BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Griet Verhenneman en Pieter Sempels

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

        Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen en het zittingsverslag van de vorige raadszitting goed.

        Artikel 33, §2 van het huishoudelijk reglement
De gemeenteraad beslist om het zittingsverslag, zoals vermeld in artikel 278 van het decreet lokaal bestuur, te vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

        Artikel 34, §3 van het huishoudelijk reglement
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de gemeenteraad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige raadsvergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige raadsvergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

 

Bijlagen

        Notulen van de zitting van 21 december 2021.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 21 december 2021 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

GOEDKEURING EXPLOITATIEVERBINTENISSEN.

 

Voorgeschiedenis

        

 

Feiten en context

         De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 kon niet tijdig ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Ingeval de gemeenteraad zou beslissen om de stemming over het meerjarenplan uit te stellen, is het aangewezen om goedkeuring te verlenen voor verbintenissen in het kader van de gewone werking.

 

Juridische gronden

         Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 265, 2de alinea.

Als de gemeente nog niet over uitvoerbare kredieten beschikt voor het lopende boekjaar, is het aangaan of het wijzigen van verbintenissen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad. De gemeente kan dan alleen verbintenissen aangaan of wijzigen die behoren tot de exploitatie en die verband houden met de courante werking en de bestaande dienstverlening.

 

Adviezen

        

 

Argumentatie

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

 

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

 

 

Bijlagen

        

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad geeft goedkeuring om goederen aan te kopen op de kredieten voor exploitatie die behoren tot een rekening van de rubriek 61 (goederen en diensten) voor de maanden januari en februari 2022, ten belope van maximaal 90% van het aangerekende bedrag in het boekjaar 2021 op de betrokken rekening van de rubriek 61 voor de maanden januari en februari.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING. GOEDKEURING AANPASSING 2 MEERJARENPLAN 2020-2025 GEMEENTE - OCMW BERTEM.

 

Besluit

 

Stemming goedkeuring gedeelte OCMW

eenparig

 

Stemming aanpassing meerjarenplan gemeente-OCMW

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad verdaagt het besluit over de goedkeuring de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 naar de volgende zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

LEVEREN EN INSTALLEREN VAN EEN GROOTKEUKEN IN GC VLIEG-IN TE LEEFDAAL. GOEDKEURING BESTEK, LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.

 

Voorgeschiedenis

         Gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2021 over de goedkeuring van de ontwerpakte(s) van de erfpacht van de parochiale gebouwen en omliggende terreinen aan de gemeente Bertem.

 

Feiten en context

         In de ontwerpaktes, goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 augustus 2021, zijn bepaalde voorwaarden opgenomen die moeten voldaan worden.

         In het kader van de opdracht “Installatie grootkeuken Vlieg-In” werd een bestek met nr. FA861/494 opgesteld door de dienst facilitair beheer.

         De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 48 664 euro excl. btw of 58 883,44 euro incl. 21% btw.

         Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

         Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 9 februari 2022 om 16.00 uur voorgesteld.

 

Juridische gronden

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

        Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

        De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140 000 euro niet)

        Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

        Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

        Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

Door de afbraak van het parochiaal centrum te Leefdaal voor de bouw van een nieuwe school en in afwachting van de bouw van de nieuwe polyvalente zaal te Leefdaal is het wenselijk om in gemeenschapscentrum Vlieg-In te Leefdaal aanpassingswerken te doen om de continuïteit van de activiteiten die momenteel in de parochiezaal van Leefdaal doorgaan te garanderen. Er wordt voorgesteld om de huidige keuken van de Vlieg-In te verbouwen tot een industriële keuken.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

0705-00/221500

€ 100 000

€ 100 000

€ 58 883,44

 

 

Bijlagen

         Bestek

         Plan

         Advies brandweerzone Oost-Brabant

         Advies interne preventieadviseur

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. FA861/494 en de raming voor de opdracht “Installatie grootkeuken Vlieg-In”, opgesteld door de dienst facilitair beheer worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 48 664 euro excl. btw of 58 883,44 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

         HORECA TECHNICS BVBA, Leuvensesteenweg 79 te 3191 Hever;

         KITCHCO BVBA, Stationsstraat 216 te 3110 Rotselaar;

         GROOTKEUKENTECHNIEK VDM BVBA, Diestsesteenweg 67 te 3390 Sint-Joris-Winge;

         WERKHUIZEN FOBELETS NV, Kleine Steenweg 1 te 2221 Booischot;

         DIAMOND EUROPE SA, Vilvoordsesteenweg 92 te 1120 Neder-Over-Heembeek.

 

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 9 februari 2022 om 16.00 uur.

 

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 0705-00/221500.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

DESIGN AND BUILD SPORTHAL VERONA. GOEDKEURING VERREKENINGEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Collegebeslissing van 4 februari 2019 waarbij het ontwerp en de bouw van de sporthal Verona wordt gegund aan THV CORDEEL ZETEL HOESELT NV - BEL ARCHITECTEN BVBA, Industrielaan 18 te 3730 Hoeselt tegen het nagerekende en verbeterde BAFO-bedrag van 2 726 278,01 excl. 21% btw of 3 298 796,39 euro incl. 21% btw. De optielijst is mee goedgekeurd maar zit nog niet vervat in het bedrag.
 • Kennisname gunning sporthal in de gemeenteraad van 18 februari 2019.
 • Collegebesluit van 4 november 2019 over de principiële goedkeuring van het materiaal- en kleurgebruik en de optielijst.
 • Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 waarbij de overeenkomst Design and Build sportcentrum en de BAFO-offerte werden goedgekeurd. Goedkeuring wordt verleend aan de definitieve offerte van CORDEEL-BEL, zijnde de BAFO-offerte aangevuld met een overzichtslijst van te lichten opties, voor een bedrag van 4 005 940,43 euro excl. 21% btw of 4 847 187,92 euro incl. 21% btw.
 • Gemeenteraadsbesluit van 28 april 2020 waarbij verrekening 1 PU coating en polibeton en verrekening 2a paalfundering werden goedgekeurd.
 • Collegebesluit van 28 september 2020 waarbij verrekening 3 aanpassing wandbasketbaldoelen naar plafondbasketbaldoelen werd goedgekeurd.
 • Collegebespreking van 12 oktober 2020 over de kleur van de gevelbeplating gevolgd door een plaatsbezoek.
 • Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2021 waarbij 18 meerwerken/wijzigingen werden goedgekeurd.
 • Voorlopige oplevering van de werken ging door op 15 oktober 2021.

 

Feiten en context

 • Cordeel heeft nog 3 wijzigingsaanvragen ingediend voor werken die niet voorzien waren maar wel noodzakelijk of voor werken op vraag van het bestuur.

o        WA 25: Ereloon voor regularisatie, ontvangen op 1 april 2021. Het totaalbedrag in meer bedraagt 5040 euro excl. btw. Doordat het gebouw op palen moest gefundeerd worden en het gebouw 1,25m hoger werd ingepland zijn er wijzigingen aan het gebouw en de buitenomgeving aangebracht waarvoor een regularisatie dient aangevraagd te worden.

o        WA 29 A: kosten nutsmaatschappijen, ontvangen op 12 oktober 2021. Het totaalbedrag in meer bedraagt 15 801,71 euro excl. btw. De facturen voor de aansluiting HS cabine, aansluiting riolering en water werden aan Cordeel overgemaakt en betaald. Deze kost is voor de gemeente. De factuur werd overgemaakt.

o        20211108: Offerte groenaanleg en groenonderhoud, ontvangen op 8 november 2021. Het totaalbedrag van de offerte bedraagt 135 930,77 euro excl. btw (groenaanplant + onderhoud 2 jaar). De groenaanleg werd aanvankelijk bij de onderhandelingen geschrapt. We hebben echter intern niet de capaciteiten en middelen om een beplantingsplan van de volledige site uit te werken en de volledige aanleg en onderhoud de twee eerste jaren hiervan te doen. Hiervoor werd prijs gevraagd aan Cordeel.

 • Al deze voorliggende meerwerken samen geven een totaal bedrag van 156 772,48 euro excl. btw. Het totale bestelbedrag na verrekeningen (incl. de reeds goedgekeurde verrekeningen) bedraagt dan 4 649 726,89 euro excl. 21% btw en herzieningen.

 

Juridische gronden

 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38/2 (Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder) en artikel 38/5 (Niet-wezenlijke wijziging).
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden).
 • Koninklijk besluit van 18 april 2017 over de plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en artikel 269, betreffende dwingende en onvoorziene omstandigheden.
 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 • Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2020 over de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur.

 

Adviezen

         De financieel directeur verleende een visum op 13 januari 2022.

 

Argumentatie

De verrekening voor het ereloon van de architect is een noodzakelijke kost. De architect zal een dossier moeten opstellen met de wijzigingen ten opzichte van de verkregen vergunning  zodat een regularisatie kan aangevraagd worden.

 

Doordat de hoofdaannemer de coördinatie met de nutsmaatschappijen op zich nam werden de facturen dan ook naar Cordeel verstuurd. De aansluitkost voor nutsmaatschappijen is ten laste van de gemeente. Deze verrekening is ten bedrage van de betaalde facturen van Cordeel aan de nutsmaatschappijen.

 

Beplanting rond de sporthal was niet voorzien in het project. In de offerte zit de beplanting van de taluds rond de sporthal en de bufferzone tot de Kerstraat en de buur. Inbegrepen in de offerte is het onderhoud van de beplanting gedurende 2 jaar. De coördinatie hiervan wordt door Cordeel gedaan. 

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Beschikbaar

Geraamde uitgave

1.5.13

0742-00/221007

€ 4 700 000

 

€ 278 878,94

€ 156 772,48 excl. 21% btw

 

 

Bijlagen

 • Wijzigingsaanvragen Cordeel

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 25: ereloon voor regularisatie, voor het totaal bedrag in meer van 5 040 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Goedkeuring wordt verleend aan wijzigingsaanvraag 29 A: kosten nutsmaatschappijen, voor het totaal bedrag in meer van 15 801,71 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 3:

Goedkeuring wordt verleend aan offerte 20211108: groenaanleg en groenonderhoud, voor het totaal bedrag in meer van 135 930,77 euro excl. 21% btw.

 

Artikel 14:

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan voor het boekjaar 2021, op budgetcode 0742-00/221007 (over te dragen investeringskrediet).

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE DEELNAME AAN THEMA- EN SPORTKAMPEN EN INITIATIELESSEN.

 

Voorgeschiedenis

         Raadsbesluit van 24 november 2020 over het retributiereglement op de deelname aan een thema- en sportkamp.

 

Feiten en context

         De dienst vrije tijd en evenementen organiseert tijdens de krokus- en zomervakantie twee kampen nl. een sportkamp en een themakamp, telkens 1 week (vijf dagen).In de toekomst zullen ook initiatielessen (reeksen) gegeven worden van minder bekende sporten.

 

Juridische gronden

        Artikel 173 van de grondwet

Behalve voor de provincies, de polders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, kan van de burgers geen retributie worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat, de gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de federatie van gemeenten of de gemeente.

        Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vast.

        Artikel 41, 2e lid, 14° van het decreet lokaal bestuur

De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen.

 

Argumentatie

De organisatie van een sport- en themakamp en lessenreeksen brengt kosten en inkomsten met zich mee. Voor de deelname van kinderen aan de kampen en lessen is het nodig om een retributiereglement goed te keuren.

 

Financiële gevolgen

Registratiesleutel

Budgettair krediet

Geraamde inkomsten

0741-00/701006

ontvangsten

€ 12 000

€ 12 000

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Met ingang van heden wordt een retributie geheven op de deelname van kinderen aan het sportkamp, het themakamp en de initiatielessen sport die door het gemeentebestuur worden georganiseerd.

 

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd door de persoon die de inschrijving van het kind vraagt of door de persoon die aan het sport- of themakamp of aan de initiatielessen sport deelneemt.

 

Artikel 3:

De tarieven worden als volgt vastgesteld:

        Deelname door een kind gedomicilieerd in de gemeente Bertem: 95 euro per kamp.

        Deelname door een kind gedomicilieerd buiten de gemeente Bertem: 110 euro per kamp.

        Vanaf de tweede deelnemer in eenzelfde gezin: een korting van 10 euro.

        Deelname door een kind gedomicilieerd in de gemeente Bertem: 4 euro per les.

        Deelname door een kind gedomicilieerd buiten de gemeente Bertem: 5 euro per les.

        Vanaf de tweede deelnemer in een gezin: een korting van 10 euro bij een initiatiereeks van minimum 10 lessen.

 

Artikel 4:

Het bedrag van de retributie wordt op volgende wijze geïnd:

        Online betaling via de vrijetijdswinkel. In uitzonderlijke gevallen kan er aan de onthaalbalie in het gemeentehuis contant (cash of debetkaart) betaald worden.

        Er wordt geen terugbetaling gedaan in geval het kind niet deelneemt aan het sport- of themakamp of aan de initiatielessen, tenzij na voorlegging van een medisch attest.

 

Artikel 5:

Het retributiereglement van 24 november 2020 op de deelname aan een thema- en sportkamp wordt opgeheven vanaf heden.

 

Artikel 6:

Dit reglement treedt in werking vanaf heden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

TOELAGEN. AANPASSING REGLEMENT HOUDENDE SUBSIDIËRING VAN DE SPORTVERENIGINGEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Bespreking door het college van het verder verloop van de hervorming van het subsidiereglement vrije tijd op 8 september 2015.
 • Gemeenteraadsbesluit van 22 september 2015 over de goedkeuring van het gemeentelijk subsidiereglement voor sportverenigingen.
 • Gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2016 over de goedkeuring van de aanpassing gemeentelijk subsidiereglement voor sportverenigingen.

 

Feiten en context

        Het subsidiereglement houdende de subsidiëring van de sportverenigingen is aan een aanpassing toe om de volgende redenen:

1)     Behoefte aan betoelaging van vormingen gevolgd door trainers/begeleiders.

2)     De gemeentelijke voetbalvelden zijn in kunstgras aangelegd, waarvan het onderhoud door de gemeente gebeurt. De voetbalclubs die gebruik maken van deze velden, komen naar analogie van het onderhoud van de grasvelden, niet in aanmerking voor subsidiëring.

 

Juridische gronden

 • Artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 2° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. De bevoegdheid kan niet worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Artikel 125 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
  De betalingen aan verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid worden altijd verricht op een financiële rekening op naam van de vereniging.
 • Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

 

Adviezen

 

Argumentatie

Eén van de doelstellingen van het lokaal bestuur is om effecten te creëren om de Bertemse sportverenigingen aan te moedigen om initiatieven te nemen die het sportgebeuren naar een hoger niveau brengen. Goed opgeleide begeleiders/trainers kunnen daar toe bijdragen.

De gemeentelijke voetbalvelden zijn nu allen voorzien van kunstgras. Het maaien is niet meer nodig maar deze dienen wel onderhouden te worden.

 

Besluit

eenparig

 

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1:

Binnen de kredieten van het gemeentelijk meerjarenplan, kunnen aan de erkende sportverenigingen subsidies worden verleend onder de voorwaarden van dit reglement. De erkenning van Bertemse verenigingen werd vastgelegd in een reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 juni 2014.

 

HOOFDSTUK 2 – BASIS- EN WERKINGSSUBSIDIE

 

Aanvragen van basis- en werkingssubsidie

 

Artikel 2:

De subsidies worden berekend op basis van de gegevens en activiteiten voor het werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.

 

Artikel 3:

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet de erkende vereniging vóór 15 september van het werkjaar waarvoor de subsidies worden aangevraagd de volgende documenten indienen bij de dienst vrije tijd en communicatie:

        Het volledig ingevulde subsidieformulier dat elke erkende vereniging toegestuurd krijgt. Dit omvat een inlichtingsformulier en een verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het vorige werkjaar.

        Een nota met vermelding van de wijzigingen die zich eventueel hebben voorgedaan op het gebied van de samenstelling van het bestuur, de structuur en de statuten van de vereniging.

 

Een vereniging die alleen de basissubsidie wil ontvangen, dient slechts het inlichtingsformulier in te vullen.

Met laattijdig ingediende aanvragen, dit is na 15 september, zal geen rekening gehouden worden.

 

Artikel 4:

Iedere vereniging moet de administratieve en financiële controle door het gemeentebestuur aanvaarden. Bovendien moeten aan de door het lokaal bestuur aangeduide ambtenaren alle documenten worden getoond en alle inlichtingen worden verstrekt die zij noodzakelijk achten voor de vervulling van hun taak. De verenigingen kunnen verzocht worden aan deze ambtenaren regelmatig een exemplaar van hun activiteitenprogramma, evenals van de aankondigingen van hun activiteiten mee te delen.

 

Berekeningswijze voor de verdeling van de basis- en werkingssubsidie

 

Artikel 5:

Het voorziene krediet wordt gesplitst in 30% basissubsidie en 70% werkingssubsidie.

 

Basissubsidie

De basissubsidie wordt op gelijke wijze verdeeld onder alle aanvragende erkende sportverenigingen die de vereiste bewijsstukken voorleggen.

 

Werkingssubsidie

Als verdeelsleutel wordt het puntenstelsel, zoals vermeld in artikel 6, gebruikt.

(a) Het aantal punten verkregen door alle betrokken verenigingen die een aanvraag hebben ingediend wordt opgeteld en hierna het puntentotaal genoemd.

 

(b) De werkingssubsidie wordt vervolgens gedeeld door dit puntentotaal. Dit getal drukt de waarde uit in geld van één punt. De werkingssubsidie per vereniging verkrijgt men door de waarde van één punt te vermenigvuldigen met het totaal aantal punten van de vereniging

 

Totale subsidie

De totale subsidie wordt verkregen door optelling van de basissubsidie en de werkingssubsidie.

 

Artikel 6:

Werkingssubsidies: criteria voor het puntensysteem

1)     Leden.
Per lid 2 punten

2)     Trainingen/wedstrijden
Onder een training/wedstrijd wordt verstaan: een sportactiviteit van de vereniging in groep voor de leden ervan en onder begeleiding en dit op weekbasis.
Per training 2 punten
Per wedstrijd 4 punten

3)     Begeleiding
Per trainer/lesgever 10 punten

4)     Jeugd
Jongeren tot en met 18 jaar
Meer dan 60% = 50 punten
Tussen 30% en 60% = 20 punten
Minder dan 30% = 10 punten
0% = 0 punten

5)     De organisatie van een sportkamp/gemeentelijke initiatieven
Verenigingen die minimaal 1 sportkamp (minsten 3 dagen en/of weekend) organiseren = 15 punten
Medewerking aan een organisatie van een gemeentelijke sportactiviteit (niet sportkamp) ondersteund door de sportdienst = 50 punten

6)     Lid vrijetijdsraad/deelname aan de vergaderingen van de vrijetijdsraad
Aanwezigheid op de vergaderingen van de vrijetijdsraad. Deze zullen in de loop van het jaar georganiseerd worden door de vrijetijdsraad. De aanwezigheidslijst van de vrijetijdsraad geldt als deelname.
Lid = 50 punten
Per vergadering = 5 punten

7)     Website/Blog/Facebook
Verenigingen hebben een website (met een eigen domeinnaam), facebookpagina of blog met volgende minimale informatie:
Naam en adres van de vereniging
Statuten van de vereniging
Structuur + bestuursleden
Contact via e-mail of telefoon
Lidgelden
Trainingsuren
Verzekering
De informatie moet up-to-date zijn
= 30punten

8)     Clubblad
Periodiek clubblad (op papier of een e-versie) dat minstens 3 maal per jaar verschijnt en waar de interne werking en nieuwtjes in vermeld staan.
=10 punten

9)     Lidgelden
Een vereniging waar gedifferentieerde sociale tarieven worden toegepast voor ouders, 1ste-, 2de, 3de...kind
Nodige info:
Lidgeldenstructuur waarin dit duidelijk is
=30 punten

10)Senioren
senior 55+
Meer dan 60% = 30 punten
Tussen 30% en 60% = 20 punten
Minder dan 30% = 10 punten
0% = 0 punten

 

Artikel 7:

De voetbalclubs waarvoor de gemeente het gras maait en/of de kunstgrasvelden onderhoudt hebben geen recht op subsidies.

 

HOOFDSTUK 3 - PROJECTSUBSIDIES

 

Artikel 8:

Naast de gewone jaarlijkse basis- en werkingssubsidies kan de gemeenteraad ten behoeve van één of meerdere samenwerkende erkende Bertemse verenigingen bijkomende subsidies inschrijven in het gemeentebudget om activiteiten of projecten van uitzonderlijke aard of waarde mogelijk te maken of te bevorderen.

Hieronder vallen: jubileumvieringen (25-, 50-, 75-, 100-jaar bestaan…), culturele en artistieke projecten, projecten die vernieuwend of experimenteel zijn of projecten die de eigen werking overschrijden.

 

Artikel 9:

De projectsubsidie is bedoeld voor initiatieven die aan de volgende voorwaarden voldoen:

        Is de organisator een erkende sportvereniging dan moet het project een uitzonderlijk karakter hebben en niet tot de gewone werking van de vereniging behoren.

        Een project is duidelijk afgebakend in tijd, plaats en omvang.

        Een project betekent een meerwaarde voor het bestaande sportaanbod in de gemeente.

        Geen financiële winst nastreven (projecten met een in hoofdzaak commercieel karakter komen niet in aanmerking) en geen onderdeel zijn van een geldinzamelactie.

        Plaatsvinden op het grondgebied van Bertem.

        Bij een zo ruim mogelijk publiek bekendgemaakt worden en zich niet beperken tot de leden van de eigen werking.

 

Artikel 10:

Om de projectsubsidie te ontvangen, dienen de volgende bewijsstukken voorgelegd te worden:

        Het volledig ingevulde aanvraagformulier voor projectsubsidies met een gedetailleerde onkostenraming van het geplande project.

        Het volledig ingevulde evaluatieformulier met een gedetailleerd financieel verslag zodra het project gerealiseerd is. Betalingsbewijzen en facturen moeten toegevoegd worden.

 

Om aanspraak te kunnen maken op een projectsubsidie, moeten de aanvragen de dienst vrije tijd en communicatie bereiken tenminste 2 maanden voorafgaand aan het project.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst door het gemeentebestuur. Projectsubsidies kunnen toegekend worden tot uitputting van de financiële middelen.

 

Artikel 11:

De projectsubsidie bedraagt per project 50% van de bewezen subsidieerbare kosten met een maximum van 500 euro.

Als subsidieerbare uitgaven komen in aanmerking:

        huurgelden infrastructuur

        promotiekosten

        taksen zoals auteursrechten, billijke vergoeding

        uitkoopsommen, honoraria

        kosten voor materialen

        verzekeringspolis

 

Onderstaande onkosten komen niet in aanmerking:

        voeding en drank

        producten die worden doorverkocht

 

Artikel 12:

Indien twee of meer erkende Bertemse verenigingen samenwerken aan een project van uitzonderlijke aard moet er één van hen als subsidieaanvrager optreden. De betrokken verenigingen regelen zelf de onderlinge verdeling van de projectsubsidie.

 

HOOFDSTUK 4 - SUBSIDIE VOOR VORMING VAN BEGELEIDERS/TRAINERS

Artikel 13:

Het krediet voor vorming van begeleiders/trainers kan aangewend worden voor subsidiëring van deelname van begeleiders/trainers aan vormingscursussen.

 

Artikel 14:

Onder vormingscursussen wordt verstaan: de cursussen tot vorming van begeleiders/trainers. De cursus moet gegeven worden door een organisatie die erkend is door de bevoegde federatie van de betrokken sporttak.

 

Artikel 15:

Volgende cursussen worden niet beschouwd als vorming in het sportgebeuren:

•cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding

•stages verbonden aan de opleiding

 

Artikel 16:

De personen die een cursus willen volgen, moeten aangesloten zijn bij een erkende Bertemse sportvereniging .

 

Artikel 17:

Op voorlegging van de nodige bewijsstukken (deelname- en betalingsbewijs uitgereikt door de vormingsinstantie) wordt aan elke cursist 50 % van de kosten verbonden aan één of meer gevolgde vormingscursussen terugbetaald met een maximum van 200 euro per persoon per jaar.

 

HOOFDSTUK 5 - SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 18:

Het college van burgemeester en schepenen zal het definitieve resultaat van de subsidieberekening in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement aan de sportverenigingen en de sportraad meedelen.

De subsidie wordt, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, gestort op de financiële rekening van de vereniging vóór 31 december van het budgetjaar.

 

Artikel 19:

Indien blijkt dat de verenigingen onjuiste gegevens hebben bezorgd of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken verengingen.

 

Artikel 20:

De algemeen directeur stelt de aanvraagformulieren vast. De formulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.

Alle zaken die niet door dit reglement worden geregeld of afwijkingen op de voorwaarden worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 21:

Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2022.

 

Artikel 22:

Het gemeentelijk subsidiereglement houdende de subsidiëring van de sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de raad op 29 augustus 2016, wordt opgeheven vanaf 1 februari 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

ECOWERF. BEHEERSOVERDRACHT DIENSTVERLENING KRINGWINKEL.

 

Voorgeschiedenis

        Overeenkomst tussen kringwinkel Spit en gemeente Bertem van 15 mei 1997.

        De dienst Omgeving ontving een gezamenlijke brief van EcoWerf en de Kringwinkels Vites en Hageland op datum van 22 oktober 2021 om te overwegen om beheersoverdracht te doen voor deze activiteit om zo tot een uniforme werkwijze binnen de regio te komen en gezamenlijk het hergebruik nog verder te stimuleren.

        E-mail van Ecowerf van 17 november 2021 over de inhoud van deze overeenkomst.

 

Feiten en context

De gemeente is vennoot van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ecowerf en heeft in het verleden al meerdere beheersoverdrachten verleend aan Ecowerf.

 

Juridische gronden

 • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
 • Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
 • Het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regeríng tot vaststelling van het vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

 

Argumentatie

In de circulaire economie is hergebruik een essentiële pijler. De kringwinkels in onze regio leveren vandaag een belangrijke bijdrage om de doelstellingen naar meer hergebruik te realiseren. Als afvalbeheerder voor en met haar gemeenten, wil EcoWef ook op dit domein de nodige initiatieven ondersteunen.

 

De gemeenten moeten producthergebruik stimuleren in het kader van duurzaam materialenbeheer. Herbruikbare goederen zijn alle door de normale werking van een particuliere huishoudíng ontstane afvalstoffen die geschikt gemaakt kunnen worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed en dergelijke. Producthergebruik is het opnieuw aanwenden van een product en/of onderdeel in het afvalstadium voor hetzelfde doel als waarvoor het oorspronkelijk bestemd was.

 

De gemeente stimuleert hergebruik door minstens een overeenkomst te sluiten met een door de OVAM erkend kringloopcentrum. Die overeenkomst omvat minstens bepalingen over de sensibilisering, de onderlinge doorverwijsfunctie, de inzamelwijzen, het restafval en de vergoeding voor herbruikbare goederen. Een erkend kringloopcentrum is een door OVAM erkende rechtspersoon die over een inzamelingsdienst, sortering en verkoopsruimte beschikt en die in een binnen zijn erkenníng afgebakend verzorgingsgebied potentieel herbruikbare goederen inzamelt, opslaat, sorteert, herstelt en verkoopt met producthergebruik als doel.

 

Financiële gevolgen

De nodige kredieten zijn opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025

 

 

Bijlagen

 • Betr_ dienstverlening kringwinkel
 • Dienstverlening kringwinkel INBRTM210623
 • Overeenkomst kringloopcentrum Spit

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist in het kader van haar opdracht inzake duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en van haar deelname aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, de beheersoverdracht uit te breiden tot:

 

Activiteit 5.1: dienstverlening kringwinkel

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om deze beheersoverdracht te laten ingaan op l februari 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

GEGEVENSOVERDRACHT. GOEDKEURING PROTOCOL INZAKE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ECOWERF EN HET LOKAAL BESTUUR.

 

Feiten en context

        EcoWerf heeft op basis van de beraadslaging (machtiging) Nr. 32/2006 van 29 november 2006 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daaropvolgende uitbreidingen toegang tot de gegevens van het rijksregister voor de doeleinden bepaald in deze machtigingen.

        In het kader van een efficiënte en burgergerichte dienstverlening bij de opstart van de diensten geleverd door EcoWerf is het nodig dat er een snelle gegevensuitwisseling bij een verhuis plaatsvindt. Hiervoor is de machtiging ontoereikend doordat de gegevens niet snel genoeg aangeleverd worden. Om de efficiënte dienstverlening te bereiken is de relevante gegevensuitwisseling tussen de gemeente en EcoWerf wenselijk in het kader van hetgeen hierna omschreven wordt.

        Hiervoor dient overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol afgesloten te worden tussen EcoWerf en de gemeenten met betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dit protocol wordt bekendgemaakt op de website van alle partijen.

 

Juridische gronden

        Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en latere wijzigingen, artikel 8.

        Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikelen 40-41.

        Het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

        De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 

Adviezen

         Gunstig advies DPO gemeente Bertem

 

Argumentatie

De gemeente deelt de relevante persoonsgegevens bij verhuis (binnen de gemeente / nieuwe inwoners) met EcoWerf om de opstart van de diensten door EcoWerf aan de betrokken inwoners mogelijk te maken.

Ecowerf deelt gegevens over de aanrekening met de gemeente om sociale correcties (kortingen of vrijstellingen) omwille van medische of andere redenen toe te laten. Het behoort tot de autonomie van de gemeente om al dan niet sociale correcties in te voeren.

In de voorbereiding van het protocol is uitvoerig overleg geweest tussen EcoWerf, de DPO van EcoWerf en externe DPO’S. Het protocol is dan ook het resultaat van het overleg met als gevolg dat zowel de DPO van EcoWerf als de DPO’s van VERA een gunstig advies zullen verlenen aan het protocol.

 

 

Bijlagen

 • Gunstig advies DPO gemeente Bertem.
 • Protocol inzake elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen EcoWerf en de gemeente Bertem.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het protocol inzake de gegevensuitwisseling met EcoWerf goed.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad machtigt de burgemeester en waarnemend algemeen directeur om het protocol in naam en voor rekening van het gemeentebestuur te ondertekenen.

 

Artikel 3:

Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van EcoWerf.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER. INSTELLEN VAN EEN FIETSENPARKING AAN DE TERVUURSESTEENWEG TE 3060 BERTEM.

 

Feiten en context

 • Aan de Tervuursesesteenweg thv nr. 121, aan Dagbladhandel 't Roddelkot zijn er momenteel twee parkeerplaatsen voor wagens.
 • Om het in - en uitrijden van voertuigen uit de garage van de woning met huisnummer 123 veiliger te maken moet de beschikbare ruimte vergroot worden waardoor een parkeerplaats voor wagens moet opgegeven worden.
 • Er is voldoende parkeergelegenheid voor cliënteel naast de dagbladhandel.
 • Dit werd besproken en goedgekeurd op de mobiliteitscel van de gemeente Bertem van 8 december 2021.
 • De politiezone Voer en Dijle gaf zijn akkoord.
 • Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant liet weten dat zij enkel advies geven over rijbaan, voetpad en fietspad en dus niet over bermen en parkeerplaatsen.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

         MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

         Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet

De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis. Deze reglementen en verordeningen mogen niet in strijd zijn met de wetten, de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige deputatie van de provincieraad.

De raad zendt hiervan achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad. Een afschrift van die reglementen en politieverordeningen wordt dadelijk toegezonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank, waar zij in een daartoe bestemd register worden ingeschreven. Van die reglementen en verordeningen wordt melding gemaakt in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

         Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

         Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

         Artikel 40, §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

         Algemeen politiereglement van Bertem aangenomen door de gemeenteraad op 20 maart 2018.

 

Argumentatie

Om een vlotte doorgang van voertuigen te garanderen, wordt op aan de Tervuursesteenweg ter hoogte van huisnummer 121 te 3060 Bertem een parkeerplaats voor wagens opgeheven en een fietsenstalling ingericht.

 

 

Bijlagen

         Fietsenparking Tervuursesesteenweg thv nr. 123.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Aan de Tervuursesesteenweg thv nr. 121, aan Dagbladhandel 't Roddelkot wordt een parkeerplaats voor wagens opgeheven en wordt een fietsenstalling ingericht met fietsbeugels.

 

Artikel 2:

De weggebruikers worden op de hoogte gebracht van deze reglementering door de verkeersborden

         E9a met onderbord M20,

         katafootpalen tussen de fietsenstalling en de inrit van de woning met huisnummer 123,

voorgeschreven bij KB van 1 december 1975, gewijzigd door het KB van 27 april 1976 e.v., inzake het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

 

Artikel 3:

Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

Juridische gronden

        Artikel 31 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

        Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Op het einde van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke beleidsaangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Om het college van burgemeester en schepenen in staat te stellen om het antwoord op een mondelinge vraag voor te bereiden, bezorgen de raadsleden uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de zitting de omschrijving van hun mondelinge vraag aan de algemeen directeur, die deze onmiddellijk bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op deze mondelinge vragen voor een zitting die later dan de vermelde termijn worden ingediend bij de algemeen directeur, wordt ten laatste tijdens de daaropvolgende zitting geantwoord.

        Artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Een samenvatting van de mondelinge vragen en de antwoorden daarop worden opgenomen in de notulen. Loutere meldingen die geen vraagstelling over beleidsaangelegenheden bevatten, worden niet in de notulen opgenomen.

 

Mondelinge vragen

        Raadslid Wouter Fock stelt de vraag naar het standpunt van de gemeente met betrekking tot het lopend openbaar onderzoek in het kader van de vergunningsaanvraag van de firma De Kock NV naar de exploitatie naar een landontginning op de site Kerkeveld te Neerijse.
Schepen Marc Morris schetst de context van dit dossier dat een lange geschiedenis kent die teruggaat tot 2009. Onze gemeente heeft zich nooit principieel verzet tegen een ontginning, de ingenomen standpunten hadden vooral betrekking op de verkeersimpact. Hij beklemtoont in dit verband dat de belangrijkste bezorgdheid van de gemeente in het verleden, met name de vrijwaring van de dorpskern van Leefdaal voor zwaar vrachtverkeer, in het voorliggende plan gegarandeerd blijft. Volgens de informatie waarover hij beschikt situeert de impact van vrachtverkeer voor onze gemeente zich bijgevolg uitsluitend op de N253 in Korbeek-Dijle. Hij deelt wel de bezorgdheid dat eventuele werken op de N253 er niet toe mogen leiden dat het vrachtverkeer van en naar de zandgroeve zich verplaatst naar gemeentewegen die hiervoor niet geschikt zijn.
Hij is van plan om samen met de administratie de voorliggende aanvraag, met inbegrip van de historiek van het dossier, ten gronde te bekijken en daarna met het college te bepalen welke stappen de gemeente zal zetten in het kader van het lopende openbaar onderzoek.

        Raadslid Wouter Fock merkt dat naar aanleiding van de georganiseerde veldrit te Korbeek-Dijle op zondag 2 januari heel wat schade werd toegebracht aan de terreinen van onder andere de Chiro lokalen en dat de betrokken verenigingen vooraf niet op de hoogte werden gebracht van deze organisatie.
De burgemeester erkent dat de behandeling van de aanvraag van de organisator en vooral d communicatie naar de betrokken verenigingen vanuit de gemeente niet is verlopen zoals het hoort. Hier dienen zeker lessen uit getrokken worden naar de toekomst. Hij beklemtoont wel dat de organisator zijn aanvraag naar de gemeente toe maanden op voorhand, en dus ruim op tijd, heeft ingediend en verder ook alle afspraken in het kader van de verleende toelating correct heeft nageleefd. Bij het verlenen van de toelating is wel degelijk rekening gehouden met de bezorgdheid om zo weinig mogelijk schade te berokkenen aan de terreinen. In dat verband is in december ter plaatse nog met de organisator een parcoursaanpassing afgesproken, waarbij evenwel geen vertegenwoordiger van de dienst openbare werken aanwezig was, hoewel deze dienst wel was uitgenodigd.
De burgemeester besluit met de melding dat de gemeentelijke diensten reeds bezig zijn met het herstellen van de terreinschade en dat hij samen met andere betrokkenen binnen de gemeente een overleg heeft gehad met een vertegenwoordiger van Chiro Kadee n.a.v. een klachtmail vanwege deze vereniging. Tot slot belooft hij bij eventuele toelatingen voor dergelijke wedstrijden in de toekomst actief te communiceren naar de betrokken verenigingen en zelfs deze verenigingen uit te nodigen om actief te participeren, bijvoorbeeld door de uitbating van een drank- of eetstand.  

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/02/2022