NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 23 oktober 2018

Van 20 uur tot 20.40 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips en Joery Verhoeven

Schepen met raadgevende stem:

Eddy Vranckx

Gemeenteraadsleden:

Ludo Croonenberghs, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Marc De Vlieger en Diane Vander Elst

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Gemeenteraadslid:

Yvette Laes

 


Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2018

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische gronden

 • Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

 

Bijlagen

 • Notulen van de zitting van 25 september 2018.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 25 september 2018 goed.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IVERLEK OP 14 DECEMBER 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 1 oktober 2018 voor de algemene vergadering van Iverlek van 14 december 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
 • Op 14 december 2018 om 18 uur wordt een algemene vergadering van Iverlek gehouden met volgende agendapunten:
  1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.

2. Statutaire benoemingen.

3. Statutaire mededelingen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 oktober 2018.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 14 december 2018 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Iverlek van 14 december 2018 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 19 DECEMBER 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 19 september 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 19 december 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Interleuven.
 • Op 19 december 2018 om 19 uur wordt een buitengewone algemene vergadering van Interleuven gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau
  2. Statutenwijziging
  - Nieuwe vennoten
  - Aanpassingen conform decreet lokaal bestuur 22 december 2017

3. Goedkeuring verslagen Buitengewone Algemene en Algemene Vergadering dd. 23.05.2018.

4. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2019

5. Begroting 2019

6. Diversen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  Wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 oktober 2018

 

Argumentatie

Voor de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Interleuven vraagt aan de gemeente om het voorstel van wijziging van de statuten ter goedkeuring te agenderen op de gemeenteraad.

 

Volgens artikel 431 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 beschikt de dienstverlenende vereniging ten minste over een algemene vergadering en een raad van bestuur. Er wordt niet langer voorzien in een directiecomité. Wel bestaat de mogelijkheid om onder de voorwaarden van artikel 442 decreet lokaal bestuur een algemeen comité op te richten om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen, alsook adviescomités. De mogelijkheid tot het oprichten van adviescomités is reeds eerder opgenomen in de statuten van Interleuven.

 

De raad van bestuur waaraan beslissingsrecht is toegekend, is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk overeenkomstig het decreet lokaal bestuur of krachtens de statuten voorbehouden is aan een ander orgaan.

 

Volgens artikel 434, §1 decreet lokaal bestuur bedraagt het aantal leden van de raad van bestuur maximaal vijftien. De samenstelling en voordrachtregeling van de raad van bestuur dient in de statuten te worden geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd overeenkomstig artikel 434 decreet lokaal bestuur.

 

De provincies kunnen als gevolg van het decreet lokaal bestuur geen vennoot meer zijn van een intergemeentelijke vereniging na 31 december 2018.

 

 

Bijlagen

 • 2018-05-23 Verslag AV 23.05.2018
 • 2018-05-23 Verslag BAV 23.05.2018
 • 2018-09-18 - uitnodiging BAV - dd. 19.12.2018
 • 2018-10-24 Budget 2019
 • 2018-10-24 Budget 2019 tabellen
 • Ontwerp aanpassing statuten 180905
 • Politiezones die willen vennoot worden van Interleuven

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 19 december 2018 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGS HOFHEIDE 11 DECEMBER 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 3 oktober 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide.
 • Op 11 december 2018 om 18.30 uur wordt een algemene vergadering van IGS Hofheide gehouden met volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 27 juni 2018

2. Vaststelling van het budget 2019 en de meerjarenplanning

3. Werking van het crematorium

4. Varia.

 

Juridische gronden

 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 oktober 2018.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering van 11 december 2018 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgesteld.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGS Hofheide van 11 december 2018 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGO 21 DECEMBER 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 11 september 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van IGO van 21 december 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.
 • Uitnodiging van 16 oktober 2018 voor de algemene vergadering van IGO van 21 december 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IGO.
 • Op 21 december 2018 om 17.30 uur wordt een algemene vergadering van IGO gehouden met volgend agendapunten:
  1. Goedkeuring verslag 22 juni 2018
  2. Goedkeuring begroting 2019
  3. Goedkeuring programma 2019
  4. Varia
 • Op 21 december 2018 om 18.15 uur wordt een buitengewone algemene vergadering van IGO gehouden met volgend agendapunt:
  1. Goedkeuring statutenwijziging.

 

Juridische gronden

 • Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  Wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 oktober 2018.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2018 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

 • 20180622_AV_Verslag
 • 20181221_advies_vlaamse_overheid_statutenwijziging
 • 20181221_begroting_IGO_2019
 • 20181221_bijlage_1_statuten_verdelingaandelenIGOdiv_tm2018
 • 20181221_bijlage_1_statuten_verdelingaandelenIGOdiv_va2019
 • 20181221_GV_bijlage__2_statuten_exclusieve_diensten
 • 20181221_GV_nota_bij_statutenwijziging
 • 20181221_GV_voorstel_statutenwijziging_akkoord_rvb
 • 20181221_jaarprogramma_igo_2019
 • 20181221_uitnodiging_AV
 • 20181221_uitnodiging_BAV

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van IGO van 21 december 2018 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ECOWERF 21 NOVEMBER 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 23 augustus 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 21 november 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.
 • Uitnodiging van 21 september 2018 voor de algemene vergadering van EcoWerf van 21 november 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.
 • Op 21 november 2018 wordt een algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 20/06/2018

3. Budgetten 2019

4. Werkingsbijdragen 2019

5. Opvraging gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2019 – cf.artikel 15.2 van de
statuten

6. Gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2018 om te zetten naar kapitaal cf. artikel 15.2 van de statuten

7. Diversen.

 • Op 21 november 2018 wordt een buitengewone algemene vergadering van EcoWerf gehouden met volgende agendapunten:
  1. Samenstelling van het bureau
  2. Statutenwijziging
  3. Code goed bestuur
  4. Deontologische code
  5. Diversen.

 

Juridische gronden

 • Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  Wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 oktober 2018.

 

Argumentatie

Voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2018 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

 

Bijlagen

 • AV 2018-06-20 - Verslag
 • AV 2018-11-21 - Bijlage 2a - Con Budget 2018 overzichtsblad
 • AV 2018-11-21 - Bijlage 2b- Budget 2019 RVB nota
 • AV 2018-11-21 - Bijlage 3 - Werkingsbijdragen 2019
 • AV 2018-11-21 Bijlage 4 - opvraging gemeentelijke en provinciale bijdrage werkingskosten 2019
 • B16-0160 - Vennoten - uitnodiging BGAV 2016-11-21
 • B18-0186 - Vennoten - Uitnodiging AV 2018-11-21
 • BGAV 20181121 Bijlage 1 - JD - Ontwerp Statutenwijziging goedgekeurd door de RVB 20180822
 • BGAV 20181121 Bijlage 2 - CD - Ontwerp Code goed bestuur 26 juli 2018
 • BGAV 20181121 Bijlage 3 - PO - Ontwerp Deontologische code voor werknemers van EcoWerf 31 juli 2018

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2018 van EcoWerf wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2018

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING RIOBRA 30 NOVEMBER 2018 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

Voorgeschiedenis

 • Uitnodiging van 16 oktober 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2018, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

 • De gemeente Bertem neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Riobra.
 • Op 30 november 2018 wordt een buitengewone algemene vergadering van Riobra gehouden met volgende agendapunten:
  • 1. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2018
   Wordt behandeld samen met agendapunt 2
  • 2. Bespreking strategie en activiteiten 2019 + Goedkeuring begroting boekjaar 2019
   Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zullen de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken worden.
   In bijlage 2 is de door de raad van bestuur opgestelde begroting voor het boekjaar 2019 eveneens opgenomen en toegelicht.
  • 3. Notariële formalisering transactie inbreng en toetreding Sint-Pieters-Leeuw
   Tijdens de jaarvergadering 2018 werd goedkeuring gegeven aan de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en werd eveneens de kapitaalverhoging ten gevolge van de inbreng van het rioleringsstelsel van de gemeente goedgekeurd. Tijdens deze buitengewone algemene vergadering zullen deze transacties geformaliseerd worden door het verlijden van de noodzakelijke aktes.
  • 4. Diversen/Rondvraag

 

Juridische gronden

 • Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.
 • Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
  De gemeentelijke bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn aan de gemeenteraad toegewezen en kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

 • Advies van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van 22 oktober 2018.

 

Argumentatie

Voor de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2018 moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Besluit

 

Stemming toevoeging agendapunt

Motivering: Laattijdige bezorging van de stukken voor de AV van Riobra

 

20 stemmen voor: Joël Vander Elst, Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips, Joery Verhoeven, Ludo Croonenberghs, Jan Buysse, Leonard Vranckx, Kristien Van Essche, Herman Ginis, Roos De Backer, Sonia Stiasteny, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Marc De Vlieger, Diane Vander Elst en Albert Mees

 

Stemming agendapunt

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 30 november 2018 wordt gemandateerd om alle agendapunten goed te keuren.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2018

 

WOONKWALITEIT. GOEDKEURING REGLEMENT REGISTRATIE VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN.

 

Voorgeschiedenis

 • Raadsbesluit van 20 december 2016 om het Intergemeentelijk Woonproject Lokaal Woonbeleid ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ verder te zetten en de subsidieaanvraag 2017-2019 ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid goed te keuren
 • Ministerieel besluit van 27 februari 2017 van Vlaams minister Liesbeth Homans over de goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk woonproject ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

 

Feiten en context

 • Sinds 31 december 2016 is het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen overgeheveld van het Vlaams niveau naar het gemeentelijk niveau. De gewestelijke registratie en heffing werden volledig opgeheven.
 • De aanvullende activiteit 2.4 in het subsidiedossier van het Intergemeentelijk Woonproject stelt dat de gemeente verwaarloosde gebouwen en woningen opspoort, ze inventariseert en ze aanpakt.
 • De gemeente kan kiezen om verwaarloosde woningen en gebouwen te inventariseren zonder dat er momenteel een heffing aan gekoppeld wordt. De bedoeling is dat de gebreken aangepakt worden. Daarbij is ondersteuning en begeleiding van de eigenaar soms aangewezen of noodzakelijk. In het laatst genoemde kan tijdens een hoorzitting een afsprakenkader vastgelegd worden. De technisch adviseur van het woonproject kan het herstel motiveren en begeleiden.
 • Bij ernstige verwaarlozing waarbij de eigenaar niet het nodige herstel uitvoert, kan aanplakking aan de gevel door de burgemeester bevolen worden. Wanneer de verwaarlozing ook een gevaar voor openbare veiligheid en/of gezondheid inhoudt, kan de burgemeester een besluit van onbewoonbaarverklaring nemen met toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

 

Juridische gronden

 • Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • Artikel 42, § 3 van het gemeentedecreet
  De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
 • Artikel 43, § 2 van het gemeentedecreet
  Het vaststellen van gemeentelijke reglementen is een bevoegdheid van de gemeenteraad, die niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van (intergemeentelijke) projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

 

Adviezen

 • Het ontwerp van reglement werd besproken op het Lokaal Woonoverleg van 14 september 2018

 

Argumentatie

Een beleid rond bewaking van de kwaliteit van woningen en gebouwen vereist een continu en congruent proces waarin de opeenvolgende logische stappen, noodzakelijk om resultaat te behalen binnen een redelijke termijn, gezet dienen te worden.

Het is nuttig om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van verwaarlozing van woningen en gebouwen en er dient te worden gestreefd naar een kwalitatief aanbod voor woningen.

Verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente moet voorkomen en bestreden worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

         Administratieve akte: genummerd document dat opnamedatum, kadastrale gegevens van het betreffende pand, de zakelijk gerechtigde(n), de beslissing tot opname en de beroepsmogelijkheid omvat.

         Beveiligde zending:

º         een aangetekend schrijven

º         een afgifte tegen ontvangstbewijs

º         elke andere door de Vlaamse regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld.

         Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen.

         Bedrijfsruimten: de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, als één geheel te beschouwen en waar een economische activiteit heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 are. Uitgesloten is de bedrijfsruimte waarin de woning van de eigenaar een niet afsplitsbaar onderdeel uitmaakt van het bedrijfsgebouw en dat nog effectief benut wordt als verblijfplaats.

         Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2.1° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

         Gemeentelijk leegstandsregister van woningen en gebouwen: overeenkomstig het decreet Grond- en Pandenbeleid nemen de gemeenten sinds 1 januari 2010 de leegstaande woningen en gebouwen op in een gemeentelijk leegstandsregister.

         Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris vermeld in het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996.

         Opnamedatum: de datum waarop een woning of een gebouw met toepassing van artikel 4 van dit reglement in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen wordt opgenomen.

         Pand: een woning of gebouw.

         Register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het gemeentelijk register vermeld in artikel 2 van dit reglement.

         Registerbeheerder: het intergemeentelijk woonproject ‘Wonen tussen Dijle en Velp’ dat wordt belast met de opmaak, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

         Technisch verslag: het verslag, dat onderdeel uitmaakt van dit reglement, waarop de vastgestelde zichtbare gebreken van een woning of gebouw worden aangeduid. Het betreft een lijst van gebreken waaraan strafpunten worden toegekend.

         Verwaarloosde woning of gebouw: een woning of gebouw dat ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan dakbedekking of -gebinte, kroonlijst of dakgoten, schoorstenen, buitenmuren, voegwerk, buitenschrijnwerk of wanneer het pand niet water- en/of winddicht is.

         Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.

         Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:

º         de volle eigendom;

º         het recht van opstal of van erfpacht;

º         het vruchtgebruik.

 

Artikel 2: Registratie

De gemeente houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij.

In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen:

         het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw

         de kadastrale gegevens van het verwaarloosde pand

         de identiteit en het adres van alle gekende zakelijk gerechtigden

         het nummer en de datum van de administratieve akte

         de toestand van verwaarlozing van de woning of het gebouw, inclusief het technisch verslag

         de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan

         de eventuele voorbereiding van een onteigeningsplan waarbinnen het verwaarloosd gebouw zich situeert.

 

Artikel 3: Vaststelling van de verwaarlozing

§1. De gemeente draagt de opmaak, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen over aan de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO als projectuitvoerder van het intergemeentelijk woonproject ‘Wonen tussen Dijle en Velp’. Het woonproject krijgt van IGO de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheid en fungeert als registerbeheerder.

 

§2. De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld door de registerbeheerder vanop het openbaar domein of publiek toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag dat als bijlage is toegevoegd aan dit reglement. Het technisch verslag omvat indicatoren van verwaarlozing, daarbij geldt een gebrek van categorie I voor één punt, van categorie II voor drie punten, van categorie III voor negen punten en van categorie IV voor achttien punten. Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties een eindscore opleveren van minimaal 18 punten. Aan het verslag wordt minstens één foto van de woning of het gebouw toegevoegd.

 

§3. Indien vastgesteld wordt dat een woning tussen 10 en 18 punten scoort, neemt de registerbeheerder contact op met de eigenaar(s) om hem/hen met preventieve doeleinden te informeren over de vastgestelde gebreken en om hem/hen de kans te geven om de gebreken aan te pakken. Het technisch verslag wordt samen met de kennisgeving aan de eigenaar(s) bezorgd.

 

Artikel 4: Opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

§1. De registerbeheerder neemt een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het verwaarloosd is, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij minstens één foto en het technisch verslag gevoegd worden.

 

§2. De datum van de administratieve akte geldt als datum van vaststelling van de verwaarlozing en geldt als opnamedatum.

 

§3. Een woning of gebouw die is opgenomen op het gemeentelijk leegstandsregister kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

Een woning die is opgenomen op de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

§4. Eens opgenomen in het gemeentelijk register blijft een woning of een gebouw als verwaarloosd beschouwd tot het na herstel volgens het technisch verslag minder dan 10 punten behaalt of gesloopt is.

 

Artikel 5: Kennisgeving van de opname

De zakelijk gerechtigde(n) wordt/worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

De kennisgeving bevat:

         de genummerde administratieve akte

         het technisch verslag en minstens één foto

         de uitnodiging voor ondersteuning of begeleiding door de technisch adviseur

         de toelichtingsfolder

         informatie over de gevolgen van de opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen

         informatie over de beroepsprocedure.

 

De beveiligde zending wordt gericht aan de hoofdverblijfplaats van de zakelijk gerechtigde(n). Is een hoofdverblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de administratieve akte betrekking heeft.

 

Artikel 6: Gevolgen van opname

§1. De gemeente biedt ondersteuning en begeleiding aan de eigenaars indien nodig.

 

§2. Bij niet herstel van ernstige schade nadat de woning of het gebouw is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen kan de gemeente volgende acties ondernemen:

         hoorzitting en opmaken afsprakennota

         aanplakking van de inventarisatie en datum aan de gevel van de betreffende woning

         besluit name van onbewoonbaarheid met toepassing van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

 

§3. Voor bovengenoemde acties wordt de technisch adviseur van het woonproject aangesproken.

 

§4. Bij verkoop of overdracht van de woning of het gebouw is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de nieuwe (kandidaat) eigenaar op de hoogte te brengen dat het pand opgenomen is in het gemeentelijk register.

 

§5. Bij verkoop of overdracht van de woning of het gebouw moet de verkoper de identiteit van de nieuwe eigenaar meedelen aan de registerbeheerder.

 

Artikel 7: Beroep tegen de opname

§1. Tegen de opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde beroep indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending.

Het moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:

         de identiteit en het adres van de indiener

         de vermelding van het nummer van de administratieve akte

         de vermelding van het adres en de kadastrale aanduiding van de woning of het gebouw waarop het beroep betrekking heeft

         de bewijsstukken die aantonen dat de opname ten onrechte is gebeurd. De vaststelling kan worden betwist met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed.

 

§2. Het beroep moet ingediend worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na de kennisgeving van de opname, vermeld in artikel 5. Als datum van indiening van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.

 

§3. Als het beroep ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

 

§4. Het beroepschrift is onontvankelijk:

         als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 1 en 2, of

         als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde, of

         als het beroepschrift niet is ondertekend.

 

§5. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en stuurt zijn beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag na ontvangst van het beroepschrift.

 

§6. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

Artikel 8: Schrapping uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

§1. De registerbeheerder schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval werden hersteld of verwijderd en de woning of het gebouw op het technisch verslag minder dan 10 punten behaalt. De zakelijk gerechtigde richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder.

In geval van sloop zijn de zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval pas verwijderd wanneer alle puin op het perceel is opgeruimd.

 

§2. Voor de schrapping richt de zakelijk gerechtigde een ondertekend en gemotiveerd verzoek aan de registerbeheerder via beveiligde zending. Dit verzoek bevat:

         de identiteit en het adres van de indiener

         het nummer van de administratieve akte, het adres en de kadastrale aanduiding van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrekking heeft

         de bewijsstukken die aantonen dat de woning of het gebouw voldoende hersteld is zodat het minder dan 10 punten scoort of, ingeval van sloop, dat het perceel is opgeruimd.

Als datum van het verzoek tot schrapping wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.

 

§3. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed.

 

§4. Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

 

§5. De registerbeheerder onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de registerbeheerder.

 

§6. De registerbeheerder doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en stelt de indiener van haar beslissing op de hoogte met een beveiligde zending binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de indiening van het verzoek.

 

§7. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van de beveiligde zending waarbij de zakelijk gerechtigde(n) het bewijs van opheffing van de verwaarlozing, aanlevert, geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

Artikel 9: Beroep tegen weigering tot schrapping

§1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep indienen volgens de procedure, vermeld in artikel 7.

 

§2. Als de beroepsinstantie het beroep gegrond acht, wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen vanaf de datum van de beslissing van de beroepsinstantie.

 

Artikel 10: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2018.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2018

 

VRAGENKWARTIERTJE.

 

Bespreking

 

 • Raadslid Kristien Van Essche vraagt of er naast het vragenkwartiertje voor de raadsleden ook een vragenkwartiertje voor het publiek zou kunnen komen.
 • Burgemeester Joël Vander Elst zal het voorstel van het raadslid meenemen naar de bespreking van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; de nieuwe beleidsploeg zal dat bespreken.
 • Na een opmerking van raadslid Ludo Croonenberghs bevestigt de burgemeester dat burgers nu reeds verzoekschriften kunnen indienen; die mogelijkheid is voorzien in het decreet. Dit wordt geregeld met een bepaalde procedure die ook in het huishoudelijk reglement staat.
  De burgemeester wilt ook bekijken of het niet beter zou zijn om de vragen van het vragenkwartiertje op voorhand schriftelijk te laten indienen, zodat er minder geïmproviseerde vragen worden gesteld.

 

 • Raadslid Joris Fonteyn verwijst naar zijn tussenkomst op de vorige gemeenteraad en meer bepaald naar de ontbrekende belijning in de Kerkstraat en Egenhovenstraat. Hij vindt het toch aangewezen dat die belijning zo snel mogelijk zou aangebracht worden.
 • Schepen Marc Morris deelt het aandringen van raadslid Fonteyn. Een aantal belijningen zijn al wel uitgevoerd in de omgeving van de Egenhovenstraat. Hij weet echter niet waarom er op andere plaatsen nog niet verder geschilderd is.
 • Raadslid Joris Fonteyn vraagt of de nieuwe belijning aan het rondpunt van de Egenhovenstraat niet in een nieuw politiereglement moet worden geregeld. Hij vraagt ook wat de bedoeling van de oversteekplaatsen is; mogen fietsers enkel nog oversteken aan deze oversteekplaatsen?
 • De burgemeester licht toe dat de maatregelen zijn genomen op vraag van de omwonenden wiens kinderen vaak met de fiets naar school gaan. Het gaat om een groot, overzichtelijk kruispunt waar je van ver kan zien of er auto's aankomen. Dat verhoogt de snelheid. Auto's die uit de Ferd. Vanlaerstraat komen, houden geen rekening met de haaientanden. De borden met de boodschap van de gewijzigde verkeerssituatie zullen nog geplaatst worden. De leveringstermijn van de borden duurt lang. Het politiereglement moet aangepast worden.
 • Raadslid Joris Fonteyn stelt dat de oversteekplaatsen 20 tot 30 meter van het kruispunt zelf liggen. Fietsers moeten dus eerst 50 meter afdalen in de Ferd. Vanlaerstraat om dan terug 50 m in de richting van de school te rijden.
 • De burgemeester bevestigt dat dit inderdaad de bedoeling is. Ouders moeten hun kinderen leren dat zij daar moeten oversteken. Deze maatregelen zijn er gekomen op advies van de verkeerskundige van de politie.
 • Raadslid Joris Fonteyn herinnert eraan dat toenmalig schepen Jan Buysse verschillende plannen voor de herinrichting van het kruispunt heeft voorgelegd aan de mobiliteitraad.
 • De burgemeester licht toe dat De Lijn een aantal voorstellen voor de herinrichting heeft gedaan. Zij wilden er o.a. hun bussen stallen en een toilet voorzien voor hun chauffeurs. Als de plannen eenmaal klaar waren, heeft De Lijn afgezien van die toiletten. Dit heeft gemaakt dat er nog geen definitief plan is voor de herinrichting. Het is een probleem dat de bussen van De Lijn daar blijven staan; in de zomer blijven ze draaien voor de airco en in de winter voor de verwarming. Dit is zeer storend voor de buurtbewoners. Zo is het moeilijk samenwerken met De Lijn.