NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 29 augustus 2017

Van 20.05 uur tot 21.20 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips en Joery Verhoeven

Schepen met raadgevende stem:

Eddy Vranckx

Gemeenteraadsleden:

Ludo Croonenberghs, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Marc De Vlieger en Diane Vander Elst

Gemeentesecretaris:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Gemeenteraadslid:

Jan Buysse

 


Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 27 juni 2017.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 27 juni 2017 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

LOKAAL INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. MEDEDELING OPRICHTING LOKALE INTEGRALE VEILIGHEIDSCEL GEMEENTE BERTEM.

 

 

Bijlagen

 • Besluit van de burgemeester van 19 juli 2017 over de oprichting van een lokale integrale veiligheidscel

 

Mededeling

De burgemeester stelt de gemeenteraad in kennis van zijn besluit van 19 juli 2017 over de oprichting van een lokale integrale veiligheidscel (LIVC). De LIVC is als volgt samengesteld:

         Burgemeester Bertem, voorzitter

         Schepen van onderwijs

         Schepen verantwoordelijk voor OCMW

         Schepen verantwoordelijk voor de dienst bevolking

         Diensthoofd bevolking

         Diensthoofd OCMW

         Directies van de drie scholen

         De vertegenwoordigers van de lokale politie in de Lokale Task Force.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

AUDIT VLAANDEREN. KENNISNAME RAPPORT ORGANISATIEAUDIT.

 

Voorgeschiedenis

 • Auditrapport van Audit Vlaanderen, ontvangen op 6 juni 2017.

 

Feiten en context

 • Het agentschap Audit Vlaanderen doet audits (doorlichtingen) bij de lokale besturen (provincies, OCMW's en gemeentebesturen) en bij de Vlaamse overheid. Audit Vlaanderen auditeert 1x per legislatuur elk lokaal bestuur. De audit bij de gemeente Bertem vond plaats in het najaar 2016.
 • Bij een audit gaat het steeds om het verbeteren van de organisatie of van de dienstverlening, niet over het individueel functioneren van mensen. De bedoeling is NIET om individuele medewerkers te controleren of om het gevoerde beleid te evalueren, maar WEL om de werking van de organisatie op allerlei vlakken te onderzoeken: financiën, personeel, communicatie, ICT, organisatiestructuur, organisatie van de dienstverlening…

 

Juridische gronden

 • Artikelen 265 tot en met 269 van het gemeentedecreet
  In elke gemeente zal periodiek een externe audit plaatsvinden. Deze audit wordt uitgevoerd door de entiteit Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen evalueert de interne controlesystemen, gaat na of ze adequaat zijn en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan. Deze entiteit voert daartoe financiële audits, overeenstemmingsaudits en operationele audits uit en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken.
  Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken worden uitgevoerd van de besturen. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig worden geacht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Audit Vlaanderen” en tot wijziging van diverse besluiten

 

Adviezen

 • Het managementteam formuleerde op 26 april 2017 zijn managementreactie en zijn actieplan als antwoord op het ontwerprapport van Audit Vlaanderen

 

 

Bijlagen

 • Analyserapport
 • Auditrapport

 

Mededeling

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van Audit Vlaanderen over de organisatieaudit bij de gemeente Bertem.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER. INSTELLEN PARKEERVERBOD IN DE L. VAN BUEKENHOUDTSTRAAT.

 

Voorgeschiedenis

         Diverse meldingen van inwoners over een verkeersonveilige situatie op het kruispunt L. Van Buekenhoudtstraat en Mezenstraat.

         Bespreking in de mobiliteitscel van 25 april 2016 en 13 juni 2016 met tussenliggend een terreinbezoek van de wijkverantwoordelijke van de politie.

         Besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2016 over het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor het instellen van een parkeerverbod in de L. Van Buekenhoudtstraat en de Mezenstraat.

         Herbespreking op de mobiliteitscel van 4 april 2017 op vraag van inwoners omdat de situatie gevaarlijk blijft ondanks het reeds geldende parkeerverbod.

         Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2017 over het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor het instellen van een parkeerverbod in de L. Van Buekenhoudtstraat.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

         MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

         Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

         Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

 

Adviezen

         Gunstig advies van de mobiliteitscel van de gemeente Bertem van 4 april 2017.

         Gunstig advies van de politiezone Voer en Dijle - wijk Bertem van 13 juni 2017.

 

Argumentatie

Geparkeerde wagens in de L. Van Buekenhoudtstraat nabij het kruispunt met de Mezenstraat beperken het zicht bij het in- en uitrijden van de L. Van Buekenhoudtstraat. Om veiligheidsredenen wordt aan beide zijde van de rijbaan een parkeervrije strook ingesteld tot voorbij het gebouw met huisnr. 3.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

In de L. Van Buekenhoudtstraat wordt een parkeervrije zone ingesteld van aan het kruispunt met de Mezenstraat tot voorbij het gebouw met huisnr. 3.

 

Artikel 2:

De weggebruikers worden op de hoogte gebracht van deze reglementering door overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden, een gele onderbroken streep op de boordsteen van het voetpad of de verhoogde berm (artikel 75.1.2°), voorgeschreven bij KB van 1 december 1975, gewijzigd door het KB van 27 april 1976 e.v. inzake het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

 

Artikel 3:

Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer over het instellen van een parkeerverbod in de L. Van Buekenhoudtstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2017, wordt opgeheven op 15 september 2017.

 

Artikel 4:

Dit reglement treedt in werking op 15 september 2017.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

ROOILIJNPLANNEN. UITSTEL AGENDAPUNT VOORLOPIGE VASTSTELLING ROOILIJNPLAN WALENPOT.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 8 juni 2015 waarbij het bestek, raming, gunningswijze via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt goedgekeurd voor de opdracht 'Opmaak rooilijnplan Walenpot'.
 • Collegebesluit van 21 september 2015 waarbij de opdracht 'Opmaak rooilijnplan Walenpot' gegund wordt aan Interleuven cvba.
 • Infoavond voor de bewoners op 21 maart 2017.

 

Feiten en context

 • Interleuven heeft een rooilijnplan en individuele grondinnemingsplannen opgemaakt voor de Walenpot.
 • De Walenpot is geen buurtweg of voetweg. De procedure voor wijzigingen aan buurtwegen moet niet toegepast worden.

 

Juridische gronden

 • Artikel 9 van het decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen van 8 mei 2009.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vast.

 

Argumentatie

In de Walenpot zal riolering worden aangelegd (Aquafin en Infrax) en de wegenis zal worden vernieuwd. Gezien de Walenpot volledig op privé-eigendom van de aangelanden ligt, dient de weg eerst ingenomen te worden. De aangelanden doen gratis grondafstand in ruil voor een uitgeruste weg. Hiervoor heeft Interleuven een rooilijnplan en individuele grondinnemingsplannen opgemaakt.

 

Het is aan de gemeenteraad om dit rooilijnplan voorlopig vast te stellen. De regelgeving van het rooilijndecreet legt op dat het openbaar onderzoek wordt aangekondigd binnen dertig dagen na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad.

 

 

Bijlagen

 • Rooilijnplan en individuele grondinnemingsplannen

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Omwille van een materiële fout in de bijlagen beslist de raad om het agendapunt te stellen.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING PROCEDURE VERKOOP GEMEENTELIJK GEBOUW DORPSTRAAT 551.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebesluit van 7 februari 2011 over het voorstel van lijst van verkoopbare bouwgronden en woningen.
 • Collegebespreking van 2 februari 2015 over de mogelijke scenario's voor verkoop Tulpenlaan 13, Dorpstraat 495 en Dorpstraat 551.
 • Collegebesluit van 1 juni 2015 over de aanstelling van Landmetingen Jonas Artois voor de opmaak van opmetingsplannen, afpalingsplannen, schattingsverslagen en een verkavelingsdossier.
 • Collegebesluit van 31 augustus 2015 over de aanstelling van notaris Vangoetsenhoven voor de verkoop/verdeling van gronden Dorpstraat 495, Dorpstraat 551 en Tulpenlaan 13.
 • Het schattingsverslag van 10 augustus 2017, opgesteld door landmeter-expert Jonas Artois, met het oog op de verkoop van de woning Dorpstraat 551.

 

Feiten en context

 • Kadastrale informatie: 3e afdeling, sectie F, nummer 159 N
 • Het perceel is gelegen in woongebied.
 • Het perceel heeft (volgens de kadastrale gegevens) een grootte van 1 a 05 ca.
 • Het recht van voorkoop is van toepassing.
 • De woning is niet gelegen in een verkaveling, noch in een BPA of RUP.

 

Juridische gronden

 • Artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen. Deze bevoegdheid kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
 • Omzendbrief van 12 februari 2010 betreffende de vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW's en besturen van de erkende erediensten.
  Deze omzendbrief bepaalt o.a. welke procedure moet worden gevolgd voor de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Het vervreemden van onroerende goederen moet in de regel gebeuren via een openbare procedure. De minimale verkoopprijs is het bedrag van een recent schattingsverslag. Daar kan alleen maar van afgeweken worden om redenen van algemeen belang en mits goede motivering.

 

Advies

 • Advies van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 24 maart 2015 over het instrument van een openbare verkoop met voorwaarden

 

Argumentatie

De verkoop van dit gebouw kadert in het meerjarenplan van het gemeentebestuur en in de rationalisatie van eigendommen zonder rechtstreeks nut voor het gemeentebestuur, met het oog op de herinvestering van de verkoopsopbrengsten in nieuwe investeringsprojecten.

 

De woning Dorpstraat 551 is gerenoveerd geweest met het oog op de huisvesting van (vooral alleenstaande) asielzoekers in het kader van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI), georganiseerd door het OCMW Bertem. De asielcrises volgden mekaar op, waardoor er toen een reële nood aan deze huisvesting was.

De woning Dorpstraat 551 staat de laatste jaren bijna permanent leeg door een combinatie van 2 factoren:

 • Het OCMW beschikt over twee andere eigendommen waar asielzoekers kunnen wonen: de noodwoning op de hoek van de Dorpstraat en de Mezenstraat en de woning Dorpstraat 495, voorheen eigendom van de gemeente.
 • Het aantal asielzoekers is sterk gedaald en de federale regering heeft het LOI-programma fors afgebouwd.

De gemeente heeft de woning Dorpstraat 551 niet nodig voor de realisatie van eigen projecten of doelstellingen, noch voor de terbeschikkingstelling ervan aan het OCMW.

 

De inrichting van de woning en het gebrek aan tuin maken dat dit gebouw momenteel moeilijk te verhuren of te verkopen is als eengezinswoning. Het gebouw was vroeger in gebruik als winkel met woonst. Mits een kleine verbouwing kan de winkelfunctie hersteld worden.

 

Het gemeentebestuur wenst de lokale economie, maar ook en vooral de lokale horeca en detailhandel (het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument) en de diversiteit van het aanbod te ondersteunen. Eén van de randvoorwaarden om die doelstelling te kunnen bereiken, is de beschikbaarheid van winkelpanden en zaken waar horeca mogelijk is. Daarom wenst het bestuur een koper te vinden die het gebouw Dorpstraat 551 zal gebruiken als detailhandels- of horecazaak gericht op een lokaal cliënteel. Het bestuur meent dat dit gebouw zich daar goed toe leent. Het is vanuit commercieel standpunt zeer goed gelegen: in de hoofdstraat van de deelgemeente (Dorpstraat), midden in het centrum, tegenover een grote basisschool, gelegen bij een bushalte en aan een grote gratis parking voor personenwagens.

 

Het bestuur zal dit gedeelte van de Dorpstraat (tussen Neerijse steenweg en Mezenstraat) de komende jaren inrichten als 'fietsstraat'. Dergelijk type van straat is niet gericht op de snelle doorstroming van doorgaand verkeer, maar integendeel bedoeld voor traag verkeer en vooral voor bestemmingsverkeer. De gewenste handels- of horeca-activiteit moet dus gericht zijn op een lokaal cliënteel. De doelgroep van de klanten moet vooral bestaan uit inwoners in een straal van 3 km rond de handelszaak. De horecazaak of het type winkel en de aard van de aangeboden handelswaar mogen dus in geen geval hoofdzakelijk gericht zijn op klanten die met de auto naar de winkel komen.

 

Om deze redenen wenst het gemeentebestuur niet alleen de prijs maar ook de voorgestelde handels- of horecabestemming van het gebouw in aanmerking te nemen als beoordelingscriterium voor de biedingen. Daarom wordt niet gekozen voor de formule van de openbare verkoop, maar wel voor de openbare verkoopprocedure d.m.v. onderhandeling.

 

Financiële gevolgen

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

0110/22100020

1419/002/005/001/002

€ 250 000

€ 295 000

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips, Joery Verhoeven, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst en Albert Mees

4 stemmen tegen: Ludo Croonenberghs, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez en Marc De Vlieger

 

Artikel 1:

Het perceel Dorpstraat 551 gelegen te Leefdaal, met als kadastrale aanduiding 3e afdeling, sectie F, nummer 159 N en met als oppervlakte 1 a 05 ca, eigendom van de gemeente, wordt verkocht via een openbare verkoopprocedure d.m.v. onderhandeling, onder de voorwaarden van dit besluit.

 

Artikel 2:

Deze verkoopprocedure wordt uiterlijk op 15 september 2017 publiek bekendgemaakt op de website van de gemeente Bertem, in de gemeentelijke elektronische nieuwsbrief, op affiches in de gemeentelijke infoborden, in de Bouwkroniek en in 1 gratis huis-aan-huisblad.

 

Artikel 3:

Alle biedingen kunnen onder gesloten omslag tot uiterlijk 25 oktober 2017 om 11 uur aan het gemeentebestuur worden toegestuurd per aangetekend schrijven of afgegeven op het secretariaat van het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

Elke bieder gebruikt daartoe een uniform biedingsformulier, ter beschikking gesteld door de gemeente.

Elke bieder mag slechts 1 bieding indienen.

 

Artikel 4:

De biedingen worden door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria:

1)     op 50 punten: de geboden prijs. Deze prijs mag niet lager liggen dan de schattingswaarde van het gebouw, vastgesteld door landmeter-expert Jonas Artois: 295 000 euro. Het maximum van 50 punten wordt toegekend aan de bieding met de hoogst geboden prijs. Elke andere bieding krijgt een score die gelijk is aan de formule ((geboden prijs / hoogste geboden prijs) * 50). Een bieding onder de schattingswaarde wordt niet aanvaard en is onregelmatig.

2)     op 50 punten: de waarde van de voorgestelde economische activiteit (detailhandel of horeca) voor de detailhandel en horeca en voor het lokale karakter ervan. De kandidaat-koper beschrijft in een nota van max. 3 A4-bladen welke activiteit op vlak van detailhandel of horeca hij zal ontwikkelen in het aangeboden gebouw. Dit beoordelingscriterium wordt beoordeeld op grond van de volgende subcriteria:

a)     een voorstel wordt hoger gequoteerd indien het de diversiteit van het commercieel aanbod in Leefdaal verhoogt of veiligstelt. Daarmee wordt respectievelijk bedoeld: de bieder ontwikkelt een niet-bestaand commercieel aanbod in de deelgemeente Leefdaal of hij behoudt een commercieel aanbod dat met een redelijke zekerheid dreigt te verdwijnen in de deelgemeente Leefdaal.

b)     een voorstel wordt hoger gequoteerd indien het een commercieel aanbod betreft dat verenigbaar is met de mobiliteitsvisie voor het dorpscentrum van Leefdaal, zoals goedgekeurd in het mobiliteitsplan van de gemeente Bertem.

c)      een voorstel wordt hoger gequoteerd indien het een commercieel aanbod betreft dat hoofdzakelijk gericht is op lokaal cliënteel.

 

Het gebouw wordt eerst aangeboden aan de bieder met de meeste punten op een totaal van 100, vervolgens aan de bieder met de op één na hoogste punten enz.

 

Artikel 5:

De aanvullende verkoopsvoorwaarden zijn:

 • het perceel wordt verkocht in de staat zoals het is;
 • alle kosten (erelonen notaris, registratie- en zegelrechten, bodemattesten, schattingsverslag en opmetingsplan...) verbonden aan deze verkoop zijn ten laste van de koper.

 

Artikel 6:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de voorkeursbieder aan te duiden en om daarmee onderhandelingen te starten met het oog op het opstellen van de verkoopakte.

 

Artikel 7:

De verkoopakte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

RUP MEERGEZINSWONINGEN. BESPREKING VOORONTWERP.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 22 september 2015 over de goedkeuring van het woonbeleidsplan 2015-2019.
 • Collegebesluit van 28 november 2016 over de gunning van de opmaak van het RUP Meergezinswoningen aan Interleuven in het kader van het exclusiviteitscontract.
 • Brief van de dienst milieueffectenrapportagebeheer van het departement LNE van 21 maart 2017 over de beslissing tot ontheffing van de plan-MER-plicht.

 

Feiten en context

 • In het goedgekeurde woonbeleidsplan 2015-2019 staat onder operationele doelstelling 2.1 "Opvolgen (wijzigingen) relevante regelgeving en vertalen naar lokaal beleid" de actie 2.1.3.: "Uittekenen van een kader voor Bertem om binnen de wettelijke mogelijkheden meergezinswoningen te onderzoeken en waar mogelijk en wenselijk te faciliteren." Deze actie wordt als 'prioritair' aangeduid.

 

 

Bijlagen

 • Presentatie
 • Voorontwerp RUP met stedenbouwkundige voorschriften

 

Bespreking

De raad houdt een bespreking over het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 'Meergezinswoningen'.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

BESTUURLIJK TOEZICHT. ADVIES JAARREKENING 2016 OCMW.

 

Voorgeschiedenis

         De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Bertem keurde de jaarrekening 2016 goed in zitting van 29 juni 2017.

 

Feiten en context

         De jaarrekening 2016 van het OCMW vertoont een positief resultaat op kasbasis van 449 925 euro en een positieve autofinancieringsmarge van 94 315 euro. Dit betekent dat de gemeentelijke werkingsbijdrage aan het OCMW ruimschoots volstond om de werking van het OCMW te financieren.

 

Juridische gronden

         Artikel 174, §2 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening van het OCMW wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur.

 

 

Bijlagen

         Jaarrekening 2016 OCMW Bertem.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2016 van het OCMW Bertem.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

BUDGET. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2017.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 20 december 2016 over de goedkeuring van het budget 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019.

 

Juridische gronden

         Artikel 43, §2, 3° van het gemeentedecreet

De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van budgetwijzigingen, is een bevoegdheid van de gemeenteraad en is niet delegeerbaar naar het college van burgemeester en schepenen.

         Artikel 87, §4 van het gemeentedecreet

De gemeentesecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van de verklarende nota van de budgetwijziging.

         Artikel 93 van het gemeentedecreet

De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris in voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van de budgetwijziging.

         Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

         Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Adviezen

         Gunstig advies van het managementteam van 18 augustus 2017.

 

Argumentatie

De budgetwijziging heeft tot doel om op basis van de rekening 2016 sommige prognoses up-to-date te maken en de transactiekredieten van de investeringen aan te passen in functie van de timing van de uitvoering van de voorziene investeringen. Tevens zijn er een aantal aanpassingen van de kredieten ingevolge nieuwe initiatieven.

 

 

Bijlagen

         Budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2017.

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips, Joery Verhoeven, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Yvette Laes, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst en Albert Mees

4 onthoudingen: Ludo Croonenberghs, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez en Marc De Vlieger

 

Artikel 1:

De raad keurt de eerste budgetwijziging voor het boekjaar 2017 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

AFVAL. GOEDKEURING BEHEERSOVERDRACHT ZACHTE EN HARDE PLASTICS.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 24 mei 2016 over de aanpassing van de politieverordening over het beheer van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval.
Zachte en harde plastics worden selectief ingezameld op het containerpark.

         Raadsbesluit van 24 mei 2016 over de aanpassing van het belastingreglement containerpark.
Er wordt een contantbelasting ingesteld voor de inzameling op het containerpark en de verwerking van zachte en harde plastics.

         Schrijven van EcoWerf van 30 juni 2017 waarin EcoWerf voorstelt om beheersoverdracht goed te keuren voor de verwerking van zachte en de harde plastics en van de ophaling van zachte plastics.

 

Juridische gronden

         Decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.

         Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

         Decreet van 23 december 2011 over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

         Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

         Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardíg bedrijfsafval van 14 oktober 2016.

         Beslissing van de Raad van bestuur van EcoWerf van 21 juni 2017 om vanaf 1 januari 2018 zachte plastics in roze zakken huis-aan-huis in te zamelen.

 

Adviezen

         De financieel beheerder verleende zijn visum op 26 juli 2017.

 

Argumentatie

De gemeente, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, moet er zorg voor dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd. Daarbij moet de gezondheid van de mens en het milieu gevrijwaard worden tegen de schadelijke invloed van de productie en het beheer van afvalstoffen. Ook moet de uitputting van hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen, de verspilling van materialen en energie in het algemeen en de schadelijke gevolgen voor mens en milieu, verbonden aan materiaalgebruik en -verbruik, tegengegaan worden. De gemeente heeft de mogelijkheid hebben beheersoverdracht te doen ten aanzien van al deze verplichtingen ten voordele van een opdrachthoudende vereniging zoals EcoWerf.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

61360600/0300

€ 477 360

€ 477 360

€ 22 400

 

De vermelde kredieten hebben betrekking op 2018.

 

 

Bijlagen

         Aanstiplijst

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist in het kader van haar opdracht inzake duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en haar deelname aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, beheersoverdracht te doen aan EcoWerf met ingang van 1 januari 2018 voor:

         de huis-aan-huisophaling in roze zakken van zachte plastics (32.a van de aanstiplijst);

         de verwerking van zachte plastics (32.b) en harde plastics (32.c).

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 augustus 2017

 

VRAGENKWARTIERTJE.

 

Bespreking