEURING VERREKENINGEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebeslissing van 4 februari 2019 waarbij het ontwerp en de bouw van de sporthal Verona wordt gegund aan THV CORDEEL ZETEL HOESELT NV - BEL ARCHITECTEN BVBA, Industrielaan 18 te 3730 Hoeselt tegen het nagerekende en verbeterde BAFO-bedrag van 2 726 278,01 excl. 21% btw of 3 298 796,39 euro incl. 21% btw. De optielijst is mee goedgekeurd maar zit nog niet vervat in het bedrag.
 • Kennisname gunning sporthal in de gemeenteraad van 18 februari 2019.
 • Collegebesluit van 4 november 2019 over de principiële goedkeuring van het materiaal- en kleurgebruik en de optielijst.
 • Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 waarbij de overeenkomst Design and Build sportcentrum en de BAFO-offerte werden goedgekeurd. Goedkeuring wordt verleend aan de definitieve offerte van CORDEEL-BEL, zijnde de BAFO-offerte aangevuld met een overzichtslijst van te lichten opties, voor een bedrag van 4 005 940,43 euro excl. 21% btw of 4 847 187,92 euro incl. 21% btw.
 • Gemeenteraadsbesluit van 28 april 2020 waarbij verrekening 1 PU coating en polibeton en verrekening 2a paalfundering werden goedgekeurd.
 • Collegebesluit van 28 september 2020 waarbij verrekening 3 aanpassing wandbasketbaldoelen naar plafondbasketbaldoelen werd goedgekeurd.
 • Collegebespreking van 12 oktober 2020 over de kleur van de gevelbeplating gevolgd door een plaatsbezoek.

 

Feiten en context

 • Cordeel heeft verschillende wijzigingsaanvragen ingediend voor werken die niet voorzien waren maar wel noodzakelijk of voor werken op vraag van het bestuur.

o        WA 4: HS Cabine, ontvangen op 23 november 2020. Het totaalbedrag in meer bedraagt 56 723,32 euro excl. btw. Om voldoende vermogen te leveren, dient er een HS klantcabine in het project geïntegreerd te worden. Deze wordt voorzien in de technische ruimte, met een aparte deur en opgesteld uit het zicht.

o        WA 5: verbreding toegangsweg, ontvangen op 23 november 2020. Het totaalbedrag in meer bedraagt 95 345,20 euro excl. btw. De rijweg wordt met 1,8m verbreed vanaf de Dorpstraat tot de Kerstraat met grasbetontegels. Op die manier is kruisend verkeer mogelijk. Deze verbreding (op privaat terrein sporthal) was niet voorzien in de contractofferte.

o        WA 6: fietspad, ontvangen op 23 november 2020. Het totaalbedrag in meer bedraagt 40 361,03 euro excl. btw. Er wordt, conform het RUP, een fietspad voorzien in greenroad (gebonden halfverharding) vanaf de Dorpstraat tot de Kerstraat en de sporthal. Het fietspad is gesitueerd naast de groenbuffer aan de westzijde van het perceel. Dit fietspad was niet voorzien in de contractofferte.

o        WA 7 A: extra parking beneden de Dorpstraat, ontvangen op 24 november 2020. Het totaalbedrag in meer bedraagt 11 452,03 euro excl. btw. Als gevolg van de noodzakelijke paalfundering en aanpassing van de vloerpas is o.a. de parking wat verschoven waardoor er 10 parkeerplaatsen minder uitgevoerd kunnen worden (gezien de grenzen van de overdrukzone) dan voorzien in de omgevingsvergunning. Er is gekozen om 10 plaatsen extra te voorzien in de overdrukzone vooraan aan de Dorpstraat, conform de uitzondering in het RUP.

o        WA 8 A: scheidingshekken berging, ontvangen op 20 januari 2021. Het totaalbedrag in meer bedraagt 7274,50 euro excl. btw. Op vraag van het bestuur worden in de sportberging 2 scheidinghekkens in Troax voorzien zodat bepaald sportmateriaal toch afgesloten bewaard kan worden. 

o        WA 9: dak fietsenstalling, ontvangen op 24 november 2020. Het totaalbedrag in meer bedraagt 23 867,53 euro excl. btw. De fietsenstalling naast de toegangsweg had geen dak. Volgens het RUP moeten minstens 13 overdekte fietsenstallingen voorzien worden. Het bestuur kiest ervoor om de gehele fietsenstalling (32 plaatsen) van een dak te voorzien. Er wordt een dak in polycarbonaatplaat geplaatst.

o        WA 10 A: toegangsladder dak, ontvangen op 17 maart 2021. Het totaalbedrag in meer bedraagt 2999,43 euro excl. btw. In de contractofferte is de kooiladder uit de offerte gegaan. Bij de verdere uitwerking van de technieken bleek het noodzakelijk dat enkele luchtgroepen toch op het dak komen. Hierdoor is ook onderhoud op het dak nodig. De veiligheidscoördinator raadt aan om toch een kooiladder met beveiligingskooi te voorzien tegen de gevel voor de toegang naar het dak. De voorziene prijs is deze uit de originele offerte van Cordeel.

o        WA 11: omkasting technieken op het dak. De luchtgroepen die op het dak komen, ontsieren het zicht op de sporthal vanaf de Dorpstraat. De architect stelt voor een beplating rond deze technieken te zetten zodat deze niet zichtbaar zijn. Deze verrekening wordt geschrapt.

o        WA 12 A: besparing RF beglazing, ontvangen op 26 januari 2021. Het totaalbedrag in min bedraagt 29 569,47 euro excl. btw. In overleg met de brandweer werd alsnog een afwijking bekomen waardoor we geen RF beglazing moeten voorzien voor de grote ramen tussen cafetaria en sporthal en cafetaria en lobby. De berging/keuken van de cafetaria moet dan wel gecompartimenteerd worden en van een brandwerend deurgeheel voorzien worden.

o        WA 13 B: elektrische voorzieningen, ontvangen op 17 maart 2021. Het totaalbedrag in meer bedraagt 13 834,43 euro excl. btw. Tijdens de uitwerking van het lot elektriciteit zijn door het bestuur een aantal zaken bijgevraagd en aangepast.

o        WA 14 A: ereloon beplantingsplan. De groenaanleg in de bufferzones is bij de onderhandelingen geschrapt. Deze verrekening vervalt. De groenaanleg wordt buiten de aanneming uitgevoerd.

o        WA 15: esthetische buitenverlichting. Deze verrekening vervalt, de verlichting voorzien in de contractofferte wordt geplaatst.

o        WA 16: besparing inkomgeheel, ontvangen op 26 januari 2021. Het totaalbedrag in min bedraagt 9817,50 euro excl. btw. Op advies van de architect wordt het inkomsas geschrapt en enkel een luifel voorzien. Een sas geeft geen meerwaarde in een sporthal:

 • grote groepen komen vaak samen toe waardoor de 2 deuren sowieso open staan
 • het luchtvolume in de sporthal is zo groot dat, wanneer de deur eventjes opengaat, de invloed van de koude lucht zeer beperkt is en het geheel luchtvolume amper afkoelt.

o        WA 17: besparing pvc-buis i.p.v. grès-buis, ontvangen op 22 februari 2021. Het totaalbedrag in min bedraagt 6000 euro excl. btw. De huisaansluiting DWA was voorzien in grès (richtlijn Fluvius voor riolering op openbaar domein). Gezien de huisaansluiting naar de Dorpstraat op privaat terrein ligt, kan hiervan afgeweken worden en voor PVC gekozen worden tot het huisaansluitputje.

o        WA 18: toogmeubel, ontvangen op 9 maart 2021. Het totaalbedrag in meer bedraagt 34 354,68 euro excl. btw. Op vraag van het bestuur werd een toogmeubel voor de cafetaria uitgewerkt. In de prijs zijn de spoelbakken, koelkasten en kranen inbegrepen.

o        WA 19: besparing wegvallen infoborden, ontvangen op 9 maart 2021. Het totaalbedrag in min bedraagt 1120,35 euro excl. btw. Op vraag van het bestuur moet dit niet uitgevoerd worden. In overleg met de eigen IT-dienst wordt een infoscherm aangekocht. De bedrading wordt wel voorzien in het werk.

o        WA 20 A: sanitaire toebehoren CWS, ontvangen op 17 maart 2021. Het totaalbedrag in meer bedraagt 7227,14 euro excl. btw. Op vraag van het bestuur worden de sanitaire toebehoren voorzien van CWS i.p.v. de voorziene toestellen gezien we dit type ook voorzien in onze andere gebouwen en we met deze firma een onderhoudscontract hebben lopen. Daarnaast werden enkele sanitaire toebehoren bijgevraagd.

o        WA 21: besparing op gevelbelettering, ontvangen op 17 maart 2021. Op voorstel van het bouwteam wordt er geen grote gevelbelettering op de wand voorzien maar lichtletters op de inkomluifel. Het totaalbedrag in min bedraagt 8859,03 euro excl. btw.

o        WA 22: kastenwand danszaal, ontvangen op 17 maart 2021. Het totaalbedrag in meer bedraagt 862,67 euro excl. btw. Op vraag van de gemeente werden een aantal delen van de kastenwand afsluitbaar gevraagd en werd de kastenwand vergroot.

o        WA 23: twee extra scoreborden, ontvangen op 17 maart 2021. Het totaalbedrag in meer bedraagt 9395,70 euro excl. btw. In overleg met de verenigingen werden nog 2 scoreborden bijgevraagd.

o        WA 24: extra set shotklokken, ontvangen op 17 maart 2021. Het totaalbedrag in meer bedraagt 2648,67 euro excl. btw. In overleg met de verenigingen werden nog een extra set shotklokken bijgevraagd.

 • Al deze voorliggende wijzingsaanvragen samen geven een totaal bedrag van 250 979,98 euro excl. btw. Het totale bestelbedrag na verrekeningen (incl. de reeds goedgekeurde verrekeningen) bedraagt dan 4 492 954,41 euro excl. 21% btw en herzieningen.
 • Er zijn nog 2 kosten te verwachten die op dit moment nog niet begroot kunnen worden maar waar, in het kader van de vooruitgang van de bouw, niet op kan gewacht worden voor goedkeuring namelijk het ereloon architect voor indiening van de regularisatievergunning en de groenaanleg. 

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38/2 (Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder) en artikel 38/5 (Niet-wezenlijke wijziging).
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden).
 • Koninklijk besluit van 18 april 2017 over de plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en artikel 269, betreffende dwingende en onvoorziene omstandigheden..
 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 • Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2020 over de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur.

 

Adviezen

         De financieel directeur verleende een visum op 17 maart 2021.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1.5.13

0742-00/221007

€ 4 700 000

€ 4 550 000 voor bouw sporthal

 

€ 2 776 679,47

 

€ 250 979,98 excl. 21% btw

 

 

Bijlagen

 • Wijzigingsaanvragen Cordeel
 • Overzicht verrekeningen

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 4: HS Cabine, voor het totaal bedrag in meer van 56 723,32 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 5: verbreding toegangsweg, voor het totaal bedrag in meer van 95 345,20 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 3:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 6: fietspad, voor het totaal bedrag in meer van 40 361,03 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 4:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 7 A: extra parking beneden Dorpstraat, voor het totaal bedrag in meer van 11 452,03 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 5:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 8 A: scheidingshekken berging, voor het totaal bedrag in meer van 7274,50 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 6:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 9: dak fietsenstalling, voor het totaal bedrag in meer van 23 867,53 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 7:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 10 A: toegangsladder dak, voor het totaal bedrag in meer van 2999,43 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 8:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 12 A: besparing RF beglazing, voor het totaal bedrag in min van 29 569,47 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 9:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 13 B: elektrische voorzieningen, voor het totaal bedrag in meer van 13 834,43 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 10:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 16: besparing inkomgeheel, voor het totaal bedrag in min van 9817,50 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 11:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 17: besparing pvc-buis ipv grès-buis, voor het totaal bedrag in min van 6000 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 12:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 18: toogmeubel, voor het totaal bedrag in meer van 34 354,68 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 13:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 19: besparing wegvallen infoborden, voor het totaal bedrag in min van 1120,35 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 14:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 20 A: sanitaire toebehoren CWS, voor het totaal bedrag in meer van 7227,14 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 15:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 21: besparing op gevelbelettering, voor het totaal bedrag in min van 8859,03 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 16:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 22: kastenwand danszaal, voor het totaal bedrag in meer van 862,67 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 17:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 23: twee extra scoreborden, voor het totaal bedrag in meer van 9395,70 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 18:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 24: extra set shotklokken, voor het totaal bedrag in meer van 2648,67 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 19:

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 0742-00/221007.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

TOEGEVOEGD AGENDAPUNT. AANSLUITING BIJ DE EUROPEAN DISABILITY CARD.

 

Voorgeschiedenis

 • E-mail van Joris Fonteyn, raadslid, van 25 maart 2021 met verzoek om dit besluit te agenderen op de gemeenteraad van 30 maart 2021

 

Feiten en context

 • Ten einde de toegang van personen met een handicap tot culturele, sportieve en vrije tijdsactiviteiten en hun inclusie in de samenleving te bevorderen werd in België in oktober 2017 de European Disability Card (EDC) officieel gelanceerd. Dit project is vanaf het begin ontwikkeld in nauwe samenwerking met het middenveld: het Belgian Disability Forum en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.
 • Er werden reeds meer dan 50.000 EDC-kaarten uitgegeven. Iedereen die erkend is als persoon met een handicap, kan de kaart aanvragen.
 • De organisatoren van cultuur-, sport of vrijetijdsactiviteiten die de kaart aanvaarden kunnen zelf beslissen welke voordelen ze toekennen. Die voordelen kunnen onder meer zijn:
  • gratis toegang of toegang tegen een verminderde prijs voor personen met een handicap en/of hun begeleiders;
  • gratis ter beschikking stellen van een audio- of videogids;
  • ter beschikking stellen van brochures of informatie, aangepast aan de specifieke behoeften (bv. brailleschrift of eenvoudige taal);
  • aangepaste rondleidingen (bv. in gebarentaal);
  • ...
 • Momenteel nemen reeds 400 musea, theaters, sportclubs en andere organisaties deel aan de kaart. En ook meer dan 80 van de Vlaamse steden en gemeenten hebben zich al ingeschreven voor deze kaart. Met deze inschrijving engageren de betrokken gemeenten er zich voor om de kaart actief te promoten en personen met een handicap te helpen om de kaart aan te vragen. Tevens roepen ze sportclubs, musea en andere organisaties ertoe op om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verbeteren.
 • De rechten van personen met een handicap zijn zonder enige twijfel een prioriteit voor iedereen. Alle initiatieven die leiden tot een verhoogde participatie van personen met een handicap aan alle aspecten van het maatschappelijk leven verdienen aanmoediging en ondersteuning. In die zin verdient het zeker aanbeveling om bijkomende stappen te zetten naar de uitbreiding van het aantal partners van de European Disability Card. En daarin spelen de steden en gemeenten een belangrijke rol. Met hun steun kan de toegang van personen met een handicap tot vrijetijdsactiviteiten verder substantieel verbeterd worden.
 • Dit voorstel heeft dan ook tot doel om als gemeente de European Disability Card te promoten en te ondersteunen. Een verdere verhoging van de participatie van mensen met een handicap aan alle aspecten van het maatschappelijk leven is nodig. Met het partnerschap van de gemeente en van haar diensten bij de European Disability Card worden de personen met een handicap concreet geholpen om deze kaart aan te vragen en worden sportclubs, musea en andere organisaties ertoe aangespoord om de toegankelijkheid voor personen met een handicap tot vrijetijdsactiviteiten te verbeteren.
 • Het is van belang is om ook de inwoners en de verenigingen van Bertem op de hoogte te brengen van het bestaan van de kaart en hen te sensibiliseren over deze thematiek.

 

Juridische gronden

 • Artikel 21 van het decreet lokaal bestuur
  Raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. De raadsleden bezorgen daarvoor hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit:

         zich in te schrijven voor het project van de European Disability Card;

         de instellingen en diensten aan te zetten om zich op te geven als partner;

         tijdens hun werking het label, dat hen in staat stelt om hun initiatieven ten behoeve van mensen met een handicap meer zichtbaarheid te geven, te gebruiken;

         alle beschikbare communicatiemiddelen te gebruiken om het gebruik van de European Disability Card te promoten zowel naar individuele gebruikers als naar verenigingen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

COVID-19. BESPREKING STAND VAN ZAKEN CORONA-EPIDEMIE BERTEM.

 

 

Bijlagen

 

Bespreking

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de burgemeester over de stand van zaken van de situatie in Bertem inzake het coronavirus COVID-19.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

 • Artikel 31 van het decreet lokaal bestuur
  De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
  Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.
 • Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke beleidsaangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Om het college van burgemeester en schepenen in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op deze mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.
 • Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Mondelinge vragen

 

 • Vraag van Joris Fonteyn, raadslid over de gemeentelijke bossen:
  Sinds corona zijn activiteiten van wandelen en fietsen toegenomen en duiken er in Bertembos en Eikenbos overal bijkomende paadjes op, met schade aan de natuur. Volgens het toegankelijkheidsreglement voor die bossen mogen echter de verschillende categorieën van weggebruikers enkel bepaalde delen van het wegennet volgen en mogen bezoekers van de bossen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Is dit probleem al in kaart gebracht en op welke wijze zal, indien nodig, voor handhaving gezorgd worden?

 

 • Vraag van Joris Fonteyn, raadslid over vaccinatie:
  Er doen geruchten de ronde dat er bij de vaccinatie in het WZC in Bertem overschotten van vaccins zouden zijn toegediend aan gemeentepersoneel. Klopt dit en zo ja, om welk personeel gaat het dan?

 

 • Vraag van Joris Fonteyn, raadslid over de wateronthardingsinstallatie Meerbeek:
  De Watergroep heeft vergevorderde plannen om een nieuwe wateronthardingsinstallatie te bouwen op de grens van Bertem en Meerbeek (tegenover de weg naar het speelbos Vossenhol ). Deze werken zouden al starten einde 2021 met indienstname in 2025. Het zou om een groot industrieel gebouw van 100 x 50 meter gaan en 16,5 m hoog op het hoogste punt, midden in de velden, met een grote visuele impact, ook vanuit Bertem. Is het bestuur op de hoogte van die plannen en kan er concrete informatie over het project meegedeeld worden?

 

 • Vraag van Joris Fonteyn, raadslid over petanquebanen:
  Petanque is een sport die in Bertem veel beoefend wordt, o.m. en misschien vooral door senioren. Er is in de gemeente echter enkel buiten een voldoende aantal petanquebanen aanwezig, zodat deze sport en bewegingsactiviteit alleen bij goed weer kan worden beoefend maar in de winterperiode niet. Er is dan ook een reële nood aan petanquebanen binnen of overdekt. Zijn er petanquebanen voorzien bij de aanleg van de nieuwe sporthal Verona? Zo nee, kan dan de mogelijkheid onderzocht worden om op termijn dergelijke binnenbanen aan te leggen? Bijvoorbeeld aan de nieuwe sporthal of misschien aan de recent aangelegde petanquebanen in Korbeek-Dijle?

 

 • Vraag van Joris Fonteyn, raadslid over de muur kerkhof Bertem:
  In januari 2021 meldde de pers dat de ingestorte muur van de schuur na 2 jaar nog steeds niet hersteld is en de gemeente machteloos staat. Kan de stand van het dossier en de gerechtelijke procedure toegelicht worden?

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/03/2021